Byla 2-1055-324/2012
Dėl turto nuomos viešo konkurso komisijos sprendimų panaikinimo, pripažinimo konkurso laimėtoju, sandorio pripažinimo negaliojančiu, įpareigojimo sandorį sudaryti

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,

2sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dariui Sauliūnui,

4atsakovų atstovėms A. S., G. G.,

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės ,,Nemuno vaistinė“ ieškinį atsakovams Birštono savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei ,,Apotheca vaistinė“ dėl turto nuomos viešo konkurso komisijos sprendimų panaikinimo, pripažinimo konkurso laimėtoju, sandorio pripažinimo negaliojančiu, įpareigojimo sandorį sudaryti ir

Nustatė

6ieškovas prašo panaikinti atsakovo Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. posėdžio nutarimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB ,,Nemuno vaistinė“ pasiūlymas dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos; panaikinti 2011 m. rugsėjo 30 posėdžio protokolu įformintą Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos sprendimą, kuriuo viešo konkurso dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos laimėtoju pripažinta UAB „Apotheca vaistinė"; pripažinti viešo konkurso dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos, laimėtoju UAB „Nemuno vaistinė"; pripažinti negaliojančiais 2011 m. spalio 20 d. atsakovų Birštono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Apotheca vaistinė“ sudarytą Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartį nr. ( 11.18)- IS-252 ir 2011 m. spalio 20 d. Birštono savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą nr. ( 25.22)-AKTN-87; įpareigoti atsakovą Birštono savivaldybę per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo su ieškovu sudaryti 27,03 kv.m. negyvenamųjų patalpų, esančių ambulatorijos pastate ( - ), nuomos sutartį, atitinkančią konkurso sąlygas, Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pagal perdavimo – priėmimo aktus išnuomotas patalpas perduoti ieškovui valdyti ir naudoti; priteisti iš Birštono savivaldybės bylinėjimosi išlaidas.

7. Reikalavimą grindžia tuo, kad

8atsakovas organizavo viešą savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą, kurio metu buvo siekiama parinkti 27,03 kv. m. bendro ploto negyvenamųjų patalpų ir 18,48 kv. m. ploto bendrojo naudojimo patalpų, esančių ambulatorijos patalpose ( - ), nuomininką. Ieškovas dalyvavo konkurse ir 2011 m. rugsėjo 26 d. pateikė paraišką su reikalaujamais dokumentais bei atskirame voke užklijuotą pasiūlymą. Konkurse dalyvavo ir UAB „Apotheca vaistinė". 2011 m. rugsėjo 27 d. 9.00 val. atsakovo materialiojo turto nuomos komisijos posėdyje buvo atplėšti vokai su pateiktomis paraiškomis. Komisija, patikrinusi konkurso dalyvių dokumentus ir nenustačiusi jokių trūkumų, paskelbė siūlomus nuompinigių dydžius. Ieškovas už 1 kv. m. siūlomų išsinuomoti patalpų pasiūlė 7,65 Lt nuomos mokestį per mėnesį, UAB „Apotheca vaistinė" - 5,20 Lt. 2011 m. spalio 04 d. ieškovas gavo atsakovo pranešimą, kad 2011 m. rugsėjo 30 d. komisijos nutarimu ieškovo pasiūlymas atmestas, nes prie paraiškos pridėti dokumentai neatitiko nustatytų reikalavimų, numatytų Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos darbo reglamento 11.11.4 punkte. Konkurso laimėtoju buvo pripažinta UAB „Apotheca vaistinė", nors ir pasiūliusi ženkliai mažesnę nuomos kainą. Ieškovo manymu, atsakovas, atmesdamas paraišką, pažeidė valstybės materialiojo turto nuomą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, todėl jo sprendimas naikintinas. Atsakovas nepagrįstai kaip netinkamą įvertino valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą apie ieškovo mokumą. Nors pažyma buvo adresuota kitai savivaldybei, tai nekeičia jos turinio. VSDFV pažyma teisėtai gauta elektroniniu būdu, ieškovui esant šios įstaigos EDAS sistemos vartotoju, todėl atsakovas ją nepagrįstai pripažino netinkama. Šių dokumentų tinkamumą pripažino pats konkurso organizatorius, leisdamas ieškovui jame dalyvauti.

9Atsikirtimus į ieškinį su juo nesutinkantys atsakovai motyvuoja tuo, kad ieškovas pateikė netinkamus dokumentus – Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2011-09-16 pažymos nr. PS21-3088 nepatvirtintą kopiją, adresuotą Akmenės rajono savivaldybei ( savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos darbo reglamento 11.11.4 punkte numatyta, jog turi būti pateikiam ne kopija, o pažyma), bei VSDFV Kauno skyriaus 2011-09-21 pažymą nr. 17R-3674 apie įmokas į VSDFV biudžetą ir skolų nebuvimą, tačiau ši informacija nepasirašyta ir nepatvirtinta antspaudu, kaip to reikalauja Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu nr. V-117, 57 punktas.

10Ieškinys iš dalies tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas Birštono savivaldybė, vadovaudamasis 2011 m. liepos 1 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu nr. TS-153 “Dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ( - ) nuomos”, organizavo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų 1-51 ir 1-53, esančių ambulatorijos patalpose, ( - ), nuomos viešą konkursą. Šią procedūrą pagal 2011 m. vasario 4 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu nr. TS-22 patvirtintą “Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą įgyvendino Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisija ( toliau tekste – komisija), veikianti pagal tuo pačiu tarybos sprendimu patvirtintą darbo reglamentą ( toliau tekste – Reglamentą). Skelbime apie konkursą buvo nurodyta, kad pretendentai turi pateikti paraišką, juridinių asmenų registro išrašo ir juridinio asmens įstatų ( nuostatų) kopijas, patvirtintas anspaudu ( jeigu šis privalo turėti antspaudą) ir juridinio asmens vadovo parašu, įrodymus apie pradinio įnašo sumokėjimą, siūlymą dėl konkretaus nuompinigių dydžio ir dokumentą, patvirtinantį konkurso dalyvio mokumą ( fiziniams asmenims – metinė gyventojo turto ir pajamų deklaracija, juridiniams asmenims – valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis nėra skolingas VSDVF biudžetui. Šios pažymos turit būti išduotos ne vėliau kaip vienas mėnuo iki paraiškos dalyvauti nuomos konkurse registravimo dienos. Skelbime buvo nurodyta, kad komisijos posėdis vyks 2011 m. rugsėjo 27 d. 9.00 val. 2011 m. spalio 3 d. rašte nr. (25.3)-TVS-17 komisija ieškovui nurodė, kad jo pasiūlymas buvo atmestas dėl prie paraiškos pridėtų dokumentų trūkumų – VSDFV Kauno skyriaus 2011-09-21 pažyma nr. 17R-3674 pažymi UAB „Nemuno vaistinė“ sumokėtų SODRAI įmokų dydžius ir datas, o ne atsiskaitymą su VSDFV biudžetu; 2011- 09-26 SODROS informaciniame pranešime yra įrašas apie tai, kad UAB „Nemuno vaistinė“ 2011-09-26 duomenimis yra VSDFV biudžetui neskolinga, bet dokumentas nepasirašytas ir antspaudu nepatvirtintas; Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2011-09-16 pažyma nr. PS21-3088 skirta Akmenės rajono savivaldybės administracijai, turėjo būti teikiama pati pažyma, o ne jos kopija. 2011 m. spalio 7 d. raštu atsakovas ieškovui nurodė, jog jo pasiūlymas buvo atmestas 2011 m. rugsėjo 30 d. komisijos posėdžio nutarimu.

12Iš 2011 m. rugsėjo 27 d. vykusio Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos posėdžio protokolo matyti, kad paraiškas dalyvauti nuomos konkurse pateikė ieškovas ir UAB „Apotheca vaistinė“, posėdyje dalyvavo pastarojo dalyvio atstovas. Buvo atplėšti vokai ir nustatytas pasiūlymų eiliškumas pagal nuompinigių dydį - paskelbta, kad pirmoje vietoje yra UAB „Nemuno vaistinė“, pasiūliusi mokėti 7,65 Lt be PVM /kv.metrą per mėnesį nuompinigių, antroje – UAB „Apotheca vaistinė“, pasiūliusi mokėti atitinkamai 5,21 Lt. Buvo pagarsintos ieškovo įmonės pateiktų pažymų datos ir nutarta klausimą dėl nuomos detaliai nagrinėti 2011 m. rugsėjo 30 d. komisijos posėdyje. Pastarojo posėdžio protokolas patvirtina, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl aukščiau nurodytuose raštuose minimų priežasčių – dokumentų netinkamumo.

13Nepagrįsti atsakovų argumentai apie 2011 m. rugsėjo 26 d. SODROS informacinio pranešimo neatitikimo 2011 m. liepos 4 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu nr. V-117 patvirtintų Dokumentų rengimo taisyklių 57 punkto reikalavimams ( pažymoje nėra parašo ir ją išdavusios institucijos anspaudo). Šį dokumentą ieškovas gavo elektroniniu būdu kaip SODROS EDAS sistemos vartotojas. Dokumentų rengimo taisyklių pirmasis punktas įtvirtina, kad elektroniniai dokumentai rengiami pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių ir Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus. Pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 15 punktą elektroninių dokumentų turinys tvirtinamas, derinamas ir pasirašomas elektroniniu parašu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Elektroninio dokumento turinyje parašo rekvizito, tvirtinimo ir suderinimo žymų dalys įforminamos be parašo ir datos.

14VSDFV Kauno skyriaus 2011-09-21 pažyma nr. 17R-3674 yra pasirašyta.

15Iš abiejų aptartųjų dokumentų turinio akivaizdu, jog ieškovo įmonė VSDVF biudžetui nėra skolinga.

16Sutiktina su atsakovu, jog trečias ieškovo pateiktas dokumentas nepilnai atitiko Reglamento 11.11.4 punkto reikalavimus - buvo pristatyta valstybinės mokesčių inspekcijos pažymos kopija (tai, kad pažyma adresuota kitai savivaldybei, jos turinio nekeičia), tačiau šis neatitikimas yra formalus ir nereikšmingas. Pastarąjį faktą savo veiksmais pripažino atsakovo sudaryta komisija. Patikrinusi, ar visi reikiami dokumentai pateikti ir ar jie atitinka nurodytus reikalavimus, komisija atplėšė vokus su siūlomais nuompinigių dydžiais ir juos paskelbė. Pagal jos darbą apibrėžiančio Reglamento 1 punktą nustačius, kad konkurso dalyvis pateikė ne visus reikiamus dokumentus arba jie neatitinka nurodytų reikalavimų, komisijos paskirtas narys apie tai turi įrašyti protokole ir šiam konkurso dalyviui toliau neleidžiama dalyvauti konkurse. Iš 2011 m. rusėjo 27 ( rugsėjo 28 d.) posėdžio protokolo matyti, kad, atplėšus vokus, tokių neatitikimų nebuvo nustatyta, abiems pretendentams leista dalyvauti konkurse, didesnės nuomos kainos siūlytoju paskelbtas ieškovas, abiejų šalių pasiūlymus nutarta apsvarstyti detaliai. Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad, leidus ieškovui dalyvauti konkurse, 2011 m. rugsėjo 30d. komisijos posėdyje jo pasiūlymas nepagrįstai buvo atmestas dėl formalių priežasčių.

17Pagrindiniai atsakovo paskelbto konkurso reikalavimai pagal 2011 m. liepos 1 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimo nr. TS-153 2 punktą buvo patalpų naudojimas sveikatinimo veiklai ir nuompinigių dydis. Dalyvaudamas viešajame konkurse, ieškovas pasiūlė didesnius, nei kitas konkurso dalyvis, nuompinigius. Viešas pasižadėjimas įpareigoja atsakovą suteikti specialią teisę (išnuomoti patalpas) asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas geriausiu ( CK 6.947str. 1 d.). Nustačius, kad ieškovo pasiūlymas Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. posėdžio nutarimu buvo atmestas nepagrįstai, panaikintinas šis nutarimas bei 2011 m. rugsėjo 30 posėdžio protokolu įformintas Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos sprendimas, kuriuo viešo konkurso dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos laimėtoju pripažinta UAB „Apotheca vaistinė". Viešo konkurso dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos, laimėtoju pripažintinas ieškovas. Nelikus įstatyminio pagrindo atsakovų nuomos santykiams, 2011 m. spalio 20 d. atsakovų Birštono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Apotheca vaistinė“ sudaryta Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis nr. ( 11.18)- IS-252 ir 2011 m. spalio 20 d. Birštono savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas nr. ( 25.22)-AKTN-87 pripažintini negaliojančiais ( CK 1.80 str. 1 d., CPK 178 str). Atsižvelgiant į tai, kad suteiktos nuomos paslaugos privalėjo būti apmokėtos, nuomos mokesčio restitucija negalima (avansas buvo sumokėtas už tris nuomos mėnesius, pastarasis terminas sprendimo priėmimo metu yra pasibaigęs; CK 6.145 str. 2 d.).

18Ieškovo reikalavimas dėl atsakovo Birštono savivaldybės įpareigojimo sudaryti su juo 27,03 kv.m. negyvenamųjų patalpų, esančių ambulatorijos pastate ( - ), nuomos sutartį, atitinkančią konkurso sąlygas, Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pagal perdavimo – priėmimo aktus išnuomotas patalpas perduoti ieškovui valdyti ir naudoti paliktinas nenagrinėtas CPK 296 str. 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu. Nuomos sutartis su ieškovu nebuvo sudaryta, konkurso laimėtoju pripažinus kitą konkurso dalyvį. Patenkinus ieškovo reikalavimą dėl pripažinimo konkurso laimėtoju, galima pasinaudoti neteismine nuomos sutarties sudarymo tvarka. Šiuo metu nėra pagrįstos vados konstatuoti, kad Birštono savivaldybė atsisako sudaryti nuomos sutartį su jai nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos viešojo konkurso laimėtoju.

19Ieškovui iš Birštono savivaldybės priteistinos bylinėjimosi išlaidos ( CPK 93 str. 1 d.). Tris neturtinius ir du turtinius reikalavimus pareiškęs ieškovas yra sumokėjęs 1500 Lt žyminio mokesčio ( b.l. 10,129,135). Pagal CPK 80 str. 1 d. 5 p., 82 str. žyminio mokesčio dydis už neturtinius reikalavimus – 139 Lt, pagal CPK 80 str. 1 d. 1, 2 punktus žyminio mokesčio dydis reikalavimui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu 507 Lt ( 140,83 Lt x120 mėnesių), dėl nuomos sutarties sudarymo – 200 Lt. Įvertinant priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (atsakovo Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos veiksmus), Birštono savivaldybė jam turi atlyginti 924 Lt žyminio mokesčio išlaidas ( 139x3+507). Kita 576 Lt suma ieškovui grąžintina kaip permokėta bei palikus nenagrinėtą reikalavimą dėl nuomos sutarties sudarymo ( CPK 87 str. 1 d. 1, 3 p.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos ( 31,15 Lt) priteistinos iš atsakovo UAB „Apotheca vaistinė“ ( CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str. 1 d.).

20Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

21ieškinį iš dalies patenkinti.

22Panaikinti atsakovo Birštono savivaldybės ( į.k. 111103013) materialiojo turto nuomos komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. posėdžio nutarimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB ,,Nemuno vaistinė“ ( į.k. 13477848) pasiūlymas dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos.

23Panaikinti 2011 m. rugsėjo 30 posėdžio protokolu įformintą Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos sprendimą, kuriuo viešo konkurso dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos laimėtoju pripažinta uždaroji akcinė bendrovė „Apotheca vaistinė" ( į.k. 13485876).

24Pripažinti viešo konkurso dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos, laimėtoju uždarąją akcinę bendrovę „Nemuno vaistinė".

25Pripažinti negaliojančiais 2011 m. spalio 20 d. atsakovų Birštono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Apotheca vaistinė“ sudarytą Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartį nr. ( 11.18)- IS-252 ir 2011 m. spalio 20 d. Birštono savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą nr. ( 25.22)-AKTN-87.

26Palikti nenagrinėtą ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą Birštono savivaldybę per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo su ieškovu sudaryti 27,03 kv.m. negyvenamųjų patalpų, esančių ambulatorijos pastate ( - ), nuomos sutartį, atitinkančią konkurso sąlygas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pagal perdavimo – priėmimo aktus išnuomotas patalpas perduoti ieškovui valdyti ir naudoti.

27Priteisti iš atsakovo Birštono savivaldybės 924 ( devynis šimtus dvidešimt keturis) Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno vaistinė“.

28Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno vaistinė“ 576 ( penkis šimtus septyniasdešimt šešis) Lt valstybei sumokėto žyminio mokesčio.

29Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Apotheca vaistinė“ 31,15 Lt ( trisdešimt vieną Lt 15 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, sumokant šią sumą valstybinei mokesčių inspekcijai ( įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą nr LT 24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,... 2. sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dariui Sauliūnui,... 4. atsakovų atstovėms A. S., G. G.,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės... 6. ieškovas prašo panaikinti atsakovo Birštono savivaldybės materialiojo turto... 7. . Reikalavimą grindžia tuo, kad... 8. atsakovas organizavo viešą savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos... 9. Atsikirtimus į ieškinį su juo nesutinkantys atsakovai motyvuoja tuo, kad... 10. Ieškinys iš dalies tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas Birštono savivaldybė,... 12. Iš 2011 m. rugsėjo 27 d. vykusio Birštono savivaldybės materialiojo turto... 13. Nepagrįsti atsakovų argumentai apie 2011 m. rugsėjo 26 d. SODROS... 14. VSDFV Kauno skyriaus 2011-09-21 pažyma nr. 17R-3674 yra pasirašyta.... 15. Iš abiejų aptartųjų dokumentų turinio akivaizdu, jog ieškovo įmonė... 16. Sutiktina su atsakovu, jog trečias ieškovo pateiktas dokumentas nepilnai... 17. Pagrindiniai atsakovo paskelbto konkurso reikalavimai pagal 2011 m. liepos 1 d.... 18. Ieškovo reikalavimas dėl atsakovo Birštono savivaldybės įpareigojimo... 19. Ieškovui iš Birštono savivaldybės priteistinos bylinėjimosi išlaidos (... 20. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 21. ieškinį iš dalies patenkinti.... 22. Panaikinti atsakovo Birštono savivaldybės ( į.k. 111103013) materialiojo... 23. Panaikinti 2011 m. rugsėjo 30 posėdžio protokolu įformintą Birštono... 24. Pripažinti viešo konkurso dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise... 25. Pripažinti negaliojančiais 2011 m. spalio 20 d. atsakovų Birštono... 26. Palikti nenagrinėtą ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą Birštono... 27. Priteisti iš atsakovo Birštono savivaldybės 924 ( devynis šimtus dvidešimt... 28. Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno vaistinė“ 576 (... 29. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Apotheca vaistinė“... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...