Byla 2-586-212/2010

1 Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, Dalyvaujant ieškovės AB „Panevėžio miestprojektas“ atstovui adv. Andrejui Vavilovui, Atsakovės Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atstovui Rolandui Rutei, Trečiojo asmens Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ atstovei Reginai Mikalauskienei, Trečiajam asmeniui UAB „Statybos projektų valdymas“ atstovui nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl atviro konkurso „Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pastato, ( - ), rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūra“ paslaugų pirkimo pagal UAB „Panevėžio miestprojektas“ ieškinį atsakovei Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Statybos projektų valdymas“, Panevėžio lopšeliui-darželiui „Rūta“, valstybės institucijai, duodančią išvadą byloje - Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir

Nustatė

2Ieškovė prašo panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti jos pateiktą pretenziją atvirame konkurse „Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pastato, ( - ), rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūra“ ir įpareigoti atsakovę pakeisti šio konkurso sąlygų 1. 1 ir 1. 2 punktus ir konkurso sąlygų priedą „Projektavimo užduotis“ taip, kad jie atitiktų STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Atsakovė organizuoja atvirą konkursą Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pastato rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms pirkti. 2010-02-05 pateikė pretenziją Nr. K-031, kurioje nurodė ginčytinas konkurso sąlygas ir prašė jas pakeisti, tačiau atsakovė pretenziją atmetė. Atsakovė siekia statinio projektą parengti vienu etapu. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 13 p. yra numatyti atvejai kuomet projektas rengiamas vienu etapu. Reglamento 12 p. nurodoma, kad statinio projektas rengiamas dviem etapais, kai statybos rangovas parenkamas taikant Viešųjų pirkimų įstatymą. Atsakovė nesilaiko VPĮ ir STR 1.05.06:2005 nuostatų, nes siekia statinio projektą parengti vienu etapu, o tai daryti draudžia jau minėtas statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005. Atsakovė nurodė, kad neplanuoja rangos darbų pirkti pagal techninį projektą, tačiau tuomet neaišku pagal ką bus parengiamas statybų rangovas. Konkursas dėl techninio projekto parengimo yra organizuojamas tam, kad parengus techninį projektą būtų galima parengti statybos rangovą, kuris būtų tinkamiausias tokiam projektui įgyvendinti. Priešingu atveju yra visiškai neaišku, kam bus rengiamas techninis projektas, jei nebus rangovo kuris jį įgyvendintų. Atsakovė neorganizuoja konkursą dėl techninio projekto parengimo ir kartu statybos rangovo parinkimo, todėl akivaizdu, kad statybos rangovas bus parenkamas pagal jau parengtą techninį projektą ir šį atvejį numato Reglamento 12.1 p. Todėl projektas turi būti organizuojamas dviem etapais - dėl techninio projekto ir darbo projekto. Konkursų sąlygų priede „Projektavimo užduotis“ pateikti statytojo reikalavimai statinio projektui yra nepakankami ir neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų. Konkurso sąlygų priedo 6.1.1.1 p. nurodomi projektiniai pasiūlymai yra projekto privalomasis dokumentas, kurį pateikia statytojas, todėl jie neturėtų būti šio pirkimo objektas. Atsakovė remiasi Reglamento 7 p., kuris numato, kad statytojas parengti ar gauti privalomuosius dokumentus gali sutartimi įgalioti projektuotoją arba fizinį ar juridinį asmenį. Atsakovė sutartimi įgalioja tiekėją pateikti projektinius pasiūlymus, kaip tai numato Reglamento 7 p. Konkurso sąlygų 4 priedo „Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis“, kuria remiasi atsakovė, nėra šalių pasirašyta ir ji bus pasirašyta tik pasibaigus konkursui su laimėjusia konkursą tiekėju. Todėl Reglamento 7 p. negali būti taikomas. Atsakovė sutartimi neįgaliojo projektuotojo ar kito fizinio ar juridinio asmens pateikti projektinius pasiūlymus, juos privalo pateikti pati atsakovė. Be to pagal Reglamento 8.4 p. projektiniai pasiūlymai yra eskizinis projektas, t.y. informacija, kuri atspindi statytojo norus, viziją ir idėją, kurią projektuotojas turi remtis rengdamas techninį projektą. Iš pateiktos konkursinės medžiagos nėra pakankamai duomenų apie tai, kokią užduotį statytojas pateikia projektuotojui ir pagal ką reikės rengti techninį projektą. Todėl kyla abejonių dėl organizuojamo konkurso skaidrumo ir perkančiosios organizacijos veiksmų atitikimo kitiems LR VPĮ 3 str. įtvirtintiems principams. Atsižvelgiant į tai, kas aptarta aukščiau, atviras konkursas yra organizuojamas pažeidžiant VPĮ nuostatas, įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, Statybos techninio reglamento 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 12 ir 13 punktus ir ieškovės teisėtus interesus, nes konkurso sąlygos neatitinka statybos techninių dokumentų reikalavimų.

3Atsakovė nesutinka su reikalavimais ir prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad 2010-01-22 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pastato rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros. Ieškovė 2010-02-05 pateikė pretenziją ir prašė pakeisti konkurso sąlygų 1.1 ir 1.2 punktus bei konkurso sąlygų priedą „Projektavimo užduotis“. Viešųjų pirkimų komisija 2010-02-11 motyvuotu raštu Nr. IS-26.6.972 atmetė ieškovės pretenziją. Ieškovė ginčija pirkimo objektą, tačiau pirkimo objektas – rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 nuostatos nedraudžia rengti statinio projekto vienu etapu. Tokia tvarka įtvirtinta STR 1.05.06:2005 12, 13.1 punktuose. Statybos rangovas bus parenkamas pagal techninį darbo projektą, t.y. pagal darbų kiekių žiniaraštį bei techninę specifiką, nes planuojama atlikti tik sienų ir stogo šiltinimo bei langų ir išorinių durų keitimo darbus. Todėl pagal Reglamento punktus atsakovė turi teisę rengti vienu etapu techninį darbo projektą. Remdamasi STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 7 p., statinio projektavimo užduotyje nurodė, jog projektuotojas privalo pateikti ir suderinti su Užsakovu projektinius pasiūlymus. Tokia nuostata yra įtvirtinta ir sutarties projekte, kuri yra neatskiriama konkurso sąlygų dalis. Todėl įpareigojimas sutartimi ir projektavimo užduotimi įgalioti projektuotoją parengti projektinius pasiūlymus, neprieštarauja Statybos techniniam reglamentui „Statinio projektavimas“. Be to, ieškovė yra laimėjusi analogišką konkursą ir sudarė sutartis dėl Panevėžio „Vyturio“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir dėl Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pastato rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo. Projektas 2009-09-25 Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimu yra įtrauktas į Panevėžio regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos sąjungos lėšų sąrašą, paraiška turi būti pateikta iki 2010-06-20. Nesuteikus atitinkamos vertės dalinių paslaugų kiekio, gali sutrikti skiriamas finansavimas, projekto vykdymas ir tai žaeistų viešąjį interesą, nes pastatų modernizavimas gali pasidaryti neįmanomas.

4Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Panevėžio lopšelio-darželio atstovė ginčą palieka spręsti teismo nuožiūra. Su techniniu darbo projektų dėl lopšelio-darželio renovacijos susipažino ir pastabų nepareiškė. UAB „Statybos projektų valdymas‘ teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

5Valstybės institucija, duodanti byloje išvadą, nurodo, kad ieškovė, teigdama, kad Konkurso sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, nenurodo jokių argumentų dėl konkrečių įstatymo normų pažeidimo. Ieškovė iš esmės ginčija ne Konkurso sąlygų neatitikimą įstatymo nuostatoms, o jų galimą neatitikimą imperatyviems normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pastato, ( - ), rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“, pagal kurį numatė pirkti Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pastato rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Pirkimas vykdomas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patvirtintų ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ), Civilinio kodekso ir kitų, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, pagrindu (b. l. 9-42). Ieškovė ginčija Konkurso sąlygų 1. 1 ir 1. 2 punktus ir konkurso sąlygų priedą „Projektavimo užduotis“, teigdama, kad jos prieštarauja STR (Statybos techninio reglamento) 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 12, 13 punktų ir VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų nuostatoms. Atsakovė, siekdama parengti statinio projektą vienu etapu, pažeis skaidrumo principą ir lėšos bus panaudotos neracionaliai. Nesutikdama su Konkurso sąlygomis ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, kuri 2010-02-11 buvo atmesta (b. l. 43-44). Atsakovė 2010-04-12 paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį sudarė su Konkurso laimėtoja UAB „Statybos projektų valdymas“ (b. l. 73-81).

8Ieškovo argumentai atmetami kaip nepagrįsti. Supaprastintas atviras konkursas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Konkurso sąlygose ir sąlygų prieduose nurodyta, kad yra perkamas Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pastato rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. Užsakovas siekia pastatą renovuoti, o būtent: apšiltinti išorės sienas, stogą, cokolį, pamatus ir prie jų esančius elementus, pakeisti langus ir tambūro duris. Statinio techninis darbo projektas, tai projektas, apjungiantis techninį projektą ir darbo projektą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ II skirsnyje reglamentuojami projekto rengimo etapai, jų tikslai ir privalomumas. Numatyta, kad statinio projektas gali būti rengiamas vienu arba dviem etapais. Tačiau konkrečiu atveju Projekto etapų detalumą nustato Statytojas kartu su Projektuotoju, įvertinę statinio specifiką ir Reglamente bei jo prieduose nustatytus Projekto sudėties bei apimties reikalavimus. Taigi, STR 1.05.06:2005 nuostatos imperatyviai neįpareigoja Užsakovą, šiuo atveju atsakovę, rengti statinio projektą dviem etapais. Pasirinkimo teisė, kaip rengti projektą, suteikta atsakovei, atsižvelgiant į konkrečių tikslų siekimą, darbų apimtis. Atsakovė nurodė, kad pirkimas į dalis neskirstomas ir pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam paslaugų kiekiui. Tiekėjas įsipareigoja vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą nuo statybos pradžios iki projektas bus pripažintas tinkamu naudoti. Darytina išvada, kad atsakovė, pasirinkdama projekto rengimą vienu etapu nepažeidė nei Viešųjų pirkimų įstatymo, nei STR 1.05.06:2005 nuostatų reikalavimų. Ieškovės teiginiai, kad Konkurso sąlygos pažeidžia skaidrumo ir kitus VPĮ įtvirtintus principus, yra deklaratyvūs, neparemti įrodymais. Pažymėtina, kad pati ieškovė jau dalyvavo analogiškuose Konkursuose ir 2009-11-04 su atsakove sudarė dvi paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, o būtent: dėl Panevėžio „Vyturio“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros ir dėl Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pastato rekonstravimo techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros (b. l. 92-95).

9Atmetus ieškinį, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 13 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 79, 88, 92, 93 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 293 straipsniais teismas

Nutarė

11Uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio miestprojektas“ ieškinį dėl atviro konkurso „Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pastato, ( - ), rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūra“ paslaugų pirkimo, atmesti.

12Priteisti iš UAB „Panevėžio miestprojektas“, JAK 147693352, 13 Lt (trylika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

13Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, o skundą paduoti Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai