Byla I-506-243/2011
Dėl Palangos miesto savivaldybės mero 2011-07-22 sprendimo Nr. (4.17.)-D3-2551 panaikinimo, ir spręsdama skundo priėmimo bei reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja, laikinai einanti teismo pirmininko pareigas, Alona Romanovienė, susipažinusi su pareiškėjo V. Z. skundu atsakovui Palangos miesto savivaldybės merui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Palangos miesto savivaldybės administracijai, Palangos miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinei žemės ūkio tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, S. K., R. K., R. Č., K. K., Z. V., R. K., D. S., G. Z. dėl Palangos miesto savivaldybės mero 2011-07-22 sprendimo Nr. (4.17.)-D3-2551 panaikinimo, ir spręsdama skundo priėmimo bei reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimus,

Nustatė

2pareiškėjas V. Z. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2011 m. liepos 22 d. Palangos miesto savivaldybės mero sprendimą Nr. (4.17.)-D3-2551, kuriuo išreikštas prašymas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriui perduoti Palangos miesto savivaldybei neatlygintinai 99 metams naudotis žemės sklypo ( - ), Palangoje, 0,0491 ha dalimi (žymėjimas plane Nr. B), sudarant valstybinės žemės panaudos sutartį. Pareiškėjas 2011 m. rugpjūčio 16 d. pateikė prašymą skubiai išspręsti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą.

3Nurodo, jog jis būdamas motinos E. Z. testamentinis ir įstatyminis įpėdinis, po jos mirties priėmė palikimą. Jai ir kitiems giminaičiams buvo atkurtos nuosavybės teisės į dalį S. K.valdyto 2,2750 ha žemės sklypo Palangos mieste bei į komercines ir gyvenamąsias patalpas ( - ), Palanga. Šioje vietoje suformuotas 0,6962 ha žemės sklypas, kuriame yra jam ir giminaičiams priklausantis pastatas - gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), taip pat Lietuvos Respublikos nuosavybės teise (patikėjimo teise valdo Palangos miesto savivaldybė) įregistruoti: pastatas – sandėlis (unikalus Nr. ( - )) ir pastatas-priestatas (keturi lauko tualetai, unikalus Nr. ( - )). Pažymi, jog 2011-06-10 raštu kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyrių ir Palangos miesto savivaldybės administraciją atkurti nuosavybės teises pretendentams į S. K. nuosavybę, t.y. į likusią valstybinės žemės 0,0491 ha ploto dalį, esančią suformuotame 0,6962 ha žemės sklype. Akcentuoja, jog į jo prašymą Palangos miesto savivaldybės administracija neatsako, o Nacionalinė žemės tarnybos Palangos skyrius informavo, jog Palangos miesto meras kreipėsi su prašymu perduoti Palangos miesto savivaldybei neatlygintinai 99 metams naudotis žemės sklypo ( - ), Palangoje, 0,0491 ha žemės sklypo dalimi, sudarant valstybinės žemės panaudos sutartį. Kadangi žemės sklype yra savivaldybės patikėjimo teise valdomi pastatai, todėl žemės sklypas reikalingas savivaldybės funkcijoms, susijusioms su seniūnaitijų veikla vykdyti. Prašo kaip neteisėtą ir nepagrįstą panaikinti 2011 m. liepos 22 d. atsakovo raštą Nr. (4.17.)-D3-2551, kuriuo išreikštas prašymas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriui perduoti Palangos miesto savivaldybei neatlygintinai 99 metams naudotis žemės sklypo ( - ), Palangoje, 0,0491 ha dalimi (žymėjimas plane Nr. B), sudarant valstybinės žemės panaudos sutartį bei taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą.

4Skundą atsisakoma priimti, nes skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

5Remiantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis nustato, jog skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

6Nepaisant to, kad įstatymas sieja galimybę kreiptis į teismą su manymu, jog yra pažeistos subjekto teisės ir interesai, teismas, gavęs skundą, privalo nustatyti, ar ginčijamas aktas arba veiksmai sukelia besikreipiančiam subjektui teisines pasekmes. Tuo atveju jeigu ginčijamas aktas arba veiksmas, kuris neturi įtakos besikreipiančio subjekto teisėms ir pareigoms, o toks subjektas nėra įgaliotas ginti viešąjį interesą, teismas turi atsisakyti priimti skundą.

7Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (pavyzdžiui, bylos Nr. AS143-201/2011, A17-966/2006), administraciniai teismai nesprendžia ginčų dėl viešojo administravimo subjektų informacinio-aiškinamojo pobūdžio dokumentų, adresuotų atitinkamiems asmenims. Teismas turi priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Be to, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A14-261/2007, AS146-669/2009), reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Reikšminga tai, ar ginčijamas aktas liečia besikreipusio teisminės gynybos teises (interesus).

8Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia teismui Palangos miesto savivaldybės mero 2011 m. liepos 22 d. raštą Nr. (4.17)-D3-2551 „Dėl žemės sklypo panaudos sutarties“ (pareiškėjas nurodo – sprendimą), kuriuo išreikštas prašymas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriui perduoti neatlygintinai 99 metams naudotis žemės sklypo dalimi savivaldybės funkcijoms atlikti. Raštu išreikšta viešojo administravimo subjekto valia dėl žemės sklypo panaudos sutarties, tačiau toks raštas vertintinas kaip prielaida tokios sutarties sudarymui. Joks sprendimas dėl žemės sklypo 0,0491 ha dalies ( - ), Palangoje, perdavimo panaudos pagrindais nėra priimtas. Konkrečias teisines pasekmes pareiškėjui sukeltų galimi būsimi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriaus bei Palangos miesto savivaldybės administracijos veiksmai ar aktai, priimti būtent tokiame rašte išdėstytos pozicijos pagrindu, sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo klausimą. Todėl pareiškėjas galės skųsti tolesnius veiksmus ar aktus, tačiau ginčijamas raštas jam jokių teisinių pasekmių nesukėlė, juo pareiškėjui nenustatytos teisės ir pareigos, taigi šis raštas negali būti savarankišku ginčo administraciniame teisme objektu.

9Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik priėmus nagrinėti skundą, todėl atsisakius priimti pareiškėjo skundą, netenkintinas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą (ABTĮ 71 straipsnis).

10Atsisakius skundą priimti, pareiškėjui grąžintinas sumokėtas 100 litų žyminis mokestis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

11Teismas, remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 71 straipsniu, 105 straipsnio 1 dalimi, 106 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

12atsisakyti priimti pareiškėjo V. Z. skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės merui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Palangos miesto savivaldybės administracijai, Palangos miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinei žemės ūkio tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, S. K., R. K., R. Č., K.K., Z. V., R. K., D. S., G. Z. dėl Palangos miesto savivaldybės mero 2011-07-22 sprendimo Nr. (4.17.)-D3-2551 panaikinimo.

13Netenkinti pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

14Įpareigoti Klaipėdos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti pareiškėjui V. Z. (a.k. ( - ),) 2011 m. rugpjūčio 8 d. AB „Snoras“ sumokėtą 100 (vieno šimto) litų žyminį mokestį.

15Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo gavimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

16L.e. teismo pirmininko pareigas teisėja

17Alona Romanovienė

Proceso dalyviai