Byla P-248-244-07
Dėl atleidimo iš tarnybos pripažinimo neteisėtu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr.A4 - 620/2004)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo F. K. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo F. K. skundą atsakovui Generalinei prokuratūrai dalyvaujant trečiajam suinteresuotajam asmeniui Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai dėl atleidimo iš tarnybos pripažinimo neteisėtu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr.A4 - 620/2004).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė pripažinti generalinio prokuroro 2003 m. spalio 16 d. įsakymą Nr.P-559 skirti jam tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš tarnybos prokuratūroje už tai, kad jis anoniminiu pareiškimu sąmoningai paskleidęs šmeižikiško pobūdžio žinias apie Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro piktnaudžiavimą tarnybinė padėtimi pažemino prokuroro vardą, neteisėtu bei pripažinti jį atleistu iš tarnybos pagal Prokuratūros įstatymo 44 straipsnio

51 dalies 1 punktą (atsistatydinus savo prašymu), taip pat priteisti iš atsakovo už priverstinės pravaikštos laiką vidutinį mėnesinį darbo užmokestį ir šešių vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką.

6Pareiškėjas nurodė, kad pagal Prokuratūros įstatymo 40 straipsnį tarnybinė nuobauda gali būti skirta už įstatymo pažeidimus, tarnybinius nusižengimus ir prokuroro vardą žeminančius poelgius, tačiau jis tokių veiksmų neatliko. Jis anoniminio skundo nerašė. Pareiškėjas nurodė, kad jis dirbo prokuratūroje 31 metus, nuobaudų neturėjo, yra II grupės invalidas, prižiūri ir rūpinasi savo žmona ir motina (abi yra I grupės invalidės). Griežčiausios nuobaudos skyrimas šiuo atveju nepagrįstas nei teisingumo, nei protingumo kriterijais. Pareiškėjas nurodė, kad Generalinės prokuratūros 2003 m. rugsėjo 29 d. tarnybinio patikrinimo išvados pagrindu jo bausti nebuvo galima dėl praleistų terminų. Be to, atleidžiant jį iš tarnybos buvo padaryta ir kitų procedūrinių pažeidimų.

7Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

8Atsakovas nurodė, kad Generalinėje prokuratūroje gavus anoniminį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi dėl šių jo veiksmų buvo atliktas tarnybinis patikrinimas. Esant pagrindo manyti, kad anoniminio skundo autorius galėtų būti pareiškėjas (Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas), generalinio prokuroro pavedimu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir dėl pareiškėjo veiksmų. Antrasis tarnybinis patikrinimas laikytinas pirmojo patikrinimo tęsiniu. Šio patikrinimo metu buvo surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog anoniminio pareiškimo ir prierašo jame autorius yra pareiškėjas. Atsakovas nurodė, kad tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios paniekinti ar pažeminti asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, paskleidimas vertintinas kaip tarnybinis nusižengimas. Pareiškėjo atleidimo iš tarnybos klausimas buvo sprendžiamas vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 44 straipsnyje nustatytais atleidimo iš tarnybos pagrindais. Prokuratūros įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nurodyta drausminė nuobauda (atleidimas iš tarnybos) pareiškėjui paskirta generalinio prokuroro 2003 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.P-559 remiantis 2003 m. rugsėjo 29 d. ir 2003 m. spalio 15 d. tarnybinių patikrinimų išvadomis ir nepažeidžiant Prokuratūros įstatymo

941 straipsnyje nustatytos drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos.

10Trečiasis suinteresuotasis asmuo nurodė, kad pareiškėjas prisipažino, jog parašė tikrovės neatitinkantį anoniminį skundą, kuriame Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi. Pareiškėjo niekas nevertė prisipažinti, jis tai padarė savo valia.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. kovo 10 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

13Teismas nurodė, kad bylos medžiaga neįrodyta, jog pareiškėjas yra 2003 m. rugpjūčio 27 d. anoniminio skundo dėl Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi autorius. Byloje esantis pareiškėjo prisipažinimas dėl anoniminio skundo rašymo, kurį jis vėliau paneigė, nepagrįstas jokiais kitais įrodymais. Tačiau pareiškėjas rašydamas prieštaringus paaiškinimus ir klaidindamas pareigūnus, kurie atliko tarnybinį patikrinimą, pažemino pareigūno vardą, todėl šie jo veiksmai pagrįstai buvo įvertinti kaip prokuroro vardo pažeminimas ir jis teisėtai buvo atleistas iš tarnybos pagal Prokuratūros įstatymo 40 straipsnio 5 dalį ir 44 straipsnio 1 dalies 2 punktą už prokuroro vardo pažeminimą. Teismas nurodė, kad atsakovas atleisdamas pareiškėją iš tarnybos drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos nepažeidė.

14III.

15Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. kovo 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo skundą patenkinti.

16Pareiškėjas nurodė, kad teismas neteisingai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas. Nurodė, kad jis niekada neneigė savo kaltės dėl to, jog parašė tiesos neatitinkantį „prisipažinimą” ir kitus prieštaringus pasiaiškinimus, tačiau abejotina, ar tokiais veiksmais galėjo būti pakenkta prokuroro vardui ir ar už tai pareiškėjas galėjo būti atleistas iš tarnybos. Pareiškėjas nurodė, kad teismas nevisapusiškai išnagrinėjo ir įvertino bylos faktines aplinkybes, nemotyvavo tokios griežtos nuobaudos paskyrimo teisėtumo. Nebuvo atsižvelgta į tai, kad pareiškėjas prokuratūros sistemoje išdirbo 30 metų, neturėjo jokių nuobaudų. Nebuvo atsižvelgta ir į sunkią pareiškėjo šeimos padėtį. Pareiškėjas nurodė, kad teismas nuspręsdamas, jog pareiškėją buvo galima atleisti iš tarnybos už tyrimo klaidinimą ir prieštaringų paaiškinimų davimą, patikslino įsakymo dėl atleidimo iš tarnybos faktinį pagrindą tuo išeidamas už ginčo ribų. Tai yra procesinės teisės normų pažeidimas ir pagrindas panaikinti teismo sprendimą. Generalinės prokuratūros 2003 m. spalio 16 d. įsakyme Nr. P-559 aiškiai nurodyta, kad pareiškėjas atleidžiamas už šmeižikiško anoniminio laiško parašymą. Taigi, teismui pripažinus, kad nėra įrodymų, jog pareiškėjas tokį laišką parašė, jo atleidimas iš tarnybos turėjo būti pripažintas neteisėtu, nes už kitus veiksmus jis nebuvo baudžiamas. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino jo skunde nurodytų atleidimo iš tarnybos tvarkos pažeidimų.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti.

18Atsakovas nurodė, kad tarnybinio patikrinimo metu buvo surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog anoniminį pareiškimą parašė pareiškėjas. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas paskleisdamas tikrovės neatitinkančią informaciją pažeidė įstatymą, pakenkė Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro autoritetui ir prokuratūros institucijai.

19IV.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. liepos 2 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. kovo 10 d. sprendimą paliko nepakeistą.

21Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas atmesdamas pareiškėjo skundą iš esmės priėmė teisingą sprendimą, tačiau iš dalies neteisingai jį motyvavo. Teismas nurodė, kad pareiškėjas siekia apginti savo pažeistą teisę ginčydamas atsakovo įsakymą skirti jam tarnybinę nuobaudą šiame įsakyme nurodytais teisiniais ir faktiniais pagrindais, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti, ar pareiškėjas padarė įsakyme konstatuotą veiką, ar ji atitinka nurodytą teisinį tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrindą, o taip pat ar skiriant tarnybinę nuobaudą buvo laikytasi nustatytos tvarkos. Iš ginčijamo įsakymo turinio matyti, kad pareiškėjui skirta tarnybinė nuobauda už tai, kad jis 2003 m. rugpjūčio 27 d. anoniminiu pareiškimu sąmoningai paskleidė šmeižikiško pobūdžio žinias apie Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. Skiriant nuobaudą vadovautasi Prokuratūros įstatymo 40 straipsnio 5 punktu ir 44 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Šios nuostatos leidžia skirti tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš tarnybos prokurorui už įstatymo pažeidimus, tarnybinius nusižengimus arba prokuroro vardą žeminančius poelgius. Prokuratūros įstatymo 41 straipsnis reglamentuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką, pagal kurią prieš skiriant tarnybinę nuobaudą privaloma atlikti tarnybinį patikrinimą ir surašyti išvadą. Nuobaudų skyrimo tvarka nustato ir terminus nuobaudai skirti. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą padarė pagrįstą išvadą, kad tarnybinės nuobaudos skyrimo tvarka nepažeista. Teismas nurodė, kad nepagrįstas pareiškėjo teiginys, jog ginčijamas įsakymas buvo priimtas 2003 m. rugsėjo 23 d. tarnybinio patikrinimo išvados pagrindu tuo pažeidžiant 15 dienų terminą nuobaudai skirti. Byloje ginčijamame atsakovo įsakyme remiamasi 2003 m. spalio 15 d. tarnybinio patikrinimo išvada. Kitos tarnybinio patikrinimo išvados paminėjimas ginčijame įsakyme laikytinas pareiškėjo veikos įrodinėjimu. Atsakovo 2003 m. spalio 25 d. įsakymas, kuriuo ištaisyti akivaizdūs ginčijamo įsakymo apsirikimai, nepažeidžia pareiškėjo teisių žinoti atleidimo iš tarnybos teisinį ir faktinį pagrindą. Klaida nurodant pareiškėjo kvalifikacinį rangą nėra esminis įstatymo pažeidimas, dėl kurio galima būtų pripažinti ginčijamą įsakymą neteisėtu. Teismas nurodė, kad pagal ginčijamą įsakymą pareiškėjas atleistas iš tarnybos ne už prieštaringus paaiškinimus ir tyrimo klaidinimą, o už šmeižikiško turinio anoniminio pareiškimo parašymą ir paskleidimą, todėl pirmosios instancijos teismas pripažinęs pastarąją veiką neįrodyta privalėjo pripažinti atleidimą iš tarnybos neteisėtu ir grąžinti pareiškėją į tarnybą, o ne spręsti atsakovo kompetencijai priskirtus klausimus ir pripažinti, jog pareiškėjas padarė kitą neteisėtą veiką. Iš 2003 m. spalio 5 d. tarnybinio patikrinimo išvados ir ginčijamo įsakymo turinio akivaizdu, kad tarnybinis tyrimas pradėtas tik dėl šmeižikiško turinio anoniminio pareiškimo parašymo ir paskelbimo. Ginčijamame atsakovo įsakyme pateikta pareiškėjo paaiškinimų analizė laikytina įrodymų vertinimu. Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į tarnybinio tyrimo išvadą ir ginčijamo įsakymo turinį, netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neparašė ir nepaskleidė anoniminio pareiškimo dėl Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Savo 2003 m. spalio 7 d. ir 2003 m. spalio 7 ar 8 d. (neįskaitoma) paaiškinimuose pareiškėjas prisipažino, jog parašė Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiąjį prokurorą piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi kaltinantį anoniminį pareiškimą, išsamiai nurodė šio pareiškimo parašymo aplinkybes, būdą, pareiškimų egzempliorių kiekį, institucijas, į kurias juos išsiuntė. Netikėti šiais paaiškinimais nėra pagrindo, o pareiškėjo teiginys, jog parašyti tokio turinio paaiškinimus jį privertė Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, neįrodytas ir grindžiamas prielaidomis. Teismas nurodė, kad prokuroras yra valstybės pareigūnas ir privalo būti nepriekaištingos reputacijos, gerbti ir ginti asmens teises ir laisves, būti sąžiningas, saugoti gerą prokuroro vardą. Pareiškėjas anoniminiu pareiškimu, išsiųstu į tris įstaigas, paskleidė tikrovės neatitinkančias žinias apie Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiąjį prokurorą (žinių neatitikimas tikrovei įrodytas 2003 m. rugsėjo 29 d. tarnybinio patikrinimo išvada), pažeidė prokuroro pareigas, profesinį elgesį reglamentuojančias Prokuratūros įstatymo nuostatas ir tuo pažemino prokuroro vardą. Atsakovas teisingai kvalifikavo pareiškėjo veiką ir pagrįstai taikė Prokuratūros įstatymo

2240 straipsnio 5 punktą, 44 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Paskirta tarnybinė nuobauda atitinka nusižengimo pobūdį. Šiuo atveju pareiškėjo, jo šeimos narių sveikata ir kitos šeimyninės aplinkybės neturi reikšmės.

23V.

24Pareiškėjas prašo atnaujinti jam prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą bei atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje.

25Pareiškėjas nurodo, kad procesas šioje administracinėje byloje turėtų būti atnaujintas dėl naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių (Administracinių bylų teisenos įstatymo

26153 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Seimo nario Jurgio Razmos atlikto parlamentinio tyrimo metu surinkti dokumentai bei kiti gauti duomenys patvirtina, jog anoniminiame pareiškime, dėl kurio parašymo pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos, nurodyti teiginiai apie Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi faktus atitinka tikrovę. Šios aplinkybės nebuvo žinomos šios administracinės bylos nagrinėjimo metu, todėl turi būti ištirtos. Pareiškėjas nurodo, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą jis praleido dėl svarbių priežasčių, nes dėl papildomo atitinkamų aplinkybių įvertinimo bei duomenų gavimo jis buvo kreipęsis į įvairias institucijas, o be to, sunkiai sirgo. Apie tai, jog yra pagrindas kreiptis dėl proceso atnaujinimo, jis sužinojo 2006 m. lapkričio 19 d., kai gavo Seimo nario Jurgio Razmos surašytą pažymą.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28VI.

29Procesą atnaujinti atsisakytina.

30Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad procesas administracinėje byloje gali būti atnaujintas, kai naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjas siekdamas atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje remiasi minėtu pagrindu, tačiau jo pozicija nepagrįsta.

31Pareiškėjas teigia, jog jis pats bei vienas iš Seimo narių papildomai aiškinosi tam tikras aplinkybes. Pareiškėjas aprašo šias aplinkybes ir nurodo, kad jos patvirtina, jog aptariamoje administracinėje byloje vertinto anoniminio pareiškimo teiginiai dėl Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro veiklos atitinka tikrovę. Tačiau tokia argumentacija nepatvirtina konkrečių naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, o reiškia tik tai, jog yra siekiama iš naujo tirti bylos aplinkybes, iš naujo vertinti bylos įrodymus bei dar kartą iš esmės išnagrinėti bylą. Tuo tarpu Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnis nenumato galimybės pirmosios instancijos bei apeliacinės instancijos teismo proceso tvarka išnagrinėtą bylą dar kartą nagrinėti iš esmės. Todėl pareiškėjo prašymas šiuo atveju negali būti pagrindas atnaujinti procesą.

32Pažymėtina, jog pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo keliami klausimai nėra naujas dalykas aptariamoje administracinėje byloje. Atitinkamus prašymus dėl Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro veiklos aplinkybių ištyrimo, papildomų įrodymų išreikalavimo bei įvertinimo pareiškėjas jau buvo reiškęs ir anksčiau šios bylos proceso metu. Bylą nagrinėjęs teismas šiuos pareiškėjo prašymus analizavo ir sprendė dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių papildomo ištyrimo būtinybės (t. I, b. l. 79-82, 184). Taigi, pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytos aplinkybės iš esmės galėjo būti žinomos ir tiriamos bylos nagrinėjimo metu. Jos negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme.

33Dėl išdėstytų argumentų procesas aptariamoje administracinėje byloje negali būti atnaujintas.

34Pareiškėjo prašymas atnaujinti prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą nesvarstytinas, nes tai nagrinėjamu atveju neturėtų jokios esminės reikšmės. Konstatavus, jog pats prašymas dėl proceso atnaujinimo nėra pagrįstas konkrečiais įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, procesą šiuo atveju turi būti atsisakyta atnaujinti jau vien šiuo pagrindu. Be to, prašyme dėl proceso atnaujinimo nenurodžius konkrečių faktinių proceso atnaujinimo pagrindų nėra ir galimybės nagrinėjamu atveju tiksliai apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnyje numatytų prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminų eigos pradžią.

35Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi teisėjų kolegija

Nutarė

36atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo F. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo F. K. skundą atsakovui Generalinei prokuratūrai dalyvaujant trečiajam suinteresuotajam asmeniui Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai dėl atleidimo iš tarnybos pripažinimo neteisėtu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr.A4 - 620/2004).

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 5. 1 dalies 1 punktą (atsistatydinus savo prašymu), taip pat priteisti iš... 6. Pareiškėjas nurodė, kad pagal Prokuratūros įstatymo 40 straipsnį... 7. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.... 8. Atsakovas nurodė, kad Generalinėje prokuratūroje gavus anoniminį skundą... 9. 41 straipsnyje nustatytos drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos.... 10. Trečiasis suinteresuotasis asmuo nurodė, kad pareiškėjas prisipažino, jog... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. kovo 10 d. sprendimu... 13. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga neįrodyta, jog pareiškėjas yra 2003 m.... 14. III.... 15. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 16. Pareiškėjas nurodė, kad teismas neteisingai taikė ir aiškino materialinės... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašė apeliacinį skundą... 18. Atsakovas nurodė, kad tarnybinio patikrinimo metu buvo surinkta pakankamai... 19. IV.... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. liepos 2 d. nutartimi... 21. Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas atmesdamas pareiškėjo... 22. 40 straipsnio 5 punktą, 44 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Paskirta tarnybinė... 23. V.... 24. Pareiškėjas prašo atnaujinti jam prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo... 25. Pareiškėjas nurodo, kad procesas šioje administracinėje byloje turėtų... 26. 153 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Seimo nario Jurgio Razmos atlikto... 27. Teisėjų kolegija... 28. VI.... 29. Procesą atnaujinti atsisakytina.... 30. Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 2 punkte... 31. Pareiškėjas teigia, jog jis pats bei vienas iš Seimo narių papildomai... 32. Pažymėtina, jog pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo keliami... 33. Dėl išdėstytų argumentų procesas aptariamoje administracinėje byloje... 34. Pareiškėjo prašymas atnaujinti prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo... 35. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi... 36. atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo F. K. prašymą dėl proceso... 37. Nutartis neskundžiama....