Byla II-137-484/2009
Dėl Labanoro regioninio parko direkcijos vyr. inspektoriaus nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Renatai Paukštaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. A. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo A. A. Š. skundą dėl Labanoro regioninio parko direkcijos vyr. inspektoriaus nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Labanoro regioninio parko direkcijos vyr. inspektoriaus 2008-11-29 nutarimu A. A. Š. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 87 straipsnio 3 dalį paskirta 200 litų bauda už tai, kad A. Š. 2008-11-20 apie 11 val. 00 min. statė tinklus Peršokšnų ežere, Švenčionių rajone ir tuo pažeidė aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337 patvirtintų Mėgėjiškos žūklės taisyklių 3 d. 12.2 punkto nuostatas. Nutarime nurodyta, kad pareiškėjas su sūnumi L. Š. statė tinklus, pareigūnų pakviesti išplaukti į krantą, tinklą išmetė į vandenį ir nuplaukė. Po ežerą slapstydamiesi plaukiojo apie valandą laiko, nutarę, kad pareigūnai išvažiavo, išplaukė į kitą krantą ir buvo sulaikyti. Abu pažeidėjai kaltę neigė, protokole paaiškinimą rašyti ir po protokolu pasirašyti atsisakė. Paaiškinimą parašė ant atskiro lapo.

4Pareiškėjas A. Š. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Labanoro regioninio parko direkcijos vyr. inspektoriaus 2008-11-29 nutarimą. A. Š. skunde nurodė, kad su pažeidimu nesutinka. Pareiškėjo teigimu, jis tik norėjo žiemos sezonui išvežti valtį iš Peršokšnų ežero, o tam, kad valtį išvežti automobiliu, reikėjo apiplaukti pusiasalį. Vos paplaukus, valties irklai įsipainiojo į tinklus. Išnarplioję irklus iš tinklo, apiplaukė pusiasalį, kur jau išlipus į krantą, prisistatė inspektoriai ir jį su sūnumi apkaltino nepranešus apie rastą tinklą, o vėliau ir už brakonieriavimą (b. l. 2).

5Teismo posėdyje pareiškėjas skundą prašė tenkinti remdamasis jame nurodytais motyvais. Skundas tenkintinas. Nors A. Š. nutarimą skundžia kitais pagrindais, t. y. ne procesinių teisės normų pažeidimu, tačiau teismas privalo įvertinti nutarimo teisėtumą visumoje.

6Sprendžiant iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos, pareiškėjo paaiškinimų ir liudytojų parodymų, A. Š. inkriminuoto teisės pažeidimo esmę sudaro tai, kad jis pažeisdamas Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punktą, žvejojo panaudodamas draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu. Ši nutarime padaryta išvada nėra užfiksuota administracinio teisės pažeidimo protokole.

7LR ATPK 7 str. 1 d. numatyta, kad niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Kiekvienas asmuo administracinėn atsakomybėn gali būti patrauktas tik įrodžius jo kaltę įstatymų leidėjo numatytų įrodymų visuma.

8Administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną sudaro tam tikros viena paskui kitą nuoseklumo tvarka einančios stadijos. Kiekviena stadija susideda iš specifinių vienarūšių procesinių veiksmų ir turi savo tiesioginę paskirtį. Pagal LR ATPK normas, reglamentuojančias administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos procesinius veiksmus, išskiriamos šios savarankiškos teisenos stadijos: 1) bylos iškėlimas; 2) bylos nagrinėjimas; 3) nutarimo priėmimas bei paskelbimas; 4) nutarimo apskundimas; 5) nutarimo vykdymas.

9Bylos iškėlimo, nuo kurios tiesiogiai priklauso ir kitos administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos, esmę sudaro tai, kad tam įgaliotos institucijos pareigūnai nustato administracinio teisės pažeidimo faktą, asmenį, nusikaltusį padarius pažeidimą, ir iškelia jam bylą. Bylos iškėlimas įforminamas protokolo surašymu.

10LR ATPK 259 straipsnio 1 dalyje sakoma, kad dėl padaryto administra­cinio teisės pažeidimo tam įgaliotas pareigūnas (...) surašo protokolą. LR ATPK 262 straipsnyje nustatyta, kad protokolas nesurašomas, kai bauda skiriama ir paimama, o įspėjimas įforminamas teisės pažeidimo vietoje, padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso 87 straipsnyje.

11LR ATPK 260 straipsnis įtvirtina būtinus administracinio teisės pažeidimo protokolo turiniui keliamus reikalavimus. Minėto straipsnio 1 dalyje tarp kitų reikalavimų nuro­domos žinios apie pažeidėjo asmenybę, administracinio teisės pažeidimo pa­darymo vieta, laikas ir esmė, LR ATPK straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numa­tantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Minėtų normų pagrindu darytina išvada, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas, kai: 1) nustatytas administracinio teisės pažeidimo padarymo faktas (vieta, laikas, esmė); 2) žinomas pažeidimą padaręs asmuo; 3) galima konstatuoti būtinus administracinio teisės pažeidimo sudėties elementus.

12Administracinio teisės pažeidimo protokolas vertinamas kaip pro­cesinis dokumentas, kuriuo pradedama administracinio teisės pažeidimo byla, t. y. formuluojamas kaltinimas ir dokumentas, ku­riame fiksuojami nustatyti įrodymai bei kitos aplinkybės ir žinios, reikšmin­gos nagrinėjant bylą (ATPK 256 str. 2 d.).

13Ištyręs ir įvertinęs byloje esančią medžiagą, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju Labanoro regioninio parko direkcijos vyr. inspektorius nukrypo nuo esminių administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos principų – sprendimą, taikyti administracinę prievartos priemonę, priėmė neesant pradėtai administracinio pažeidimo bylos teisenai.

14Iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas buvusiam kartu su A. Š. jo sūnui L. Š., o nutarimas priimtas ir nuobauda paskirta A. Š.. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju Labanoro regioninio parko direkcijos vyr. inspektorius S. Ž. pripažino, kad, nesurašydamas A. Š. administracinio teisės pažeidimo protokolo, padarė klaidą.

15Pagal LR ATPK 250 str. 1 d., administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Vadovaujantis šia nuostata administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina nesant A. Š. veiksmuose administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 87 str. 3 d., sudėties.

16Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 4 punktą sprendimas grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, įpareigojant ją tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą, priimamas tais atvejais, kai reikia atlikti papildomą bylos aplinkybių tyrimą ar kai dėl kitų priežasčių teismas nesiima pats keisti veikos kvalifikavimo. Tokio procesinio sprendimo priėmimas galimas tik tuo atveju kai asmens atžvilgiu yra pradėta administracinio teisės pažeidimo bylos teisena, t.y. asmeniui galimai padariusiam administracinį teisės pažeidimą yra surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 128 straipsniu,

Nutarė

17A. Š. skundą patenkinti.

18Panaikinti Labanoro regioninio parko direkcijos vyr. inspektorius 2008-11-26 nutarimą, kuriuo A. Š. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 87 straipsnio 3 dalį paskirta 200 Lt bauda.

19A. Š. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti, nesant A. Š. veiksmuose teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 87 straipsnio 3 dalyje, sudėties.

20Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Labanoro regioninio parko direkcijos vyr. inspektoriaus 2008-11-29 nutarimu A.... 4. Pareiškėjas A. Š. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti... 5. Teismo posėdyje pareiškėjas skundą prašė tenkinti remdamasis jame... 6. Sprendžiant iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos,... 7. LR ATPK 7 str. 1 d. numatyta, kad niekam negali būti taikoma poveikio... 8. Administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną sudaro tam tikros viena... 9. Bylos iškėlimo, nuo kurios tiesiogiai priklauso ir kitos administracinių... 10. LR ATPK 259 straipsnio 1 dalyje sakoma, kad dėl padaryto administra­cinio... 11. LR ATPK 260 straipsnis įtvirtina būtinus administracinio teisės pažeidimo... 12. Administracinio teisės pažeidimo protokolas vertinamas kaip pro­cesinis... 13. Ištyręs ir įvertinęs byloje esančią medžiagą, teismas daro išvadą,... 14. Iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad administracinio teisės pažeidimo... 15. Pagal LR ATPK 250 str. 1 d., administracinio teisės pažeidimo bylos teisena... 16. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 4... 17. A. Š. skundą patenkinti.... 18. Panaikinti Labanoro regioninio parko direkcijos vyr. inspektorius 2008-11-26... 19. A. Š. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti, nesant A.... 20. Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...