Byla Ik-2388-426/2012
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Anetai Seržantovič, dalyvaujant atsakovės atstovei Žydrai Klevinskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Respublikos“ leidiniai skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriui (tretieji suinteresuotieji asmenys R. P., UAB „Naujasis aitvaras“, UAB „Vox eteris“) dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Respublikos“ leidiniai (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – ir Inspektorius) 2012-01-26 sprendimą Nr. SPR-2 dalyje, kurioje nuspręsta reikalauti, kad pareiškėja UAB „Respublikos“ leidiniai paneigtų teiginyje „o vidaus reikalų ministras savo aplinkai pavedė su žemėmis sumaišyti visus, kieno dėka kelių ereliavimo atvejis buvo paviešintas“ (toliau – ir teiginys) paskelbtą informaciją (b. l. 1–4). Taip pat prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Pagrįsdama savo reikalavimus, pareiškėja paaiškino, kad atsakovas, reikalaudamas paneigti paskelbtą informaciją, netinkamai ir neteisingai aiškino bei taikė Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 54 str. nuostatas. Įstatymo 2 str. 53 d. nurodyta, kad redakcinė atsakomybė – viešosios informacijos rengėjui ir (ar) viešosios informacijos skleidėjui, išskyrus retransliuotoją, tenkanti atsakomybė už kontrolę, atliekamą rengiant viešąją informaciją visuomenei, ruošiant ją skleisti ir šią informaciją skleidžiant, taip pat atrenkant programas ir jas išdėstant chronologine tvarka programų tvarkaraštyje ir (ar) pateikiant programas kataloge. Įstatymo 54 str., reglamentuojančio redakcinės atsakomybės netaikymą ir atleidimą nuo žalos atlyginimo, 1 d. 3 p. įtvirtinta, kad viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui netaikoma redakcinė atsakomybė ir jie neatsako už tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą, jeigu jie nurodė informacijos šaltinį ir ji buvo anksčiau paskelbta per kitas visuomenės informavimo priemones, jeigu ši informacija nebuvo paneigta per ją paskelbusias visuomenės informavimo priemones. Šiuo atveju už tikrovės neatitinkančios informacijos, paskelbimą atsako tas, kas pirmas paskleidė tokią informaciją.

5Pareiškėjas prašomą paskelbti teiginį perspausdino iš pirminio informacijos šaltinio – laikraščio „Vakaro žinios“ – parengtos publikacijos „Erelis/R. P. - pakirptais sparnais“ (( - ),

6Nr. ( - )), t. y. informacija jau anksčiau buvo viešai skelbiama nurodytoje visuomenės informavimo priemonėje. Pareiškėjos paskelbtoje publikacijoje buvo tinkamai nurodytas informacijos šaltinis, todėl yra visos Įstatymo 54 str. numatytos sąlygos, paneigiančios redakcinės atsakomybės taikymą.

7Taip pat pažymi, kad ginčo teiginys nebuvo paneigtas jį paskelbusios visuomenės informavimo priemonės, t. y. laikraščio „Vakaro žinios“. Atsakovas, priimdamas 2012-01-26 sprendimą ir spręsdamas dėl redakcinės atsakomybės pareiškėjo atžvilgiu taikymo, galimai vadovavosi neaktualia Įstatymo 54 straipsnio redakcija, kadangi šiame sprendime akcentuoja tik atleidimą nuo žalos atlyginimo, tačiau visiškai nepasisako dėl redakcinės atsakomybės viešosios informacijos skleidėjams netaikymo. Įstatymo 54 str. redakcija, kuri buvo papildyta nuostata dėl redakcinės atsakomybės netaikymo, įsigaliojo nuo 2010-10-18.

8Atsakovas atsiliepime į Bendrovės skundą su juo nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 27–31). Pagrįsdamas savo poziciją paaiškino, kad išnagrinėjęs R. P. skundą, atlikęs tyrimą dėl Įstatymo nuostatų laikymosi ir įvertinęs skundo tyrimo metu surinktą medžiagą, 2012-01-26 sprendimu nusprendė įspėti viešosios informacijos rengėją ir skleidėją UAB „Naujasis aitvaras“ dėl Įstatymo 3 str. 3 d., 19 str. 2 d., 22 str. 8 d. 4 p. bei 41 str. 2 d. 1 ir 4 p. pažeidimo, padaryto publikacijoje „Erelis /R. P. – pakirptais sparnais“ („Vakaro žinios“, (duomenys neskelbtini), Nr. ( - )) ir reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas UAB „Naujasis aitvaras“ bei viešosios informacijos skleidėjai – UAB „Vox eteris“ ir UAB „Respublikos“ leidiniai – paneigtų teiginyje „o vidaus reikalų ministras savo aplinkai pavedė su žemėmis sumaišyti visus, kieno dėka kelių ereliavimo atvejis buvo paviešintas“ paskelbtą tikrovės neatitinkančią, trečiojo suinteresuoto asmens R. P. garbę ir orumą žeminančią informaciją.

9Inspektorius skundą išnagrinėjo savo kompetencijos ribose bei laikantis Viešojo administravimo įstatymo nustatytų pareigų. Buvo atsižvelgta į skundo tyrimo metu pateiktus duomenis, imperatyvias teisės aktų nuostatas bei Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką garbės ir orumo gynimo bylose. Todėl Bendrovės atžvilgiu priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Pareiškėjos argumentai dėl netinkamo Įstatymo 54 str. nuostatų taikymo yra neteisingi ir nepagrįsti.

10Ginčijamo sprendimo motyvuojamoje dalyje yra aiškiai ir išsamiai aptartas Įstatymo 54 str. taikymas pareiškėjos atžvilgiu. Sprendimo motyvuojamoje dalyje išdėstyti argumentai ir išsamiai paaiškina, kodėl pareiškėja įpareigojamas paneigti pirminio informacijos šaltinio paskleistą ir pareiškėjo pakartotą (perspausdintą) informaciją.

11Sprendime nustatyta, kad publikacijos „R. P. - pakirptais sparnais“ (www.respublika.lt, (duomenys neskelbtini)) turinys yra tapatus pirminiame informacijos šaltinyje – „Erelis/R. P. – pakirptais sparnais“ („Vakaro žinios“, ( - ), Nr. ( - )) paskelbtai informacijai, tinkamai nurodytas informacijos šaltinis. Taigi pareiškėja, pakartodama (perspausdindamas) jau paskelbtą informaciją, negali įrodinėti tokios informacijos teisingumo. Kilus ginčui dėl pareiškėjos paskelbtos (pakartotos) informacijos, t. y. trečiajam suinteresuotam asmeniui pateikus skundą atsakovui dėl paskleistos tikrovės neatitinkančios, jo garbę ir orumą žeminančios informacijos paskelbimo, pareiškėjas negalėjo jos pagrįsti. Taigi, pirminio informacijos šaltinio paskleistos informacijos pakartojimo (perspausdinimo) metu pareiškėjas nežinojo, ar pirminio informacijos šaltinio apie trečiąjį suinteresuotą asmenį paskelbta informacija atitinką tikrovę. Inspektoriui priėmus sprendimą, kuriame konstatuota, jog pareiškėjo pakartota (perspausdinta) pirminio informacijos šaltinio paskleista informacija neatitinka tikrovės ir žemina trečiąjį suinteresuotą asmenį bei tinkamai apie tai informavus pareiškėją, pakartotos (perspausdintos) informacijos neatitikimo tikrovei bei žeminančio jos pobūdžio faktas tapo žinomas ne tik pirminiam informacijos šaltiniui, bet ir pareiškėjui.

12Pagal Įstatymo 54 str. 1 d. 3 p., viešosios informacijos rengėjas ir/ar skleidėjas neatsako už tikrovės neatitinkančių žinių paskleidimą, jeigu jis nurodė informacijos šaltinį, o ji buvo anksčiau paskelbta kitose visuomenės informavimo priemonėse, tačiau ši informacija nebuvo paneigta ją paskelbusiose visuomenės informavimo priemonėse. Tačiau ši įstatymo norma viešosios informacijos skleidėjo neatleidžia nuo pareigos paneigti informaciją net ir tuo atveju, kai pirminis informacijos šaltinis yra kita visuomenės informavimo priemonė ir yra aiškiai nurodytas pirminis jos šaltinis. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja perspausdino pirminio informacijos šaltinio parengtą publikaciją, kurioje nustatytas trečiojo suinteresuoto asmens garbės ir orumo pažeidimas, bei tinkamai nurodė informacijos šaltinį, pareiškėjai nebuvo taikyta atsakomybė už Įstatymo nuostatų pažeidimus, t. y. ji nebuvo įspėta dėl tikrovės neatitinkančios, trečiojo suinteresuoto asmens garbę ir orumą žeminančios informacijos paskelbimo. Tačiau pareiškėjai, kaip ir pirminiam informacijos šaltiniui, kyla pareiga paneigti paskelbtą informaciją. Tokia išvada darytina sistemiškai aiškinant Įstatymo 3 str. 3 d., 44 str. 3 d. įtvirtintas nuostatas.

13Atsakovo teigimu, atsisakydama paneigti pakartotą (perspausdintą) trečiojo suinteresuoto asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją, pareiškėja sąmoningai siekia išvengti visuomenės informavimo priemonėms nustatytos pareigos visuomenei teikti teisingą ir patikimą informaciją vykdymo.

14Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Skundas tenkintinas.

16Nustatyta, kad laikraštyje „Vakaro žinios“ buvo paskelbta publikacija „Erelis“/R. P. –pakirptais sparnais“ (( - ), Nr. ( - )), kurioje pateikiama informacija: „vidaus ministras savo aplinkai pavedė su žemėmis sumaišyti visus, kieno dėka kelių ereliavimo atvejis buvo paviešintas“ (b. l. 20–21). Tą pačią dieną, t. y. ( - ), po straipsnio „Erelis“/R. P. –pakirptais sparnais“ paskelbimo, tokio paties turinio publikacijos buvo paskelbtos Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje www.respublika.lt (straipsnis „R. P. – pakirptais sparnais“) ir UAB „Vox eteris“ interneto svetainėje www.atn.lt (straipsnis „Kelių erelis R. P. neketina pasiaiškinti“) (b. l. 37–38).

17Vidaus reikalų ministerija 2011-08-18 ir 2011-09-13 kreipėsi į Inspektorę ir Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją su skundais, kuriuose prašė įvertinti interneto svetainėse www.respublika.lt (valdytoja UAB „Respublikos“ leidiniai) ir www.atn.lt (valdytoja UAB „Vox eteris“), ( - ) dienraštyje „Vakaro žinios“ Nr. 184 (3449) (leidėja UAB „Naujasis aitvaras“) paskelbtos informacijos atitiktį žurnalistų profesinės etikos nuostatoms, įspėti tikrovės neatitinkančios informacijos rengėją bei skleidėjus apie pastebėtus Įstatymo, Etikos kodekso pažeidimus, pareikalauti nustatytus pažeidimus pašalinti ir pareikalauti, kad informacijos rengėjas nustatyta tvarka paneigtų tikrovės neatitinkančią ir žeminančią garbę ir orumą informaciją (b. l. 32–34, 40–42).

18Inspektorė, išnagrinėjusi Vidaus reikalų ministerijos 2011-08-18 ir 2011-09-13 pateiktus skundus, 2012-01-26 sprendimu Nr. SPR-2 nutarė įspėti viešosios informacijos rengėją ir skleidėją UAB „Naujasis aitvaras“ dėl Įstatymo 3 str. 3 d., 19 str. 2 d., 22 str. 8 d. 4 p. bei 41 str. 2 d. 1 ir 4 p. pažeidimų, padarytų publikacijoje „Erelis/R. P. – pakirptais sparnais“ (2 p.) ir pareikalavo, kad viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas UAB „Naujasis aitvaras“, viešosios informacijos skleidėjai UAB „Vox eteris“ ir UAB „Respublikos“ leidiniai paneigtų publikacijų teiginyje „vidaus reikalų ministras savo aplinkai pavedė su žemėmis sumaišyti visus, kieno dėka kelių erzeliavimo atvejis buvo paviešintas“ paskelbtą tikrovės neatitinkančią ir pareiškėjo (R. P.) garbę ir orumą žeminančią informaciją (3 p.) (b. l. 14–19). Minėtame sprendime taip pat pažymėta, kad interneto svetainėje www.respublika.lt paskelbtos publikacijos „R. P. – pakirptais sparnais“ turinys yra tapatus pirminiame informacijos šaltinyje –„Erelis“/R. P. – pakirptais“ („Vakaro žinios“, ( - ), Nr. ( - )) paskelbtai informacijai, tinkamai nurodytas informacijos šaltinis.

19Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimo panaikinti Inspektoriaus 2012-01-26 sprendimo 3 p. dalį, kurioje pareiškėja įpareigojama paneigti publikacijoje „Erelis/R. P. – pakirptais sparnais“ teiginį „o vidaus reikalų ministras savo aplinkai pavedė su žemėmis sumaišyti visus, kieno dėka kelių erzeliavimo atvejis buvo paviešintas“, pagrįstumo ir teisėtumo.

20Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

21Taigi, sprendžiant Bendrovės reikalavimo pagrįstumą, būtina įvertinti skundžiamo Inspektoriaus 2012-01-26 sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, ginčijamos 3 p. dalies atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams.

22Iš Bendrovės i pateikto skundo motyvų ir argumentų matyti, kad pareiškėja nekelia ginčo dėl paskelbto teiginio atitikties (neatitikties) Įstatymo reikalavimams, tačiau nesutinka su jos atžvilgiu taikyta redakcinės atsakomybės priemone – įpareigojimu paneigti informaciją, kuri ginčijamo Inspektoriaus sprendimu pripažinta tikrovės neatitinkanti ir trečiojo suinteresuoto asmens R. P. garbę ir orumą žeminanti.

23Įstatymo 2 str. 53 d. nustatyta, kad redakcinė atsakomybė – viešosios informacijos rengėjui ir (ar) viešosios informacijos skleidėjui, išskyrus retransliuotoją, tenkanti atsakomybė už kontrolę, atliekamą rengiant viešąją informaciją visuomenei, ruošiant ją skleisti ir šią informaciją skleidžiant, taip pat atrenkant programas ir jas išdėstant chronologine tvarka programų tvarkaraštyje ir (ar) pateikiant programas kataloge.

24Informacijos skleidėjo redakcinė atsakomybė yra realizuojama Inspektoriui priimant Įstatymo 50 str. 3 d. nurodytus sprendimus: įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingus (fizinius) asmenis apie pastebėtus šio Įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti (1 p.); reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo dalykinei reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją (2 p.).

25Pagal Įstatymo 54 str. 1 d. 3 p., viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui netaikoma redakcinė atsakomybė ir jie neatsako už tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą, jeigu jie nurodė informacijos šaltinį ir ji buvo anksčiau paskelbta per kitas visuomenės informavimo priemones, jeigu ši informacija nebuvo paneigta per ją paskelbusias visuomenės informavimo priemones.

26Sistemiškai aiškinant Įstatymo 2 str. 53 d., 50 str. 1 d. 3 p., 54 str. 1 d. 3p. nuostatas, darytina išvada, kad informacijos skleidėjui 50 str. numatyta redakcinė atsakomybė taikytina tik tuo atveju, jeigu nenustatomos 54 str. 1d. 3 p. numatytos aplinkybės, šalinančios šios atsakomybės taikymą. Priešingai aiškinant Įstatymo 54 str. 1 d. 3 p. nuostatas, t. y. teigiant, kad informacijos skleidėjas (rengėjas) visais atvejais privalėtų paneigti informaciją, kuri Inspektoriaus sprendimu pripažinta neatitinanti Įstatymo reikalavimų, gautume išvadą, kad informacijos skleidėjas būtų įpareigojamas paneigti ir tą informaciją, kurios neatitiktis Įstatymo nuostatomis nėra galutinai pripažinta teisės aktų nustatyta tvarka ir šios informacijos nėra paneigęs pirminis informacijos skleidėjas. Tačiau toks Įstatymo 54 str. 1 d. 3 p. įtvirtintų nuostatų aiškinimas prieštarautų šiame straipsnyje nustatytiems reguliavimo tikslams ir būtų nelogiškas, nes: 1) informacijos skleidėjas, kuris nėra pirminis informacijos šaltinis, o todėl iš esmės negali vertinti paskleistos informacijos patikimumo, privalėtų įrodinėti paskelbtos informacijos atitikti Įstatymo 3 str. 2 d. nuostatoms, įpareigojančioms viešąją informaciją pateikti teisingai, tiksliai, nešališkai; 2) iki Inspektoriaus sprendimo, kuriuo informacija pripažinta neatitinkanti Įstatymo reikalavimų, įsigaliojimo būtų paskelbtas paneigimas informacijos, kurios teisingumas, tikslumas, nešališkumas nebuvo paneigti nustatyta tvarka; 3) būtų paneigiamos Įstatymo 54 str. nustatytos sąlygos, atleidžiančios informacijos skleidėjus (rengėjus) nuo redakcinės atsakomybės.

27Byloje nėra ginčo dėl tų skundžiamame Inspektoriaus 2012-01-26 sprendime nustatytų aplinkybių, jog teiginys „vidaus ministras savo aplinkai pavedė su žemėmis sumaišyti visus, kieno dėka kelių ereliavimo atvejis buvo paviešintas“ pirmą kartą buvo paskelbtas dienraštyje „Vakaro žinios“ (( - ), Nr. ( - )) publikuotame straipsnyje „Erelis“/R. P. – pakirptais sparnais“, o šios informacijos rengėju (ir skleidėju) yra UAB „Naujasis aitvaras“ (b. l. 20–21). Inspektoriaus sprendime taip pat pažymėta, kad interneto svetainėje www.respublika.lt paskelbtos publikacijos „R. P. – pakirptais sparnais“ turinys yra tapatus pirminiame informacijos šaltinyje, t. y. minėtame dienraščio „Vakaro žinios“ straipsnyje, paskelbtai informacijai, o pirminis informacijos šaltinis nurodytas tinkamai. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla pagal UAB „Naujasis aitvaras“ skundą, kuriuo yra ginčijamas Inspektoriaus 2012-01-26 sprendimas. Taigi, Inspektoriaus 2012-01-26 sprendimas, kuriuo minėtose publikacijose paskelbta informacija pripažinta neatitinkanti tikrovės ir žeminanti R. P. garbę bei orumą, yra neįsigaliojęs, ginčo informacija nebuvo paneigta.

28Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju yra visos Įstatymo 54 str. 1 d. 3 p. nurodytos sąlygos, šalinančio redakcinės atsakomybės taikymą Bendrovei.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad Inspektoriaus 2012-01-26 sprendimo 3 p. toje dalyje, kurioje Bendrovė įpareigojama paneigti (duomenys neskelbtini) interneto svetainėje www.respublika.lt publikacijos „R. P. – pakirptais sparnais“ teiginyje „o vidaus reikalų ministras savo aplinkai pavedė su žemėmis sumaišyti visus, kieno dėka kelių erzeliavimo atvejis buvo paviešintas“ paskelbtą informaciją, pagal Viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nelaikytinas pagrįstu ir yra naikintinas.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Pareiškėja prašo teismo priteisti iš atsakovo jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

32Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį, teisę iš kitos šalies gauti savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Bendrovės skundo reikalavimas tenkintinas, todėl ji turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

33Teismui pateikti įrodymai liudija, kad pareiškėja sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio ir 1,40 Lt komisinį mokestį, todėl Bendrovei iš Inspektorės priteistina 101,40 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

34Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 str., 85–87 str., 88 str. 2 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjos UAB „Respublikos“ leidiniai skundą tenkinti.

36Panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2012-01-26 sprendimą Nr. SPR-2 toje dalyje, kuria nuspręsta reikalauti, kad pareiškėjas UAB „Respublikos“ leidiniai paneigtų teiginyje „O vidaus reikalų ministras savo aplinkai pavedė su žemėmis sumaišyti visus, kieno dėka kelių ereliavimo atvejis buvo paviešintas“ paskelbtą informaciją.

37Priteisti UAB „Respublikos“ leidiniai naudai iš Žurnalistų etikos inspektoriaus 101,40 Lt (vieną šimtą vieną litą 40 ct) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja UAB „Respublikos“ leidiniai (toliau – ir Bendrovė)... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus, pareiškėja paaiškino, kad atsakovas,... 5. Pareiškėjas prašomą paskelbti teiginį perspausdino iš pirminio... 6. Nr. ( - )), t. y. informacija jau anksčiau buvo viešai... 7. Taip pat pažymi, kad ginčo teiginys nebuvo paneigtas jį paskelbusios... 8. Atsakovas atsiliepime į Bendrovės skundą su juo nesutiko ir prašė skundą... 9. Inspektorius skundą išnagrinėjo savo kompetencijos ribose bei laikantis... 10. Ginčijamo sprendimo motyvuojamoje dalyje yra aiškiai ir išsamiai aptartas... 11. Sprendime nustatyta, kad publikacijos „R. P. - pakirptais... 12. Pagal Įstatymo 54 str. 1 d. 3 p., viešosios informacijos rengėjas ir/ar... 13. Atsakovo teigimu, atsisakydama paneigti pakartotą (perspausdintą) trečiojo... 14. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus... 15. Skundas tenkintinas.... 16. Nustatyta, kad laikraštyje „Vakaro žinios“ buvo paskelbta publikacija... 17. Vidaus reikalų ministerija 2011-08-18 ir 2011-09-13 kreipėsi į Inspektorę... 18. Inspektorė, išnagrinėjusi Vidaus reikalų ministerijos 2011-08-18 ir... 19. Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimo panaikinti... 20. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 21. Taigi, sprendžiant Bendrovės reikalavimo pagrįstumą, būtina įvertinti... 22. Iš Bendrovės i pateikto skundo motyvų ir argumentų matyti, kad pareiškėja... 23. Įstatymo 2 str. 53 d. nustatyta, kad redakcinė atsakomybė – viešosios... 24. Informacijos skleidėjo redakcinė atsakomybė yra realizuojama Inspektoriui... 25. Pagal Įstatymo 54 str. 1 d. 3 p., viešosios informacijos rengėjui ir (ar)... 26. Sistemiškai aiškinant Įstatymo 2 str. 53 d., 50 str. 1 d. 3 p., 54 str. 1 d.... 27. Byloje nėra ginčo dėl tų skundžiamame Inspektoriaus 2012-01-26 sprendime... 28. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju yra... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad Inspektoriaus... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Pareiškėja prašo teismo priteisti iš atsakovo jos patirtas bylinėjimosi... 32. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį, teisę... 33. Teismui pateikti įrodymai liudija, kad pareiškėja sumokėjo 100 Lt žyminio... 34. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 35. Pareiškėjos UAB „Respublikos“ leidiniai skundą tenkinti.... 36. Panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2012-01-26 sprendimą Nr. SPR-2... 37. Priteisti UAB „Respublikos“ leidiniai naudai iš Žurnalistų etikos... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...