Byla A-822-315-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atstovei Irmai Zaikienei, atsakovo Trakų rajono savivaldybės atstovui Kęstučiui Virkečiui, trečiojo suinteresuotojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovei Giedrei Leimontaitei, trečiojo suinteresuoto asmens Aplinkos ministerijos atstovei Eglei Izokaitytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Trakų rajono savivaldybės, trečiųjų suinteresuotųjų asmenų V. J., K. V., UAB „Karpis“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovui Trakų rajono savivaldybei dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau – ir pareiškėjas, prokuroras) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (t. I, b. l. 6-19), prašydamas panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. S1-544 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano rengimo“, 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. S1-24 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) Trakų r. sav., Trakų sen., Gojaus k., detaliojo plano ir infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“ ir 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. S1-26 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) Trakų r. sav., Trakų sen., Padvarionių k., detaliojo plano ir infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.

5Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje 2006 m. liepos 19 d. buvo gautas Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006 m. liepos 17 d, raštas Nr. (50)-1.2-2811-(3.31) „Dėl Trakų rajono savivaldybės priimtų sprendimų panaikinimo“, kuriuo Vilniaus apskrities viršininko administracija prašė kreiptis į teismą dėl minėtų įsakymų ir sprendimų panaikinimo.

6Nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 2.3-1334 patvirtino VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus parengtas Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas bei įpareigojo šių rajonų žemėtvarkos skyrius vadovautis patvirtintomis schemomis nustatyta tvarka sprendžiant miškų įveisimo ne miško žemėje klausimus. Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. priėmė sprendimą Nr. Sl-133 „Dėl Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos taikymo“, kuriuo pritarė žemėtvarkos schemos – specialiojo teritorijų planavimo dokumento – taikymui, nustatant kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetus (planuojant žemėvaldų bei žemės ūkio centrų išdėstymą ir plėtrą). Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. Sl-175 pakeitė 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. Sl-133 ir Schemos plane, kur miško įveisimas nenumatomas, patvirtino galimas urbanistinės plėtros teritorijas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą. Vadovaujantis minėtais 2005 m. balandžio 28 d. ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimais, Trakų rajono savivaldybėje buvo priimti 136 sprendimai, kuriais leista rengti 169 sklypų, esančių Trakų rajone, detaliuosius planus, numatant šių žemės sklypų padalijimą bei pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę/gyvenamoji teritorija (mažaaukščių pastatų statyba).

7Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą (toliau – ir Schema) sudaro sprendiniai dėl žemės plotų, kuriuose miško įveisimas leidžiamas, taip pat sprendiniai dėl žemės plotų, kuriuose miško įveisimas draudžiamas. Nurodyti sprendiniai grindžiami Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklėmis, todėl, prokuroro teigimu, šioms teritorijoms gali būti suteikiamas tik teritorijų, kuriose draudžiama įveisti mišką, statusas. Schemoje sprendžiami tik su miško įveisimu susiję klausimai.

8Trakų rajono savivaldybės taryba 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. Sl-123 nusprendė tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. SI-133 „Dėl Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo schemos taikymo“ ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. Sl-175 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1-133 pakeitimo“ laikyti netekusiais galios.

9Prokuroro manymu, ginčijami aktai naikintini, nes priimti vadovaujantis neteisėtais bei negaliojančiais Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., 24 str. 1 d. ir 4 d., Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. Dl-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 21 p., 22 p., 25 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 10 p.

10Trakų rajono savivaldybės taryba, pradėdama rengti žemės sklypų infrastruktūros plėtros specialiuosius ir detaliuosius planus, apimančius teritorijas, esančias greta Trakų istorinio nacionalinio parko, neatsižvelgė į galimas neigiamas infrastruktūros plėtros pasekmes šio parko atžvilgiu. Įgyvendinus ginčijamų Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pagrindu pradėjus rengti detaliuosius planus, būtų iš esmės pakeistas istorinę, kultūrinę, visuomeninę vertę turinčių Trakų apylinkių kraštovaizdis, todėl neteisėtų Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimas laikytinas valstybės ir tuo pačiu viešuoju interesu.

11Prokuroras mano, kad, nors ir buvo informuotas apie priimtus sprendimus 2006 m. liepos 19 d., paduodamas skundą nepraleido termino kreiptis į teismą. Gavęs Vilniaus apskrities viršininko administracijos raštą, prokuroras išsiuntė 34 paklausimus įvairioms institucijoms. Mano, kad termino pradžia skaičiuotina nuo 2006 m. gruodžio 12 d., kada buvo gautas paskutinis atsakymas į paklausimą.

12Atsakovas Trakų rajono savivaldybė atsiliepime (t. I, b. l. 85-94) prašė Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.

13Trakų rajono savivaldybė nurodė, kad institucijos, teikdamos sąlygas Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemai rengti, nurodė, jog būtina atsižvelgti ne tik į miško užsodinimo leistinumą ar draudžiamumą, bet ir į kitas socialines ir ekonomines sąlygas, tarp kurių yra ir urbanistinės plėtros galimybė, o pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad atskirų institucijų planavimo sąlygose įvardinta urbanistinė plėtra pažeidžia viešąjį interesą ar įstatymų saugomus interesus. Pareiškėjas suabsoliutina miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo vieną iš tikslų ir ignoruoja jo siekį šiame specialiajame plane numatyti subalansuotą rajono plėtrą, todėl pareiškėjo pozicija prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatai. Kadangi nebuvo skiriama lėšų teritorijos bendrojo ir specialiųjų planų rengimui, vadovaudamasis valdymo ekonomijos principu ir siekdamas specialiajame planavimo akte – miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje – numatyti urbanistinės plėtros teritorijas, aktyviai įsijungė į schemos sprendinių rengimą. Schemos sprendinys ,,draudžiama įveisti mišką“ nereiškia, jog teritorija, kurioje draudžiama įveisti mišką, negali būti naudojama urbanistiniais tikslais.

14Trakų rajono savivaldybė aktyviai dalyvaudama miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo procese vadovavosi svarbiais viešo administravimo principais: nepiktnaudžiavimo valdžia, proporcingumo ir subsidiarumo (Viešo administravimo įstatymo 4 str.). Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus parengtame miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos projekte 2004 m. rugsėjo 15 d. buvo nurodytos urbanistinės plėtros teritorijos. Po to Trakų rajono savivaldybės architektūros skyriuje vyko pasitarimai, kuriuose buvo aptariama miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo eiga. Analizuojant plano rengėjų pateiktą schemos grafinę dalį ir atsižvelgiant į diskusijose dalyvavusių architektų pastabas bei iš fizinių ir juridinių asmenų gautus pareiškimus, buvo parengtas dar vienas schemos grafinės dalies variantas ir žemėlapyje buvo nurodytos galimos urbanistinės plėtros teritorijos.

15Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių 3.6 punkto nuostata apibrėžia, jog žemės poreikis urbanistinei plėtrai patvirtinamas vieninteliu šiose taisyklėse nustatytu teisiniu pagrindu – įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu detaliuoju planu. Schemos rengimo metu buvo patvirtinti tik keli detalieji planai ir tik po metų Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimus, kuriais leido rengti skunde nurodomus detaliuosius planus. Nepažeistos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintos Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatos, nes Schemos viešo svarstymo su visuomene procedūros pradėtos 2004 m. rugsėjo 22 d. paskelbus vietiniame laikraštyje, ir pageidaujantys susipažinti su šios Schemos sprendiniais, pareikšti pastabas bei pasiūlymus, tai galėjo padaryti nuo 2004 m. rugsėjo 22 d. iki 2004 m. lapkričio 22 d. Vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, viešumą atliekant teritorijų planavimo procedūras užtikrina planavimo organizatorius, kuris šiuo atveju pažeisdamas šių nuostatų 35, 36, 37, 39 punktus nepasirašė viešo susirinkimo dalyvių sąraše, viešo susirinkimo protokole ir po viešo susirinkimo priėmė pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, todėl būtent planavimo organizatorius nesilaikė viešo susirinkimo procedūrinių reikalavimų ir tokia jo veikla negali būti vertinama kaip mažareikšmiški ar formalūs pažeidimai.

16Viešo susirinkimo, įvykusio 2004 m. lapkričio 22 d., metu Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja pateikė siūlymą atsižvelgiant į žemės savininkų pageidavimą keisti žemės ūkio paskirties žemę į kitos paskirties žemės sklypus, numatant statybą, įvertinti ir numatyti galimybę urbanizuoti teritorijas pagal pridedamą schemą, ir šis pasiūlymas buvo įrašytas į svarstymo su visuomene viešo susirinkimo protokolą.

17Pareiškėjo teiginys, jog Trakų rajono savivaldybės taryba pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnį, yra nepagrįstas, nes Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnis ir nurodytų taisyklių 50 punktas įsakmiai reglamentuoja jau patvirtintų, paskelbtų ir įsigaliojusių planų keitimo tvarką, o šiuo atveju urbanistinės plėtros sprendiniai buvo nustatyti jau planavimo sąlygose, jų variantai buvo aptariami schemos rengimo metu bei įvardinti viešo susirinkimo protokole. Pareiškimo argumentas, kad urbanistinė plėtra turės neigiamą įtaką Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijai, yra nepagrįstas, kadangi šio parko tvarkymui neskiriamas reikiamas dėmesys, neapibrėžtos jo buferinės zonos ir neaiški jų funkcinė paskirtis. Taip pat neteisingi ir prielaidomis paremti teiginiai apie neigiamas pasekmes saugomoje teritorijoje esančio ežeryno ir jo gruntinių vandenų mitybos baseino hidrologiniam režimui bei fizinės taršos grėsmę požeminių vandenų mitybos zonoms. Galima urbanistinė plėtra viešųjų interesų nepažeidžia. Ginčijamais Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais savininkai buvo įpareigoti parengti infrastruktūros plėtros specialųjį planą bei įrengti ir eksploatuoti infrastruktūros objektus, todėl nebuvo galima rengti detaliojo plano, kol nebus parengtas specialusis planas, kaip numato Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalis. Trakų rajono savivaldybės taryba pagrįstai vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1, 6 dalimis tiek priimdama sprendimus leisti rengti detaliuosius planus dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos, tiek keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nes schema su urbanistinės plėtros sprendiniais yra įstatymų nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir patvirtintas specialusis planas.

18Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime (t. I, b. 1. 34-37) nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 2.3-1334 patvirtino VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus parengtas Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas bei įpareigojo Trakų ir Švenčionių rajonų žemėtvarkos skyrius vadovautis šiomis patvirtintomis schemomis, nustatyta tvarka sprendžiant miškų įveisimo ne miško žemėje klausimus. Patvirtinus minėtą schemą, Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 „Dėl Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos taikymo“, kuriuo nusprendė pritarti žemėtvarkos schemos – specialiojo teritorijų planavimo dokumento taikymui, nustatant kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetus. Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 26 d. sprendiniu Nr. SI-175 pakeitė 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133, kuriuo nusprendė žemėtvarkos schemoje – specialiajame plane – plotuose, kur miško įveisimas nenumatomas, patvirtinti galimos urbanistinės plėtros teritorijas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą. Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, buvo priimti kiti sprendimai, kuriais leista tvirtinti žemės sklypų detaliuosius planus, numatant šių žemės sklypų padalijimą bei pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę/gyvenamąją teritoriją. Kadangi Trakų rajono savivaldybės taryba 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. S1-123 nusprendė Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. S1-175 ir juo pakeistą 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 laikyti netekusiais galios, todėl yra naikintini ir kiti jų pagrindu priimti teisės aktai.

19Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su pareiškime keliamais reikalavimais sutiko (t. I, b. l. 38-39).

20Nacionalinė žemės tarnyba nurodė, kad miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos planavimo tikslas – nustatyti žemės ūkio ir kitos paskirties teritorijas, kuriose tikslinga įveisti mišką, bei plotus, kuriuose draudžiama įveisti mišką. Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje sprendžiami tik su miško įveisimu susiję klausimai, o šios schemos sprendiniai yra du: žemės plotai, kur miško įveisimas leidžiamas, ir žemės plotai, kur miško įveisimas draudžiamas. Ši schema nesprendžia žemės ūkio centrų išdėstymo arba urbanistinės plėtros klausimų. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir rengti detaliuosius planus formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų kvartalų ar gyvenamųjų namų grupių statybai galima tik tais atvejais, kai tai yra numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose. Atsižvelgiant į tai, kad Trakų rajono savivaldybėje neparengtas bendrasis planas ir neparengti Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje paminėti specialieji planai, detalieji planai, kuriuose numatyta pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir padalinti žemės sklypus, negalėjo būti rengiami. Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimais pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., 18 str. 5 d., 24 str. 4 d., Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių 50 p., Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatus.

21Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ atsiliepime (t. I, b. 1. 78-82) prašo administracinę bylą nutraukti.

22Bendrovė įsitikinusi, kad pareiškėjas praleidęs terminą ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtus administracinius aktus ir teismo neprašo atnaujinti prašymo padavimo terminų ir teismas šio klausimo net nesvarstė sprendžiant klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo. Pabrėžia, kad kreipimosi į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo terminai turi būti vienodi tiek privatiems, tiek ir viešiems asmenims, kitaip tai prieštarautų lygybės prieš įstatymą bei sąžiningo teismo proceso principams.

23Pareiškėjo ginčijamu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. Sl-24, pritarta žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) Trakų r., sav., Trakų sen., Gojaus k., detaliojo plano rengimui, kurio tikslai: žemės sklypo padalijimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę/gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Sprendime minimas bendrinis žemės tikslinės naudojimo paskirties pavadinimas – kitos paskirties žemė/gyvenamoji teritorija (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai). UAB „Karpis“ manymu, nėra jokio pagrindo vien iš šio pavadinimo daryti išvadą, kad žemės paskirtis prieštaraus pareiškime įvardintiems aktams. Vien tai, Trakų rajono savivaldybė 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. S1-123 nusprendė pripažinti netekusiais galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. S1-175, kurie buvo įvardinti ir kitų ginčijamų sprendimų priėmimo pagrindu, nėra pakankamas teisinis pagrindas pripažinti neteisėtais ir kitus administracinius aktus.

24Bendrovė atkreipia dėmesį, jog ginčijamų administracinių aktų naikinimas trečiajam asmeniui galėtų sukelti neigiamų padarinių, taip pažeidžiant proporcingumo, teisėtų lūkesčių ir teisinio aiškumo principus.

25II.

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 31 d. sprendime tenkino pareiškėjo skundą.

27Teismas nurodė, kad ginčas kilęs dėl administracinių aktų, kuriais pritarta žemės sklypų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, detaliųjų planų rengimui, teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas, spręsdamas ginčą, pradėtą pagal prokuroro pareiškimą, atsižvelgė į Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalį, 5 straipsnio 3 dalies 2-5 punktus, 56 straipsnio 1 dalį, Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A10-1775/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A8-1582/2005.

28Teismas pažymėjo, jog šiuo atveju prokuroro paduotas pareiškimas nėra susijęs su konkretaus privataus asmens teisių bei interesų pažeidimu, o sietinas su istorinę, kultūrinę, visuomeninę vertę turinčios vietovės kraštovaizdžio saugojimu. Teismas taip pat atsižvelgė į Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalį, 42 straipsnio 2 dalį, 46 straipsnio 3 dalį, 53 straipsnio 3 dalį, 54 straipsnį. Teismas, be to, vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 1, 4 dalimis, Detaliųjų planų rengimo taisyklių 22 punktu. Teismas nustatė, kad Trakų rajono savivaldybėje bendrasis planas neparengtas, taip pat neparengti Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyti specialieji planavimo dokumentai. Analizuojant Trakų rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą, kuria remiantis buvo priimti ginčijami sprendimai, matyti, kad jos tikslas yra nustatyti teritorijas, kuriose galima arba draudžiama įveisti mišką. Ši schema visiškai nesprendžia urbanistinės plėtros klausimų. Joje nesprendžiami gyvenamųjų vietovių ribų patikslinimo, ūkių žemėvaldų, žemės ūkio centrų išdėstymo ir plėtros planavimo klausimai. Šiame dokumente sprendžiami tik su miško įveisimu susiję klausimai. Atsižvelgiant į tai, atsakovas nepagrįstai rėmėsi schema pritardamas atitinkamų žemės sklypų detaliųjų planų rengimui arba leisdamas juos rengti. Teismas pažymėjo, jog schema negali būti laikoma specialiuoju teritorijų planavimo dokumentu, kuriuo numatoma, planuojama ir reglamentuojama statinių statyba ar kita, su miško įveisimu nesusijusi veikla. Schema turi būti vadovaujamasi nustatyta tvarka sprendžiant tik miškų įveisimo ne miško žemėje klausimus, o schemoje nustatytos galimos urbanistinės plėtros teritorijos turi reikšmę tik kaip teritorijos, kuriose draudžiama įveisti mišką, ir nėra teisinis pagrindas rengti teritorijų planavimo dokumentus, kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti. Tai, kad, Trakų rajono savivaldybės teigimu, planavimo sąlygas išdavusios institucijos nurodė, jog tarp miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendinių reikia numatyti ir kitus Trakų rajono plėtros aspektus, negali pakeisti imperatyvių įstatymo reikalavimų dėl teritorijos (ar jos) dalies bendrojo plano ar specialiųjų planavimo dokumentų privalomumo sprendžiant klausimą dėl detaliojo plano rengimo, taip pat ir dėl pritarimo tokiam planui. Teismas pabrėžė, kad atsakovo Trakų rajono savivaldybės argumentai, jog „numatomos planuoti teritorijos dažniausiai yra šalia esamų gyvenamųjų namų kvartalų bei pramoninės teritorijos. Nei viena teritorija betarpiškai nesiriboja su Trakų istorinio nacionalinio parko, kultūros paveldo, saugomais gamtos objektais, biologinės įvairovės požiūriu vertingais plotais“, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad teismui pateiktas prokuroro pareiškimas yra nepagrįstas, nes skundžiami aktai priimti nesant nei bendrojo teritorijos plano, nei kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo schemų ar planų – specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų. Ta aplinkybė, kad neskiriama lėšų rengti bendrąjį ar atitinkamus specialiuosius planus, nesuteikia savivaldybei teisės nesilaikyti Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų. Analogiškos teisės nesuteikia ir valdymo ekonomijos principas, akcentuotas atsakovo atsiliepime į prokuroro pareiškimą. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos prokuratūra 2006 m. liepos mėn. buvo informuota apie atsakovo padarytus pažeidimus, nuo to laiko rinko medžiagą, kreipėsi į įvairias institucijas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas turėjo atlikti didelės apimties medžiagos tyrimą, pareiškimo teismui padavimo vieno mėnesio termino pradžia šiuo atveju skaičiuotina nuo 2006 m. gruodžio 12 d., t. y. nuo tos dienos, kai prokuratūroje buvo surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių Trakų rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų panaikinimo teismine tvarka pagrįstumą. Kadangi pareiškimą dėl ginčijamų aktų panaikinimo pareiškėjas padavė teismui 2006 m. gruodžio 15 d., t y. nedelsiant po paskutinio atsakymo į jo paklausimą gavimo, teismo nuomone, prokuroro pareiškimas teismui paduotas nepažeidžiant ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Teismas pažymėjo, jog kitos atsakovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo kitaip traktuoti teismui apskųstų sprendimų. Teismas konstatavo, kad nesant Trakų rajono savivaldybėje parengto bendrojo plano bei atitinkamų specialiųjų planavimo dokumentų, Trakų rajono savivaldybės taryba skundžiamais sprendimais nepagrįstai pritarė žemės sklypų, esančių Trakų rajono savivaldybėje, detaliųjų planų rengimui, pažeisdama Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 1, 4 dalis, Detaliųjų planų rengimo taisykles, todėl yra pagrindas pareiškėjo pareiškimą patenkinti ir sprendimus panaikinti.

29III.

30Atsakovas Trakų rajono savivaldybė apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 14-22) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

311. Nesutinka su teismo išvada, kad prokuroras termino kreiptis į teismą su pareiškimu ginant viešąjį interesą nepraleido. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2006 m. liepos 19 d. raštu Nr. (50)-1.2-2811-(3.31) kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą su prašymu „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų panaikinimo teismine tvarka inicijavimo“. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas privalėjo būti skaičiuojamas nuo 2006 m. liepos 19 d., su pastaruoju raštu prokurorui gavus išsamią medžiagą. Prokuroras piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.

322. Teigiant, jog Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema visiškai nenumato urbanistinės plėtros klausimų, ignoruojama visa šios schemos rengimo eiga bei joje specialiojo plano rengėjo pažymėti sprendiniai. Ši schema neginčijamai yra specialusis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame tikslingai įvardinta galima urbanistinė plėtra. Trakų rajono savivaldybė šiame specialiajame plane siekė numatyti subalansuotą rajono plėtrą.

333. Nepateikta įrodymų, kad tam tikrų institucijų planavimo sąlygose įvardinta urbanistinė plėtra pažeidžia viešąjį interesą ar įstatymų saugomus interesus. Institucijos, teikdamos sąlygas Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemai rengti, nurodė, jog būtina atsižvelgti ne tik į miško užsodinimo leistinumą ar draudžiamumą, bet ir į kitas socialines ir ekonomines sąlygas, tarp kurių yra ir urbanistinės plėtros galimybė. Suabsoliutinamas vienas iš schemos tikslų ir visiškai ignoruojami kiti uždaviniai.

344. Įstatymų leidėjas, Teritorijų planavimo įstatyme pabrėždamas bendrojo planavimo svarbą ir viršenybę kitų planavimo procesų atžvilgiu, neabejotinai įvertino vietos savivaldos institucijų prioritetinius poreikius ir tikslus. Būtent tokį požiūrį įtvirtina Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis.

355. Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, kuri šiuo metu galioja, buvo ginčijamų sprendimų priėmimo teisinis pagrindas, o ne nurodyti Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

366. Trakų rajono savivaldybės taryba, priimdama skundžiamus sprendimus, visapusiškai išanalizavo ir įvertino rajono bendruomenės poreikius ir lūkesčius. Šiais sprendimais nebuvo nustatomas joks teritorijos tvarkymo režimas, nebuvo suformuoti jokie konkretūs teritorijų planavimo sprendiniai, todėl negalima kategoriškai teigti, jog jais apskritai buvo pažeistas viešasis interesas.

377. Skundžiamus sprendimus priėmė dar 2006 m. vasario mėnesį, kurie įstatymų nustatyta tvarka buvo paskelbti, apie jų priėmimą žinojo ir Vilniaus apskrities viršininko administracija, tačiau jokių prieštaravimų nepareiškė.

38Tretieji suinteresuoti asmenys V. J. ir K. V. apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 1 – 7) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą atmesti.

39V. J. ir K. V. apeliacinį skundą grindžia iš esmės tokiais pačiais argumentais, kokie nurodyti atsakovo apeliaciniame skunde.

40Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepimais į apeliacinius skundus (T 2, b. l. 37 – 42, 57-62) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniais skundais argumentai:

411. Nesutinka, kad Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, sprendžiantis urbanistinės plėtros klausimus. Pagal šių schemų rengimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, miškų įveisimo žemėtvarkos schema negali būti pagrindas tvirtinti detaliuosius planus, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą, nes tokia veikla paprasčiausiai prieštarautų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos paskirčiai.

422. Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostata, numatanti, kad detalieji planai, keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, rengiami, jei toks keitimas numatytas savivaldybės ar jos dalies bendruosiuose, taip pat specialiuosiuose planuose, reiškia, jog turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengtas ir patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – žemėvaldos planas (projektas), o ne miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, nustatanti kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetus.

433. Nesutinka, jog į teismą kreipėsi praleidęs teisės aktuose nustatytą kreipimosi terminą. Teismui pateikė vieną pareiškimą, kuriuo prašė panaikinti ne tik šioje byloje skundžiamus, o visus 136 Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, kuriais pradėti rengti detalieji planai 169 žemės sklypuose, nuosavybės teise priklausančiuose 190 asmenų. Pagal ABTĮ 23 straipsnį, siekdamas paruošti įstatymo reikalavimus atitinkantį pareiškimą, privalėjo kreiptis į atitinkamas institucijas ir gauti iš jų reikalingą informaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, kurie vėliau buvo pateikti teismui kaip įrodymai, patvirtinantys pareiškime dėstomas aplinkybes. Vilniaus apskrities viršininko administracija kartu su prašymu dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų panaikinimo teismine tvarka inicijavimo prokuratūrai nepateikė nei vieno šioje byloje ginčijamo sprendimo.

44Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Karpis“ apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose (t. II, b. l. 27-31, 44-46, 64-65) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą. Kategoriškai nesutinka, kad prokuroras termino kreiptis į teismą su pareiškimu ginant viešąjį interesą nepraleido. Apeliacinį skundą argumentuoja šiomis aplinkybėmis:

451. Mano, kad ABTĮ 33 str. 1 d. nustatytas vieno mėnesio terminas privalėjo būti skaičiuojamas nuo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006 m. liepos 19 d. rašto Nr. (50)-1.2-2811-(3.31) kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą su prašymu „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų panaikinimo teismine tvarka inicijavimo“ gavimo. Prieš priimdamas nagrinėti prokuroro skundą, teismas turėjo išspręsti termino atnaujinimo klausimą. Remiantis ABTĮ 101 str. 1 d. 6 p., byla turėjo būti nutraukta.

462. Mano, kad Trakų rajono savivaldybės 2006 m. sausio 26 d. sprendimas nepažeidžia nei Teritorijų planavimo įstatymo, nei Detaliųjų planų rengimo taisyklių, nei Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo taisyklių. Teismas neįvertino, kad Trakų rajono savivaldybės sprendimų panaikinimas pažeidžia proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus.

47Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 35 – 36) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

481. Teismas pagrįstai nustatė, kad nesant Trakų rajono savivaldybėje parengto bendrojo plano bei atitinkamų specialiųjų planavimo dokumentų nepagrįstai buvo pritarta žemės sklypų detaliųjų planų rengimui, nepagrįstai leista rengti detaliuosius planus, pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymą, Detaliųjų planų rengimo taisykles.

492. Teismas pagrįstai konstatavo, kad Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema nėra pagrindas rengti detaliuosius planus, kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis statinių statybai ar kitai veiklai plėtoti. Šios schemos sprendiniais yra numatyti žemės plotai, kuriuose leidžiamas miško įveisimas, ir nustatyti žemės plotai, kuriuose draudžiamas miško įveisimas.

50Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimuose į apeliacinius skundus (t. II, b. l. 47-56, 66-74, 82-87) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimuose nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniais skundais argumentai:

511. Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos tikslas yra nustatyti teritorijas, kuriose galima arba draudžiama įveisti mišką, todėl ši schema nesprendžia žemės ūkio centrų išdėstymo arba urbanistinės plėtros klausimų.

522. Priimdama 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. S1-26, Trakų rajono savivaldybės taryba pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., 24 str. 1 d.

533. Trakų rajono savivaldybės taryba, pradėdama rengti žemės sklypų infrastruktūros plėtros specialiuosius ir detaliuosius planus, apimančius teritorijas, esančias greta Trakų istorinio nacionalinio parko, neatsižvelgė į galimas neigiamas infrastruktūros plėtros pasekmes šio parko atžvilgiu. Įgyvendinus ginčijamų Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pagrindu pradėtus rengti detaliuosius planus, būtų iš esmės pakeistas istorinę, kultūrinę, visuomeninę vertę turinčių Trakų apylinkių kraštovaizdis, todėl neteisėtų Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimas laikytinas valstybės ir tuo pačiu viešuoju interesu.

54Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime (t. II, b. l. 90, 91) į UAB „Karpis“ apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą. Remiasi iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir Nacionalinė žemės tarnyba.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV.

57Apeliacinis skundas atmestinas.

58Apeliaciniame skunde keliami klausimai dėl to, kad pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino minėtos Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo schemos teisinę reikšmę.

59Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras su pareiškimu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 160 viešojo administravimo subjektų priimtų aktų. Vilniaus apygardos administracinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad prašomų naikinti sprendimų kiekis yra didelis, 2007 m. vasario 23 d. nutartimi nusprendė pareiškėjo pareiškime išdėstytus reikalavimus išskaidyti į atskiras bylas

60Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjama administracinė byla yra viena iš keturiasdešimt trijų pirmosios instancijos teismo 2007 m. vasario 23 d. nutartimi išskirtų į atskiras administracinių bylų, kurios buvo paskirtos nagrinėti pagal vieną (tą patį) pareiškėjo 2006 m. gruodžio 15 d. paduotą teismui pareiškimą dėl viešojo intereso gynimo. Iš šio pareiškimo matyti, kad jame pateikti argumentai, kuriais grindžiami reikalavimai panaikinti vieną šimtą šešiasdešimt viešojo administravimo subjektų priimtus aktus (tarp jų ir šioje byloje ginčijamus tris Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimus), yra tie patys, t. y. jie yra nukreipti į skundžiamų (ginčijamų) sprendimų bei minėtos Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo schemos vertinimą Teritorijų planavimo įstatymo taikymo požiūriu. Todėl, sprendžiant šiai bylai aktualius teisės taikymo klausimus, būtina laikytis teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų jau išnagrinėtose analogiškose, iš esmės panašiose bylose (šiuo atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A 46-335/2008, kurioje buvo sprendžiami tie patys teisės aiškinimo klausimai). Tai yra būtina pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį (2008-07-03 įstatymo Nr. X-1685 redakcija), kurioje nurodyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose <...>; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

61Nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla (šioje byloje išplėstinės teisėjų kolegijos priimta 2008 m. liepos 25 d. nutartis) yra reikšminga ABTĮ 13 straipsnio 1 dalies bei 20 straipsnio 3 dalies, kuriose kalbama apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vienodos administracinių teismų praktikos taikant įstatymus formavimą, taikymo prasme.

62Kaip pažymėta aukščiau, ši administracinė byla yra viena iš išskirtų bylų ir nagrinėjama pagal tą patį pareiškėjo 2006 m. gruodžio 15 d. paduotą teismui pareiškimą dėl viešojo intereso gynimo. Nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. A 46-335/2008 taip pat buvo išskirta jau minėta pirmosios instancijos teismo 2007 m. vasario 23 d. nutartimi, t. y. buvo nagrinėjama pagal tą patį pareiškėjo 2006 m. gruodžio 15 d. pareiškimą. Pastarojoje administracinėje byloje buvo sprendžiami ir šiai administracinei bylai aktualūs klausimai dėl viešojo intereso nustatymo ir jo gynimo, dėl ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino laikymosi bei materialinės teisės normų (Teritorijų planavimo įstatymo) taikymo.

63Kalbant apie pareiškėjo ginamo intereso pripažinimą viešuoju bei terminą kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą (ABTĮ 33 str. 1 d. taikymą) tai reiškia, kad turi būti laikomasi nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartyje pateikto faktinių (ir šiai administracinei bylai reikšmingų) aplinkybių įvertinimo bei šiais klausimais padarytų išvadų. Todėl kolegija, nenustatydama pagrindo daryti priešingas išvadas, konstatuoja, kad pareiškėjo 2006 m. gruodžio 15 d. paduotu teismui pareiškimu ginamas interesas yra viešasis interesas ir kad paduodamas šį pareiškimą pareiškėjas nepraleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto vieno mėnesio termino kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo.

64Iš šioje administracinėje byloje ginčijamų (prašomų panaikinti) atsakovo sprendimų matyti, kad jais yra pritarta (juose nurodytų) žemės sklypų detaliųjų planų rengimui, numatant šių sklypų padalijimą, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę/gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) bei šių žemės sklypų savininkai įpareigoti, parengus infrastruktūros plėtros specialiuosius planus, įrengti ir eksploatuoti infrastruktūros objektus (t. I, b. 1. 107, 108).

65Teisiniu pagrindu tokiems sprendimams priimti atsakovas nurodė minėtą Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo schemą, Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 6 dalių (šiai bylai aktuali 2004-09-28 įstatymo Nr. IX-2466 redakcija) ir 24 straipsnio 4 dalies (šiai bylai aktuali 2004-09-28 įstatymo Nr. IX-2466 redakcija) taikymo požiūriu traktuodamas ją kaip leidžiantį tai padaryti (tokius sprendimus priimti) specialų teritorijų planavimo dokumentą. Taigi šioje administracinėje byloje yra būtina pateikti Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo schemos vertinimą tuo aspektu, ar ji gali būti pripažinta specialiuoju planu, leidžiančiu keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, t.y. ar ši schema laikytina specialiuoju planu Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 6 dalių taikymo prasme. Iš Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo schemos (t. I, b. 1. 107, 108) matyti, kad joje yra pateikti tik sprendiniai dėl plotų, kur miško įveisimas leistinas ir kur miško įveisimas draudžiamas. Jokie kiti sprendiniai (tuo pačiu sprendiniai dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę keitimo arba dėl urbanistinės plėtros) šioje schemoje nenurodyti. Tai leidžia daryti išvadą, kad svarstoma Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo schema yra specialusis tik miško įveisimui skirtas teritorijų planavimo dokumentas ir Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu ji negali būti laikoma leidžiančiu (numatančiu) plėtoti gyvenamųjų namų statybą, o šio straipsnio 6 dalies taikymo požiūriu ji negali būti laikoma leidžiančiu (numatančiu) keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę specialiuoju planu. Pažymėtina, kad iš esmės analogiškas nurodytos schemos įvertinimas yra pateiktas minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartyje. Toks įvertinimas šioje nutartyje buvo padarytas sisteminiu teisės aiškinimo metodu aiškinant Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 32, 34 ir 51 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 16 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 6 dalį bei 24 straipsnį bei Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių nuostatas.

66Todėl, vadovaudamasi aukščiau nurodyta Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, kolegija neturi pagrindo kitaip aiškinti nurodytų materialinės teisės normų ir daryti kitokios, negu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartyje padaryta, nurodytos schemos teisinio įvertinimo išvados.

67Kolegija pažymi, kad ginčijamuose sprendimuose privatiems asmenims nustatyti minėti įpareigojimai dėl infrastruktūros plėtros specialių planų įrengimo ir infrastruktūros objektų eksploatavimo nėra pagrįsti teisės aktų, todėl ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo prasme negali būti laikomi teisėtais. Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra pagrįstas. Apeliaciniame skunde pateikti argumentai nėra pakankami panaikinti šį teismo sprendimą arba jį pakeisti (ABTĮ 136 str., 142 str. 1 d., 143 str.).

68Atsakovo atstovas pateikė prašymą inicijuoti bylą dėl normino administracinio akto teisėtumo. Jam kilo abejonių dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų „Detaliųjų planų rengimo taisyklių“ 21, 22, 25 punkto atitikties Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 daliai, 24 straipsnio 1 ir 4 dalims. Pažymėtina, kad byla išspręsta vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, o Detaliųjų planų rengimo taisyklės lemiamos reikšmės bylai neturėjo, todėl prašymas atmestinas (ABTĮ 4 str. 2 d.).

69Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

70atsakovo Trakų rajono savivaldybės, trečiųjų suinteresuotųjų asmenų V. J. ir K. V., UAB „Karpis“ apeliacinius skundus atmesti.

71Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

72Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau – ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje 2006 m. liepos 19... 6. Nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.... 7. Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą (toliau... 8. Trakų rajono savivaldybės taryba 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. Sl-123... 9. Prokuroro manymu, ginčijami aktai naikintini, nes priimti vadovaujantis... 10. Trakų rajono savivaldybės taryba, pradėdama rengti žemės sklypų... 11. Prokuroras mano, kad, nors ir buvo informuotas apie priimtus sprendimus 2006 m.... 12. Atsakovas Trakų rajono savivaldybė atsiliepime (t. I, b. l. 85-94) prašė... 13. Trakų rajono savivaldybė nurodė, kad institucijos, teikdamos sąlygas Trakų... 14. Trakų rajono savivaldybė aktyviai dalyvaudama miškų išdėstymo... 15. Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių 3.6 punkto nuostata apibrėžia,... 16. Viešo susirinkimo, įvykusio 2004 m. lapkričio 22 d., metu Trakų rajono... 17. Pareiškėjo teiginys, jog Trakų rajono savivaldybės taryba pažeidė... 18. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija... 19. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su pareiškime... 20. Nacionalinė žemės tarnyba nurodė, kad miškų išdėstymo žemėtvarkos... 21. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ atsiliepime (t. I, b. 1. 78-82)... 22. Bendrovė įsitikinusi, kad pareiškėjas praleidęs terminą ginčyti viešojo... 23. Pareiškėjo ginčijamu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26... 24. Bendrovė atkreipia dėmesį, jog ginčijamų administracinių aktų naikinimas... 25. II.... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 31 d. sprendime... 27. Teismas nurodė, kad ginčas kilęs dėl administracinių aktų, kuriais... 28. Teismas pažymėjo, jog šiuo atveju prokuroro paduotas pareiškimas nėra... 29. III.... 30. Atsakovas Trakų rajono savivaldybė apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 14-22)... 31. 1. Nesutinka su teismo išvada, kad prokuroras termino kreiptis į teismą su... 32. 2. Teigiant, jog Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo... 33. 3. Nepateikta įrodymų, kad tam tikrų institucijų planavimo sąlygose... 34. 4. Įstatymų leidėjas, Teritorijų planavimo įstatyme pabrėždamas bendrojo... 35. 5. Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos... 36. 6. Trakų rajono savivaldybės taryba, priimdama skundžiamus sprendimus,... 37. 7. Skundžiamus sprendimus priėmė dar 2006 m. vasario mėnesį, kurie... 38. Tretieji suinteresuoti asmenys V. J. ir K. V. apeliaciniu skundu (t. II, b. l.... 39. V. J. ir K. V. apeliacinį skundą grindžia iš esmės tokiais pačiais... 40. Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepimais į... 41. 1. Nesutinka, kad Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo... 42. 2. Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostata, numatanti,... 43. 3. Nesutinka, jog į teismą kreipėsi praleidęs teisės aktuose nustatytą... 44. Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Karpis“ apeliaciniame skunde ir... 45. 1. Mano, kad ABTĮ 33 str. 1 d. nustatytas vieno mėnesio terminas privalėjo... 46. 2. Mano, kad Trakų rajono savivaldybės 2006 m. sausio 26 d. sprendimas... 47. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija... 48. 1. Teismas pagrįstai nustatė, kad nesant Trakų rajono savivaldybėje... 49. 2. Teismas pagrįstai konstatavo, kad Trakų rajono savivaldybės teritorijos... 50. Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimuose į... 51. 1. Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos... 52. 2. Priimdama 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. S1-26, Trakų rajono... 53. 3. Trakų rajono savivaldybės taryba, pradėdama rengti žemės sklypų... 54. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime (t. II, b. l. 90, 91) į... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV.... 57. Apeliacinis skundas atmestinas.... 58. Apeliaciniame skunde keliami klausimai dėl to, kad pareiškėjas, kreipdamasis... 59. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras... 60. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjama administracinė byla yra viena iš... 61. Nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla... 62. Kaip pažymėta aukščiau, ši administracinė byla yra viena iš išskirtų... 63. Kalbant apie pareiškėjo ginamo intereso pripažinimą viešuoju bei terminą... 64. Iš šioje administracinėje byloje ginčijamų (prašomų panaikinti) atsakovo... 65. Teisiniu pagrindu tokiems sprendimams priimti atsakovas nurodė minėtą Trakų... 66. Todėl, vadovaudamasi aukščiau nurodyta Teismų įstatymo 33 straipsnio 4... 67. Kolegija pažymi, kad ginčijamuose sprendimuose privatiems asmenims nustatyti... 68. Atsakovo atstovas pateikė prašymą inicijuoti bylą dėl normino... 69. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 70. atsakovo Trakų rajono savivaldybės, trečiųjų suinteresuotųjų asmenų V.... 71. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą... 72. Nutartis neskundžiama....