Byla I-287-379

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Vaiva Savickienė, sekretoriaujant Danei Gvildienei, dalyvaujant pareiškėjui S.P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo S.P. skundą atsakovui Biržų rajono policijos komisariatui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai dėl išeitinės kompensacijos neišmokėtos dalies priteisimo bei vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo,

Nustatė

2pareiškėjas teismo prašo priteisti iš atsakovo Biržų r. PK, neišmokėtą išeitinės kompensacijos dalį - 2129,25 Lt. Paaiškino, kad 2008-05-15 Biržų rajono Policijos komisariato viršininko įsakymu Nr. 54-TE-26, vadovaujantis LR Vidaus tarnybos statuto (toliau –Statutas) 53 str. 1 d. 4 p. (dėl sveikatos) ir atsižvelgiant į LR vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2008-05-14 ligos liudijimą Nr. 1566, buvo atleistas iš vidaus tarnybos Biržų r. PK VP VTS. Atleidžiant iš vidaus tarnybos, jam buvo išmokėta 4 vidutinių atlyginimų dydžio išeitinė kompensacija, iš kurios išskaičiuotas pajamų mokestis 2129,25 Lt. Atsakovas, išskaičiuodamas pajamų mokestį iš išmokamos kompensacijos, pasielgė neteisėtai, nes gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 5 p. nurodyta, kad neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama LR įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuojamas LR įstatymuose ir LR Vyriausybės nutarimuose, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis nutraukiama darbdavio valia ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas. Darbdavys atleisdamas iš tarnybos pagal Statuto 53 str. 1 d. 4 p. (dėl sveikatos), neturėjo galimybių pareikšti savo valios, t.y. atleisti arba neatleisti, todėl išmokėta išeitinė kompensacija turėtų būti priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms.

3Atsakovo Biržų r. PK atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta, bylą prašo nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad S.P. iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje atleistas pagal Statuto 53 str. 1 d. 4 punktą. Jam apskaičiuota išeitinė kompensacija numatyta Statuto 57 str. Minėtai išeitinei kompensacijai lėšas skiria policijos departamento Finansų valdyba, pateikus visus reikalingus dokumentus, t. sk. ir įsakymą dėl atleidimo. Visi reikalingi dokumentai Finansų valdybai buvo pateikti laiku ir išeitinė kompensacija išmokėta, gavus finansavimą. Jokio uždelsimo dėl atsiskaitymo nebuvo. Vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 5 p. išeitinei kompensacijai netaikomos jokios lengvatos ir ji turi būti apmokestinama tuo momentu galiojančiu pajamų mokesčio tarifu. Vadovaujantis teisės aktais, iš išeitinės kompensacijos S.P. buvo išskaičiuotas fizinių asmenų pajamų mokestis sumoje 2129, 25 ct ir pervesta į Panevėžio apskrities Biržų VMI sąskaitą. Dėl išlaikytos pajamų mokesčio sumos grąžinimo S.P. po administracinio teismo priimto sprendimo įsiteisėjimo, turi kreiptis į Biržų VMI.

4Trečiojo suinteresuoto asmens- LR VRM atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Bylos medžiaga nustatyta, kad S.P. Biržų r. PK viršininko įsakymu Nr. 2008-05-15 buvo atleistas iš Biržų r. PK viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyrio vyresniojo patrulio pareigų pagal Statuto 53 str. 1 d. 4 p. (kai negali tarnauti dėl sveikatos būklės, esant atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai) (b.l.4). Atleidžiant pareiškėją iš vidaus tarnybos Biržų r. PK jam buvo apskaičiuota 8871,87 Lt dydžio ir išmokėta 6520,82 Lt dydžio išeitinė kompensacija, išskaičiavus 2129,25 Lt dydžio gyventojų pajamų mokestį (b. l. 6).

7Statuto 57 straipsnis numato, kad atleidžiant pareigūną iš vidaus tarnybos pagal šio Statuto 53 straipsnio 1 dalies 4, 11, 15 ir 16 punktus išmokama išeitinė kompensacija. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintas neapmokestinamų pajamų sąrašas, kurio 1 dalies 5 punktas numato, kad neapmokestinamos yra Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis nutraukiama darbdavio valia ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

8Statuto 56 straipsnio 1 dalis nustato, jog esant šio Statuto 53 straipsnio 1 dalies 2-10, 13, 14 ir 17 punktuose išvardytiems atleidimo pagrindams, pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos kitą dieną po to, kai atsiranda ar nustatomas faktas (aplinkybė), dėl kurio pareigūnas nebegali tęsti tarnybos. Atleidimas iš vidaus tarnybos pagal Statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punktą, nuo darbdavio valios nepriklauso. Esant šiam pagrindui, teisės normos imperatyviai įpareigoja darbdavį atleisti pareigūną iš vidaus tarnybos bei nustato tokio atleidimo terminą. Atleidimas iš vidaus tarnybos Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio l dalies 4 punkto pagrindu negali būti siejamas su atleidžiamo pareigūno kalte, atleidimą šiuo pagrindu, sąlygoja objektyvios priežastys, kurios nei nuo darbdavio, nei nuo atleidžiamo pareigūno valios nepriklauso. Pareigūnas negali eiti tarnybos dėl sveikatos būklės, o darbdavys privalo tokį pareigūną atleisti iš tarnybos, nes tai padaryti darbdavį įpareigoja teisės normos. Toks teisės normų aiškinimas pateiktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-11-14 nutartyje administracinėje byloje Nr.A10-1831/2006.

9Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus. Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad S.P. iš vidaus tarnybos Biržų r. PK atleistas ne darbdavio valia, todėl Statuto 57 straipsnyje numatyto dydžio jam apskaičiuota išeitinė kompensacija yra laikytina neapmokestinamosiomis pajamomis. Darytina išvada, jog Biržų r. PK, atsiskaitydamas su atleidžiamu iš vidaus tarnybos S.P., nepagrįstai iš jam išmokamos išeitinės kompensacijos atskaitė 2129,25 Lt dydžio pajamų mokestį, todėl ši suma priteistina pareiškėjui.

10Atsakovo argumentai, kad permokėtą pajamų mokestį pareiškėjui turėtų grąžinti mokesčių inspekcija, nėra pagrįsti, nes Biržų rajono PK ir S.P. siejo tarnybos, o ne mokestiniai santykiai ir šių santykių pagrindu S.P. turėjo gauti visą išeitinę kompensaciją. Biržų rajono PK, kaip mokestį išskaičiavusi institucija, pati gali kreiptis į valstybinę mokesčių inspekciją ir išspręsti ginčą dėl pajamų mokesčio permokos grąžinimo į komisariato sąskaitą.

11Taip pat pareiškėjas skundu prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki sprendimo įvykdymo. Teismo posėdžio metu jokių motyvų nenurodė. LR Darbo kodekso 141 str. 3 d. numatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.

12Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota teisminė praktika rodo, kad vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką priteisimas yra siejamas su atsakovo - valstybės institucijos- kalte. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nesurinkta įrodymų, kad atsakovas būtų uždelsęs atsiskaityti su pareiškėju, atleisdamas jį iš tarnybos. Ginčas šioje byloje yra dėl įstatymo taikymo ir išmokėtinos sumos dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šioje dalyje pareiškėjo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

13Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 88 str. 1.2 p. p.,

Nutarė

14skundą patenkinti iš dalies.

15S.P. iš Biržų rajono policijos komisariato priteisti 2129,25 Lt neišmokėtos išeitinės kompensacijos dalį, kitoje dalyje skundą atmesti.

16Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai