Byla I-2823-331/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Malijauskienės, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudmilos Zaborovskos, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. V. skundą atsakovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu (b. l. 1-2) kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - ir VSDFV, Fondo valdyba) 2013-12-18 sprendimą Nr. (6.5)I-8869.

4Paaiškino, kad ginčijamu sprendimu atsakovas atsisakė atnaujinti praleistą terminą Marijampolės skyriaus sprendimui apskųsti ir nusprendė nenagrinėti 2013-11-08 skundo ir 2013-12-09 patikslinto skundo. Pareiškėjo teigimu, nurodyti terminai nepraleisti. Tik po 2012-02-06 Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo sužinojo apie savo pažeistas teises, neišmokant visos priklausančios senatvės pensijos. Iki Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo, būdamas doras Lietuvos pilietis, visiškai pasitikėjo Lietuvos valstybės institucijų kompetencija ir buvo įsitikinęs, kad senatvės pensija sumažinta nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių teisės aktų, todėl anksčiau dėl pensijos nepriemokos nesikreipė.

5Atsakovas VSDFV su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime (b. l. 8-10) paaiškino, kad pirmoji sumažinta pagal Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) 8 straipsnio 1 dalies nuostatas senatvės pensija pareiškėjui buvo išmokėta 2010 metų sausio mėnesį, taigi pareiškėjas apie tai, kad mokama ne viso dydžio paskirta senatvės pensija sužinojo (turėjo sužinoti) 2010 m. sausio mėnesį. Fondo valdyba nustatė, kad, kreipdamasis į Fondo valdybą su 2013-11-08 skundu įpareigoti teritorinį skyrių išmokėti jam nuo 2010-01-01 negautą senatvės pensijos dalį, pareiškėjas praleido Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – ir Pensijų įstatymas) 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų apskundimo Fondo valdybai 3 metų terminą. Dėl šios priežasties Fondo valdyba 2013-11-15 sprendimu Nr. (6.5) I-7696, vadovaudamasi Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131, 31 punktu, atsisakė nagrinėti pareiškėjo 2013-11-08 prašymą ir nurodė, kad jei iki 2013-12-09 jis pateiks įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą prašymui paduoti, prašymo nagrinėjimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Atkreipė dėmesį į tai, kad Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytas 3 metų apskundimo Fondo valdybai terminas, per kurį asmuo gali apginti savo teises, yra pakankamai ilgas, o pareiškėjas į Fondo valdybą dėl pagal Laikinąjį įstatymą sumažintos senatvės pensijos kreipėsi praėjus daugiau nei vieneriems metams po Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimo priėmimo.

6Fondo valdyba, išnagrinėjusi pareiškėjo 2013-12-09 pakartotinį skundą, nusprendė, jog pareiškėjas skunde nenurodė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą terminą skundui paduoti atnaujinti, todėl, remdamasi Taisyklių 31 punktu, 2013-12-18 sprendimu Nr. (6.5) I-8869 atsisakė atnaujinti praleistą terminą sprendimui apskųsti ir nusprendė V. V. 2013-11-15 ir 2013-12-09 skundų nenagrinėti. Pareiškėjas dėl nuo 2010-01-01 negautos senatvės pensijos dalies išmokėjimo į Fondo valdybą kreipėsi praleidęs 3 metų terminą, todėl Fondo valdybos 2013-12-18 sprendimas Nr. (6.5) I-8869, kuriuo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo 2013-11-08 ir 2013-12-09 skundus, nes praleistas kreipimosi į Fondo valdybą terminas, yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas vadovaujantis Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV Marijampolės skyrius su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Atsiliepime (b. l. 21-24) paaiškino, kad paduodamas prašymą (skundą) dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo, pareiškėjas praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą. Priežastys, dėl kurių buvo praleistas Pensijų įstatymo 45 str. 1 d. nustatytas 3 metų terminas, gali būti pripažintos svarbiomis (ir nurodytas terminas gali būti atnaujintas), tačiau tai turi būti individualaus pobūdžio priežastys, kurios objektyviai užkirto (apsunkino) kelią asmeniui, kurio teisės buvo pažeistos, paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą. Aptariamo 3 metų termino eiga skaičiuotina nuo 2010 m. sausio mėn., kai pareiškėjas pirmą kartą gavo dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo sumažintą senatvės pensiją. Mano, kad pareiškėjas, besikreipdamas su 2013-10-14 skundu praleido 3 metų apskundimo terminą, jo nurodytos skundo praleidimo priežastys - sužinojimas apie savo pažeistas teises tik po Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimo paskelbimo, pagal jau suformuotą teisminę praktiką, nėra pripažįstamos pateisinančia priežastimi, todėl Fondo valdyba pagrįstai 2013-12-18 raštu Nr. (6.5) I-8869 atsisakė atnaujinti praleistą 3 metų terminą ir nusprendė nenagrinėti pareiškėjo skundų.

8Bylos šalys teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnis).

9S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s

10Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl VSDFV atsisakymo atnaujinti terminą skundui paduoti ir pareiškėjo skundų dėl neišmokėtos senatvės pensijos dalies pagal Laikinąjį įstatymą nenagrinėjimo teisėtumo.

112009-12-09 buvo priimtas Laikinasis įstatymas, kuris, išskyrus jo 16 straipsnį, įsigaliojo 2010-01-01. Valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo, perskaičiuojama padidinant pagrindinę senatvės pensijos dalį iki 120 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, kai asmuo turi būtinąjį senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, ir taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą šio įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį (Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d.). Valstybinių socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų, perskaičiuotų pagal šio įstatymo 6 ir 7 straipsnius, ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo draudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, išskyrus draudžiamus privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus asmenis, ir turi draudžiamųjų pajamų, mokama pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį. Ginčo aspektu analogiškos nuostatos išliko ir 2010-10-26 šios normos redakcijoje (Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d.). Remiantis Laikinojo įstatymo 15 straipsniu, Laikinojo įstatymo 6 straipsnio ir 8 straipsnio nuostatos galiojo iki 2011-12-31.

12Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad Laikinojo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 152-6820) 6 straipsnio 1 dalis tiek, kiek ja sudarytos prielaidos perskaičiuojant sumažinti paskirtas senatvės pensijas, neprieštaravo Konstitucijai; Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija, 2010 m. spalio 26 d. redakcija) tiek, kiek jose nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“. Šis Konstitucinio Teismo nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas 2012-09-21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos senatvės pensija galėjo būti perskaičiuojama tik pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, o jos mažinimas dar ir pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį nėra pateisinamas.

13Nagrinėjamu atveju VSDFV Marijampolės skyrius pareiškėjo valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją perskaičiavo remdamasis Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas ginčo laikotarpiu turėjo draudžiamųjų pajamų, pensiją Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pagrindu perskaičiavo dar kartą pagal Laikinojo įstatymo 2 priede nustatytą formulę (b. l. 25).

14Pareiškėjas 2013-10-14 VSDFV Marijampolės skyriui pateikė prašymą išmokėti senatvės pensijos nepriemoką, susidariusią dėl Laikinojo įstatymo 8 str. taikymo už 2010-2011 m. (b. l. 26-27).

15VSDFV Marijampolės skyrius 2013-10-23 sprendimu Nr. (10.1)S-18412 paaiškino, kad neturi teisinio pagrindo išmokėti negautą pensijos dalį (b. l. 28).

16Pareiškėjas 2013-11-08 skundu kreipėsi į VSDFV, prašydamas panaikinti VSDFV Marijampolės skyriaus 2013-10-23 sprendimą Nr. (10.1)S-18412 ir išmokėti pensijos nepriemoką (b. l. 11-12).

17VSDFV 2013-11-15 sprendimu Nr. (6.5) I-7696 atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą, nurodydama, kad jis praleido kreipimosi į VSDFV terminą (b. l. 13-14). Paaiškino, kad jeigu iki 2013-12-09 pateiks įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, prašymo priėmimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo (b. l. 13-14).

182013-12-09 pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į VSDFV dėl VSDFV Marijampolės skyriaus 2013-10-23 sprendimo Nr. (10.1)S-18412 panaikinimo ir pensijos nepriemokos išmokėjimo (b. l. 15-16). Pareiškėjas rėmėsi 2012-02-06 Konstitucinio Teismo nutarimu, nurodė, kad apie pensijos neteisėtą sumažinimą sužinojo tik 2012-09-21, kai šis nutarimas buvo paskelbtas “Valstybės žinios“, todėl termino skundui paduoti nepraleido.

19VSDFV 2013-12-18 sprendimu Nr. (6.5) I-8869 atsisakė atnaujinti praleistą terminą sprendimui apskųsti ir nenagrinėjo pareiškėjo 2013-11-08 ir 2013-12-09 skundų (b. l. 17-18). Paaiškino, kad apie tai, kad senatvės pensija sumažinta pagal Laikinojo įstatymo nuostatas, pareiškėjas sužinojo 2010 m. sausio mėn., kai pirmą kartą buvo išmokėta sumažinta pensija, o į VSDFV dėl pensijos nepriemokos kreipėsi 2013-11-12, todėl praleido 2010 m. sausį galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies nustatytą 3 metų terminą.

20Pensijų įstatymo 45 straipsnyje (redakcija, galiojusi iki 2013-01-01) buvo nustatyta, kad valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Skundų nagrinėjimo tvarką ir terminus nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Fondo valdybai. Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 (redakcija, galiojusi iki 2013-02-08) 103 punktas nustatė, kad pagal Pensijų įstatymo 45 straipsnį socialinio draudimo skyriaus direktoriaus ar jo įgalioto šio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimai pensijų klausimais gali būti apskųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą.

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m. kovo 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A552-519/2013 konstatavo, kad pagal ginčo metu galiojusį teisinį reguliavimą, savo pažeistas teises dėl valstybinės pensijos mokėjimo suinteresuoti asmenys galėjo apginti per trejų metų terminą. Išaiškino, kad kompetentingų įstaigų, mokančių valstybinio socialinio draudimo pensijas, sprendimų apskundimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnis. Pagal ginčo laikotarpiu galiojusį teisinį reguliavimą, tokių įstaigų sprendimai pensijų klausimais per trejus metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, galėjo būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių sprendimai galėjo būti apskundžiami teismui. <..> Pareiškėjai dėl pažeistų teisių visų pirma privalėjo kreiptis į kompetentingą subjektą, kuriam pavesta išmokėti valstybinę pensiją, o šiam subjektui reikalavimo nepatenkinus, galėjo skųsti nepalankų sprendimą teismui.

22LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2013-11-07 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-444-2232/2013 išplėtojo teismų praktiką dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemokos priteisimo ir pateikė nagrinėjamai bylai taip pat aktualų procesinio kreipimosi į teismą termino taikymo ir šio termino eigos pradžios skaičiavimo aiškinimą. Šioje nutartyje kolegija konstatavo, kad pirmosios sumažintos valstybinės pensijos išmokėjimo diena yra ta objektyvi aplinkybė, su kuria nagrinėjamu atveju gali būti siejama skundo padavimo teismui termino pradžia. Pirmosios sumažintos pensijos išmokėjimo momentas pripažįstamas svarbia aplinkybe, sprendžiant termino eigos pradžios klausimus.

23Kaip nustatyta, pirmoji dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo senatvės pensija pareiškėjui buvo išmokėta 2010 m. sausio mėn., todėl nuo šios datos skaičiuotinas terminas kreiptis į VSDFV, kaip privalomą ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją, dėl senatvės pensijos mokėjimo.

24LVAT 2014-04-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 taip pat išaiškino, kad tokio pobūdžio ginčo (ginčo dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pagrindu neišmokėtos pensijos dalies priteisimo) teisiniams santykiams yra taikytinos Pensijų įstatymo (2005-05-19 įstatymo Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio 1 dalies nuostatos. Šioje dalyje nustatyta VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo tvarka turi būti suprantama ir aiškinama kaip tokio pobūdžio ginčams išspręsti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Šioje dalyje nurodyti kaip skundžiami VSDFV teritorinių skyrių sprendimai yra ne atskirai priimti ir suformuluoti administraciniai sprendimai, o faktinis sumažintos pensijos mokėjimas, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas. Tais atvejais, kai dėl neteisėto pensijos sumažinimo pensiją gaunantis asmuo kreipėsi ne tiesiogiai į VSDFV (kaip tai numatyta aptariamoje Pensijų įstatymo 45 str. 1 d.), o į VSDFV teritorinį skyrių, tokio kreipimosi į šį skyrių diena yra laikytina kreipimosi su skundu į VSDFV diena.

25Remiantis nurodyta LVAT praktika konstatuotina, jog pareiškėjo 2013-10-14 prašymas, pateiktas VSDFV Marijampolės skyriui, laikytinas kreipimusi į VSDFV Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalies prasme, todėl darytina išvada, kad pareiškėjas praleido nagrinėjamu atveju taikytiną 3 metų terminą skundui VSDFV dėl VSDFV teritorinio skyriaus sprendimo (veiksmų) mokėti dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo perskaičiuotą valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją.

26Šiuo atveju pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti, pateikto VSDFV, argumentai iš esmės analogiški nurodytiems skunde teismui.

27Pažymėtina, kad praleisti terminai gali būti atnaujinami tik dėl išimtinių, ekstraordinarių, nepriklausiusių nuo pareiškėjo valios, aplinkybių, kurios objektyviai užkirto (apsunkino) kelią asmeniui, kurio teisės buvo pažeistos, paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą. Termino praleidimo priežastimis pareiškėjas teismui nurodo tai, kad tik po 2012-02-06 Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo sužinojo apie savo pažeistas teises, neišmokant visos priklausančios senatvės pensijos. Iki Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo, būdamas doras Lietuvos pilietis, visiškai pasitikėjo Lietuvos valstybės institucijų kompetencija ir buvo įsitikinęs, kad senatvės pensija sumažinta nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių teisės aktų, todėl anksčiau ir nesikreipė. Kaip minėta, teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo apie jo teises pažeidžiančius veiksmus tokais atvejais sužino tada, kai jam neišmokama tam tikra pensijos dalis. Šiuo atveju apie tokį pažeidimą pareiškėjas sužinojo 2010 m. sausio mėnesį, todėl argumentai, kad apie savo pažeistą teisę jis sužinojo tik po 2012-09-21, atmestini kaip nepagrįsti. Įstatymų leidėjas pensijų gavėjams buvo nustatęs ilgą 3 metų terminą kreiptis į VSDFV dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo. Pareiškėjas skundą dėl pensijos nepriemokos VSDFV galėjo pateikti iki 2013 m. sausio mėnesio, t.y. turėjo pakankamai laiko net skaičiuojant nuo 2012-09-21, kai buvo paskelbtas Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas, tačiau tokią savo teisę įgyvendino tik 2013-10-14. Taigi VSDFV 2013-12-18 sprendime Nr. (6.5)I-8869 teisingai įvertino pareiškėjo nurodytas kreipimosi į VSDFV termino praleidimo priežastis ir, pagrįstai pritaikiusi Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų VSDFV direktoriaus 2008-03-18 įsakymu Nr. V-131, 31 punktą atsisakė atnaujinti terminą skundui paduoti ir nenagrinėjo pareiškėjo skundų dėl 2010-2011 m. neišmokėtos senatvės pensijos dalies. Teismas negali vertinti pareiškėjo argumentus kaip sudarančius pagrindą terminą skundui paduoti atnaujinti. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjas nenurodė jokių nuo jo valios nepriklausiusių aplinkybių, kurios sutrukdė jam laiku kreiptis į VSDFV ir kurios galėtų būti pagrindu atnaujinti praleistą trejų metų procesinį terminą, todėl teismas neturi teisinio pagrindo naikinti ginčijamą sprendimą, skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

28Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 ? 87 str., 88 str. 1 d. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

29pareiškėjo V. V. skundą atmesti.

30Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas skundu (b. l. 1-2) kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti... 4. Paaiškino, kad ginčijamu sprendimu atsakovas atsisakė atnaujinti praleistą... 5. Atsakovas VSDFV su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 6. Fondo valdyba, išnagrinėjusi pareiškėjo 2013-12-09 pakartotinį skundą,... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV Marijampolės skyrius su skundu... 8. Bylos šalys teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir... 9. S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s ... 10. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl VSDFV atsisakymo atnaujinti terminą... 11. 2009-12-09 buvo priimtas Laikinasis įstatymas, kuris, išskyrus jo 16... 12. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad Laikinojo įstatymo... 13. Nagrinėjamu atveju VSDFV Marijampolės skyrius pareiškėjo valstybinę... 14. Pareiškėjas 2013-10-14 VSDFV Marijampolės skyriui pateikė prašymą... 15. VSDFV Marijampolės skyrius 2013-10-23 sprendimu Nr. (10.1)S-18412 paaiškino,... 16. Pareiškėjas 2013-11-08 skundu kreipėsi į VSDFV, prašydamas panaikinti... 17. VSDFV 2013-11-15 sprendimu Nr. (6.5) I-7696 atsisakė nagrinėti pareiškėjo... 18. 2013-12-09 pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į VSDFV dėl VSDFV... 19. VSDFV 2013-12-18 sprendimu Nr. (6.5) I-8869 atsisakė atnaujinti praleistą... 20. Pensijų įstatymo 45 straipsnyje (redakcija, galiojusi iki 2013-01-01) buvo... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) išplėstinė... 22. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2013-11-07 nutartyje administracinėje... 23. Kaip nustatyta, pirmoji dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo... 24. LVAT 2014-04-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 taip pat... 25. Remiantis nurodyta LVAT praktika konstatuotina, jog pareiškėjo 2013-10-14... 26. Šiuo atveju pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti,... 27. Pažymėtina, kad praleisti terminai gali būti atnaujinami tik dėl... 28. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 29. pareiškėjo V. V. skundą atmesti.... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...