Byla AS-261-617-13
Dėl leidimų dalių panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lumilita Mix“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lumilita Mix“ skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai dėl leidimų dalių panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Lumilita Mix“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Lumilita Mix“) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriame prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ir atsakovas, Energetikos ministerija) 2013 m. kovo 27 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją Nr. LG-1263 dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; 2) įpareigoti Energetikos ministeriją 2013 m. kovo 27 d. leidime gaminti elektros energiją Nr. LG-1263 nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; 3) priteisti iš Lietuvos valstybės žalą, skaičiuojamą po 0,19 ct/kWh už kiekvieną pareiškėjui priklausančioje elektrinėje pagamintą ir parduotą elektros energijos kilovatvalandę laikotarpiu nuo skundžiamo akto priėmimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

52013 m. gegužės 3 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi nustatytas terminas iki 2013 m. gegužės 20 d. skundo trūkumams pašalinti: patikslinti trečiąjį skundo reikalavimą ir tiksliai nurodyti, kokią žalą (nuostolius) pareiškėjas patyrė nuo skundžiamo akto priėmimo iki skundo teismui padavimo dienos, pateikti teismui mokėjimo dokumento, patvirtinančio 100 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą, direktoriaus išrinkimo (paskyrimo) dokumentus, bendrovės įstatus, leidimą Nr. LP-7376 ir kitus turimus skundo reikalavimus pagrindžiančius įrodymus.

6Šalindamas nustatytus trūkumus, pareiškėjas 2013 m. gegužės 20 d. pateikė teismui patikslintą skundą su analogiškais kaip ir pirminiame skunde reikalavimais, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio kvito originalą, bendrovės įstatus, direktorės paskyrimo dokumentus ir kitus įrodymus.

7Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartimi, atsisakyta priimti pareiškėjo skundą. Išaiškinta, kad pareiškėjas su skundu turėtų kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.

8Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS444-471/2013, kurioje išaiškinta, kad ginčams dėl saulės jėgainės gaminamos elektros energijos supirkimo kainų ir tarifų taikymo Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – ir Elektros energetikos įstatymas) 78 straipsnio 4 dalyje nustatyta privaloma išankstinė ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

9Teismas pripažino, kad pareiškėjo keliamas ginčas yra analogiškas minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje nagrinėtam ginčui, nes pareiškėjo suformuluoti reikalavimai yra visiškai identiški minėtoje byloje pareiškėjų keltiems reikalavimams, t. y. ir pareiškėjas ginčija 2013 m. išduoto leidimo dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir siekia, kad jo gaminamai elektros energijai būtų taikomi supirkimo tarifai, galioję leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą išdavimo metu, t. y. kelia ginčą dėl elektros energijos supirkimo kainų ir tarifų taikymo.

10Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja skundus ir ginčus dėl elektros energetikos įmonių veiklos ar neveikimo skirstant, perduodant ir tiekiant elektros energiją, dėl teisės elektros energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prijungimo prie elektros tinklų, elektros energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, taip pat elektros energijos vartotojų ir fizinių asmenų skundus ir ginčus, susijusius su paslaugomis elektros energetikos sektoriuje ir (ar) elektros energijos pirkimu-pardavimu. Teismas nustatė, kad pareiškėjas ginčija 2013 m. išduoto leidimo dalį, kiek ji susijusi su jos gaminamai elektros energijai taikomu tarifu. Pareiškėjas skunde remiasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktu 2013 m. balandžio 10 d. išaiškinimu Nr. R2-1121, kad ji išankstine privaloma ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus ir ginčus, kilusius vartojimo ir komerciniuose teisiniuose santykiuose dėl energetikos įmonių veiksmų ar neveikimo, tačiau pareiškėjas skundžia Energetikos ministerijos priimtą aktą, o ne energetikos įmonių veiksmus ar neveikimą, tarp pareiškėjo ir Energetikos ministerijos nėra susiklosčiusių vartojimo ar komercinių santykių, todėl, pareiškėjo nuomone, Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje nustatyta ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka netaikytina pareiškėjo keliamam ginčui. Teismas pažymėjo, kad analogiškus argumentus Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė administracinėje byloje Nr. AS444-471/2013, konstatuodamas, kad Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje expressis verbis nurodyta, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka nagrinėja skundus ir ginčus dėl kainų ir tarifų taikymo.

11Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas skundą teismui padavė nesilaikydamas Energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Anot pareiškėjo, ši tvarka jo keliamam ginčui netaikytina, tuo pareiškėjas patvirtina, kad įstatyme įtvirtinta privaloma ikiteismine tvarka nesinaudojo. Remdamasis tuo, teismas pareiškėjo reikalavimus dėl jo gaminamai elektros energijai taikomo tarifo atsisakė priimti.

12Teismas atsisakė priimti ir pareiškėjo reikalavimą dėl žalos atlyginimo, nes šis reikalavimas yra išvestinis iš dviejų pirmųjų, kadangi žalą pareiškėjas kildina iš tarifų taikymo. Visi reikalavimai yra tarpusavyje susiję ir reikalavimas dėl žalos negalėtų būti išspręstas neišsprendus kitų reikalavimų.

13II.

14Pareiškėjas UAB „Lumilita Mix“ pateikė atskirąjį skundą (b. l. 50-54), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartį ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Pareiškėjo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalies nuostatas, iš esmės nesigilino į šioje teisės normoje įtvirtintos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos paskirtį ir esmę bei sukeliamas pasekmes, todėl nepagrįstai nusprendė, kad šioje byloje yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka.

16Nagrinėjamu atveju ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (toliau – ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įsttymas, AIEĮ), kuris nustato Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus valstybinio valdymo, reglamentavimo, priežiūros ir kontrolės bei veiklos atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje organizavimo teisinius pagrindus, taip pat nustato energetikos tinklų operatorių, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojų veiklos valstybinį reglamentavimą, priežiūrą ir jų santykius su kontrolę vykdančiomis institucijomis (1 str. 1 d.). Todėl AIEĮ yra lex specialis tiek Elektros energetikos įstatymo, tiek ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – ir Energetikos įstatymas, EĮ) atžvilgiu. AIEĮ 64 straipsnio („Skundų nagrinėjimas“) 1 dalyje numatyta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine neprivaloma skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl elektros tinklų operatorių, šilumos tiekėjų ir dujų sistemų operatorių veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl šių asmenų įrenginių prijungimo prie atitinkamų tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į energetikos tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas šio įstatymo nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti. Taigi, AIEĮ apskritai nenumato, kad kokie nors ginčai, kylantys iš šio įstatymo reglamentavimo srities, turi būti privalomai nagrinėjami ikiteismine tvarka. Kita vertus, AIEĮ aiškiai atskleidžia, tarp kokių subjektų ginčai gali būti nagrinėjami neprivaloma ikiteismine tvarka – tai ginčai tarp suinteresuotų asmenų (elektros iš atsinaujinančių išteklių gamintojų, kaip kad nagrinėjamu atveju) ir elektros tinklų operatorių, bet ne ginčai tarp Energetikos ministerijos, kaip viešojo administravimo subjekto, ir elektros gamintojų. Atitinkamai darytina išvada, kad jeigu įstatymų leidėjas būtų siekęs tokio pobūdžio ginčams nustatyti privalomą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, tai tokios nuostatos expresis verbis būtų įtvirtintos AIEĮ.

17Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalis numato, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja skundus ir ginčus dėl elektros energetikos įmonių veiklos ar neveikimo skirstant, perduodant ir tiekiant elektros energiją, dėl teisės elektros energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prijungimo prie elektros tinklų, elektros energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, taip pat elektros energijos vartotojų ir fizinių asmenų skundus ir ginčus, susijusius su paslaugomis elektros energetikos sektoriuje ir (ar) elektros energijos pirkimu-pardavimu. Šio įstatymo 78 straipsnio 1 dalis numato, kad tokio pobūdžio skundai ir ginčai nagrinėjami EĮ ir šiame įstatyme nustatyta tvarka. EĮ 34 straipsnio 3 dalis nustato, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. Taigi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus ir ginčus, kilusius vartojimo bei komerciniuose santykiuose dėl energetikos įmonių veikų. Tokią išvadą patvirtina ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-75 (2012 m. rugsėjo 15 d. redakcija) patvirtinto Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 1 punktas, 8.3 punktas, 8.5 punktas, 8.7 puntas, 26.3 punktas, 44 punktas, 64 punktas. Taigi, teisės aktai nustato aiškų subjektų ratą, kurių ginčus privaloma ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Tačiau nagrinėjamu atveju teismas neįvertino aplinkybės, kad pareiškėjas ginčo teisiniuose santykiuose yra ne elektros vartotojas (Elektros energetikos įstatymo 2 str. 48 d.; EĮ 2 str. 19 d.), bet elektros energijos gamintojas (Elektros energetikos įstatymo 2 str. 12 d.), o Energetikos ministerija nėra energetikos įmonė (Elektros energetikos įstatymo 2 str. 5 d.) ir ne elektros energijos rinkos dalyvė apskritai (Elektros energetikos įstatymo 2 str. 15 d.).

18Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalis nustato, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundo ir ginčus dėl <...> kainų ir tarifų taikymo <...>. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir nevertino, kokios būtent kainos ir tarifai yra turimi omenyje šioje teisės normoje. Elektros energetikos įstatyme vartojamų sąvokų „kainos“ ir „tarifai“ esmę atskleidžia sisteminė Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio ir kitų šio įstatymo nuostatų (pvz.: 41 str. 1 d., 44 str. 1 d. 3-4 p., 49 str. 2 d. 3-4 p., 51 str. 1 d. 3 p., 69 str. ir kt.) analizė. Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad gamintojų ir nepriklausomų tiekėjų parduodamos elektros energijos ir rezervinės galios kainos nereguliuojamos. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos kainos reguliuojamos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustatant viršutines kainų ribas. Konkrečias perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomenines elektros energijos kainas ir tarifus nustato ir keičia paslaugos teikėjas. Taigi, Elektros energetikos įstatymas reglamentuoja tik parduodamos elektros energijos, rezervinės galios, perdavimo, skirstymo, visuomeninio teikimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos kainas bei tarifus. Tuo tarpu fiksuotas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas yra atskiras institutas, kurio Elektros energetikos įstatymas apskritai nereglamentuoja. Elektros energetikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta blanketinė norma, kad atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas elektros energijai gaminti gali būti skatinamas šiame įstatyme ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka, sąlygomis ir apimtimi. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo priemonių taikymo tvarką ir sąlygas, vadovaudamasi šio įstatymo ir AIEĮ reikalavimais, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo priemonės turi būti taikomos laikantis nediskriminavimo ir skaidrumo principų, atsižvelgiant į ekonominio pagrįstumo, mažiausių sąnaudų ir poveikio elektros energijos kainai galutiniams vartotojams kriterijus. Fiksuotą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifą įtvirtina ir jo taikymo tvarką bei sąlygas reglamentuoja AIEĮ (AIEĮ 2 str. 27 d., 3 str. 2 d. 1 p., 20 str.). Todėl ginčai dėl fiksuoto energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifo nepatenka į Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalies reglamentavimo sritį.

19Pirmosios instancijos teismas iš esmės pakeitė bylos teismingumą. Pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 16 dalies nuostatas, ginčo šalys per 30 dienų nuo vartotojų ir energetikos įmonių ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo, kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės ar ginčo nagrinėjimas nutraukiamas, priėmimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės. Kitaip tariant, pareiškėjui, laikantis teismo nurodomos ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarkos, vėliau ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos, o ne administraciniame teisme Tokią Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje numatytų ginčų nagrinėjimo eigą patvirtina ir teismų praktika (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-278/2013; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS662-208/2013; Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-3229-426/2012; Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 24 d. nutartį Nr. 3-66-3-00057-2012-5; Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 25 d. nutartį Nr. 3-66-3-00070-2012-0). Tačiau nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs grynai iš administracinių teisinių santykių – pareiškėjas ginčija individualų administracinį aktą (jo dalį) ir prašo priteisti žalą, atsiradusią dėl viešojo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 str.), o ginčams, kylantiems iš šių santykių, nėra taikytina Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka. Papildomai pažymima, kad ginčas neturi jokių civilinio ginčo požymių, dėl kurių jis turėtų būti „perkeliamas“ bendrosios kompetencijos teismui.

202013 m. balandžio 10 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rašte Nr. R2-1121 (Priedas Nr. 2) nurodyta, kad įstatymų leidėjas nustato tokius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ikiteismine privalomo ginčo nagrinėjimo tvarka nagrinėjamų skundų ir ginčų požymius: visų pirma, minėti teisės aktai aiškiai ir nedviprasmiškai išskiria vartotojus ir energetikos įmones kaip subjektus, kuriems yra taikoma išankstinė privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka; antra, minėti teisės aktai įtvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nagrinėjamų skundų ir ginčų objektą, t. y. energetikos įmonių veikimas ar neveikimas, kuris ikiteisminio skundo ar ginčo nagrinėjimo metu yra vertinamas pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalyje nustatytą komisijos kompetenciją. Atsižvelgusi į šiuos argumentus Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija padarė aiškią išvadą, kad ji išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus ir ginčus, kilusius vartojimo komerciniuose santykiuose dėl energetikos įmonių veikų. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija taip pat pažymėjo, kad šis ginčas yra kilęs dėl Energetikos ministerijos išduotų leidimų gaminti elektros energiją, t. y. dėl centrinio valstybinio administravimo subjekto priimto individualaus administracinio akto. Pabrėžė, kad ji nėra įgaliota vykdyti kitų valstybinio administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų teisėtumo kontrolės, todėl ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių nepatenka į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nagrinėjamų skundų ir ginčų dalyką. Išplėstinis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos įgaliojimų traktavimas pažeistų teisėtumo principą, reiškiantį, kad viešojo administravimo subjektas negali peržengti jam įstatymų suteiktos kompetencijos ribų bei nepiktnaudžiavimo valdžia principą, reiškiantį, kad viešojo administravimo institucijoms draudžiama vykdyti veiklą, neturint tam suteiktų įgaliojimų. Todėl nagrinėjamu atveju, remdamasis skundžiama nutartimi, pareiškėjas turėtų analogišką skundą teikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, tačiau ši skundą atsisakytų priimti Energetikos įstatymo 34 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, o toks procedūrinis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui (EĮ 34 str. 15 d.), nors bendrosios kompetencijos teismas nesprendžia administracinių ginčų.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22III.

23Atskirasis skundas tenkintinas.

24Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, atsisakė priimti skundą, iš esmės konstatavęs, kad pareiškėjas nesilaikė šiai bylų kategorijai Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, t. y. nesikreipė į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.

25Įvertinusi tai, kad nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl saulės jėgainės gaminamos elektros energijos pardavimui taikomo tarifo, atsižvelgusi į ABTĮ 25 straipsnio 1 dalies, 37 straipsnio 2 dalies nuostatas bei įvertinusi šioje administracinėje byloje keliamus reikalavimus, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo šioje byloje inicijuojamam ginčui taikytina privaloma išankstinė ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje. Šią išvadą patvirtina sisteminė teisės aktų nuostatų analizė.

26Pagal Energetikos įstatymo (2012 m. birželio 30 d. redakcija) 34 straipsnio 3 dalį Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. Iš esmės analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Elektros energetikos įstatymo (2013 m. kovo 1 d. redakcija) 78 straipsnio 4 dalyje, numatančioje, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja skundus ir ginčus dėl elektros energetikos įmonių veiklos ar neveikimo skirstant, perduodant ir tiekiant elektros energiją, dėl teisės elektros energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prijungimo prie elektros tinklų, elektros energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, taip pat elektros energijos vartotojų ir fizinių asmenų skundus ir ginčus, susijusius su paslaugomis elektros energetikos sektoriuje ir (ar) elektros energijos pirkimu-pardavimu.

27Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja inter alia vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo dėl Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje, Energetikos įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje reglamentuojamų teisinių santykių kategorijų.

28Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad aptariamu atveju ginčas kilęs dėl saulės energijos gamybos tarifų nustatymo, kurį reglamentuoja ir specialusis – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. Pagal šio įstatymo 64 straipsnio 1 dalį (2013 m. kovo 1 d. redakcija), Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine neprivaloma skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl elektros tinklų operatorių, šilumos tiekėjų ir dujų sistemų operatorių veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl šių asmenų įrenginių prijungimo prie atitinkamų tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į energetikos tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas šio įstatymo nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pateikti skundai nagrinėjami Energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis (AIEĮ 64 str. 2 d.). Kaip matyti iš nurodytos normos ir kitų šio įstatymo nuostatų, šis įstatymas taip pat nenumato šioje administracinėje byloje inicijuojamo ginčo privalomos išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje.

29Atsižvelgusi į nurodytas teisės aktų nuostatas, teisėjų kolegija pabrėžia, jog ginčai, kylantys tarp Energetikos ministerijos, veikiančios kaip viešojo administravimo subjektas, ir pareiškėjo dėl elektros energijos pardavimui taikomo tarifo nustatymo, į ginčų kategoriją, kuriai taikoma privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, nepatenka. Šiuo aspektu pažymėtina, jog įstatymų nuostatos, nustatančios privalomą ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką, negali būti aiškinamos plečiamai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-148/2013), išplečiant įstatymų numatytą tokių ginčų ratą.

30Papildomai pastebėtina, jog tokį aiškinimą pagrindžia ir tai, kad Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje skundai ir ginčai nagrinėjami laikantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-75 (2012 m. rugsėjo 15 d. redakcija) patvirtinto Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo reikalavimų. Aprašo 1 punktas numato, jog jis inter alia reglamentuoja vartotojų ir energetikos įmonių skundų ir ginčų dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo nagrinėjimą Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje.

31Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje nagrinėjami skundai ? asmenų rašytiniai kreipimaisi į komisiją, kuriuose nurodoma, kad yra pažeistos jų teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti, yra nagrinėjami Aprašo IV skyriaus numatyta tvarka (Aprašo 8.7 p.). Aprašo 8.8 punktas įtvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nagrinėjamų ginčų sampratą ir numato, jog tai yra pareiškėjo ir skundžiamos įmonės konfliktas, kuris grindžiamas pažeistais teisiniais interesais. Skundžiama įmonė šiame kontekste suprantama būtent kaip energetikos įmonė, vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo įmonė, dėl kurių veiksmų ar neveikimo yra pateiktas skundas arba kilęs ginčas (Aprašo 8.5 p.). Aprašo V skyrius detalizuoja tokių ginčų sprendimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarką ir įtvirtina, kad asmuo, manantis, kad skundžiama įmonė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į komisiją, prieš kreipdamasis į ją privalo raštu kreiptis į skundžiamą įmonę, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą (Aprašo 64 p.). Asmuo, gavęs neigiamą ar kitokį jo netenkinantį skundžiamos įmonės atsakymą, per 6 mėnesius nuo skundžiamos įmonės atsakymo gavimo dienos turi teisę kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, pateikdamas prašymą išspręsti ginčą (Aprašo 67 p.).

32Aprašo 127 punktas expressis verbis numato, jog kreipimasis į teismą po Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo dėl ginčo priėmimo nelaikomas šios institucijos sprendimo apskundimu. Ginčo šalys per 30 dienų nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo, kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės ar ginčo nagrinėjimas nutraukiamas, priėmimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės.

33Taigi, iš nurodytų nuostatų matyti, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo, paprastai kylančius iš vartojimo, civilinių teisinių santykių. Tokių ginčų pobūdis lemia ir įtvirtintą jų nagrinėjimo tvarką, kreipimąsi į tam tikros kompetencijos teismą.

34Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pabrėžtina, jog pareiškėjas inicijuoja ginčą, prašydamas panaikinti administracinį aktą – atsakovo Energetikos ministerijos 2013 m. kovo 27 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją Nr. LG-1263 dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti atsakovą Energetikos ministeriją 2013 m. kovo 27 d. išduotame leidime gaminti elektros energiją Nr. LG-1263 nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Energetikos ministerijos, žalą, apskaičiuotą po 0,19 ct/kWh už kiekvieną pareiškėjui priklausančios saulės elektrinės pagamintą ir parduotą elektros energijos kilovatvalandę už laikotarpį nuo skundžiamo akto priėmimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

35Kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio, nagrinėjamu atveju ginčas kyla administracinių teisinių santykių srityje ir inicijuojamas ginčas neatitinka ginčų, kuriuos nagrinėja privaloma ikiteismine tvarka Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, sąvokos (Aprašo 8.5, 8.8 p.), t. y. šiuo atveju ginčas kyla tarp pareiškėjo, juridinio asmens, elektros energijos gamintojo, ir Energetikos ministerijos, veikiančios kaip viešojo administravimo subjektas. Tokio pareiškėjo inicijuojamo ginčo pobūdis neatitinka Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje, Energetikos įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje, Apraše numatyto teisinio reguliavimo dėl išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos.

36Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog administraciniai teismai nagrinėja ginčus, kilusius viešojo administravimo srityje. ABTĮ 2 straipsnio 17 dalis apibrėžia administracinių ginčų sąvoką, numatant, kad inter alia tai yra asmenų konfliktai su viešojo administravimo subjektais arba konfliktai tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjo inicijuojamas ginčas atitinka iš esmės šią sąvoką ir remiantis nurodytais argumentais tokiam ginčui nėra taikytina privaloma išankstinė nagrinėjimo ne teisme tvarka Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje.

37Teisėjų kolegija pastebi, jog šioje teismo nutartyje pateikti išaiškinimai iš esmės atspindi šiuo klausimu vyraujančią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kuria teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (2013 m. sausio 1 d. redakcija) 33 straipsnio 4 dalimi, turi vadovautis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-672/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-656/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-637/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-634/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-616/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-612/2013, 2013 m. birželio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-560/2013, 2013 m. liepos 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-558/2013, 2013 m. liepos 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-615/2013, 2013 m. liepos 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-618/2013, 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-654/2013, 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį adinistracinėje byloje Nr. AS143-557/2013 ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nemato pagrindo nukrypti nuo vyraujančios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos ir ja vadovaujasi.

38Remiantis nurodytais argumentais, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjui yra taikytina privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, ir, nesant duomenų dėl kreipimosi į ją, atsisakė priimti pareiškėjo skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas yra tenkinamas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lumilita Mix“ atskirąjį skundą tenkinti.

41Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Lumilita Mix“ (toliau – ir... 5. 2013 m. gegužės 3 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi... 6. Šalindamas nustatytus trūkumus, pareiškėjas 2013 m. gegužės 20 d.... 7. Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 22 d.... 8. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės... 9. Teismas pripažino, kad pareiškėjo keliamas ginčas yra analogiškas... 10. Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad... 11. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas skundą teismui padavė... 12. Teismas atsisakė priimti ir pareiškėjo reikalavimą dėl žalos atlyginimo,... 13. II.... 14. Pareiškėjas UAB „Lumilita Mix“ pateikė atskirąjį skundą (b. l.... 15. Pareiškėjo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino... 16. Nagrinėjamu atveju ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos... 17. Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalis numato, kad Valstybinė... 18. Elektros energetikos įstatymo 78 straipsnio 4 dalis nustato, kad Valstybinė... 19. Pirmosios instancijos teismas iš esmės pakeitė bylos teismingumą. Pagal... 20. 2013 m. balandžio 10 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės... 21. Teisėjų kolegija... 22. III.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas.... 24. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 25. Įvertinusi tai, kad nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl saulės... 26. Pagal Energetikos įstatymo (2012 m. birželio 30 d. redakcija) 34 straipsnio 3... 27. Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog... 28. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad aptariamu atveju ginčas kilęs dėl... 29. Atsižvelgusi į nurodytas teisės aktų nuostatas, teisėjų kolegija... 30. Papildomai pastebėtina, jog tokį aiškinimą pagrindžia ir tai, kad... 31. Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje nagrinėjami skundai... 32. Aprašo 127 punktas expressis verbis numato, jog kreipimasis į teismą po... 33. Taigi, iš nurodytų nuostatų matyti, kad Valstybinė kainų ir energetikos... 34. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pabrėžtina, jog pareiškėjas... 35. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio, nagrinėjamu atveju ginčas kyla... 36. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog administraciniai teismai... 37. Teisėjų kolegija pastebi, jog šioje teismo nutartyje pateikti išaiškinimai... 38. Remiantis nurodytais argumentais, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 40. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lumilita Mix“ atskirąjį... 41. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartį... 42. Nutartis neskundžiama....