Byla I-1607-473/2009
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henriko Sadausko ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos atstovei Rasai Stravinskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Vigesta“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2pareiškėja UAB „Vigesta“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2009-03-19 atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sprendimą Nr. 69-53.

3Pareiškėja skunde ir patikslintame skunde (b. l. 3–6, 15, 16) nurodė, kad su skundžiamu sprendimu nesutinka, kadangi jis neatitinka ir individualaus administracinio akto bendrųjų reikalavimų, numatytų LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. Pagal LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 154 str. 4 d. 1 p., Centrinis mokesčių administratorius, išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo skundą, pagal savo kompetenciją gali patvirtinti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą, todėl mano, kad atsakovė neteisėtai nusprendė pavesti trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti pakartotinį patikrinimą, be to, skundžiamas sprendimas priimtas jo nepagrindžiant teisės aktų normomis. Mano, kad pagal LR MAĮ 2 str. 21 p., mokestinio patikrinimo inicijavimas galimas tik esant tvirtam teisiniam ir faktiniam pagrindui, kuris aptariamu atveju turėtu būti konkrečiai įvardintas skundžiamame sprendime. Sprendime nėra pasisakoma dėl jokių naujų įrodymų surinkimo būtinybės, nurodomos tik papildomai vertintinos aplinkybės (baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų vertinimas, bendrovės pateiktų dokumentų analizė), tačiau kokios konkrečios aplinkybės turi būti tiriamos ir kokiam tikslui pasiekti nėra įvardijama. Skundžiamame sprendime trečiajam suinteresuotajam asmeniui suformuoti uždaviniai: įvertinti mokestinio patikrinimo metu surinktus įrodymus, atlikti kitus LR mokesčių administravimo įstatyme nustatytus veiksmus, įvertinti pareiškėjos pateiktus papildomus dokumentus, yra abstraktūs, todėl negali būti savarankiško pakartotino mokestinio patikrinimo pagrindu. Pagal LR MAĮ 156 str. 1 d., ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija gali nuspręsti skundo dėl mokestinio ginčo (jo dalies) nagrinėjimą sustabdyti, jeigu priimamas sprendimas visiškai ar iš dalies priklauso nuo tam tikro juridinio fakto buvimo ar nebuvimo ir tokio juridinio fakto buvimas ar nebuvimas dar turi būti nustatytas teismo ar teisėsaugos institucijos arba užsienio valstybės įstaigos ar institucijos. Teisė sustabdyti bylos nagrinėjimą yra suteikta ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai, bet ne trečiajam suinteresuotajam asmeniui. Mano, kad atsakovė nepagrįstai skundžiamame sprendime trečiajam suinteresuotajam asmeniui nurodė įvertinti galimybę sustabdyti pakartotinį patikrinimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 06-1-07009-06. Be to, atsakovė nevykdė Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK) 2009-02-04 sprendimu suformuotos pareigos nagrinėti pareiškėjos skundą iš naujo bei analogiškais MGK sprendimui pagrindais pavedė trečiajam suinteresuotajam asmeniui atlikti pakartotinį patikrinimą. Nurodė, kad MGK įvardinti trečiojo suinteresuotojo asmens sprendimo trūkumai analogiškai pasikartoja ir aptartoje baudžiamojoje byloje pateiktoje Specialisto išvadoje. Kadangi minėta išvada buvo pagrindinis ir faktiškai vienintelis trečiojo suinteresuotojo asmens surinktos informacijos šaltinis priimant nuginčytą sprendimą, todėl nagrinėjamu atveju MGK sprendimu Specialisto išvados nebetenka savo įrodomosios galios ir nebegali būti toliau vertinamos kaip įrodymas mokestinio ginčo byloje.

4Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą jam pranešta tinkamai.

5Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 29–31) nurodė ir per teismo posėdį jos atstovė paaiškino, kad MGK, priimdama savo sprendimą, išdėstė motyvus, kodėl, jos nuomone, atsakovės sprendimas yra naikintinas ir grąžintinas nagrinėti iš naujo. Pagal MAĮ 159 str. 2 d. apskųsti MGK sprendimą dėl mokestinio ginčo centrinis mokesčių administratorius turi teisę tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir MGK, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo nagrinėjimo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Kadangi šioje byloje keliamas faktinių aplinkybių nustatymo, vertinimo klausimas, todėl centrinis mokesčių administratorius šia MAĮ numatyta teise pasinaudoti negalėjo, o ėmėsi vykdyti MGK sprendimą, atsižvelgdamas į MGK sprendime nurodytus motyvus. MGK sprendimas grindžiamas tuo, kad nepilnai nustatytos ir įvertintos apmokestinimui reikšmingos aplinkybės, būtina ištirti naujai pateiktus įrodymus, įvertinti baudžiamojoje byloje nustatinėjamas aplinkybes. Atsakovė, iš naujo nagrinėdama pareiškėjos skundą dėl vietos mokesčių administratoriaus priimto sprendimo, turi ne tik teisę, bet ir pareigą tirti visas aplinkybes, susijusias su mokesčio mokėtojo veikla ir priimti vieną iš MAĮ 154 str. 4 d. priimtų sprendimų. Ta aplinkybė, kad atsakovės sprendime dėl korektūros klaidos netinkamai nurodymas MAĮ 154 str. 4 d. punktas (vietoj MAĮ 154 str. 4 d. 5 p., nurodytas 1 punktas) nekeičia priimto sprendimo turinio ir esmės bei nesudaro pagrindo teigti, kad sprendimas priimtas neturint teisinio pagrindo. Iš naujo išnagrinėjus pareiškėjos skundą ir nustačius, kad yra būtina atlikti pakartotinį patikrinimą, kurio metu surinkti informaciją apie ikiteisminiame tyrime nustatinėjamas (nustatytas) aplinkybes bei spręsti klausimą dėl jų įtakos pareiškėjos mokestinių prievolių nustatymui bei jų dydžiui, buvo atsižvelgta į MGK sprendimo motyvą, kad būtina vertinti ikiteisminiame tyrimo metu nustatinėjamas aplinkybes. Pagal Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių 36 p., Inspekcija atliekamo patikrinimo metu turi galimybę sustabdyti mokestinio patikrinimo eigą dėl informacijos, susijusios su ikiteisminiame tyrime nustatinėjamomis aplinkybėmis, gavimu iš teisėsaugos institucijų. Nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad šioje byloje nėra nustatyta pakartotinio patikrinimo pagrindų, kadangi iš ginčo bylos matyti, kad atsakovės sprendimu pavesta atlikti pakartotinį patikrinimą dėl nevisiško faktinių aplinkybių, turinčių reikšmės teisingam mokesčių apskaičiavimui, nustatymo ir ištyrimo pagal MAĮ 154 str. 4 d. 5 p.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 29–31) nurodė, kad skundžiamas atsakovės sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pagrindo jį naikinti nėra.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai. Trečiasis suinteresuotasis asmuo atsiliepime prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 27).

8LR administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis nagrinėti bylą ir priimti sprendimą. Byla nagrinėjama pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos atstovams nedalyvaujant.

9Teismo nustatytos faktinės aplinkybės

10Byloje esančių rašytinių įrodymų visuma patvirtina, kad trečiojo suinteresuotojo asmens Telšių apskrities valstybinės inspekcijos Patikrinimų skyriaus vyriausioji specialistė, vykdydama 2006-10-17 pavedimą tikrinti Nr. ( - ), atliko pareiškėjos UAB „Vigesta“ mokestinį patikrinimą, kurio pagrindu trečiasis suinteresuotasis asmuo 2008-06-30 surašė patikrinimo aktą Nr. ( - ) ir nurodė pareiškėjai į biudžetą sumokėti 506 951 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 192 221 Lt šio mokesčio delspinigių, 253 476 Lt šio mokesčio baudos, 5 340 Lt atskaitymų nuo pajamų, 2 177 Lt šių atskaitymų delspinigių, 2 670 Lt šių atskaitymų baudos, 390 210 Lt gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM), 148 647 Lt šio mokesčio delspinigių, 195 105 Lt šio mokesčio baudos, 402 419 Lt valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų, 201 210 Lt šių įmokų baudos, 2 369 Lt įmokų į Garantinį fondą, 902 Lt šių įmokų delspinigių, 1 185 Lt šių įmokų baudos (MGK byla, I t., b. l. 59 – 81).

11Trečiasis suinteresuotasis asmuo Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008-09-17 priėmė sprendimą Nr. A6-18, kuriuo patvirtino trečiojo suinteresuotojo asmens 2008-06-30 patikrinimo aktą Nr. ( - ) ir pareiškėjai nurodyta sumokėti į biudžetą 506 951 Lt PVM, 192 221 Lt šio mokesčio delspinigių, 253 476 Lt šio mokesčio baudos, 5 340 Lt atskaitymų nuo pajamų, 2 177 Lt šių atskaitymų delspinigių, 2 670 Lt šių atskaitymų baudos, 390 210 Lt GPM, 148 647 Lt šio mokesčio delspinigių, 195 105 Lt šio mokesčio baudos, 402 419 Lt VSD įmokų, 201 210 Lt šių įmokų baudos, 2 369 Lt įmokų į Garantinį fondą, 902 Lt šių įmokų delspinigių, 1 185 Lt šių įmokų baudos (MGK byla, I t., b. l. 52 – 58).

12Nesutikdama su trečiojo suinteresuotojo asmens 2008-09-17 sprendimu, pareiškėja 2008-10-07 padavė skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai (MGK byla, I t., b. l. 37 – 51).

13Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija 2008-11-13 priėmė sprendimą Nr. 69-234, kuriuo iš dalies patvirtintas trečiojo suinteresuotojo asmens 2008-09-17 sprendimas Nr. A6-18 ir pareiškėjai nurodyta sumokėti 506951 Lt PVM, 192221 Lt šio mokesčio delspinigių, 202780,4 Lt šio mokesčio baudos, 5340 Lt atskaitymų nuo pajamų, 2177 Lt šių atskaitymų delspinigių, 32136 Lt šių atskaitymų baudos, 390210 Lt GPM, 148647 Lt šio mokesčio delspinigių, 156084 Lt šio mokesčio baudos, 402419 Lt VSD įmokų, 201210 Lt šių įmokų baudos, 2369 Lt įmokų į Garantinį fondą, 902 Lt šių įmokų delspinigių, 947,6 Lt įmokų į Garantinį fondą baudos (MGK byla, I t., b. l. 22 -36).

14Pareiškėja, nesutikdama su atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos 2008-11-13 sprendimu Nr. 69-234, 2008-12-05 skundu kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją (MGK byla, I t., b. l. 2 – 14). Mokestinių ginčų komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Vigesta“ skundą, 2009-02-04 sprendimu Nr. S-31 (7-315/2008) nusprendė panaikinti 2008-11-13 atsakovės sprendimą Nr. 69-234 ir perduoti pareiškėjos skundą trečiajam suinteresuotajam asmeniui nagrinėti iš naujo, kadangi mokesčių administratoriui visapusiškai neištyrus bei neįvertinus papildomų atlyginimų pareiškėjos darbuotojams mokėjimo aplinkybių, iškilus klausimui dėl faktų, nagrinėjamų šiame mokestiniame ginče ir ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-07009-06, tapatumo, ir atsižvelgiant į tai, mokestinio ginčo stabdymo pagal MAĮ 156 str. 1 d., bei būtinumui įvertinti mokestinio ginčo byloje naujai pateiktus įrodymus (b. l. 34 – 45).

15Vykdydama MGK sprendimą, atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija iš naujo išnagrinėjo pareiškėjos skundą ir 2009-03-19 priėmė sprendimą „Dėl UAB „Vigesta“ skundo“, kuriuo nuspręsta atlikti pareiškėjos UAB „Vigesta“ pakartotinį patikrinimą dėl trečiojo suinteresuotojo asmens 2008-09-17 sprendimo Nr. A6-18 nurodymų pareiškėjai sumokėti į biudžetą 506951 Lt PVM, 192221 Lt šio mokesčio delspinigių, 253476 Lt PVM baudos 5340 Lt atskaitymų nuo pajamų, 2177 Lt šių atskaitymų delspinigių, 2670 Lt atskaitymų nuo pajamų baudos, 390210 Lt GPM, 195105 Lt GPM baudos, 148647 Lt šio mokesčio delspinigių, 402419 Lt VSD įmokų, 201210 Lt šių įmokų baudos, 2369 Lt įmokų į Garantinį fondą, 902 Lt šių įmokų delspinigių ir 1185 Lt įmokų į Garantinį fondą baudos. Atsakovė nurodė, kad galutinis sprendimas negali būti priimtas, todėl, vadovaujantis MAĮ 154 str. 4 d. 1 p. bei sprendime išdėstytais motyvais, nusprendė pavesti trečiajam suinteresuotajam asmeniui atlikti pakartotinį patikrinimą. Atsakovė nurodė, kad pakartotinio patikrinimo metu trečiasis suinteresuotasis asmuo turi įvertinti mokestinio patikrinimo metu surinktus įrodymus; esant būtinybei, atlikti kitus MAĮ nustatytus veiksmus, susijusius su įrodymų rinkimu, vertinimu (įskaitant įrodymus, kurie yra renkami ikiteisminio tyrimo byloje ir kurie gali būti teikiami mokesčių administratoriui); įvertinti pareiškėjos pateiktus papildomus dokumentus, jų įtaką mokestinio patikrinimo rezultatams; įvertinti galimybę sustabdyti pakartotinį patikrinimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 06-1-07009-06 (b. l. 9 – 13).

16Teisinis reguliavimas ir teismo išvados.

17Ginčas šioje byloje tarp pareiškėjos ir atsakovės yra kilęs dėl pareiškėjos to, kad pareiškėjos manymu, atsakovė neteisėtai nusprendė pavesti trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti pakartotinį patikrinimą. Kaip minėta, pareiškėja nesutinka su atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-03-19 sprendimu Nr. 69-53 ir prašo jį panaikinti.

18Pareiškėja, nesutikdama su atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos išvadomis ir jų pagrindu priimtu skundžiamu sprendimu, nurodė, kad jis neatitinka ir individualaus administracinio akto bendrųjų reikalavimų, numatytų LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. Mano, kad pagal LR MAĮ 154 str. 4 d. 1 p., atsakovė neteisėtai nusprendė pavesti trečiajam suinteresuotajam asmeniui atlikti pakartotinį patikrinimą, be to, skundžiamas sprendimas priimtas jo nepagrindžiant teisės aktų normomis, be to, pažeistas LR mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 21 p. reikalavimas, kadangi sprendime nėra pasisakoma dėl jokių naujų įrodymų surinkimo būtinybės, t. y. nenurodyta kokios konkrečios aplinkybės turi būti tiriamos atliekant pakartotinį patikrinimą.

19Teismas nustatė, kad pareiškėjos mokestinis patikrinimas atliktas, remiantis MAĮ 72 str. nuostatomis, pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau–FNTT) Telšių apskrities skyriaus 2007-01-31 specialisto išvadą Nr. 5-9/1. Mokesčiai už laikotarpį nuo 2004-08-01 iki 2006-05-31 apskaičiuoti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą (MAĮ 70 str. 1 dalis), pasinaudojant ekonominių modelių metodu, nes pareiškėja netinkamai vykdė savo pareigas tvarkydama buhalterinę apskaitą, į mokesčių deklaracijas įrašė neteisingus duomenis: kratos metu paimtose mėsos ir jos gaminių pardavimų suvestinėse apskaitytos didesnės realizavimų apimtys, negu pareiškėja deklaravo, dalis mėsos ir jos gaminių produkcijos buvo realizuota pagal išrašytas, tačiau į buhalterinę apskaitą neįtrauktas VAS, „spec“ serijų PVM sąskaitas faktūras ir gautos pajamos neapskaitytos pareiškėjos buhalterinėje apskaitoje, dirbantiesiems buvo mokamas papildomas atlyginimas, kuris buvo neapskaitomas pareiškėjos buhalterinėje apskaitoje. Patikrinimo metu trečiasis suinteresuotasis asmuo rėmėsi pareiškėjos pateiktais buhalterinės apskaitos dokumentais bei FNTT surinkta medžiaga: liudytojų apklausos protokolais, kratos, kitų procesinių veiksmų atlikimo metu pas pareiškėją išimtais dokumentais.

20Kaip minėta, MGK 2009-02-04 sprendimu nusprendė panaikinti atsakovės 2008-11-13 sprendimą Nr. 69-234 ir perduoti pareiškėjos skundą trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nagrinėti iš naujo. Todėl teismas daro išvadą, kad atsakovė privalėjo vykdyti MGK sprendimą ir jame nurodytus privalomus nurodymus. Be to, kadangi šioje byloje keliamas faktinių aplinkybių nustatymo, vertinimo klausimas, todėl centrinis mokesčių administratorius MAĮ 159 str. 2 d. numatyta teise apskųsti MGK sprendimą pasinaudoti negalėjo, o ėmėsi vykdyti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą, atsižvelgdamas į Mokestinių ginčų komisijos sprendime nurodytus motyvus. Mokestinių ginčų komisijos sprendimas grindžiamas tuo, kad nepilnai nustatytos ir įvertintos apmokestinimui reikšmingos aplinkybės, būtina ištirti naujai pateiktus įrodymus, įvertinti baudžiamojoje byloje nustatinėjamas aplinkybes. Atsakovė iš naujo nagrinėdama pareiškėjos skundą dėl vietos mokesčių administratoriaus priimto sprendimo, turi ne tik teisę, bet ir pareigą tirti visas aplinkybes, susijusias su mokesčio mokėtojo veikla ir priimti vieną iš MAĮ 154 str. 4 dalyje priimtų sprendimų (patvirtinti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą; panaikinti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą; iš dalies patvirtinti arba iš dalies panaikinti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą; pakeisti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą; pavesti vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą).

21Pagal MAĮ nuostatas, mokesčių administratoriui palikta diskrecijos teisė, įvertinus faktines mokestinio ginčo bylos aplinkybes, nuspręsti, kokį sprendimą, numatytą MAĮ 154 str. 4 dalyje, priimti. Atsižvelgus į faktines bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovė turėjo teisę savo nuožiūra pasirinkti vieną iš MAĮ 154 str. 4 dalyje numatytų sprendimų, t. y. pavesti atlikti pakartotinį patikrinimą. Kadangi ginčo byloje keliami įrodymų rinkimo, vertinimo, naujai pateiktų dokumentų, jų įtakos patikrinimo metu papildomai apskaičiuotoms sumoms vertinimo klausimai, taip pat atliekamame ikiteisminiame tyrime nustatinėjamų aplinkybių įtakos mokestiniam ginčui klausimai, kas turi tiesioginę įtaką mokestinio patikrinimo metu nustatytų mokestinių prievolių dydžiui, todėl atsakovė, atsižvelgdama į Mokestinių ginčų komisijos sprendimo motyvus, pagrįstai nusprendė atlikti pakartotinį patikrinimą.

22Atsakovė nurodė, kad skundžiamame atsakovės sprendime dėl korektūros klaidos netinkamai nurodymas MAĮ 154 str. 4 d. punktas (vietoj MAĮ 154 str. 4 d. 5 p., nurodytas 1 punktas). Darytina išvada, kad ta aplinkybė, kad skundžiamame sprendime atsakovė suklydo nurodydama sprendimo priėmimo pagrindą, t. y. vietoj MAĮ 154 str. 4 dalie 5 punkto, nurodytas 1 punktas, nekeičia priimto sprendimo turinio ir esmės bei nesudaro pagrindo teigti, kad sprendimas priimtas neturint teisinio pagrindo, nes sprendimas yra motyvuotas ir jame nurodyta viena iš MAĮ 154 str. 4 d. 5 p. įtvirtimtų priimamų sprendimo rūšių – pavesti vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą, t. y. įstatyminis pagrindas.

23Nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad atsakovė netinkamai vykdė Mokestinių ginčų komisijos sprendimą, nes sustabdyti mokestinio ginčo nagrinėjimą pagal MAĮ 156 str. 1 dalį suteikta teisė tik mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai, o ne teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, t. y. trečiajam suinteresuotajam asmeniui. MAĮ 156 str. 1 d. nustato, kad ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija gali nuspręsti skundo dėl mokestinio ginčo (jo dalies) nagrinėjimą sustabdyti, jeigu priimamas sprendimas visiškai ar iš dalies priklauso nuo tam tikro juridinio fakto buvimo ar nebuvimo ir tokio juridinio fakto buvimas ar nebuvimas dar turi būti nustatytas teismo ar teisėsaugos institucijos arba užsienio valstybės įstaigos ar institucijos. Skundo ar jo dalies dėl mokestinio ginčo nagrinėjimas sustabdomas, iki ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija sužinos, kad minėta įstaiga ar institucija nustatė tokio fakto buvimą ar nebuvimą.

24Mokestinio patikrinimo atlikimą, jo eigos sustabdymą ir kitus su tuo susijusius klausimus reglamentuoja MAĮ VI skyrius ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004-05-05 įsakymu Nr. VA-87 patvirtintos Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklės (toliau-Taisyklės). Atliekamo mokestinio patikrinimo eigos sustabdymą reglamentuoja Taisyklių 36 punktas, kuris nustato, kad mokestinis patikrinimas gali būti stabdomas tais atvejais, kai jo užbaigimui reikia informacijos iš kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų, kitų teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų ir tokiu laikotarpiu faktiškai patikrinimas nėra atliekamas. Todėl trečiasis suinteresuotasis asmuo atliekamo patikrinimo metu turi galimybę sustabdyti mokestinio patikrinimo eigą dėl informacijos, susijusios su ikiteisminiame tyrime nustatinėjamomis aplinkybėmis, gavimu iš teisėsaugos institucijų.

25Tuo tarpu priimdama skundžiamą sprendimą atsakovė nurodė, kad trečiasis suinteresuotasis asmuo taip pat turėtų įvertinti galimybę sustabdyti pakartotini patikrinimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 06-1-07009-06. Iš naujo išnagrinėjus pareiškėjos skundą ir nustačius, kad yra būtina atlikti pakartotinį patikrinimą, kurio metu surinkti informaciją apie ikiteisminiame tyrime nustatinėjamas (nustatytas) aplinkybes bei spręsti klausimą dėl jų įtakos pareiškėjos mokestinių prievolių nustatymui bei jų dydžiui, buvo atsižvelgta į Mokestinių ginčų komisijos sprendimo motyvą, kad būtina vertinti ikiteisminiame tyrimo metu nustatinėjamas aplinkybes. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad atsakovė tinkamai vykdė priimtą Mokestinių ginčų komisijos sprendimą, todėl pagrįstai trečiajam suinteresuotajam asmeniui nurodė įvertinti galimybę sustabdyti pakartotinį patikrinimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 06-1-07009-06.

26Pareiškėja, nesutikdama su atsakovės skundžiamu sprendimu, nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatyta pakartotinio patikrinimo pagrindų. Teismas nustatė, kad atsakovė sprendimu pavedė atlikti pakartotinį patikrinimą dėl nevisiško faktinių aplinkybių, turinčių reikšmės teisingam mokesčių apskaičiavimui, nustatymo ir ištyrimo. Tokia atsakovės teisė yra numatyta MAĮ 154 str. 4 dalies 5 punkte. Iš ginčo bylos matyti, kad yra reikalinga vertinti naujai pateiktus pareiškėjos įrodymus, nustatyti ikiteisminiame įrodyme nustatinėjamas aplinkybes, jų įtaką pareiškėjos mokestinių prievolių dydžiui. Kaip nurodyta Mokestinių ginčų komisijos sprendime, esant situacijai, kai darbuotojų parodymai vertinami kritiškai dėl jų ir pareiškėjos (kaip darbdavio) tarpusavio santykių, suabejojus įmonėje dirbančių darbuotojų parodymais, yra galimybė apklausti buvusius pareiškėjos darbuotojus, kurių su pareiškėja nesieja jokie teisiniai santykiai. Tokių veiksmų atsakovė, kaip mokestinį nagrinėjanti institucija atlikti negali, nes mokestinio ginčo nagrinėjimo metu yra vertinamas vietos mokesčių administratoriaus sprendimo pagrįstumas, remiantis mokestinio ginčo byloje surinktais duomenimis. O ginčijamu atveju yra būtinas naujos informacijos, betarpiškai įtakojančios pareiškėjos mokestinių prievolių dydį, surinkimas, remiantis kuria gali būti sprendžiamas galutinis pareiškėjos apmokestinimo klausimas. Todėl teismas daro išvadą, kad atsakovė, remdamasi MAĮ 154 str. 4 d. 5 p., pavedusi atlikti pakartotinį patikrinimą, įstatymo reikalavimų nepažeidė.

27Remiantis tuo, kas išdėstyta, išsamiai ir visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad skundžiamas atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-03-19 sprendimas Nr. 69-53, kuriuo nusprendė pavesti trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti pakartotinį tyrimą dėl 2008-09-17 trečiojo suinteresuotojo asmens sprendime Nr. A6-18 nurodytų pareiškėjai į biudžetą sumokėtinų sumų, yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti teisinio pagrindo nėra, todėl pareiškėjos UAB „Vigesta“ skundas atmestinas (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

28Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,

Nutarė

29pareiškėjos UAB „Vigesta“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja UAB „Vigesta“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 3. Pareiškėja skunde ir patikslintame skunde (b. l. 3–6, 15, 16) nurodė, kad... 4. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio... 5. Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos su... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Telšių apskrities valstybinė mokesčių... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Telšių apskrities valstybinė mokesčių... 8. LR administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje nustatyta,... 9. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 10. Byloje esančių rašytinių įrodymų visuma patvirtina, kad trečiojo... 11. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Telšių apskrities valstybinė mokesčių... 12. Nesutikdama su trečiojo suinteresuotojo asmens 2008-09-17 sprendimu,... 13. Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija 2008-11-13 priėmė sprendimą Nr.... 14. Pareiškėja, nesutikdama su atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos... 15. Vykdydama MGK sprendimą, atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija iš naujo... 16. Teisinis reguliavimas ir teismo išvados.... 17. Ginčas šioje byloje tarp pareiškėjos ir atsakovės yra kilęs dėl... 18. Pareiškėja, nesutikdama su atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos... 19. Teismas nustatė, kad pareiškėjos mokestinis patikrinimas atliktas, remiantis... 20. Kaip minėta, MGK 2009-02-04 sprendimu nusprendė panaikinti atsakovės... 21. Pagal MAĮ nuostatas, mokesčių administratoriui palikta diskrecijos teisė,... 22. Atsakovė nurodė, kad skundžiamame atsakovės sprendime dėl korektūros... 23. Nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad atsakovė netinkamai vykdė... 24. Mokestinio patikrinimo atlikimą, jo eigos sustabdymą ir kitus su tuo... 25. Tuo tarpu priimdama skundžiamą sprendimą atsakovė nurodė, kad trečiasis... 26. Pareiškėja, nesutikdama su atsakovės skundžiamu sprendimu, nurodė, kad... 27. Remiantis tuo, kas išdėstyta, išsamiai ir visapusiškai ištyrus byloje... 28. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių... 29. pareiškėjos UAB „Vigesta“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...