Byla 2-1607-466/2018
Dėl pakartotinio sodininkų bendrijos susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovams advokatei A. S., J. M. atsakovės atstovams advokatei D. A., J. N.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. D. ieškinį atsakovei sodininkų bendrijai „( - )“ dėl pakartotinio sodininkų bendrijos susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais sodininkų bendrijos „( - )“ 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo priimtus nutarimus. Nurodė, kad buvo pažeista susirinkimo sušaukimo ir organizavimo tvarka, dėl ko nei ieškovė, nei jos atstovas J. M. susirinkime nedalyvavo, nes apie jį nebuvo informuoti. 2016-04-03 pakartotiniame susirinkime priimti nutarimai turi esminę reikšmę ieškovės interesams.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Prašė taikyti trijų mėnesių ieškinio senatį ieškovės reikalavimui, nes ieškovė turėjo galimybę gerokai anksčiau sužinoti apie sodininkų bendrijos „( - )“ 2016-04-03 pakartotinį susirinkimą ir jame priimtus nutarimus. Atsakovė nurodė, kad apie 2016-04-03 šaukiamą pakartotinį susirinkimą buvo paskelbta Bendrijos skelbimų lentose, laikraštyje „Valstiečių laikraštis“ bei sodininkų bendrijos „( - )“ internetiniame puslapyje. Atsakovės teigimu, 2016-04-03 pakartotiniame susirinkime priimti nutarimai nesukelia ieškovei teisinių pasekmių, nes su ieškiniu ieškovė pateikė dokumentus, kurie nesusiję su ieškinyje dėstomomis aplinkybėmis, t.y. su ieškinio pagrindu. Atsakovės nuomone, ieškovė nepagrįstai nurodė tariamus pažeidimus dėl balsų skaičiavimo komisijos neišrinkimo, revizijos komisijos pirmininko ar nario neturėjimo reikiamo išsilavinimo. Bendrijos pirmininkas J. N. ir bendrijos valdyba vykdo aktyvią veiklą bendrijos interesams užtikrinti, priešingai, nei ieškinyje teigė ieškovė.

6Ieškinys atmestinas.

7Nustatyta, kad 2016-03-13 turėjo įvykti Sodininkų bendrijos „( - )“ narių susirinkimas, kuriame turėjo būti svarstomi klausimai - bendrijos valdybos ataskaita, finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus, revizijos komisijos akto už 2015 metus tvirtinimas, nario mokesčio sumažinimas, valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai, revizijos komisijos ir revizijos pirmininko rinkimai, pajamų – išlaidų sąmatos 2016 metams tvirtinimas, bendro naudojimo žemės sklypų panaudojimas ir tvarkymas, bendrijos veiklos ilgalaikio plano tvirtinimas. J. M. prašymų aptarimas. 2016-03-13 susirinkimas buvo pripažintas neįvykusiu, nes susirinkime dalyvavo 50 narių iš 665 arba 7.52 proc. bendrijos narių (116, 117 b.l., I tomas). 2016-04-03 įvyko Sodininkų bendrijos „( - )“ narių pakartotinis susirinkimas, kuriame balsavo 73 bendrijos nariai arba 10,98 proc. bendrijos narių. Pakartotinis susirinkimas įvyko pagal 2016-03-13 susirinkimo dienotvarkę, kurios 12 klausimu aptariant J. M. prašymus susirinkimo protokole nurodyta, kad prašymai didžia dalimi yra susiję su nepagrįstais finansiniais reikalavimais ir prieštarauja bendrijos vidaus tvarkos taisyklėms. Protokole nurodyta, kad „už“ balsavo 1, „prieš“ – 71 ir „susilaikė“ - 1 (41-45, 46-54 b.l., I tomas). Kaip paaiškino Sodininkų bendrijos „( - )“ primininkas J. N., šie rezultatai reiškia, kad didžioji dauguma susirinkime dalyvavusių bendrijos narių nepritarė J. M. prašymams.

8Iš esmės ieškovė 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo visus nutarimus prašė pripažinti negaliojančiais dėl padarytų procedūrinių pažeidimų, sušaukiant ir organizuojant ginčijamą susirinkimą.

9Dėl 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo sušaukimo ir organizavimo teisėtumo

10Sodininkų bendrijos „( - )“ įstatų 38 p. numatyta, kad Bendrijos susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Bendrijos narių. Jei kvorumo nėra, Bendrijos susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų gali būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Sprendimai pakartotiniame narių susirinkime priimami paprasta ar šių įstatų nustatytais atvejais – kvalifikuota visų susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių balsų dauguma. Į dalyvaujančių Bendrijos susirinkime narių skaičių įtraukiami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu. Pagal Bendrijos įstatų 37.8 p., jei susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti Bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių sušaukimą kiekvienam Bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba skelbiama vietos laikraštyje ir respublikiniame dienraštyje „Valstiečių laikraštis“. Skelbime turi būti nurodyta, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais. Apie Bendrijos narių susirinkimo sušaukimą visais atvejais turi būti skelbiama ir skelbimų lentose, papildomai pažymint, kokiuose laikraščiuose yra paskelbta apie susirinkimą, kai pasirenkamas paskelbimo vietos laikraštyje, respublikiniame dienraštyje būdas (19, 20 b.l., I tomas). Iš esmės tokią informavimo apie šaukiamą Bendrijos narių susirinkimą tvarką numato Sodininkų bendrijų įstatymo (redakcija nuo 2015-07-31) 16 str. 3 d., pagal kurią Sodininkų bendrija savo įstatų nustatyta tvarka gali pasirinkti šioje dalyje numatytos informacijos skelbimo būdus.

11Atsakovė pateikė į bylą įrodymus, kad apie šaukiamą 2016-03-13 Sodininkų bendrijos „( - )“ narių susirinkimą 2016-02-24 buvo paskelbta „Valstiečių laikraštyje“ bei Sodininkų bendrijos „( - )“ interneto svetainėje www.sb-zaluma.lt (98, 99 b.l., I tomas). Taip pat atsakovė pateikė nuotraukas, kuriose užfiksuotos Sodininkų bendrijos „( - )“ skelbimų lentos, kuriose yra skelbimai apie šaukiamą 2016-03-13 Bendrijos narių susirinkimą (95-97 b.l., I tomas). Kadangi nuotraukose užfiksuotų skelbimai nebuvo įskaitomi, atsakovės atstovas pateikė nuotraukas, kuriose vaizdas yra padidintas ir skelbimų turinys matomas. Pagal atsakovės atstovo paaiškinimą, fotografuota buvo mobiliuoju telefonu. Iš atsakovės pateiktų, skaitmeninių būdu padarytų nuotraukų matyti, kad ir 1-oje ir 2-oje nuotraukoje, kurias kompiuteriniu būdu galima padidinti, yra užfiksuoti skelbimai apie numatomą 2016-03-13 susirinkimą (7, 8 b.l., II tomas). 3 – oje nuotraukoje skelbimas yra neįskaitomas (9 b.l., II tomas). 10 -13 – oje nuotraukose yra skelbimai apie 2016-04-03 šaukiamą pakartotinį Sodininkų bendrijos „( - )“ narių susirinkimą (10-13 b.l., II tomas). Ieškovės atstovas kėlė abejones dėl fotografijų autentiškumo, padarymo laiko. Tačiau skaitmeninių nuotraukų padarymo laikas gali būti patikrintas ties nuotrauka kompiuterio pelės dešiniu klavišu atidarius nuotraukos duomenų lentelę ir joje atidarius skiltį „property“ (savybės, nuosavybė). Atlikus šiuos veiksmus matyti, kad 1 – a nuotrauka padaryta 2016-02-20, 2-a nuotrauka – 2016-02-24, 4 nuotrauka – 2016-03-19, 5 ir 6 -a – 2016-03-23 ir 7 –a – 2016-04-02. Tai leidžia manyti, kad skelbimai apie šaukiamą 2016-03-13 Bendrijos narių susirinkimą ir 2016-04-03 pakartotinį susirinkimą Sodininkų bendrijos „( - )“ skelbimų lentose buvo patalpinti iš anksto ir Bendrijos nariai galėjo su jais susipažinti. Kadangi informacija apie susirinkimus buvo paskelbta „Valstiečių laikraštyje“, Sodininkų bendrijos „( - )“ interneto svetainėje ir skelbimų lentose, nebuvo pagrindo kiekvieną Bendrijos narį apie šaukiamus susirinkimus informuoti raštu arba pasirašytinai. Pažymėtina, kad Bendrijos įstatų 37.8 p. ir Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 3 d. numato alternatyvius pranešimo apie šaukimą bendrijos susirinkimą būdus.

122016-03-13 Sodininkų bendrijos „( - )“ narių susirinkime dalyvavo 50 narių ir, teismo nuomone, tie dalyvavę Bendrijos nariai per 2 savaites galėjo išplatinti informaciją apie vykusį ir numatomą pakartotinį Bendrijos narių susirinkimą. Ieškovės atstovas pateikė dokumentus, pavadintus „2016-04-06 įvykusio s/b „( - )“ pakartotinio bendrijos narių susirinkimo pravedimo nesilaikant LR sodininkų bendrijų įstatymo bei s/b „( - )“ įstatų faktais“. Juose yra 43-ų Bendrijos narių pavardės ir parašai, tvirtinant faktą, jog jie negavo SMS žinučių apie šaukiamus Bendrijos susirinkimus bei nematė skelbimų Bendrijos skelbimų lentose (55-65 b.l., I tomas). Tačiau tame sąraše yra ieškovė N. D. ir jos atstovas J. M. (59 b.l., I tomas), o 4 - ri Bendrijos nariai nepatvirtino, kad nematė skelbimų apie šaukiamus 2016-03-13 ir 2016-04-03 pakartotinį susirinkimus (64 b.l., I tomas). Įvertinus aplinkybę, kad Bendrijoje tuo metu buvo 665 nariai, šių 39, galimai nemačiusių skelbimų Bendrijos narių skaičius nėra reikšmingas. Pagal visuotinai žinomą aplinkybę paprastai sodininkų ar daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijose yra tik dalis aktyvių asmenų, o kiti tampa aktyvūs nebent tuo atveju, kai asmeniškai paliečiami jų interesai. Dėl tos priežasties dauguma bendrijų nutarimų priimama pakartotiniuose susirinkimuose, nes pirmame susirinkime (kaip ir šio ginčo atveju) paprastai nebūna kvorumo. Teismo nuomone, šaukiant 2016-04-03 pakartotinį Sodininkų bendrijos „( - )“ susirinkimą nebuvo būtinumo siųsti kiekvienam Bendrijos nariui SMS žinutę su informacija apie šaukimus Bendrijos narių susirinkimus, nes skelbimas buvo patalpintas Sodininkų bendrijos „( - )“ interneto svetainėje. Pažymėtina, kad SMS žinučių siuntimas susijęs su papildomomis (ir dėl didelio Bendrijos narių skaičiaus galimai reikšmingomis) išlaidomis, kurias turėtų padengti visi bendrijos nariai ir kurių tikrai galima išvengti, ypač kai bendrijos nariai yra aktyvūs ir domisi Bendrijos veikla. Ieškovės atstovas teigė, kad skelbimai apie numatomus susirinkimus negalėjo būti talpinami leidinyje „Valstiečių laikraštis“, nes jis nėra dienraštis, tačiau Sodininkų bendrijos „( - )“ įstatų 37.8 p. numato skelbimų išspausdinimą būtent tame spaudos leidinyje. Ieškovės atstovo prašymu apklausti liudytojai K. M. ir A. M. teigė, jog skelbimų su informacija apie 2016 m. pavasarį šaukiamus Bendrijos narių susirinkimus skelbimų lentose nematė. Teismo nuomone, dviejų Bendrijos narių paaiškinimai, kurie, tikėtina, nėra patys aktyviausi Bendrijos nariai, nepaneigia aplinkybės, kad skelbimai prieš 2016-03-13 ir 2016-04-03 pakartotinį Bendrijos narių susirinkimą Bendrijos skelbimų lentose buvo. Be to, skelbimų buvimą patvirtina ir atsakovės pateiktos nuotraukos. Pažymėtina, kad 2016-04-03 Sodininkų bendrijos „( - )“ narių pakartotiniame susirinkime buvo renkama valdyba ir išrinktas valdybos pirmininkas, tačiau nebuvo sprendžiami kiti esminiai, tokie kaip įstatų keitimo, lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo klausimai. Taip pat pažymėtina, kad skelbimuose buvo informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su darbotvarkės klausimų sprendiniais, o skelbime „Valstiečių laikraštyje“ dėl 2016-03-13 susirinkimo nurodyta ir informacija, kad tuo atveju, jei 2016-03-13 susirinkimas neįvyktų, 2016-04-03 bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas pagal 2016-03-13 susirinkimo darbotvarkę (98 b.l., I tomas). Pažymėtina 2016-04-03 pakartotinis susirinkimas sušauktas ne anksčiau, kaip praėjus 14 dienų po pirmojo susirinkimo (Bendrijos įstatų 38 p.).

13Ieškinyje nurodyta, kad 2016-04-03 pakartotiniame susirinkime nebuvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Tačiau 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo protokole nurodyta, kad vienbalsiai patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos nariai A. M. ir V. G.. Sodininkų bendrijos „( - )“ įstatuose balsų skaičiavimo komisija nurodyta tik vykdant slaptą balsavimą ir nenustatyta, kad 2016-04-03 pakartotiniame dėl kurio nors klausimo buvo balsuojama slaptai. Nepagrįstas ieškovės argumentas dėl išrinktos revizijos komisijos pirmininkės reikiamo išsilavinimo nebuvimo, nes toks reikalavimas nenumatytas Bendrijos įstatuose.

142016-04-03 pakartotiniame susirinkime 12 darbotvarkės klausimu buvo aptarti J. M. prašymai (protokole jie nekonkretizuoti), kuriems pakartotiniame susirinkime dalyvavusių Bendrijos narių balsų dauguma nebuvo pritarta (vienas buvo prieš ir vienas susilaikė). Teigtina, kad šis Bendrijos narių susirinkimo nutarimas (net ir jo nuginčijimo atveju) nesukeltų ieškovei teisinių pasekmių. Atkreiptinas dėmesys, kad buvo aptarti ieškovės tėvo J. M., o ne ieškovės prašymai. Pagal nutarimo formulavimą „nepritarta“ galima teigti, kad tie prašymai gali būti pateikti ir svarstomi pakartotinai. Pažymėtina, kad ieškovės atstovo su ieškiniu pateiktuose dokumentuose, pavadintuose „2016-04-06 įvykusio s/b „( - )“ pakartotinio bendrijos narių susirinkimo pravedimo nesilaikant LR sodininkų bendrijų įstatymo bei s/b „( - )“ įstatų faktais“, kuriuos, labai tikėtina parengė J. M., nurodyta, kad 2016-04-03 pakartotiniame susirinkime 12 darbotvarkės numeriu svarstytų J. M. prašymų J. M. susirinkimui neteikė, o dėl kūdros užteršimo pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 29 str. reikia kreiptis į teismą (55-65 b.l., I tomas). Remiantis ieškovės atstovo J. M. pateiktais dokumentais jis dalyvauja Bendrijoje susikūrusios „iniciatyvinės grupės“ grupės, kuri ne kartą veikė anonimiškai (45-47 b.l., II tomas), veikloje. Iš to spręstina, kad J. M. yra aktyvus Bendrijos narys ir turi galimybę suburti 1/10 Bendrijos narių, kurie pagal Bendrijos įstatų 37.1p., 37.3 p., 37.4 p., 37.5 p., 37.7 p. nuostatas turėtų teisę inicijuoti Bendrijos susirinkimo sušaukimą aktualiems klausimams išspręsti.

15Ieškinyje nurodyta, kad 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo 12 darbotvarkės klausimu priimant nutarimą pažymėta, jog J. M. prašymus gali tenkinti tik visuotinis Bendrijos narių susirinkimas, tačiau Bendrijos įstatai ir Sodininkų bendrijų įstatymas tokio susirinkimo nenumato, todėl ir dėl tos priežasties, ieškovės teigimu, 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo nutarimai turi būti pripažinti negaliojančiais. Teismas šį argumentą atmeta kaip nepagrįstą, nes esminė aplinkybė yra ta, jog beveik absoliuti dauguma 2016-04-03 pakartotiniame susirinkime dalyvavusių bendrijos narių balsuodami nepritarė J. M. prašymams. 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo protokole nurodyta formuluotė, kad J. M. prašymams turi pritarti visuotinis bendrijos narių susirinkimas, manytina, reiškia tai, jog norėta akcentuoti, kad apie J. M. prašymus turėtų žinoti ir dėl jų balsuoti kuo daugiau Sodininkų bendrijos „( - )“ narių. Tai kaip tik reiškia demokratijos ir viešumo principo laikymąsi Bendrijos veikloje, o ne priešingai, ir tokios formuluotės pavartojimas nesudaro jokio pagrindo naikinti ginčijamo pakartotinio susirinkimo nutarimų. Ieškinyje nurodyta, kad 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo nutarimai pažeidė ieškovės interesus, nes ji nedalyvavo pakartotiniame susirinkime, kuriame buvo išspręstas klausimas, susijęs su ieškovės žemės sklypo ribomis. Prie ieškinio yra pridėti J. M. prašymai, pateikti iki ginčijamo 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo, kurie susiję su kūdros išvalymu (2015-04-04, 2015-10-11) ir 2015-04-13 Bendrijos valdybai adresuotas pranešimas apie tai, kad iš parduodamų žemės sklypų Nr. 422 ir Nr. 423 sklypo Nr. 423 dalis yra įsiterpusi į bendrojo naudojimo žemę bei nurodymas, jog parduodamo žemės sklypo savininkas turi gauti pažymą apie atsiskaitymą su Bendrija (71-74 b.l., I tomas). Teigtina, kad Bendrijos 2016-04-03 pakartotiniame susirinkime 12 darbotvarkės klausimu nebuvo priimta jokio esminio nutarimo ieškovės atžvilgiu, t.y. Bendrija nenusprendė dėl ieškovės žemės sklypo ribų, o iš J. M. 2015-04-04, 2015-10-11 prašymų ir 2015-04-13 pranešimo galima teigti, jog jis tik reikalavo atlyginti jam kūdros išvalymo išlaidas. Nėra aišku, kuo pasireiškė ieškovės interesų pažeidimas, nes bylos nagrinėjimo metu J. M. nurodė, jog pagrindinis ieškinio tikslas yra tas, kad būtų panaikintas 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo nutarimas dėl Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko J. N. išrinkimo. Kaip minėta, naikinti 2016-04-03 Sodininkų bendrijos „( - )“ narių pakartotinio susirinkimo nutarimus nėra jokio pagrindo, nes nenustatyti jokie susirinkimo sušaukimo ar organizavimo pažeidimai. Priešingai nei nurodė ieškovė, nenustatyta, kad 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo nutarimai prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo, sąžiningumo principams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 str. 4 d.).

16Dėl ieškinio senaties

17CK 1.125 str. 4 d., 2.82 str. 4 d. numato trijų mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl juridinių asmenų organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą, jeigu šis kodeksas ir kiti įstatymai nenustato kitokio ieškinio senaties termino ir kitokios sprendimo nuginčijimo tvarkos. Šį senaties terminą ir prašė taikyti atsakovė. Šiuo atveju svarbu, kada ieškovė sužinojo ar realiai galėjo sužinoti apie ginčijamą 2016-04-03 Sodininkų bendrijos „( - )“ narių pakartotinį susirinkimą ir jo nutarimus. Bylos nagrinėjimo metu buvo gauta informacija, kad ieškovė N. D. atvyko į Lietuvą 2016-07-18 ir išvyko iš Lietuvos 2016-09-12, prieš tai išvyko iš Lietuvos 2014-08-25 (165 b.l., II tomas). J. M. paaiškino, kad jo dukra N. D. nuolatos gyvena Egipte, kas yra būtina dėl jos sveikatos būklės. Tai leidžia teigti, kad N. D. fiziškai nebūtų galėjusi dalyvauti 2016-04-03 Sodininkų bendrijos „( - )“ narių pakartotiniame susirinkime. Pagal aplinkybių visumą realiai suinteresuotu ir iniciavusiu ginčą asmeniu yra J. M., kuris, kaip minėta, yra aktyvus bendrijos narys ir, sprendžiant iš jo aktyvios veiklos, J. M. negalėjo nežinoti nei apie šaukimą 2016-03-13 Sodininkų bendrijos „( - )“ narių susirinkimą, nei apie 2016-04-03 pakartotinį susirinkimą. Tai patvirtina ir J. M. 2016-10-03 skundo, adresuoto Vilniaus apygardos prokuratūrai turinys, kuriame jis pats nurodė savo paties adresuotą prokuratūrai 2016-06-23 prašymą su aplinkybėmis dėl, J. M. teigimu, neteisėtai pravesto 2016 m. Sodininkų bendrijos „( - )“ narių ataskaitinio rinkiminio susirinkimo (139, 140 b.l., I tomas). Prokurorės 2016-08-23 nutarime atmesti prašymą dėl Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados specialistės 2016-07-08 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą yra paminėtas J. M. 2016-06-21 prašymas, susijęs su Sodininkų bendrijos „( - )“ narių 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo sušaukimo ir organizavimo aplinkybėmis (132, 133 b.l., I tomas). Todėl tikrai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo organizavimo ieškovė ir jos atstovas žinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą Bendrijos susirinkimą ir jo nutarimus. Aplinkybių visuma leidžia pripažinti, jog ieškovė, o ypač ieškovės vardu veikiantis J. M. žino kaip ginti savo teises. Todėl darytina išvada, jog pareiškus ieškinį 2017-05-18, t.y. daugiau kaip po vienerių metų po ginčijamo Bendrijos narių susirinkimo nutarimų priėmimo 3 mėnesių ieškinio senaties terminas yra reikšmingai praleistas. Nenustačius svarbių priežasčių ieškinio senaties terminui atnaujinti vien jo praleidimo faktas yra pagrindas ieškiniui atmesti (CK 1.131 str. 1 d.). Tačiau, teismo nuomone, ieškinys bet kokiu atveju atmestinas dėl jo nepagrįstumo.

18Atsakovė byloje patyrė 500 Eur atstovavimo išlaidų, kurias sudaro 125 (50+75) Eur pasirengimas teismo posėdžiui, 175 (100+75) Eur atstovavimas teismo posėdžiuose, 200 Eur už atsiliepimo (nuomonės) parengimą (166 b.l., I tomas, 89, 90 b.l., II tomas). Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėje bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikimą pagalbą maksimalaus dydžio“ nurodytų maksimalių sumų. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2017-03-20 sprendimu ieškovė 100 proc. atleista nuo žyminio mokesčio, kitų bylinėjimosi išlaidų ir su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 88 str. 1 d. 6 ir 9 p. nurodytas bylinėjimosi išlaidas. Pagal CPK 88 str. 1 d. 6 ir 9 p. prieš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskirtos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, taip pat būtinos ir pagrįstos išlaidos, susijusios su antstolių vykdomu faktinių aplinkybių konstatavimu ir dokumentų įteikimu. Remiantis CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šioje byloje įvyko trys posėdžiai, atsakovė teikė atsiliepimus į ieškinį bei į ieškovės atstovo prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, teikė įrodymus bei reiškė prašymus dėl įrodymų išreikalavimo (90-94, 115, 154, 155, 159, 160 b.l., I tomas, 19-21 b.l., II tomas). Ieškovės atstovas pateikė duomenis apie ieškovės bei jos atstovo J. M., kurio senatvės pensijos dydis viršija šiuo metu nustatytos 400 Eur minimalios mėnesinės algos dydį, turtinę padėtį (144-149 b.l., I tomas, 85, 86 b.l., II tomas). Kadangi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2017-03-20 sprendimu ieškovė nėra atleista nuo kitos šalies išlaidų advokato pagalbai atlyginimo, nėra pagrindo atsižvelgti į ieškovės turtinę padėtį sprendžiant atsakovės atstovavimo išlaidų, kurios pripažintinos objektyviai pagristomis, atlyginimo klausimą. Todėl, vadovaujantis CPK 88 str. 1d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.1d., atmetant ieškinį, atsakovei iš ieškovės priteistinos atstovavimo išlaidos. Taip pat iš ieškovės priteistinos valstybės naudai išlaidos, susiję su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92 str., 96 str. 2 d.)

19Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263, 268, 270, 307 str.,

Nutarė

20Ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovės N. D., a.k. ( - ) 500 Eur atstovavimo išlaidų sodininkų bendrijos „( - )“, į.k. 191518644 , naudai.

22Priteisti iš ieškovės N. D., a.k. ( - ) 17,05 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu valstybės naudai ( išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais sodininkų bendrijos... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Prašė taikyti trijų mėnesių ieškinio... 6. Ieškinys atmestinas. ... 7. Nustatyta, kad 2016-03-13 turėjo įvykti Sodininkų bendrijos „( - )“... 8. Iš esmės ieškovė 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo visus nutarimus... 9. Dėl 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo sušaukimo ir organizavimo teisėtumo... 10. Sodininkų bendrijos „( - )“ įstatų 38 p. numatyta, kad Bendrijos... 11. Atsakovė pateikė į bylą įrodymus, kad apie šaukiamą 2016-03-13... 12. 2016-03-13 Sodininkų bendrijos „( - )“ narių susirinkime dalyvavo 50... 13. Ieškinyje nurodyta, kad 2016-04-03 pakartotiniame susirinkime nebuvo išrinkta... 14. 2016-04-03 pakartotiniame susirinkime 12 darbotvarkės klausimu buvo aptarti J.... 15. Ieškinyje nurodyta, kad 2016-04-03 pakartotinio susirinkimo 12 darbotvarkės... 16. Dėl ieškinio senaties... 17. CK 1.125 str. 4 d., 2.82 str. 4 d. numato trijų mėnesių ieškinio senaties... 18. Atsakovė byloje patyrė 500 Eur atstovavimo išlaidų, kurias sudaro 125... 19. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263, 268, 270, 307 str.,... 20. Ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovės N. D., a.k. ( - ) 500 Eur atstovavimo išlaidų... 22. Priteisti iš ieškovės N. D., a.k. ( - ) 17,05 Eur išlaidų, susijusių su... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...