Byla II-512-414/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui M. M. , nedalyvaujant Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal M. M. , skundą ir

Nustatė

2Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros 2009 m. gegužės 11 d. nutarimu M. M. paskirta administracinė nuobauda už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 621 str. 1 d. numatyto pažeidimo padarymą ir pasiūlyta atlyginti 652,95 Lt žalą. Administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis, turėdamas leidimą nuosavybės teise priklausančiame miške savo reikmėms iškirsti 10 vnt. juodalksnių, 2,8 m3 medienos, iškirto 9 juodalksnius, 14,136 m3 medienos. Tuo 11,336 m3 viršijo leidime nurodytą galimą iškirsti medienos kiekį.

3Skundu M. M. prašė nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Pareiškėjas nurodė, kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūrai pateikė Pranešimą apie ketinimus kirsti mišką. Buvo būtina iškirsti apie 10 juodalksnių, kurie kėlė pavojų ir galėjo užgriūti ant kaimyno A. P. sodo namelio. Kadangi nežinojo kubatūros paskaičiavimo metodikos pranešime nurodė tik kirstinių juodalksnių skaičių. Aplinkos apsaugos specialistas inspektorius V. S. savo ranka įrašė medienos tūrį. Pareiškėjas tikėjosi, kad inspektorius tai atliko kompetentingai ir tiksliai. Juodalksnius išpjovė kaimynas A. P. . Komisija medienos kiekį vertino pagal likusius kelmus ir į jo prašymą skaičiuoti realiai išpjautos medienos kiekį nebuvo atsižvelgta. Priimdama nutarimą pareigūnė vadovavosi ATPK 621 str. 1 d., kurios sankcijoje yra numatyta bauda nuo 200 Lt iki 400 Lt, tuo tarpu, paskirta bauda viršija galimos skirti baudos tiek minimumą, tiek maksimumą. Pareiškėjo nuomone atsakomybėn turėtų būti traukiamas juodalksnius iškirtęs asmuo, o ne sklypo savininkas, turėtų būti atsižvelgta į tai, kad nebuvo viršytas leistas iškirsti medžių kiekis bei į teisėtų lūkesčių principą, t. y. į tai, kad pareiškėjas tikėjosi, jog aplinkos apsaugos inspektorius kompetentingai atliko kirstinių juodalksnių kubatūros skaičiavimą.

4Nutarimas panaikintinas dalyje ir paskirtina administracinė nuobauda remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą.

5Rašytiniais įrodymais bei liudytojų parodymais įrodyta, kad M. M. nuosavybės teise priklausančiame miške, esančiame Jurčiūnų km., Lazdijų raj. savivaldybėje (kadastro Nr. 5920/0003:102) buvo iškirsta 14,136 m3 juodalksnių ir tuo 11,336 m3 buvo viršytas miško savininko pateiktame pranešime apie ketinimą kirsti mišką nurodytas 2,8 ktm medienos tūris. ATPK 621 str. 1 d. yra numatyta administracinė atsakomybė už medžių ir krūmų kirtimą privačiuose miškuose, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų. Byloje nustatyta, jog M. M. iškirto 11,336 m3 medžių daugiau nei buvo leista, todėl jis nepadarė administracinio teisės pažeidimo, numatyto minėtoje teisės normoje. Dėl to Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros 2009 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. LR-75 AM037623, dalyje dėl M. M. paskirtos administracinė nuobaudos, vadovaujantis ATPK 621 str. 1 d., naikinamas.

6Tačiau įstatymas (ABTĮ 124 str. 1 d. 3 p., ATPK 284 str. 2 d.) teismui suteikia teisę pakeisti teisės pažeidimo kvalifikavimą, jeigu teisės pažeidimo įvykis nekelia abejonių.

7Pareigūnas surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, nustatė, kad yra pažeistos Miškų įstatymo 9 str. 5 ir 6 dalys. Vadovaujantis Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarka, patvirtinta LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 521, taikant nustatyto dydžio koeficientus, nutarime paskaičiuota aplinkai padaryta žala. Atsižvelgiant į tai, kad žalos paskaičiavimo pareiškėjas neginčija bei į tai, kad turtinio nuostolio atlyginimas sprendžiamas civilinio proceso tvarka (ATPK 37 str. 2 d.), nutarimo dalyje dėl žalos atlyginimo teisėtumas ir pagrįstumas šioje byloje nenagrinėtinas.

8Administracinį teisės pažeidimą M. M. ginčija teiginiais, kad medžius kirto ne jis, nebuvo viršytas lestinas iškirsti medžių vienetų kiekis, aplinkos apsaugos inspektorius neteisingai paskaičiavo leistiną kirstinų juodalksnių kubatūrą.

9Liudytojas A. P. teismo posėdžio metu pripažino, kad jis iškirto devynis juodalksnius miško savininkui M. M. leidus. Liudytojas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros inspektorius V. S. nurodė, kad jis paskaičiavo leistinų iškirsti juodalksnių kubatūrą.

10Administracinio teisės pažeidimas, už kurį atsakomybė numatyta ATPK 621 str. 2 d., įrodytas administracinio teisės pažeidimo protokolu (b. l. 4-5), Privačios miško valdos miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos patikrinimo aktu Nr. 55 (b.l. 18), Savavališkais kirtimais iškirstų medžių apmatavimo duomenimis (b. l. 23), liudytojų V. S. ir A. P. parodymais, kurie remiantis ATPK 256 str. pripažintini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 621 str. 2 d., padarymą ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę.

11Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799, 21 punkte nurodyta, kad privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti medžių kirtimus savo reikmėms, privalo prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo kirtimo įteikti rašytinį pranešimą apie ketinimus kirsti mišką (toliau – Pranešimas) regionų aplinkos apsaugos departamentams, kurių kontroliuojamose teritorijose yra jų numatyti kirsti miškai. Privačių miškų savininkai, per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo įteikimo negavę neigiamo regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymo, gali vykdyti savo miško valdoje Pranešime nurodytus kirtimus. Pažymėtina, kad regiono aplinkos apsaugos departamento agentūrai neprieštaraujant turi būti laikomasi dviejų sąlygų, t. y. neviršijamas Pranešime nurodytas iškirsti medžių vienetų kiekis ir medienos tūris.

12Ištirtų įrodymų visumos pagrindu darytina išvada, kad M. M. veikoje yra ATPK 621 straipsnio 2 dalies sudėtis, nes savavališkai privačiame miške jam leidus buvo iškirsta 11,336 m3 medžių daugiau nei leista pagal pranešimą apie ketinimus kirsti mišką. Iškirstos medienos tūris teisingai paskaičiuotas pagal medienos apskaitai naudojamas medienos tūrio lenteles (Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631, 2 priedas), todėl atmestina skunde nurodyta aplinkybė, kad turėjo būti skaičiuojamas de-fakto išpjautos medienos kiekis.3 Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens argumentai apie tai, kad ne jis paskaičiavo leistiną iškirsti medienos tūrį, nesuteikia jam teisės viršyti Pranešime nurodytą leistiną iškirsti medienos tūrį. Atmestini ir pareiškėjo argumentai, kad administracinėn atsakomybėn turėtų būti trauktinas juodalksnius iškirtęs asmuo, o ne miško savininkas. Administracinės teisės pažeidimas tai ne tik neteisėtas veikimas, bet ir neveikimas. Šiuo atveju pareiškėjas yra privataus miško savininkas, jis turėjo leidimą kirsti medžius ir neveikė taip, kaip privalo veikti privataus miško savininkas – laikytis Miškų įstatymo, Privačių miškų tvarkymo nuostatų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, t. y. miško savininkas neužtikrino, kad jam sutikus A. P. kirstų medžius neviršydamas Pranešime nurodyto medienos tūrio.

13Už pažeidimo, numatyto LR ATPK 621 straipsnio 2 dalies padarymą, t. y. savavališką medžių ir krūmų kirtimą privačiuose miškuose, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, įstatymas numato baudą piliečiams nuo 2000 Lt iki 4000 Lt su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos konfiskavimu. Skiriant nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ( LR ATPK 30 str.).

14Atsižvelgiant į M. M. paaiškinimus teismas daro išvadą, kad pažeidimas padarytas dėl neatsargumo. Įvertinant tai, kad pareiškėjas dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi, o ši aplinkybė pripažintina atsakomybę lengvinančia aplinkybe (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), ir tai, kad nutarimą priėmusi institucija nepateikė įrodymų, kad pareiškėjas yra baustas už tos pačios rūšies pažeidimus - skirtina minimali bauda sankcijos ribose.

15Įvertinus visumą nustatytų aplinkybių, atsižvelgiant į M. M. padaryto pažeidimo pobūdį, asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę, darytina išvada, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ATPK 20 str., bus pasiekti, skiriant M. M. 2000 Lt baudą.

16Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėjas,

Nutarė

17Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros 2009 m. gegužės 11 d. nutarimą Nr. LR-75 AM037623, dalyje dėl M. M. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 621 str. 1 d., padarymą paskirta administracinė nuobauda – 2000 Lt bauda, panaikinti.

18Kvalifikuoti M. M. veiką pagal ATPK 621 str. 2 d. ir paskirti jam

192000 Lt baudą.

20Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis,... 2. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros 2009... 3. Skundu M. M. prašė nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Pareiškėjas... 4. Nutarimas panaikintinas dalyje ir paskirtina administracinė nuobauda remiantis... 5. Rašytiniais įrodymais bei liudytojų parodymais įrodyta, kad M. M.... 6. Tačiau įstatymas (ABTĮ 124 str. 1 d. 3 p., ATPK 284 str. 2 d.) teismui... 7. Pareigūnas surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, nustatė,... 8. Administracinį teisės pažeidimą M. M. ginčija teiginiais, kad medžius... 9. Liudytojas A. P. teismo posėdžio metu pripažino, kad jis iškirto devynis... 10. Administracinio teisės pažeidimas, už kurį atsakomybė numatyta ATPK 621... 11. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų LR... 12. Ištirtų įrodymų visumos pagrindu darytina išvada, kad M. M. veikoje yra... 13. Už pažeidimo, numatyto LR ATPK 621 straipsnio 2 dalies padarymą, t. y.... 14. Atsižvelgiant į M. M. paaiškinimus teismas daro išvadą, kad pažeidimas... 15. Įvertinus visumą nustatytų aplinkybių, atsižvelgiant į M. M. padaryto... 16. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1... 17. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros 2009... 18. Kvalifikuoti M. M. veiką pagal ATPK 621 str. 2 d. ir paskirti jam... 19. 2000 Lt baudą.... 20. Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųsta...