Byla B2-2395-527/2015
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,KAUNO FAUGA” iškėlimo

1

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Namo harmonija“ ieškinį dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,KAUNO FAUGA” iškėlimo,

Nustatė

3ieškovė 2015-09-14 pateikė teismui ieškinį, kuriame prašė iškelti atsakovei bankroto bylą dėl jos nemokumo (b. l. 4–5). Ieškovė pareiškime nurodė, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams, sudarantys 18 337,63 Eur, viršija pusę turimo turto vertės pagal 2015-06-30 balansą (6 414 Eur), kas leidžia konstatuoti, kad atsakovė yra nemoki.

4Kauno apygardos teismo 2015-09-28 nutartimi (b. l. 43) klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015-10-07 13.00 val. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2015-09-28 paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, t. y. ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos.

5Prašymas iškelti atsakovei bankroto bylą tenkintinas, atsakovės bankroto administratoriumi skirtina MB ,,Bankarota“.

6Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

7Iš pateikto 2015-06-30 balanso (b. l. 27–28) matyti, kad atsakovės įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 6 141 Eur, kurį iš esmės sudaro tik trumpalaikis turtas. Beveik visą minėto turto dalį, t. y. 260 Eur, sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams balanso duomenimis minėtai dienai sudaro 18 337,63 Eur (b. l. 25). VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad atsakovė nekilnojamojo turto neturi, VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu buvo registruota viena transporto priemonė, kurios būsena – išregistruota. VSDFV informacinės sistemos duomenys patvirtina, kad valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų įmonėje nėra. Iš šių duomenų spręstina, jog įmonė, kurioje atleisti visi darbuotojai, veiklos nevykdo. Apibendrinant išdėstytus argumentus bei išanalizavus byloje pateiktus finansinius duomenis, teismas mano, jog atsakovės turtinė padėtis nėra stabili, priešingai, pateiktas duomenų paketas patvirtina, jog įmonė susiduria su rimtais finansiniais sunkumais, kurie nėra laikino pobūdžio. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, jog įmonėje apskaityto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki, kas yra pagrindu atsakovei iškelti bankroto bylą.

8Dėl administratoriaus kandidatūros. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko MB ,,Bankarota“, sąrašo eilės Nr. B-JA256, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

10iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „KAUNO FAUGA“ (juridinio asmens kodas 135582458, reg. adresas Žemaičių g. 31, Kaunas) bankroto bylą ir administratoriumi paskirti MB ,,Bankarota“ (adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 7, el. p. advokatu.kontorai@gmail.com, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA256).

11Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „KAUNO FAUGA“( juridinio asmens kodas 135582458, reg. adresas Žemaičių g. 31, Kaunas) visam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui areštą, taip pat turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Nurodyti antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti.

12Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai atsakovei.

13Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį atsakovės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Išaiškinti atsakovės vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

15Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

16Pavesti bankrutuojančios atsakovės administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, t. y. įsiteisėjus nutarčiai iškelti atsakovei bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui apie įsiteisėjusią nutartį ir administratoriaus duomenis; per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pranešti kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems atsakovės turtą, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę; taip pat ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai