Byla N2-1272-239/2013
Dėl įvaikinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė

2sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,

3dalyvaujant pareiškėjams A. K. ir M. K.,

4suinteresuotų asmenų Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. K.,

5( - )atstovui Ž. S.,

6uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. K. ir M. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Telšių vaikų globos namams, institucijoms, teikiančioms išvadą Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl įvaikinimo ir

Nustatė

7pareiškėjai prašė įvaikinti M. V., gim. ( - )., suteikiant jam K. pavardę, taip pat pripažinti, kad jo motina yra A. K., o tėvas M. K.. Nurodė, kad pareiškėjai susituokė 2007-08-04. Turėdami geras materialines sąlygas ir labai mylėdami vaikus, nusprendė įvaikinti tėvų globos netekusį vaiką, suteikdami jam gyvenimą šeimoje, meilę, namus, šilumą ir geresnę ateitį. Pareiškėjai gyvena adresu: ( - ), erdviame, tvarkingame 3 gyvenamųjų kambarių bute, kuris nuosavybės teisėmis jiems priklauso. Būsimam įvaikiui jau dabar yra sudarytos geros gyvenimo sąlygos, kurios pilnai atitinka vaiko poreikius. Pareiškėjai dirba UAB "K. ir partneriai", šeimos pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką. Abu yra sveiki, neteisti, nėra ir kitų įstatymų numatytų kliūčių, ribojančių jų galimybę įvaikinti ir yra tikri, kad sugeba ir sugebės būti gerais tėvais įvaikintam vaikui. 2012

8m. rugsėjo 13 d. dėl įvaikinimo kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, o po visų numatytų procedūrų buvo pripažinti tinkamais ir pasirengusiais įvaikinti, ko pasėkoje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-11-26 įrašė pareiškėjus į asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, sąrašą. Pareiškėjai 2013 m. vasario 28 d. sulaukė pasiūlymo susipažinti su M. V., gim. ( - ), augančiu ( - ). Suderinus su ( - )direktoriumi atvykimo datą, 2013 m. kovo 6 d. nuvyko susipažinti su M. V.. Su M. praleido visa dieną, kartu žaidė, pietavo, migdė pietų miego. M. mielai bendravo. 2013m. kovo 10 d. nuvyko pas M. antrą kartą. Su M. praleido visą dieną ir naktį. Kitą dieną paguldė vaiką pietų miego ir išvyko namo. Kitą savaitę sulaukė skambučio iš vaikų globos namų ir gavo žinią, jog Mantukas paguldytas į ligoninę dėl peršalimo. Visą savaitę telefonu bendravo su Mantą gydančia gydytoja, žinojo, jog M. palatoje yra ne vienas ir gydytoja minėjo, jog vaikui neliūdna. 2013 m. kovo 17 d. susiskambinus su gydytoja, sužinojo, jog M. palatoje liko vienas ir liūdi, tad skubiai nuvyko aplankyti M. į Telšių ligoninę. Ir jau sekančia dieną, sužinojo, jog M. yra išrašomas iš ligoninės. Pagal sudarytą svečiavimosi sutartį, 2013m. kovo 08 d. Nr. PI5-30 Telšių vaikų globos namai išleido M. laikinai svečiuotis pas pareiškėjus šeimoje. Pareiškėjai pageidauja įvaikinti M. V., gimusį ( - ). Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-06-30 įsakymu Nr. Al-909 šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. M. V. su motina gyveno iki 2012-04-22. Vaikas paimtas iš šeimos dėl motinos nesirūpinimo mažamečiu vaiku, saugių sąlygų vaikui augti neužtikrinimo, motinos piktnaudžiavimo alkoholiu. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-23 įsakymu Nr. Al-616, berniukui nustatyta laikinoji globa ( - ). Telšių rajono apylinkės teismo 2012-12-14 sprendimu motinai neterminuotai apribota valdžia sūnaus atžvilgiu, berniukui nustatyta nuolatinė globa, nuolatiniu globėju paskiriant Telšių vaikų globos namus. M. V. 2013-01-15 įrašytas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Su vaiko socialine kilme, sveikatos būkle pareiškėjai yra susipažinę. Nuo 2013-03-18 M. svečiuojasi pareiškėjų namuose. Vaikas greitai mokosi naujų dalykų, jaukiai jaučiasi naujuose namuose, yra saugus, miega ramiai. Kiekvieną dieną jaučia vis stipresnį tarpusavio ryšį.

9Suinteresuoto asmens ( - )atstovas teismo posėdžio metu su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti.

10Institucija, teikianti išvadą byloje - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - su pareiškimu sutiko. Pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad pareiškėjai atitinka įvaikintojams keliamus reikalavimus ir yra tinkamai pasirengę įvaikinti tėvų globos netekusį vaiką M. V.. Taip pat įvaikinimo procedūra yra visiškai atlikta – M. V. įrašytas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą, o pareiškėjai – į asmenų, norinčių įvaikinti, sąrašą. Kitų asmenų, norinčių įvaikinti minėtą vaiką nėra.

11Institucija, teikianti išvadą byloje -Trakų rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyrius- su pareiškimu sutiko. Pateikė išvadą, kad pareiškėjams nėra įstatymo numatytų kliūčių įvaikinti M. V..

12Institucija, teikianti išvadą byloje Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius su pareiškimu taip pat sutiko ir prašė jį tenkinti.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38, 39 straipsniuose nurodyta šeimos padėtis visuomenėje – ji pripažįstama visuomenės ir valstybės pagrindu. Šeimoje paprastai derinami ir įgyvendinami dvejopi, vienas kitą papildantys poreikiai ir interesai: vaiko – augti ir bręsti jaučiant meilę ir saugumą šeimoje, tėvų – išauginti ir išauklėti vaikus, parengtus visaverčiam gyvenimui visuomenėje. Vaiko kilmė, nustatyta CK 3.137-3.140 straipsniuose nurodyta tvarka, parodo vaiko biologinę kilmę. Pagal įstatymą įregistruota vaiko kilmė sukelia visas CK ir kituose įstatymuose nustatytas vaikų ir tėvų tarpusavio teises ir pareigas. Įvaikinus vaiką ir įvaikintojus ima sieti tokios pačios teisės ir pareigos kaip vaiką ir jo biologinius tėvus (CK 3.227 str. 2 d.). Taigi, įvaikinimas, neturėdamas biologinio pradmens, yra tam tikras teisės aktas, kai vaikas ir įvaikintojai įgyja vaikui ir biologiniams tėvams būdingas ir įstatyme įtvirtintas teises bei pareigas ir baigiasi visos įstatyme nustatytos vaiką ir jo biologinius tėvus siejančios teisės ir pareigos.

15Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje įtvirtinta nuostata, kad vaikas gali visapusiškai ir deramai bręsti tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą. Minėtos konvencijos 22 straipsnio 3 dalyje valstybės dalyvės susitarė, kad, laikinai ar visam laikui netekęs savo šeimos aplinkos, vaikas turi gauti alternatyvią priežiūrą, kuria laikomas ir įvaikinimas.

16Iš santuokos liudijimo AA Nr. ( - ) matyti, kad pareiškėjai A. K. ir M. K. susituokė 2007-08-04 Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje (akto įrašo Nr. 166) (b.l. 12).

17Gimimo liudijimas AA Nr. ( - )patvirtina, kad M. V. gimė ( - ), jo motina yra D. V., o duomenų apie tėvą nėra (b.l. 4, 5).

18Taip pat Kauno rajono apylinkės teismo 2012-12-14 sprendimu (civilinė byla Nr. 2-2189-339/2012m.) D. V. neterminuotai apribota motinos valdžia sūnaus M. V. atžvilgiu, o minėto vaiko globėju paskirti Telšių vaikų globos namai ir juose nustatyta jo gyvenamoji vieta.

19CK 3.209 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įvaikinimas galimas tik vaiko interesais. Visuotinai pripažinta, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei tarptautiniuose įstatymuose ir susitarimuose įtvirtinta pagrindinė vaiko interesų kryptis – augti ir būti aklėjamam šeimoje. Šiuo atveju vaiko M. V. interesai sutampa su asmenų, siekiančių įvaikinti, t. y. pareiškėjų A. K. ir M. K., interesais. Šią aplinkybę patvirtina teismo posėdžio metu pareiškėjų bei suinteresuotų asmenų pateikti paaiškinimai ir byloje esantys duomenys – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-05-09 išvada Nr. S-1974 dėl M. V. įvaikinimo (b.l. 44-47) ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-05-08 išvada Nr. VT2-536 dėl A. K. ir M. K. pasirengimo įvaikinti (b.l. 41, 42), Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-04-24 išvada Nr. VT2-382 dėl M. V. įvaikinimo.

20Suinteresuotas asmuo Telšių vaikų globos namai, institucijos, teikiančioms išvadą Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, sutinka, kad A. K. ir M. K. įvaikintų M. V..

21Byloje esantys medicininiai pažymėjimai patvirtina, kad pareiškėjų sveikatos būklė yra gera, jie gali įvaikinti vaiką (b.l. 13, 14).

22Iš 2012-09-10 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad M. K. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). (b.l. 24, 25). Taip pat bylos duomenys apie pareiškėjų gaunamas pajamas, patvirtina, kad jų turtinė padėtis yra pakankama (b.l. 22, 23). Pareiškėjai yra neteisti (b.l. 15, 16).

23Byloje duomenų, patvirtinančių esant kliūtis pareiškėjams įvaikinti M. V., nėra.

24Dėl išdėstyto teismas konstatuoja, kad pareiškėjai yra tinkamai pasirengę įvaikinimui ir tai atitinka vaiko M. V. interesus.

25Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškimas tenkintinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 176-178, 259, 268, 270, 484, 487 str. str.,

Nutarė

27pareiškimą patenkinti.

28Įvaikinti M. V., a.k. ( - ) gimusį ( - )ir pripažinti A. K., a.k. ( - ), gim. ( - )ir M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyvenančius ( - ), nepilnamečio vaiko M. V. tėvais, o M. V.- A. K., a.k. ( - ) ir M. K., a.k. ( - ), sūnumi.

29Suteikti M. V. K. pavardę.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė... 2. sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,... 3. dalyvaujant pareiškėjams A. K. ir M. K.,... 4. suinteresuotų asmenų Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo... 5. ( - )atstovui Ž. S.,... 6. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A.... 7. pareiškėjai prašė įvaikinti M. V., gim. ( - )., suteikiant jam K.... 8. m. rugsėjo 13 d. dėl įvaikinimo kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės... 9. Suinteresuoto asmens ( - )atstovas teismo posėdžio metu su pareiškimu sutiko... 10. Institucija, teikianti išvadą byloje - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 11. Institucija, teikianti išvadą byloje -Trakų rajono savivaldybės Vaikų... 12. Institucija, teikianti išvadą byloje Telšių rajono savivaldybės... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38, 39 straipsniuose nurodyta šeimos... 15. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje įtvirtinta nuostata,... 16. Iš santuokos liudijimo AA Nr. ( - ) matyti, kad pareiškėjai A. K. ir M. K.... 17. Gimimo liudijimas AA Nr. ( - )patvirtina, kad M. V. gimė ( - ), jo motina yra... 18. Taip pat Kauno rajono apylinkės teismo 2012-12-14 sprendimu (civilinė byla... 19. CK 3.209 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įvaikinimas galimas tik vaiko... 20. Suinteresuotas asmuo Telšių vaikų globos namai, institucijos, teikiančioms... 21. Byloje esantys medicininiai pažymėjimai patvirtina, kad pareiškėjų... 22. Iš 2012-09-10 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo... 23. Byloje duomenų, patvirtinančių esant kliūtis pareiškėjams įvaikinti M.... 24. Dėl išdėstyto teismas konstatuoja, kad pareiškėjai yra tinkamai pasirengę... 25. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškimas tenkintinas.... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 176-178, 259, 268, 270, 484, 487... 27. pareiškimą patenkinti.... 28. Įvaikinti M. V., a.k. ( - ) gimusį ( - )ir pripažinti A. K., a.k. ( - ),... 29. Suteikti M. V. K. pavardę.... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...