Byla 2-427-664/2012
Dėl žalos atlyginimo už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas priteisimo, -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, buveinė Europos a. 1, Vilnius, įm.k. 191351679, a.s. ( - ) AB “Swedbank”, atstovaujamos Panevėžio teritorinės ligonių kasos, buveinė Respublikos g. 66, Panevėžys, įm.k. 188784179, a.s. ( - ) AB „Swedbank“, ieškinį atsakovei A. C., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl žalos atlyginimo už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas priteisimo, -

Nustatė

3Ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujama Panevėžio teritorinės ligonių kasos, savo ieškinyje prašo teismo priteisti iš atsakovės A. C. jos naudai 586,45 Lt už apmokėtas atsakovei Vokietijos Federacinėje Respublikoje suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kitas bylinėjimosi išlaidas, bei priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

4Atsakovei A. C. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2012 m. balandžio 11 d.

5Atsakovė, gavusi procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas.

9Iš jų matyti, kad Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) 2010 m. gruodžio 10 d. ir 2011 m. gegužės 30 d. gavo iš Vokietijos kompetentingos įstaigos sąskaitas - E 125 formos pažymas, kad 2009 m. spalio 22 d.; 2010 m. gegužės 19 d. – 2010 m. birželio 22 d. E 125 formos pažymų duomenimis A. C. V. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje buvo suteikta asmens sveikatos priežiūros paslaugų už 169,85 EUR arba už 586,45 Lt.

10Atsakovė A. C., būdama drausta privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje, 2007 m. rugpjūčio 30 d. Panevėžio teritorinės ligonių kasos (toliau TLK) gyventojų aptarnavimo skyriuje Visagine pateikė prašymą išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau ESDK) ir, atsiimdama ESDK, pasirašė pasižadėjimą informuoti apie draustumo statuso pasikeitimą, kuriuo pasižadėjo nedelsdama pranešti ESDK išdavusiai teritorinei ligonių kasai apie draustumo statuso pasikeitimą bei kortelės praradimą. Minėtu pasižadėjimu A. C. taip pat buvo informuota apie tai, kad iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama tokia medicinos pagalba, kuri yra būtina dėl sveikatos sutrikimų, ligų buvimo Europos Sąjungos valstybėse narėse bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijoje metu ir kol numato ją teikiančios valstybės narės teisės aktai, tik tuo atveju, jeigu A. C. yra drausta privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje.

11Patikrinus Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenis nustatyta, kad atsakovė asmens sveikatos paslaugų gavimo metu (2009 m. spalio 22 d.; 2010 m. gegužės 19 d. – 2010 m. birželio 22 d.) nebuvo drausta privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje, todėl neteisėtai pasinaudojo Europos sveikatos draudimo kortele (toliau - ESDK), ją pateikdama gydymo įstaigai bei gaudama nemokamas paslaugas Vokietijos Federacinės Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

12Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 str. l d. a) p. i) pap. numato, kad „pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, įvykdęs kompetentingos valstybės teisės aktais nustatytas sąlygas teisei į išmoką,(...) gauna išmokas natūra, kurias kompetentingos įstaigos sąskaita teikia buvimo ar gyvenamosios vietos įstaiga pagal jos administruojamų teisės aktų nuostatas, tartum šioje įstaigoje jis būtų apdraustas...“, t. y. asmuo, būdamas kitoje valstybėje narėje ir įvykdęs kompetentingos valstybės teisės aktai numatytas sąlygas teisei į išmoką, gauna būtinosios medicinos pagalbos paslaugas (išmokas natūra). Suteiktų paslaugų išlaidas apmoka medicinos paslaugas suteikusios šalies kompetentinga sveikatos draudimo įstaiga. Šiuo atveju už atsakovei A. C. suteiktas asmens sveikatos priežiūros išlaidas sumokėjo Vokietijos kompetentinga sveikatos draudimo įstaiga.

13Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 574/72 21 straipsnis (šio straipsnio nauja redakcija išdėstyta 2004 m. kovo 31 d. E. P. ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 631/2004, iš dalies pakeičiančio Europos Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir Europos Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 574/72, nustatantį Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, dėl teisių suderinimo ir tvarkos supaprastinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 10) 2 str. 5 d.) numato, kad tam, kad „gautų išmokas natūra, nustatytas pagal reglamento 22 straipsnio l d. a) p. i) pap. nuostatas, pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo pateikia priežiūrą teikiančiam subjektui kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį jo teisę gauti išmokas natūra. (...) Kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas dėl teisės gauti išmokas pagal reglamento 22 str. l d. a) p. i) pap. kiekvienu atskiru atveju priežiūrą teikiančiam subjektui turi tokį pat poveikį kaip ir nacionalinis įrodymas dėl asmenų, apdraustų buvimo vietos įstaigoje, teisių“. Šis dokumentas šiuo yra atveju ESDK, kurią atsakovė A. C. pateikė Vokietijos Federacinės Respublikos gydymo įstaigai.

14Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 36 str. l d. numato, kad „išlaidos už išmokas natūra, kurias (...) teikia vienos valstybės narės įstaiga kitos valstybės narės įstaigos sąskaita, turi būti visiškai kompensuotos“.

15Prie E. K. veikiančios Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos (toliau - Administracinė komisija), kurios uždavinys yra nagrinėti klausimus, susijusius su Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 ir jį įgyvendinančio Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 574/72 taikymu, 2003 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. 189 (OL, 2003, Nr. L276, p. 3) nustato, kad ESDK arba, jei apdraustasis asmuo jos negali pateikti paslaugos teikėjui, ją laikinai pakeičiantis sertifikatas, yra dokumentai, patvirtinantys asmens teisę į buvimo kitoje Europos Sąjungos šalyje metu jam suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensaciją. Šio sprendimo 2 str. 2 p. nustato, kad išlaidos, kurias buvimo vietos įstaiga sumokėjo už sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas galiojančios ESDK pagrindu, turi būti kompensuotos. Ieškovas VLK 2011 m. 22 d. tarptautiniu mokėjimo nurodymu Nr. 12589 sumokėjo Vokietijos kompetentingai įstaigai 586,45 Lt už atsakovei suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas Vokietijos Federacinės Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

16Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 574/72 X priede ieškovas VLK yra nurodyta kaip įstaiga, atsakinga už sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų (išmokų natūra) kompensavimą pagal Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 36 ir 63 str. nuostatas. Taigi, vadovaudamasi Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 36 str. nuostatomis ir Administracinės komisijos sprendimu Nr. 189, ieškovas VLK Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuoja buvimo vietos valstybės narės sveikatos draudimo įstaigoms Lietuvos Respublikos apdraustiesiems, pateikusiems galiojančią ESDK ar ją laikinai pakeičiantį sertifikatą, mokėtų išmokų natūra (suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų) išlaidas.

17Apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą ir atvejus kuomet asmuo yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Šio įstatymo 2 str. l d. nustatyta, kad apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu - draudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu, kurie šio įstatymo nustatyta tvarka moka arba už kuriuos yra mokamos šio įstatymo nustatyto dydžio įmokos. Įmokų mokėtojų kategorijas ir dydžius nustato minėto įstatymo 17 str.

18Ieškovas VLK 2012 m. sausio 1 d. raštu 4K-22-21, 2012 m. sausio 1 d. raštu Nr. 4K-22-32 ir Panevėžio TLK 2012 m. sausio 3 d. raštu Nr. 12-42 informavo atsakovę, kad remiantis Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis medicinos paslaugų gavimo metu (2009 m. spalio 22 d.; 2010 m. gegužės 19 d. – 2010 m. birželio 22 d.) ji nebuvo drausta privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje, todėl neturėjo teisės pateikti ESDK Vokietijos sveikatos priežiūros įstaigai. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas numato sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimą tik apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu. Minėtais raštais A. C. buvo pranešta, kad dėl neteisėto ESDK panaudojimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas patyrė 586,45 Lt (penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių litų 45 ct) žalą, ir jeigu A. C. medicinos paslaugų gavimo metu Vokietijoje buvo apdrausta privalomuoju sveikatos draudimu, turėjo pateikti tai patvirtinančius dokumentus ir apie tai informuoti VLK, arba atlyginti žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Per nustatytus terminus atsakovė dokumentų, patvirtinančių draustumą privalomuoju sveikatos draudimu, nepateikė ir žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui neatlygino.

19Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. numato, jog asmuo, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo, žalos atlyginimo.

20Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 str. 3 d. l p. numatyta, kad iš PSDF biudžeto lėšų apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. To paties įstatymo 30 str. l p., 31 str. l p. nurodyta, kad PSDF biudžetą vykdo, jo lėšas naudoja Valstybinė ligonių kasa. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 15 str. l d. 8 p. nurodyta, kad PSDF biudžeto pajamas, be kitų įplaukų, sudaro iš fizinių ir juridinių asmenų išieškotos lėšos už žalą, padarytą apdraustojo sveikatai, kai apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš šio biudžeto lėšų.

21Atsižvelgiant į tai, atsakovė A. C. privalo atlyginti VLK patirtą 586,45 Lt žalą dėl neteisėto pasinaudojimo ESDK.

22Žyminis mokestis byloje sudaro 50,00 Lt. Ieškovas Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 3 p. pagrindu atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl patenkinus ieškinį, žyminis mokestis priteistinas valstybei iš atsakovės (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d.). Taip pat iš atsakovės valstybei priteistinos pašto išlaidos, kurios byloje sudaro 11,14 Lt (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 285 – 287 str.,-

Nutarė

24Ieškinį tenkinti.

25Priteisti iš atsakovės A. C. 586,45 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis litus 45 ct) žalos atlyginimo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Panevėžio teritorinės ligonių kasos, naudai.

26Priteisti iš atsakovės A. C. 50,00 Lt (penkiasdešimt litų 00 ct) žyminio mokesčio, 11,14 Lt (vienuolika litų 14 ct) pašto išlaidų, viso 61,14 Lt (šešiasdešimt vieno lito 14 ct) sumą į valstybės pajamas (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

27Sprendimas už akių atsakovės A. C. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

28Ieškovas Valstybinės ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujama Panevėžio teritorinės ligonių kasos, per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos,... 4. Atsakovei A. C. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovė, gavusi procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Iš jų matyti, kad Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos... 10. Atsakovė A. C., būdama drausta privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos... 11. Patikrinus Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenis... 12. Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 str. l d. a) p. i) pap. numato,... 13. Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 574/72 21 straipsnis (šio straipsnio nauja... 14. Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 36 str. l d. numato, kad... 15. Prie E. K. veikiančios Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos... 16. Europos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 574/72 X priede ieškovas VLK yra nurodyta... 17. Apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą ir atvejus kuomet asmuo... 18. Ieškovas VLK 2012 m. sausio 1 d. raštu 4K-22-21, 2012 m. sausio 1 d. raštu... 19. Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. numato, jog asmuo, atlyginęs kito asmens... 20. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 str. 3 d. l p. numatyta,... 21. Atsižvelgiant į tai, atsakovė A. C. privalo atlyginti VLK patirtą 586,45 Lt... 22. Žyminis mokestis byloje sudaro 50,00 Lt. Ieškovas Lietuvos Respublikos CPK 83... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 24. Ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti iš atsakovės A. C. 586,45 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt... 26. Priteisti iš atsakovės A. C. 50,00 Lt (penkiasdešimt litų 00 ct) žyminio... 27. Sprendimas už akių atsakovės A. C. apeliacine ir kasacine tvarka... 28. Ieškovas Valstybinės ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos,...