Byla I-372-257/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laisvutės Kartanaitės, kolegijos teisėjų Daunato Daunio ir Žano Kubecko, sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei, dalyvaujant pareiškėjai R. D., jos atstovei advokatei Nerijai Žeknienei, dalyvaujant atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovui Ričardui Bosui, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui ir trečiojo suinteresuoto asmens R. L. atstovei Č. T., nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui R. L., viešame kolegijos posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. D. skundą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Č. T., R. L. dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T-173 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 237, Šiauliuose, detaliojo plano“ panaikinimo ir įpareigojimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybą per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo patvirtinti parengtą žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 237, Šiauliuose, detalųjį planą.

2Kolegija išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėja R. D. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą prašydama: 1) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimą Nr. T-173 ,,Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 237, Šiauliuose, detaliojo plano“; 2) įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės tarybą per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo patvirtinti parengtą žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 237, Šiauliuose, detalųjį planą.

4Pareiškėja R. D. prašo jos skundą patenkinti.

5Pareiškėjos R. D. atstovė advokatė Nerija Žeknienė teismo posėdžio metu nurodė, kad ginčijamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimas Nr. T-173 ,,Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 237, Šiauliuose, detaliojo plano“ yra neteisėtas ir nepagrįstas. E. B. D. 1998-06-11 pirkimo-pardavimo sutartimi įgijo pastatą, esantį Vilniaus g. 237, Šiaulių mieste. Mirus E. B. D. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu R. D. įregistravo savo turtines teises į ¼ dalį pastato. Atstovė nurodė, kad detalusis planas buvo rengiamas pastato savininko E. B. D. ir Šiaulių miesto savivaldybės užsakymu, remiantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2005-07-22 išduotomis Projektavimo sąlygomis Detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-149-FA. Buvo nustatyti planavimo tikslai ir uždaviniai: naudojamo žemės sklypo ribų praplėtimas, teritorijos tvarkymo režimų nustatymas, adreso suteikimas. Planuojamas žemės sklypas, esantis Vilniaus g. 237, Šiauliuose, buvo nustatytas detaliojo planavimo metu – 99 kv. m. prie nuosavybės teise valdomo pastato, užstatoma teritorija ir 51 m2 – E. B. D. nuosavybės teise valdoma patalpa, esanti po daugiaaukščiu pastatu. Teritorijos Vilniaus g. 237, Šiauliuose žemės sklypo detalusis planas buvo parengtas laikantis teisės aktų reikalavimų: detalusis planas suderintas su esamais teritorijų planavimo dokumentais, gauti raštiški atitinkamų institucijų pritarimai, detaliojo plano projektas viešai apsvarstytas, projekto rengimo, derinimo ir viešo svarstymo tvarkos laikymasis patikrintas teritorijų planavimo priežiūros institucijos. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2005-07-22 išduotose Projektavimo sąlygose Detaliajam planavimo dokumentui rengti Nr. DP-149-FA nebuvo pakeitimų ar papildymų, t.y. nebuvo keliamas reikalavimas dėl gretimo žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 245, Šiauliuose, suformavimo, todėl Šiaulių miesto savivaldybės sprendime nurodytas detaliojo plano netvirtinimo motyvas nepagrįstas teisės aktais bei naikintinas.

6Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovas Ričardas Bosas pateiktame atsiliepime bei teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka dėl šių motyvų: 2008-04-24 vykusiame tarybos posėdyje Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė netvirtinti žemės sklypo Vilniaus g. 237, Šiauliuose detaliojo plano, iki kol bus suformuotas 99 kv.m. ploto komercinės paskirties sklypas Vilniaus g. 245, Šiauliuose esančiam savivaldybei priklausančiam pastatui – Parodų rūmams. Atsakovo atstovo nuomone, architektas, rengiantis detalųjį planą ir tuo pačiu formuodamas prie pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio pastato žemės sklypą, visiškai neatsižvelgė į ypatingai svarbią miesto visuomenei viešąją erdvę, dėl to patvirtinus šį detalųjį planą pareiškėjai būtų leista minėtą žemės sklypą užstatyti 100 procentų visiškai neatsižvelgiant į šalia esančius pastatus, prie kurių žemės sklypai yra taip pat formuojami. Pareiškėjai ne kartą buvo siūlyta pakoreguoti detalųjį planą sumažinant sklypo užstatymo plotą iki 50 procentų bei nustatyti užstatymo limitą, kuris nepažeistų viešojo naudojimo pastato – Parodų rūmų – vizualinės erdvės ir neužblokuotų minėto pastato bei šalia esančio pastato langų, tačiau pareiškėja su minėtu pasiūlymu kategoriškai nesutiko. Taip pat architektas, rengdamas detalųjį planą Vilniaus g. 237, Šiauliuose, privalėjo atsižvelgti ir suformuoti sklypą paliekant minimalius įstatymo nustatytus 1 metro atstumus tarp pareiškėjai priklausančio pastato ir šalia esančio pastato, tačiau tai nebuvo padaryta. Mano, kad architektas nustatydamas 100 proc. sklypo užstatymą nesivadovavo 2004 m. gegužės 3 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-239, kuriuo patvirtintos ,,Detaliųjų planų rengimo taisyklės“, t.y. parengė detalųjį planą pažeisdamas taisyklių 43 punktą bei 44 punktą, todėl atsakovas pagrįstai nusprendė netvirtinti detaliojo plano Vilniaus g. 237, Šiauliuose iki kol bus suformuotas 99 kv.m. ploto komercinės paskirties sklypas Vilniaus g. 245, Šiauliuose esančiam savivaldybei priklausančiam pastatui – Parodų rūmams.

7Tretysis suinteresuotas asmuo R. L. į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu.

8Tretysis suinteresuotas asmuo ir trečiojo suinteresuoto asmens R. L. atstovė Č. T. nurodė, kad sutinka su pareiškėjos skundu ir jame išdėstytais motyvais.

9Pareiškėjos R. D. skundas tenkintinas iš dalies.

10Teismo nuomone, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimas Nr. T-173 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 237, Šiauliuose, detaliojo plano“, kuriuo nepatvirtintas detalusis planas yra nepagrįstas ir naikintinas, kadangi skirtingai yra vertinami atvejai, kai administracinis aktas, kuris privalo būti motyvuotas, (1) yra be motyvų ir (2) kai administracinis teisės aktas yra su motyvais, tačiau motyvai yra nepagrįsti.

11Pirmuoju atveju, kai administracinis aktas, kuris privalo būti motyvuotas, yra be motyvų, motyvų nepagrįstumo klausimas apskritai neturi būti keliamas ir nagrinėjamas. Taigi klausimas, ar pagrįstai Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė netvirtinti detaliojo plano, galėtų būti keliamas ir nagrinėjamas tik tuomet, jei būtų konstatuota, jog Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas privalo būti motyvuotas ir jame esama motyvų, pagrindžiančių nepritarimą detaliajam planui.

12Byloje nustatyta, kad planavimo organizatoriai – Edmundas B. D. ir Šiaulių miesto savivaldybė. E.B. D. 2007-01-02 yra miręs, paveldėjimo teises pagal įstatymą perėmė R. D.. Detalaus plano rengėjas E.B. D. teisės aktų nustatyta tvarka atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės tarybai pateikė: 2005-07-22 planavimo sąlygas Nr. DP-149-FA; 2005-08-04 planavimo užduotį detaliajam planui rengti; 2005-11-11 viešo svarstymo su visuomene ataskaitą; 2005-12-06 Nuolatinės statybos komisijos posėdžio Nr. 48 protokolą Nr. 05-48-122DP; Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2006-04-05 Teritorijų planavimo dokumento Patikrinimo aktą Nr. SA-91(b.l. 18-24).

13Detaliojo teritorijų planavimo procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas) ir Detaliųjų planų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239. Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, šiuo atveju įgaliojimus tvirtinti detaliuosius planus turėjo Šiaulių miesto savivaldybės taryba, o detalusis planas privalėjo būti patvirtintas ar motyvuotai nepatvirtintas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Tais atvejais, kai siūloma detalųjį planą tvirtinti, savivaldybės taryba ar jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius, atsisakę detalųjį planą tvirtinti, privalo planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą per 20 darbo dienų nuo plano pateikimo dienos. Analogiškos nuostatos įtvirtintos Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 51 ir 53 punktuose.

14Iš byloje esančio Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduoto Teritorijų planavimo dokumento 2006-04-05 patikrinimo akto Nr. SA-91 matyti, kad teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra teigiama (b. l. 24), o tai reiškia, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba privalėjo arba patvirtinti detalųjį planą, arba pateikti motyvuotą atsakymą, kodėl detaliojo plano patvirtinimas yra negalimas, t.y. iš įstatymo kylanti pareiga motyvuoti detaliojo plano nepatvirtinimą reiškia institucijos, priėmusios neigiamą sprendimą, pareigą pagrįsti sprendimą tiek teisiniais, tiek faktiniais argumentais, t.y. nurodyti priežastis, lėmusias neigiamo sprendimo priėmimą. Kadangi Šiaulių miesto savivaldybės taryba ginčijamu sprendimu nusprendė netvirtinti detaliojo plano, šį sprendimą pagal įstatymą ji privalėjo motyvuoti.

15Ginčijamame sprendime nurodyta, kad nuspręsta netvirtinti detaliojo plano, nenurodant apskundimo tvarkos. Jokie teisiniai ir faktiniai argumentai ir priežastys, nulėmusios detaliojo plano nepatvirtinimą, nėra nurodyti.

16Kolegijos nuomone, tarp ginčijamame sprendime paminėtų teisės aktų nuostatų nėra konkrečios normos, kuri numatytų aiškiai suformuluotą atsisakymo derinti detalųjį planą pagrindą, iš kurio pareiškėja galėtų suprasti sprendimo netvirtinti detaliojo plano priežastis. Sprendime nurodoma, jog vadovautasi Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi. Šis straipsnis numato, kas tvirtina detaliuosius planus. Posėdžio metu atsakovo atstovas abstrakčiai nurodė dar du motyvus: pirma, jog architektas, rengdamas detalųjį planą Vilniaus g. 237, Šiauliuose, privalėjo atsižvelgti ir suformuoti sklypą paliekant minimalius įstatymo nustatytus 1 metro atstumus tarp pareiškėjai priklausančio pastato ir šalia esančio pastato ir antra, kad architektas rengdamas detalųjį planą pažeidė Taisyklių 43 ir 44 punktų reikalavimus.

17Teritorijų planavimo įstatymo nuostata, nurodyta ginčijamame sprendime, bei kitų teisės aktų išvardijimas posėdžio metu konkrečiai nenurodo, nei kokia būtent teisės norma ar normomis remiamasi, nei dėl kokių faktinių aplinkybių detalusis planas negali būti patvirtintas, negali būti vertinama kaip akto pagrindimas teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis, t.y. šių teisės aktų išvardijimo kolegija nepripažįsta sprendimo motyvais. Taigi, kolegija daro išvadą, kad ginčijamas sprendimas yra nemotyvuotas.

18Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, t.y. jis turi būti motyvuotas. Pažymėtina, kad būtinybė motyvuoti viešojo administravimo subjekto priimamus sprendimus yra ne kartą akcentuota ir Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (Žr. pvz.: 2004 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-387-2004 R. R. V. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos. Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. Priešingu atveju viešojo administravimo paslaugų vartotojui gali kilti neaiškumų, kaip ir kokiu būdu jis (paslaugų vartotojas) turi elgtis, siekdamas gauti kokybišką viešąją paslaugą.

19Kolegijos nuomone, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendime Nr. T-173 nėra nurodytas joks detaliojo plano netvirtinimo pagrindas, t.y. ginčijamas sprendimas yra be motyvų, todėl šis sprendimas neatitinka jam įstatymo keliamų privalomų reikalavimų, yra neteisėtas iš esmės ir todėl naikintinas. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad administracinio akto priėmimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi pačiame administraciniame akte, o atsakovo atstovas tik posėdžio metu, remdamasis abstrakčiomis teisės aktų normomis, bandė nurodyti kitus motyvus, todėl ginčijamo sprendimo priėmimo motyvų nurodymas teismo proceso metu neturi būti vertinamas ir nedaro įtakos nemotyvuoto ginčijamo sprendimo panaikinimui.

20Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimas Nr. T-173 173 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 237, Šiauliuose, detaliojo plano“ netvirtinti žemės sklypo Vilniaus g. 237, Šiauliai detaliojo plano visiškai nepagrįstas teisiniais argumentais bei faktais, kuriais remiantis būtų užtikrintas objektyvus visų aplinkybių įvertinimas bei priimto sprendimo pagrįstumas, todėl naikintinas.

21Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu

Nutarė

22Pareiškėjos R. D. skundą patenkinti iš dalies. Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimą Nr. T-173 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 237, Šiauliuose, detaliojo plano“ ir įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybę nustatyta tvarka per artimiausią tarybos posėdį po sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą dėl pareiškėjos R. D. prašymo patvirtinti žemės sklypo Vilniaus g. 237, Šiauliai detalųjį planą.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėja R. D. Šiaulių apygardos administraciniam... 4. Pareiškėja R. D. prašo jos skundą patenkinti.... 5. Pareiškėjos R. D. atstovė advokatė Nerija Žeknienė... 6. Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovas Ričardas... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo R. L. į posėdį neatvyko,... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo ir trečiojo suinteresuoto asmens 9. Pareiškėjos R. D. skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Teismo nuomone, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimas... 11. Pirmuoju atveju, kai administracinis aktas, kuris privalo būti motyvuotas, yra... 12. Byloje nustatyta, kad planavimo organizatoriai – Edmundas 13. Detaliojo teritorijų planavimo procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 14. Iš byloje esančio Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros... 15. Ginčijamame sprendime nurodyta, kad nuspręsta netvirtinti detaliojo plano,... 16. Kolegijos nuomone, tarp ginčijamame sprendime paminėtų teisės aktų... 17. Teritorijų planavimo įstatymo nuostata, nurodyta ginčijamame sprendime, bei... 18. Viešojo administravimo įstatymo 8... 19. Kolegijos nuomone, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendime... 20. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, Šiaulių miesto savivaldybės... 21. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 22. Pareiškėjos R. D. skundą patenkinti iš dalies.... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...