Byla AS-146-716-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sistem“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sistem“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio agentūrai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl nurodymo ir sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Sistem“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 2-3) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti atsakovo Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūros 2010 m. liepos 15 d. privalomąjį nurodymą Nr. 9 ir atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. MRS-1274. Pareiškėjas pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (b. l. 11-12) ir sustabdyti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūros 2010 m. liepos 15 d. privalomojo nurodymo Nr. 9 galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Prašymą grindė tuo, kad nesustabdžius skundžiamo akto galiojimo tikėtina, kad atsakovas ir toliau priiminės analogiškus nurodymus ir apskųsto nurodymo pagrindu gali priimti nutarimą dėl atsakingo asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn.

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės nepatenkino.

7Teismas išanalizavęs pareiškėjo prašymo motyvus pažymėjo, jog pareiškėjas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą sieja su galimų veiksmų įvykdymu (naujų nurodymų arba nutarimo priėmimu) ateityje. Kartu teismas atkreipė dėmesį į tai, kad kiekvienas priimtas administracinis aktas gali būti ginčijamas įstatymų nustatyta tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju teismas vertina ginčijamą aktą tiek teisėtumo, tiek pagrįstumo prasme. Pareiškėjo nurodytus motyvus teismas vertino kaip prielaidas, todėl konstatavo, kad jos negali būti pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

8III.

9Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b. l. 52-53) dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir patenkinti pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Skundą grindžia analogiškais motyvais, kuriuos buvo nurodęs prašyme (b. l. 11-12). Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Administracinių bylų teisenos (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių (priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą)) teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (ABTĮ 92 str.).

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (pvz., administracinės bylos Nr. AS16-528/2007, Nr. AS10-349/2007).

14Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūros 2010 m. liepos 15 d. privalomojo nurodymo Nr. 9 galiojimą.

15Galimą būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą arba negalimumą pareiškėjas iš esmės grindžia tikimybe, kad nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo atsakovas gali ateityje priiimti kitus aktus – dar vieną privalomąjį nurodymą arba nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, kas atitinkamai būtų susiję su papildomu bylinėjimusi.

16Įvertinus pareiškėjo atskirąjį skundą, taip pat bylos medžiagą, darytina išvada, jog pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės dėl galimų ateityje jam kilsiančių pasekmių bei noro išvengti bylinėjimosi, nepatvirtina, kad ginčijamo akto galiojimo nesustabdymas gali turėti įtakos teismo sprendimo įvykdymui. Pabrėžtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą išaiškinęs (pavyzdžiui, bylos Nr. AS502-177/2008, AS442-314/2008), kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų. Byloje nėra kitų įrodymų, kurie sudarytų pagrindą konstatuoti, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra pagrįstas ir būtinas. Todėl, įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog jos iš esmės grindžiamos daugiau prielaidomis ir nesudaro pagrindo jų vertinti kaip išskirtinių, dėl kurių turėtų būti stabdomas skundžiamo akto galiojimas.

17Aukščiau aptartų aplinkybių pagrindu prieinama prie išvados, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta, taigi tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą jame išdėstytais motyvais ir panaikinti šią nutartį nėra pagrindo.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sistem“ atskirojo skundo nepatenkinti.

20Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai