Byla Ik-1027-171/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henriko Sadausko ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Jovitui Elzbergui, atsakovės Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovams Tomui Rinkevičiui ir Rolandui Mockui, atsakovės VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovei A. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–12) ir patikslintu skundu (I t., b. l. 109–120), kuriuose prašo:

51) panaikinti 2011 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) sprendimą Nr. ((24.3-03)-5K-1117909)-6K-1109381 „Dėl UAB gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ 2011-07-01 skundo Nr. 01-08“;

62) panaikinti 2011 m. birželio 27 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros sprendimą Nr. R4-10503 (13.2.3-390) „Dėl paraiškos Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-015 atmetimo“;

73) įpareigoti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą pripažinti, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ir pateikti paraišką projekto tinkamumo finansuoti pagal priemonę vertinimo etapui.

8Paaiškino, kad VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) 2011 m. birželio 27 d. priėmė sprendimą Nr. R4-10503 (13.2.3-390) atmesti UAB gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ paraišką Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-015 (toliau – Paraiška) dėl projekto „Termofikacinės elektrinės VE-2 Vilniuje modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą“ (toliau – Projektas) finansavimo, kaip neatitinkančią VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – ir Aprašas) nustatytų reikalavimų.

92011 m. liepos 1 d. pareiškėja pateikė skundą Finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, kuriame buvo reikalaujama peržiūrėti LVPA 2011 m. birželio 27 d. priimtą sprendimą. Finansų ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, priėmė sprendimą skundo netenkinti ir pripažinti, kad LVPA Paraišką atmetė pagrįstai.

10Teigia, kad pareiškėja buvo ir yra nusprendusi nuosavas lėšas finansuoti gavusi paskolą iš savininko AB „Axis Industries“, kuri reikalingą pinigų sumą gaus iš UAB „ICOR“ kaip paskolą. 2011 m. balandžio 18 d. UAB „ICOR“ priėmė sprendimą suteikti dukterinei įmonei AB „Axis Industries“ paskolą iki 46 500 000 Lt pareiškėjos Projektui įgyvendinti. Iš karto po šio sprendimo 2011 m. balandžio 26 d. AB „Axis Industries“ priėmė sprendimą suteikti dukterinei įmonei (pareiškėjai) paskolą iki 46 500 000 Lt Projektui įgyvendinti.

11Nurodo, kad LVPA buvo reikalinga pateikti savininko sprendimą (susirinkimo protokolo kopiją) skirti konkrečią lėšų sumą projektui įgyvendinti ir dokumentus, patvirtinančius savininko finansinius pajėgumus skirti lėšas, bei informaciją apie lėšų šaltinį. Lingvistiškai ir semantiškai aiškinant Aprašo 2 priedo 8.1.1 p. išdėstytus paaiškinimus, tokiais dokumentais gali būti: banko sąskaitos (-ų) išrašas ar banko pažyma apie turimas lėšas arba patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos, arba aktuali pajamų deklaracija, patvirtinta VMI žyma, arba numatomos pajamos, arba kt. Galutinio galimų pateikti dokumentų sąrašo nėra. Vadovaujantis Aprašo 2 priedo 8.1.1 p., jokių kitų dokumentų pateikti nereikia.

12Siekdama pagrįsti nuosavų lėšų finansavimo šaltinius, pateikė savininko piniginius įnašus pagrindžiančius dokumentus: UAB „ICOR“ valdybos susirinkimo protokolo kopiją dėl paskolos AB „Axis Industries“ suteikimo bei UAB „ICOR“ finansinės atskaitomybės dokumentus ir AB „Axis Industries“ valdybos protokolo kopiją dėl paskolos pareiškėjai suteikimo.

13Mano, kad pateikti dokumentai ne tik atitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 p. reikalavimus, bet ir patenka į šiame punkte nurodytą pavyzdinį dokumentų, pagrindžiančių finansavimo šaltinius, sąrašą. AB „Axis Industries“ valdybos protokolas dėl paskolos pareiškėjai suteikimo pagrindžia įsipareigojimą skirti reikiamas lėšas, o UAB „ICOR“ valdybos susirinkimo protokolas dėl paskolos AB „Axis Industries“ suteikimo pagrindžia AB „Axis Industries“ lėšų, kurios bus skolinamos pareiškėjai, šaltinį.

14Pažymėjo, kad iš LVPA pateiktų UAB „ICOR“ finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad bendrovės nepaskirstytasis pelnas sudaro daugiau kaip 100 mln. Lt ir ši lėšų suma yra gerokai didesnė, negu reikia ilgalaikei paskolai AB „Axis Industries“, o kartu ir pareiškėjai, suformuoti. Tai pagrindžia, kad UAB „ICOR“, o kartu ir AB „Axis Industries“, yra finansiškai pajėgi skirti reikalingas sumas daliai pareiškėjos Projekto finansuoti.

15Paaiškino, kad 2009 m. vasario 17 d. kartu su raštu Nr. 01-19 LVPA pateikė turto valdymo sutartį ir nekilnojamojo turto registro išrašą, pagrindžiantį Paraiškos atitiktį Aprašo 1 priedo 17 punkto reikalavimams. Turto valdymo sutarties 1.1–1.4. punktuose nurodoma, kad pareiškėjai suteikiama teisė naudotis turtu, kiek tai reikalinga projektui įgyvendinti: privažiavimo keliais (unikalus Nr. ( - )) biokurui pristatyti į Vilniaus VE-2, geležinkelio svarstyklėmis 26H1 / p (unikalus Nr. ( - )), sandėliu 16F 1/p (unikalus Nr. ( - )), biokuro priėmimo ir paruošimo įrenginiams sumontuoti, garo katilui BKZ 75-39 FB. Registro išraše nurodoma turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, priklausomybė. Registro išrašo skyriuje „11. Registro pastabos ir nuorodos“ yra nurodomas turto valdymo sutarties įregistravimo faktas. Norėdama papildomai užtikrinti Projekto tęstinumą, pareiškėja su 2011 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 01-06 LVPA pateikė turto savininko AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2011-04-21 raštą Nr. 02-156 ir 2011-05-04 raštą Nr. 02-242 dėl Termofikacinės elektrinės VE-2 Vilniuje modernizavimo projekto tęstinumo. Daro išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog ji nepateikė dokumentų, pagrindžiančių turto priklausomumą ir turto naudojimą užtikrinant Projekto tęstinumą 5 metų laikotarpiui.

16Mano, kad argumentas, jog pareiškėja įgyvendins Projektą nuomininko objekte, kurio nuomos sutartis baigiasi anksčiau nei Projektas ir tai neužtikrina projekto tęstinumo, yra visiškai nepagrįstas, jį paneigia turto savininko AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2011-04-21 raštas Nr. 02-156 ir 2011-05-04 raštas Nr. 02-242 dėl Termofikacinės elektrinės VE-2 Vilniuje modernizavimo projekto tęstinumo.

17Pareiškėja nurodo, kad atsakovė yra viešojo administravimo subjektas, todėl jos priimamiems sprendimams turi būti taikomi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyti reikalavimai. Kiekvienas individualus administracinis aktas turi būti motyvuotas, pagrįstas aktualiais bei objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis. Motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo atsakovė rėmėsi priimdama sprendimą. Mano, kad šiuo atveju sprendime pateikiami argumentai yra paviršutiniški ir nekonkretūs, nepagrįsti objektyviais bei neginčijamais įrodymais ir vertintini tik kaip subjektyvi nuomonė. Pažymėjo, kad atsakovė nepateikė jokių pagrįstų argumentų, pagrindžiančių tai, jog nebuvo pateikti dokumentai, užtikrinantys projekto tęstinumą 5 m. laikotarpiui, kaip to reikalauja Aprašo 1 priedo 17 p., taigi ši sprendimo dalis visiškai nepagrįsta.

18Pareiškėjos manymu, vien tai, kad 2009 m finansinės ataskaitos balanse UAB „ICOR“ turėjo 1 661 000 Lt lėšų, dar nereiškia, jog 2011 m. ši bendrovė negali ar neturi pakankamai lėšų paskolinti 46 500 000 Lt. Aprašo 2 priedo 8.1.1 p. nustatyta, kad finansinius pajėgumus ir lėšų šaltinį gali pagrįsti net ir numatomos savininko pajamos. UAB „ICOR“, turinti daugiau nei 100 mln. nepaskirstytojo pelno, turi ir turės galimybę paskolinti 46 500 000 Lt, nesvarbu, kokia bus šio pelno sudėtis. Net jei visą šį pelną sudarytų kitas turtas, o ne lėšos, bendrovė galėtų šį turtą realizuoti, o gautas pajamas paskirti paskolai suteikti – net ir toks lėšų šaltinis atitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 p. reikalavimus, kadangi tokiu būtų gali būti pagrindžiamos numatomos pajamos.

19Atkreipė dėmesį, kad UAB „ICOR“ yra nuo 1990 metų sėkmingai veikianti ir viena didžiausių įmonių grupių Lietuvoje, kurios pardavimai 2009–2010 metais sudarė 668–761 mln. Lt. Visas įmonės turtas 2009–2010 metų pabaigoje sudaro 646–758 mln. Lt, o nuosavas kapitalas – 216–440 mln. Lt, iš jo nepaskirstytasis pelnas – 147–321 mln. Lt. Esant tokiems veiklos finansiniams rodikliams, galima teigti, kad UAB „ICOR“ yra auganti, finansiškai stabili ir pajėgi įmonė, galinti suformuoti bei suteikti 46 500 000 Lt vertės paskolą.

20Pažymėjo, kad UAB „ICOR“, skirdama iki 46 500 000 Lt paskolą pareiškėjos visam projektui finansuoti, Projekto finansavimo patrauklumą ir įgyvendinimo sėkmę sieja su struktūrinių fondų finansine parama. Pareiškėja pateiktoje Paraiškoje projekto tinkamoms išlaidoms kompensuoti prašo 18 000 000 Lt ES struktūrinių fondų finansinės paramos, kuri pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, būtų išmokama projekto įgyvendinimo laikotarpiu ne rečiau kaip kas ketvirtį dalimis, iki 50 proc. patiriamų tinkamų išlaidų. Taigi pareiškėja projekto įgyvendino laikotarpiu gautą paramą dalimis gali nukreipti ir panaudoti likusioms projekto išlaidoms finansuoti, taip sumažindama projekto nuosavo įnašo poreikį iki 50 proc. Be to, pareiškėja, įgyvendindama projektą, gali prašyti iki 30 proc. paramos avansu projekto įgyvendino pradžioje arba prašyti projekto išlaidas apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu. Bet kuriuo ES struktūrinių fondų paramos išmokėjimo atveju Projektui įgyvendinti reikėtų užsitikrinti gerokai mažesnę – iki 28 500 000 Lt – nuosavų lėšų sumą, negu pareiškėja yra užtikrinusi iš savo savininko AB „Axis Industries“, o tai tik padidina projekto patrauklumą, jo finansavimo galimybes bei gerokai sumažina projekto finansinę riziką.

21Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė patikslintame skunde išdėstytus argumentus (VI t., b. l. 179–184).

22Atsakovė LVPA su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime (II t., b. l. 44–48) nurodė, kad įvertino pareiškėjos Paraišką, tačiau Energetikos projektų atrankos komitetas 2009 m. birželio 25 d. protokolo Nr. 4 mojoje dalyje nusprendė dėl lėšų trūkumo sudaryti rezervinių projektų sąrašą ir į jį įtraukti pareiškėjos Projektą. Energetikos projektų atrankos komitetas 2011 m. kovo 7 d. nusprendė rekomenduoti grąžinti LVPA pakartotinai vertinti į rezervinių projektų sąrašą įtrauktas paraiškas pagal nustatytą eiliškumą dėl paraiškoje nurodytos informacijos aktualumo bei rekomendavo nustatyti pakartotinio vertinimo terminą iki 2011 m. gegužės 7 d. Atlikusi vertinimą dėl paraiškoje nurodytos informacijos aktualumo, LVPA atmetė Paraišką kaip neatitinkančią Aprašo 1 priedo „Administracinės atitikties vertinimo metodika“ 17 bei 18 punktų reikalavimų.

23VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nebuvo įrašų apie pareiškėjos su Projektu susijusio nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą, disponavimą. Pareiškėja 2009 m. vasario 17 d. raštu Nr. 01-19 pateikė nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Vilniaus m. ( - ) g. 2 esantį įregistruotą nekilnojamąjį turtą, tačiau nei skyriuje „4. Nuosavybė“, nei skyriuje „7. Juridiniai faktai“ įrašų apie pareiškėjos teises į tiesiogiai su projektu susijusį turtą (geležinkelį, katilinės pastatą, sandėlį, svarstykles) nėra. Pareiškėja nepateikė nekilnojamojo turto, kuriame projekto metu bus įrengta biokuro priėmimo, perdirbimo, saugojimo ir padavimo į katilą sistema (sandėlių ir dalies katilinės), valdymo sutarties, sudarytos ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui po projekto pabaigos ir įregistruotos nekilnojamojo turto registre, kopijos. Registro išrašo 4 punkte nurodyta, kad projekte naudotini nekilnojamo turto objektai nuosavybės teise priklauso akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, o 7.3, 7.16 punktuose nurodyta, kad pagal 2002-02-01 nuomos sutartį, nuomininkas yra UAB „Vilniaus energija“. Nuomos sutartis galioja iki 2017-02-01, o numatoma Projekto pabaiga – 2013 m. sausio mėnuo (5 m. po projekto pabaigos). Kadangi ši sutartis galioja trumpiau nei 5 m. po projekto pabaigos, ji neatitinka Aprašo 1 priedo 17 p. reikalavimų, be to, ji nesuteikia pareiškėjai teisės valdyti ir naudotis nurodytu turtu. Pareiškėjos pateiktame Registro išraše skiltyje „7. Juridiniai faktai“ nėra įrašų apie jos turimas daiktines teises (disponavimą, valdymą, naudojimą) į projekto metu numatomą naudoti nekilnojamąjį turtą.

24Atsakovė LVPA nurodo, kad nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad atsakovė nepateikė jokių pagrįstų argumentų, pagrindžiančių tai, jog nebuvo pateikti dokumentai, užtikrinantys projekto tęstinumą 5 m. laikotarpiui, kaip to reikalauja aprašo 1 priedo 17 p. Pažymėjo, kad ne Finansų ministerija ar LVPA turi įrodinėti dokumentų, užtikrinančių projekto tęstinumą 5 m. laikotarpiui, egzistavimą ar neegzistavimą. Pareigą pateikti 17 punkte nurodytus dokumentus turi pareiškėja. Net tokiu atveju, jei tokie dokumentai (Registre įregistruota turto valdymo sutartis) egzistuotų, bet pareiškėja jų nepateiktų LVPA su paraiška, būtų laikoma, kad paraiška neatitinka nustatyto Aprašo 1 priede nurodytų dokumentų pateikimo reikalavimo.

25Pareiškėjos skunde minimi AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2011-04-21 raštas Nr. 02-156 ir 2011-05-04 raštas Nr. 02-242 negali būti prilyginami Registre įregistruotai turto valdymo sutarčiai. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja nepateikė turto valdymo sutarties, galiojančios ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ir įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, paraiška neatitiko Aprašo 1 priedo 17 punkto reikalavimo.

26Nurodo, kad nors paraiškos bendrojoje dalyje skyriuje „5. Trumpas projekto aprašymas“ yra teigiama, kad UAB gamybinė-komercinė firma „Fonas“ yra auganti ir pelninga įmonė, o rinkos tendencijos ir potencialas sudaro prielaidas plėtoti įmonės veiklą, tačiau išanalizavus 2005–2010 m. pareiškėjos finansinių ataskaitų duomenis, nustatyta, kad pasikeitus bendrovės savininkams, nuolat mažėjo pardavimo pajamos, per 2008–2010 m. iš bendrovės turto sudėties išnyko gamybinis turtas ir 2010 m. jokia gamybinė veikla nebuvo vykdoma; vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje sumažėjo nuo 45 darbuotojų 2004 metais iki 6 darbuotojų 2010 metais. Pareiškėjos finansinė būklė nuo 2008 metų nuolat prastėjo, o tai lėmė savininko ir vienintelio akcininko AB „Axis industrines“ veiksmai, t. y. sprendimai skirti dideles pinigų sumas dividendams. 2009 ir 2010 metais UAB gamybinė-komercinė firma „Fonas“ dirbo nuostolingai.

27Nurodo, kad 2010 m. finansinių ataskaitų duomenys, taip pat ir finansiniai veiklos rezultatai yra neteisingai apskaičiuoti. Pelno ataskaitoje veiklos sąnaudos yra įrašytos su minuso ženklu ir įvardytos kaip „tipinės veiklos pelnas“. 2010 metų bendrųjų pajamų apskaitoje įrašyta 49 449 litų suma „kitos veiklos pajamos“, o aiškinamajame rašte pateikta, kad tai yra „kreditorinis įsiskolinimas“. Uždirbtos pajamos negali būti skola kitoms organizacijoms, todėl šis įrašas yra neteisingas. Nuo 2010 m. bendrovėje išnyko visi vidiniai verslo plėtros finansavimo šaltiniai ir tais pačiais metais UAB „Fonas“ suteikė 1 milijono litų paskolą UAB „ICOR“. Pareiškėja prarado ir finansinę nepriklausomybę ir tai patvirtina išvadą, kad ji neturi ir ateityje gali neturėti stabilių ir pakankamų finansavimo išteklių.

28Pažymėjo, kad nors UAB „ICOR“ turėjo virš 100 mln. Lt nepaskirstytojo pelno, tačiau tai neįrodo, kad įmonė turi tiek pinigų, o ne kito turto. Kartu pateiktas ir AB „Axis industrines“ 2011 m. balandžio 26 d. valdybos posėdžio protokolas, kuriame užfiksuotas sprendimas suteikti dukterinei įmonei UAB gamybinė-komercinė firma „Fonas“ paskolą iki 46 500 000 Lt projektui „Termofikacinės elektrinės VE-2 Vilniuje modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą“ įgyvendinti. Dokumentai, patvirtinantys savininko AB „.Axis industrines“ finansinius pajėgumus skirti lėšas, ir informacija apie lėšų šaltinį LVPA nepateikti.

29Paraiškoje nenumatyta galimybė finansuoti Projektą iš savo ar akcininkų (savininko) numatomų gauti pajamų, jokie dokumentai apie numatomas gauti pajamas nepateikti, todėl remtis šiuo argumentu nėra jokio pagrindo. Kadangi Paraiška neatitiko Aprašo 1 priedo 17 bei 18 punkto reikalavimų, mano, kad ji buvo atmesta pagrįstai, sprendimas buvo pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis, motyvuotas, aiškiai suformuluotos teisės, nustatyta apskundimo tvarka, sprendimas pasirašytas LVPA direktorės.

30Atsakovės atstovas per teismo posėdį palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus (VI t., b. l. 179–184).

31Atsakovė Finansų ministerija su pareiškėjos skundu nesutiko. Atsiliepime (VI t., b. l. 59–65) nurodė, kad pareiškėjos ir nuomininko UAB „Vilniaus energija“ subnuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis už turto savininko UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir nuomininko UAB „Vilniaus energija“ nuomos sutarties terminą. Pareiškėjos Paraiškos bendrosios (A) dalies 7 punkte „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“ nurodyta, kad projektas bus vykdomas 18 mėnesių. Pažymėtina, kad net ir tuo atveju, jeigu 18 mėnesių projekto vykdymo terminas bei 5 metų turto valdymo sutarties terminas būtų skaičiuojami nuo momento, kada pareiškėja patvirtino, kad projektas jai yra aktualus ir ji ketina jį įgyvendinti (tai patvirtinta pareiškėjos 2011 m. gegužės 5 d. rašte Nr. 01-06), jai palankiu būdu apskaičiuotas galutinis terminas – 2017 metų gruodžio mėnuo – būtų ilgesnis už 2002 m. vasario 1 d. nuomos sutarties tarp turto savininko UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir nuomininko UAB „Vilniaus energija“ galiojimo terminą – 2017 m. vasario 1 d.

32Atsakovė daro išvadą, kad Paraiška neatitinka Aprašo 1 priedo 17 punkto reikalavimo, t. y. pareiškėja nepateikė turto valdymo sutarties, galiojančios ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, kuri būtų įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

33Finansų ministerija atkreipė dėmesį, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2011 m. balandžio 21 d. rašte Nr. 02-156 dėsto argumentus dėl projekto tęstinumo, bet ne dėl 2002 m. vasario 1 d. nuomos sutarties termino pratęsimo. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2011 m. gegužės 4 d. rašte Nr. 02-242 iš viso nėra rašoma apie kokias nors nuomos sutartis, jame AB „Vilniaus šilumos tinklai“ tik patvirtina ir garantuoja, jog supirks šilumos energiją iš nepriklausomų šilumos tiekėjų, taip pat ir pareiškėjos, ir neketina daryti tam dirbtinių kliūčių, t. y. neišmontuos įrangos (degiklių), todėl pareiškėjos nurodyti argumentai yra visiškai nepagrįsti.

34Atsakovė paaiškino, kad, išnagrinėjusi pareiškėjos pateiktas finansines ataskaitas, nustatė, kad ji 2010 m. jokios gamybinės veiklos nevykdė, pardavimo pajamos buvo 0,00 litų, 2010 metų pabaigoje jos viso materialiojo turto vertė tebuvo 16 625 Lt. Pareiškėjos finansinė būklė nuo 2008 m. nuolat prastėjo, 2009 ir 2010 m. dirbo nuostolingai, todėl padarė išvadą, kad ji pati neturi ir ateityje gali neturėti stabilių ir pakankamų finansavimo išteklių.

35Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėja savo teiginiams dėl piniginių srautų pagrįsti nėra pateikusi UAB „ICOR“ pinigų srautų ataskaitos (-ų) ar duomenų, kad UAB „ICOR“ neprivalo sudaryti pinigų srautų ataskaitos. Pareiškėja taip pat nepaaiškina, kokioms veikloms yra priskiriami jos nurodyti pinigų srautai – pagrindinėms, finansinėms ar investicinėms. Pinigų srautų ataskaita, priešingai nei pelno (nuostolių) ataskaita, parodo, kiek įmonė turėjo pinigų ir pinigų ekvivalentų laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Be to, pagal pinigų srautų ataskaitos duomenis galima įvertinti pinigų ir pinigų ekvivalentų šaltinius bei dinamiką. Kadangi pinigų srautai yra pagrindinis finansavimo šaltinis, todėl pinigų srautų ataskaita geriausiai parodo įmonės galimybę teikti paskolas.

36Iš UAB „ICOR“ finansinių dokumentų matyti, jog UAB „ICOR“ 2009 m. gruodžio 31 d. turėjo tik 1 661 000 Lt pinigų ir pinigų ekvivalentų, todėl pareiškėjai niekaip negalėjo paskolinti 46 500 000 Lt. Pareiškėjos teiginiai, kad UAB „ICOR“ turi galimybę suteikti paskolą UAB „Axis Industries“, nes turi 100 milijonų Lt nepaskirstytojo pelno, yra nepagrįsti, kadangi, vadovaujantis CK 6.870 straipsnio 1 dalimi, paskolos sutartimi neįmanoma paskolinti pajamų, pelno, ar nepaskirstytojo pelno. Paskolos sutartimi gali būti paskolinti tik pinigai arba rūšies požymiais apibūdinti suvartojamieji daiktai. Nors pareiškėja skunde teigia, kad bendrovė gali turtą realizuoti, o gautas pajamas paskirti paskolai suteikti, tačiau jos pateiktuose UAB „ICOR“ ir AB „Axis Industries“ valdybų sprendimuose apie turto pardavimą nekalbama, taip pat ir pačiame skunde pareiškėja nenurodo, nei koks turtas bus parduotas, nei už kokią kainą, nei kada, nei kam. Be to, turto pardavimo rezultatas gali būti ne tik pelnas, bet ir nuostolis. Atsakovė mano, kad pareiškėjos hipotetiniai planai realizuoti turtą (neaišku kokį, kam, kada, kokia kaina, kaip ir pan.) visiškai neįrodo galimybės uždirbti pajamų.

37Teismo posėdyje atsakovės Finansų ministerijos atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus (Vl t. b. l. 174–184).

38Skundas atmestinas.

39Remdamasis byloje esančiais įrodymais, teismas nustatė, kad pareiškėja LVPA pateikė Paraišką Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-015 dėl projekto „Termofikacinės elektrinės VE-2 Vilniuje modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą“ finansavimo (II t., b. l. 49–73).

402009-03-06 atlikus Paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą, pasiūlyta ją patvirtinti (II t., b. l. 65-66, 76–77). Energetikos projektų atrankos komitetas 2009 m. birželio 25 d. protokolo Nr. 4

Nutarė

41mojoje dalyje (II t., b. l. 50–60) nusprendė dėl lėšų trūkumo sudaryti rezervinių projektų sąrašą ir į jį įtraukti pareiškėjos Projektą.

42Energetikos projektų atrankos komitetas 2011 m. kovo 7 d. posėdyje nusprendė rekomenduoti grąžinti LVPA pakartotinai vertinti į rezervinių projektų sąrašą įtrauktas paraiškas pagal nustatytą eiliškumą dėl paraiškoje nurodytos informacijos aktualumo bei rekomendavo nustatyti pakartotinio vertinimo terminą iki 2011 m. gegužės 7 d. (VI t., b. l. 55–57).

43Atlikusi Paraiškos vertinimą, LVPA 2011-06-27 sprendimu Nr. R4-10503 (13.2.3-390) „Dėl paraiškos Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-015 atmetimo“ (V t., b. l. 15–17, VI t., b. l. 105–107) ją atmetė kaip neatitinkančią Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedo „Administracinės atitikties vertinimo metodika“ 17 bei 18 punktų reikalavimų.

44Pareiškėja, nesutikdama su priimtu sprendimu, jį apskundė Finansų ministerijai bei Ūkio ministerijai (VI t., b. l. 102–104).

45Išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, Finansų ministerija 2011-08-16 sprendimu Nr. ((24.3-03)-5K-1117909)-6K-1109381 „Dėl UAB gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ 2011-07-01 skundo Nr. 01-08“ (I t., b. l. 13–15) netenkino.

46Ginčo dalykas – 2011-06-27 LVPA sprendimo Nr. R4-10503 (13.2.3-390) „Dėl paraiškos Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-015 atmetimo“ ir 2011-08-16 Finansų ministerijos sprendimo Nr. ((24.3-03)-5K-1117909)-6K-1109381 „Dėl UAB gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ 2011-07-01 skundo Nr. 01-08“ teisėtumas ir pagrįstumas.

47Finansavimo sąlygų aprašo, kuriuo vadovavosi atsakovai vertindami Paraišką (redakcija, galiojusi nuo 2011-02-23 iki 2011-09-25), patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-09-29 įsakymu Nr. 4-442 1 priedo „Administracinės atitikties vertinimo metodika“ 17 punkte nustatyta, kad turi būti pateiktas valstybės įmonės Registrų centro išduotas centrinio duomenų banko pagrindu parengtas nekilnojamojo turto registro išrašas dėl turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, priklausomybės ir šio turto valdymo sutarties kopija, jei turtas pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise. Jeigu turtas, kuriam skiriamas finansavimas, yra valdomas ne nuosavybės teise, turi būti pateikti teisę į tiesiogiai su projektu susijusį nekilnojamąjį turtą (disponavimą, valdymą, naudojimą) patvirtinančių dokumentą nuorašai. Turto valdymo sutartis turi būti sudaryta ne trumpiau kaip 5 metams arba 3 metams mažų ir vidutinių įmonių atveju nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

48Paraiškoje (III t., b. l. 87) nurodyta, kad projektas bus įgyvendintas UAB „Vilniaus energija“ gamybos bazėje, pareiškėjas elektrinės teritorijoje įrengs esamam katilui biokurą deginančius degiklius. Biokurui paruošti elektrinėje bus įdiegta didelio našumo biokuro priėmimo, perdirbimo, saugojimo ir padavimo į katilą sistema. Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn. (III t., b. l. 89), numatoma Projekto pabaiga – 2013 m. sausio mėn.

49Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėja su 2009 m. vasario 17 d. raštu Nr. 01-19 (II t., b. l. 119) pateikė nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (II t., b. l. 133–167) apie Vilniaus m. ( - ) g. 2 esantį įregistruotą nekilnojamąjį turtą. Teismas, įvertinęs nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, sutinka su atsakovių išvada, kad nei išrašo 4 skyriuje „Nuosavybė“, nei 7 skyriuje „Juridiniai faktai“ įrašų apie pareiškėjos teises į tiesiogiai su projektu susijusį turtą (geležinkelį, katilinės pastatą, sandėlį, svarstykles) nėra. Registro išrašo 4 punkte nurodyta, kad projekte naudotini nekilnojamo turto objektai nuosavybės teise priklauso akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, o 7.3, 7.16 punktuose nurodyta, kad pagal 2002-02-01 nuomos sutartį, nuomininkas yra UAB „Vilniaus energija“. Nuomos sutartis galioja iki 2017-02-01.

50Pareiškėjos pateiktoje 2008-12-04 sutartyje tarp jos ir UAB „Vilniaus energija“ susitarta bendradarbiauti modernizuojant vieną katilą UAB „Vilniaus energija“ valdomoje termofikacinėje elektrinėje VE-2 ir vieną katilą elektrinėje RK-2, t. y. iš dalies pakeičiant naudojamą kurą į biokurą. 2009-02-10 susitarime (V t., b. l. 169–171), sudarytame tarp jos ir UAB „Vilniaus energija“, nurodyta, kad UAB „Vilniaus energija“ suteikia pareiškėjai teisę valdyti ir naudoti toliau sutartyje išvardijamą turtą gaminti šilumos energiją iš biokuro. Susitarimo 3 punkte nustatyta, kad šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galios ne trumpiau nei 5 metus nuo tos dienos, kai susitarimo preambulėje nustatytas projektas bus visiškai įgyvendintas. Susitarimo 4 punkte nurodyta, kad, vykdydamos susitarimą, šalys vadovaujasi taip pat ir 2008-12-04 sutarties nuostatomis. Pagal pareiškėjos ir UAB „Vilniaus energija“ 2009-01-19 sudaryto priedo Nr. 1 prie 2008-12-04 sutarties 3 punktą, šalys susitarė, kad 2008-12-04 sutartis galios iki 2026 m. gegužės mėnesio.

51Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.490 str. 1 d. nustatyta, kad nuomininkas turi teisę subnuomoti išsinuomotą daiktą tiktai gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita nenustato sutartis. Subnuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis už nuomos terminą.

52Atsižvelgus į nurodytas nuostatas, darytina išvada, kad sutarties tarp UAB „Vilniaus energija“ ir pareiškėjos dėl Projektui įgyvendinti reikalingo turto valdymo galiojimas negali būti ilgesnis nei sutarties tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Vilniaus energija“.

53Teismas sutinka su atsakovių išvada, kad pateikta sutartis neužtikrina Projekto tęstinumo 5 metų laikotarpiui, kaip to reikalaujama Aprašo 1 priedo 17 punkte, kadangi iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad nuomos sutartis tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Vilniaus energija“ galioja iki 2017-02-01, o pareiškėjos Projekto „Termofikacinės elektrinės VE-2 Vilniuje modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą“ (paraiška gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją) pabaiga – 2013 m., o tai reiškia, kad penkerių metų laikotarpis baigiasi 2018 m., t. y. vienais metais vėliau, nei minėta nuomos sutartis.

54Pareiškėja, norėdama pagrįsti projekto tęstinumą 5 metų laikotarpiui, LVPA pateikė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2011-04-21 raštą Nr. 02-156 (I t., b. l. 172) ir 2011-05-04 raštą Nr. 02-242 (I t., b. l. 173), kuriuose nurodyta, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ užtikrina termofikacinės elektrinės VE-2 Vilniuje modernizavimo, keičiant naudojamą kurą į biokurą, projekto tęstinumą, pasibaigus 2002-02-01 sutarčiai tarp jos ir UAB „Vilniaus energija“, bei patvirtina ir garantuoja, kad supirks šilumos energiją iš nepriklausomų šilumos gamintojų, taip pat ir pareiškėjos.

55Teismas, įvertinęs minėtų raštų turinį, daro išvadą, kad jie nelaikytini tinkamais dokumentais, nurodytais Aprašo 1 priedo 17 p. ir patvirtinančiais projekto tęstinumą 5 metų laikotarpiui.

56Teismas, apibendrinęs išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad dėl to, jog nuomos sutartis tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Vilniaus energija“ dėl Projektui įgyvendinti reikalingo turto valdymo galioja trumpiau nei 5 m. po projekto pabaigos, Projektas laikytinas neatitinkančiu Aprašo 1 priedo 17 p. reikalavimų.

57Finansavimo sąlygų aprašo (redakcija, galiojusi nuo 2011-02-23 iki 2011-09-25) 1 priedo „Administracinės atitikties vertinimo metodika“ 18 punkte nustatyta, kad turi būti pateikti finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai, kaip nurodyta Aprašo 2 priedo 8.1.1 punkte.

58Pagal Aprašo 2 priedo 8.1.1 punktą, vertinama, ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis. Pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikomi:

59– banko paskola. Jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra banko paskola, tokiu atveju pateikiamas preliminarus banko sprendimas suteikti paskolą, tačiau nuo sprendimo skirti finansavimą priėmimo, bet ne vėliau kaip per viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros nustatytą terminą iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo turi būti gauta paskola arba pateikta pažyma, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, esant ar įvykdžius tam tikras sąlygas;

60– pareiškėjo lėšos. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą juridinio asmens lėšų sumą, ir informacija apie lėšų šaltinį (banko sąskaitos (-ų) išrašas ar banko pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai);

61– savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas savininko ir (ar) dalyvių sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti konkrečią lėšų sumą projektui įgyvendinti bei dokumentai, patvirtinantys savininko ir (ar) dalyvių finansinius pajėgumus skirti lėšas ir informacija apie lėšų šaltinį (banko sąskaitos (-ų) išrašas ar banko pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos, aktuali pajamų deklaracija, patvirtinta VMI žyma, numatomos pajamos, kt.).

62Paraiškos bendrojoje dalyje (III t., b. l. 87) teigiama, kad UAB gamybinė-komercinė firma „Fonas“ yra auganti ir pelninga įmonė, o rinkos tendencijos ir potencialas sudaro prielaidas vystyti ir plėtoti įmonės veiklą.

63Iš pareiškėjos pelno ir nuostolių ataskaitų ir kitų byloje esančių finansinių dokumentų (III t., b. l. 162, V t., b. l. 54, 82, 105) matyti, kad nuo 2007 m. pradėjo mažėti jos pardavimo pajamos (2007 m. – 11 040 581 Lt, 2008 m. – 3 635 432 Lt, 2009 m. – 199 915 Lt, 2010 m. – 0 Lt), per 2008–2010 m. iš bendrovės turto sudėties išnyko gamybinis turtas (V t., b. l. 52–124), o 2010 m. jokia gamybinė veikla nebuvo vykdoma, 2010 m. pabaigoje pareiškėjos materialiojo turto vertė buvo 16 625 Lt (V t., b. l. 80–81).

64Iš byloje esančių dokumentų (III t., b. l. 123–129, 153–154, 168–174, V t., b. l. 62–68, 85–91) matyti, kad vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje 2004 metais buvo 45, 2005 m. – 48, 2006 m. – 55, 2007 m. – 47, 2008 m. – 7, 2009 m. – 9, o 2010 m. – 6.

65Apibendrinus pareiškėjos finansinių dokumentų duomenis, darytina išvada, kad jos finansinė padėtis nuo 2007 metų nuolat prastėjo. Pareiškėjos savininko (vienintelio akcininko) AB „Axis industrines“ sprendimais (III t., b. l. 179, V t., b. l. 79) 2008 metais dividendams skirta 4 600 000 Lt, o 2011 metais – 1 252 000 Lt, nors 2007 metais įmonės uždirbtas grynasis pelnas buvo 2 476 321 Lt, 2008 metais – 170 298 Lt, o 2009 ir 2010 metais pareiškėja dirbo nuostolingai.

66Atkreiptinas dėmesys, kad 2010 m. ataskaitoje (V t., b. l. 82) veiklos sąnaudos yra įrašytos su minuso ženklu ir įvardytos kaip „tipinės veiklos pelnas“, o įrašyta 49 449 Lt suma „kitos veiklos pajamos“, aiškinamajame rašte (V t., b. l. 100) nurodyta kaip „kreditorinis įsiskolinimas“, nors uždirbtomis pajamomis negali būti laikoma skola kitoms organizacijoms.

67Pateiktame UAB „ICOR“ 2011-04-18 valdybos posėdžio protokole (V t., b. l. 125) įformintas sprendimas suteikti bendrovės dukterinei įmonei AB „Axis Industries“ paskolą iki 46 500 000 Lt UAB gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ projektui „Termofikacinės elektrinės VE-2 Vilniuje modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą“ įgyvendinti. Nurodoma, kad paskola būtų suteikta iš bendrovės sukaupto nepaskirstytojo pelno ir veiklos piniginių srautų.

68AB „Axis industries“ 2011 m. balandžio 26 d. valdybos posėdžio protokole (V t., b. l. 129) užfiksuotas sprendimas suteikti dukterinei įmonei UAB gamybinė-komercinė firma „Fonas“ paskolą iki 46 500 000 Lt projektui „Termofikacinės elektrinės VE-2 Vilniuje modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą“ įgyvendinti. Iš pateiktų UAB „ICOR“ finansinės būklės ataskaitų (V t., b. l. 126–128) matyti, kad bendrovė 2009-12-31 turėjo 1 661 000 Lt pinigų ir piniginių ekvivalentų ir virš 100 mln. Lt nepaskirstytojo pelno.

69Apibendrinęs anksčiau ištirtus įrodymus, teismas daro išvadą, kad aplinkybė, kad UAB „ICOR“ 2009-12-31 turėjo virš 100 mln. Lt nepaskirstytojo pelno, nepatvirtina, kad ji yra pajėgi paskolinti 46,5 mln. Lt AB „Axis industrines“. Pareiškėja LVPA nepateikė dokumentų, patvirtinančių savininko AB „Axis industrines“ finansinius pajėgumus skirti lėšas ir informacijos apie lėšų šaltinį, o būtent pareiga pateikti visus reikiamus dokumentus tenka pareiškėjai, vadovaujantis Apraše įtvirtintomis nuostatomis.

70Taigi iš pateiktų įrodymų negalima išvada, kad pareiškėja turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo savo lėšomis, nes pareiškėjos nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai nėra tinkami, pakankami ir realūs.

71Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovės pagrįstai nusprendė, jog pareiškėja neturi ir ateityje gali neturėti stabilių ir pakankamų finansavimo išteklių, Paraiškoje neįtvirtinta galimybė finansuoti Projektą iš savo ar akcininkų (savininko) numatomų gauti pajamų, taigi Paraiška neatitinka ir Aprašo 1 priedo 18 punkto reikalavimų.

72Įvertinus ginčijamų sprendimų turinį, darytina išvada, kad jie yra motyvuoti teisės aktų nuostatomis ir pagrįsti išsamia faktinių duomenų analize, juose nurodyta sprendimų apskundimo tvarka, taigi jie atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimus.

73Apibendrinęs išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad 2011-06-27 LVPA sprendimas Nr. R4-10503 (13.2.3-390) „Dėl paraiškos Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-015 atmetimo“ ir 2011-07-16 Finansų ministerijos sprendimas Nr. ((24.3-03)-5K-1117909)-6K-1109381 „Dėl UAB gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ 2011-07-01 skundo Nr. 01-08“ yra teisėti ir pagrįsti, jų naikinti ir įpareigoti LVPA pripažinti, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ir pateikti paraišką projekto tinkamumo finansuoti pagal priemonę vertinimo etapui, nėra teisinio pagrindo, taigi pareiškėjos skundas atmestinas.

74Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87, 88 str. 1 p., 127, 129 str.,

n u s p r e n d ž i a:

76Pareiškėjos UAB gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

77Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–12) ir patikslintu... 5. 1) panaikinti 2011 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos finansų... 6. 2) panaikinti 2011 m. birželio 27 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros... 7. 3) įpareigoti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą pripažinti, kad... 8. Paaiškino, kad VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) 2011... 9. 2011 m. liepos 1 d. pareiškėja pateikė skundą Finansų ministerijai ir... 10. Teigia, kad pareiškėja buvo ir yra nusprendusi nuosavas lėšas finansuoti... 11. Nurodo, kad LVPA buvo reikalinga pateikti savininko sprendimą (susirinkimo... 12. Siekdama pagrįsti nuosavų lėšų finansavimo šaltinius, pateikė savininko... 13. Mano, kad pateikti dokumentai ne tik atitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 p.... 14. Pažymėjo, kad iš LVPA pateiktų UAB „ICOR“ finansinės atskaitomybės... 15. Paaiškino, kad 2009 m. vasario 17 d. kartu su raštu Nr. 01-19 LVPA pateikė... 16. Mano, kad argumentas, jog pareiškėja įgyvendins Projektą nuomininko... 17. Pareiškėja nurodo, kad atsakovė yra viešojo administravimo subjektas,... 18. Pareiškėjos manymu, vien tai, kad 2009 m finansinės ataskaitos balanse UAB... 19. Atkreipė dėmesį, kad UAB „ICOR“ yra nuo 1990 metų sėkmingai veikianti... 20. Pažymėjo, kad UAB „ICOR“, skirdama iki 46 500 000 Lt paskolą... 21. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė patikslintame skunde... 22. Atsakovė LVPA su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 23. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke... 24. Atsakovė LVPA nurodo, kad nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad atsakovė... 25. Pareiškėjos skunde minimi AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2011-04-21... 26. Nurodo, kad nors paraiškos bendrojoje dalyje skyriuje „5. Trumpas projekto... 27. Nurodo, kad 2010 m. finansinių ataskaitų duomenys, taip pat ir finansiniai... 28. Pažymėjo, kad nors UAB „ICOR“ turėjo virš 100 mln. Lt nepaskirstytojo... 29. Paraiškoje nenumatyta galimybė finansuoti Projektą iš savo ar akcininkų... 30. Atsakovės atstovas per teismo posėdį palaikė atsiliepime išdėstytus... 31. Atsakovė Finansų ministerija su pareiškėjos skundu nesutiko. Atsiliepime... 32. Atsakovė daro išvadą, kad Paraiška neatitinka Aprašo 1 priedo 17 punkto... 33. Finansų ministerija atkreipė dėmesį, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“... 34. Atsakovė paaiškino, kad, išnagrinėjusi pareiškėjos pateiktas finansines... 35. Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėja savo teiginiams dėl piniginių... 36. Iš UAB „ICOR“ finansinių dokumentų matyti, jog UAB „ICOR“ 2009 m.... 37. Teismo posėdyje atsakovės Finansų ministerijos atstovai palaikė atsiliepime... 38. Skundas atmestinas.... 39. Remdamasis byloje esančiais įrodymais, teismas nustatė, kad pareiškėja... 40. 2009-03-06 atlikus Paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo... 41. mojoje dalyje (II t., b. l. 50–60) nusprendė dėl lėšų trūkumo sudaryti... 42. Energetikos projektų atrankos komitetas 2011 m. kovo 7 d. posėdyje nusprendė... 43. Atlikusi Paraiškos vertinimą, LVPA 2011-06-27 sprendimu Nr. R4-10503... 44. Pareiškėja, nesutikdama su priimtu sprendimu, jį apskundė Finansų... 45. Išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, Finansų ministerija 2011-08-16... 46. Ginčo dalykas – 2011-06-27 LVPA sprendimo Nr. R4-10503 (13.2.3-390) „Dėl... 47. Finansavimo sąlygų aprašo, kuriuo vadovavosi atsakovai vertindami Paraišką... 48. Paraiškoje (III t., b. l. 87) nurodyta, kad projektas bus įgyvendintas UAB... 49. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėja su 2009 m. vasario 17 d. raštu... 50. Pareiškėjos pateiktoje 2008-12-04 sutartyje tarp jos ir UAB „Vilniaus... 51. Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.490 str. 1 d. nustatyta, kad nuomininkas... 52. Atsižvelgus į nurodytas nuostatas, darytina išvada, kad sutarties tarp UAB... 53. Teismas sutinka su atsakovių išvada, kad pateikta sutartis neužtikrina... 54. Pareiškėja, norėdama pagrįsti projekto tęstinumą 5 metų laikotarpiui,... 55. Teismas, įvertinęs minėtų raštų turinį, daro išvadą, kad jie... 56. Teismas, apibendrinęs išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad dėl to, jog... 57. Finansavimo sąlygų aprašo (redakcija, galiojusi nuo 2011-02-23 iki... 58. Pagal Aprašo 2 priedo 8.1.1 punktą, vertinama, ar pareiškėjas turi... 59. – banko paskola. Jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra... 60. – pareiškėjo lėšos. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas sprendimas,... 61. – savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai. Tokiu atveju su paraiška... 62. Paraiškos bendrojoje dalyje (III t., b. l. 87) teigiama, kad UAB... 63. Iš pareiškėjos pelno ir nuostolių ataskaitų ir kitų byloje esančių... 64. Iš byloje esančių dokumentų (III t., b. l. 123–129, 153–154, 168–174,... 65. Apibendrinus pareiškėjos finansinių dokumentų duomenis, darytina išvada,... 66. Atkreiptinas dėmesys, kad 2010 m. ataskaitoje (V t., b. l. 82) veiklos... 67. Pateiktame UAB „ICOR“ 2011-04-18 valdybos posėdžio protokole (V t., b. l.... 68. AB „Axis industries“ 2011 m. balandžio 26 d. valdybos posėdžio protokole... 69. Apibendrinęs anksčiau ištirtus įrodymus, teismas daro išvadą, kad... 70. Taigi iš pateiktų įrodymų negalima išvada, kad pareiškėja turi stabilius... 71. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovės pagrįstai... 72. Įvertinus ginčijamų sprendimų turinį, darytina išvada, kad jie yra... 73. Apibendrinęs išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad 2011-06-27... 74. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87, 88... 76. Pareiškėjos UAB gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ skundą atmesti... 77. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...