Byla 2-89-301/2011
Dėl termino palikimui priimti atnaujinimo ir n u s t a t e :

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Terese Klimiene, sekretoriaujant Žydrunei Sinkeviciutei, dalyvaujant pareiškejui A. R., pareiškejo atstovei advokatei S. S., suinteresuotiems asmenims J. R., A. O. G., V. R., V. C., teismo posedyje nagrinedama civiline byla pagal pareiškejo A. R. pareiškima suinteresuotiems asmenims J. R., V. R., R. R., V. C., A. O. G., G. T., A. M., M. K., D. Ž., A. U., Marijampoles apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai del termino palikimui priimti atnaujinimo ir n u s t a t e :

2Pareiškejas ir jo atstove praše prašo pareiškima patenkinti, t.y. atnaujinti termina palikimui priimti po tevo brolio Vytauto S. R., mirusio, kurio paskutine gyvenamoji vieta buvo Kauno g. 42-17, Marijampole., mirties. . Nurode, kad suinteresuoti asmenys yra tos pacios eiles (tai yra penktos eiles) ipediniai. Nurode, kad po velionio tevo brolio mirties termina palikimui priimti jis praleido del šiu svarbiu priežasciu, o butent: 1) tik šio teismo 2009-06-10 sprendimu (civ. byloje Nr. 1928-301/2009) buvo nustatyta, kad jis (pareiškejas ) ir jo brolis J. R. yra velionio Vytauto S. R. sunenai; 2) jo (pareiškejo) sveikatos bukle (hipertenzija, liekamieji reiškiniai po širdies infarkto, vidinis kraujavimas, kraujotakos sutrikimai, liekamieji reiškiniai po stuburo slankstelio lužimo 2006 m., turi tik 40 % darbingumo) bei jo sutuoktines sunki sveikatos bukle ( prieš 3ar 4 metus šontuota, turi tik 35 % darbingumo) laikotarpyje nuo 2009-06-10 iki pareiškimo padavimo teismui (2010-08-31) bei 3) bylai reikalingu dokumentu rinkimas pagal advokato, rengusio procesinius dokumentus, nurodymus. Minetu priežasciu , kurias prašoma traktuoti kaip svarbias, pasekoje ir buvo praleistas istatymu nustatytas 3 menesiu terminas palikimui priimti. Esant nurodytoms aplinkybems, praše laikyti, kad terminas palikimui priimti yra praleistas del svarbiu priežasciu ir ji atnaujinti. Pareiškejas nurodomas aplinkybes grindžia: mirties liudijimais ( t.1,b.l.10, 12, 13,14,16), gimimo liudijimu (t.1,b.l.22, 23, 24), santuokos liudijimu (t.1, b.l.25), teismo 2009-0610 sprendimu (t.1,b.l.14), santuokos liudijimais, pažyma apie gyvenamaja vieta (t.1,b.l.11), VI RC išrašais (t.1,b.l.17-19), notaro pažyma bei liudijimu( t.1,b.l.20,21.), išrašais iš medicinos dokumentu (t.1, b.l. 150-155); VšI Marijampoles PSPC pateiktais duomenimis (t.2, b.l.1); UAB “Jogimeda” pateiktais duomenimis (t.2, b.l.3-4); VšI Marijampoles ligonine pateiktais duomenimis (t.2, b.l.8, 9); VšI “Lazdiju ligonine” pateiktomis asmens (Algimanto ir N. R. ) sveikatos istorijomis (t. 2 b.l.7).

3Suinteresuotas asmuo Marijampoles apskrities valstybinei mokesciu inspekcija, kuriai apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (t.2,b.l. 27), atsiliepimu (t.1, b.l.49 ) prašo byla nagrineti nedalyvaujant atstovui, o su pareiškimu sutinka, nes užtrukes irodymu (giminystes dokumentu – civilines bylos del juridine reikšme turincio giminystes fakto nustatymo iškelimas) rinkimas laikytinas svarbia termino praleidimo priežastimi.

4Suinteresuotas asmuo J. R. su pareiškimu sutinka, prašo ji tenkinti.

5Suinteresuotas asmuo V. R. su pareiškimu nesutinka, prašo jo netenkinti šiais motyvais: 1) pareiškejas bylai reikalingus dokumentus jau turejo, kuomet bylose terminai buvo atnaujinti G. ir C..; 2) mano, jog pareiškejas nesirgo, o dirbo; 3) jeigu ir sirgo, tai grižes iš ligonines pareiškejas galejo kreiptis del palikimo priemimo ( nebent vientisai gulejo ligonineje).

6Suinteresuotas asmuo R. R., kuriam apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (t.2, b.l.23), parengiamajame posedyje (t.1, b.l.157)su pareiškimu nesutinko, praše jo netenkinti suinteresuoto asmens V. R. nurodytais motyvais.

7Suinteresuotas asmuo V. C. su pareiškimu nesutinka, prašo jo netenkinti suinteresuoto asmens V. R. nurodytais motyvais. Pripažino, kad ligos yra svarbi priežastis, taciau mano, kad pareiškejas vilkino termina pernelyg ilgai – ištisus metus.

8Suinteresuotas asmuo A. G. su pareiškimu sutinka, prašo pareiškima patenkinti, nes termina praleido del svarbios priežasties – tai yra del savo (pareiškejas ) ir sutuoktines (brolienes) blogos sveikatos bukles. Nurode, kad Juozas ir A. R. padejo jai prižiureti sunkiai serganti velioni dede Vytauta S. R.. Kiti suinteresuoti asmenys velionio slaugyti visiškai nepadejo. Nurode, kad velioni palaidojo jinai su Juozu ir A. R. bei priežiuri kapa, o kiti suinteresuoti asmenys kapo nelanko.

9Suinteresuotas asmuo G. T., kuriai apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (t.2, b.l.22), atsiliepimu ( t.1,b.l. 107) prašo byla nagrineti jai nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo A. M., kuriai apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (t.2, b.l. 16), atsiliepimu ( t.1,b.l. 109) ir pareiškimu (t.1, b.l.120) prašo byla nagrineti jai nedalyvaujant, paveldeti dedes turta ji atsisake pareiškimu notarui.

11Suinteresuotas asmuo M. K., kuriai apie posedžio vieta ir laika pranešta prašo byla nagrineti jai nedalyvaujant, o pareiškima tenkinti (t.2,b.l.29).

12Suinteresuotas asmuo D. Ž., kuriam apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (t.2, b.l. 15), atsiliepimu (t.1, b.l. 137) prašo pareiškimo netenkinti, nes terminas praleistas be svarbiu priežasciu.

13Suinteresuotas asmuo A. U., kuriai apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (t.2,b.l. 13) , atsiliepimu (t.1, b.l. 118, 141) prašo byla nagrineti jai nedalyvaujant, o pareiškimo netenkinti, nes terminas praleistas be svarbiu priežasciu.

14Pareiškimas patenkinamas .

15Praleistu istatymuose nustatytu terminu atnaujinimas galimas tais atvejais, kai nustatoma, kad terminas praleistas del svarbiu priežasciu, t. y. termino, per kuri asmuo, siekiantis konkrecios teises igyvendinimo, turejo atlikti atitinkamus procedurinius veiksmus, eigos metu egzistavo aplinkybes, kurios kliude asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstova atlikti atitinkamus procedurinius veiksmus, ir šios aplinkybes nepriklause nuo asmens valios. Tokios aplinkybes kiekvienu atveju yra skirtingos, ju vertinimas ir atitinkamai pripažinimas svarbiomis ar nesvarbiomis kiekvienu atveju priklauso nuo konkrecios bylos konkreciu faktiniu aplinkybiu, nuo prašyma atnaujinti praleista termina teikianciu asmenu individualiu savybiu ir pan. Tokiu faktiniu aplinkybiu vertinimas ir atitinkamos išvados (kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias - ne) priklauso teismo diskrecijai.

16Iš pareiškejo aiškinimo, rašytiniu bylos duomenu ( žr. prijungta civiline byla Nr. 2-1928-301/2009) nustatyta, kad pareiškejas per tris menesius nuo palikejo Vytauto S. R., mirusio, mirties nesikreipe i notaru biura del palikimo priemimo ir ši istatymu nustatyta termina praleido, nes neturejo dokumentu, patvirtinanciu giminystes santykius su velioniu. Ir tik butent pareiškejo aktyvumas bei suinteresuotumas priimti palikima po velionio dedes mirties salygojo civilines bylos del juridine reikšme turincio giminystes santykiu fakto nustatymo pareiškejo iniciatyva iškelima, ko pasekoje šio teismo 2009-06-10 sprendimu civilineje byloje Nr. 1928-301/2009 buvo nustatytas juridine reikšme turintis giminystes faktas, tai yra, kad jis (pareiškejas ) ir jo brolis J. R. yra velionio Vytauto S. R. sunenai. Teismas sprendžia, kad pareiškejo giminystes santykius su velioniu patvirtinanciu dokumentu nebuvimas objektyviai ( tai yra del nuo pareiškejo valios nepriklausanciu priežasciu salygojes pareiškejo negalejima igyvendinti savo teise per 3 menesius nuo palikejo mirties priimti palikima) nulemes šio termino praleidima, laikytina svarbia šio termino praleidimo priežastimi. Mineta, kad bylos duomenys liudija, jog ir paties pareiškejo bei jo sutuoktines, kuria pareiškejui reikejo rupintis, sveikatos sutrikimai trukde pareiškejui tinkamai igyvendinti savo teise priimti palikima po dedes mirties. O butent: pareiškejas laikotarpyje nuo 2006-11-06 iki 2006-11-10 bei nuo 2007-10-25 iki 2007-10-29 del stuburo skausmu bei dekompensuotos galvos smegenu krauojotakos buvo gydomas Kauno 2-oje klinikineje ligonineje (t.1, b.l. 151 ir b.l. 152), jam nustatytas darbingumo lygis -35% (t.1, b.l.155). Pažymetina, kad tokiai pareiškejo sveikatos buklei buvo budingi šie simptomai (t.1, b.l.151- išrašas iš medicininiu dokumentu): galvos svaigimas, metymas i šonus, pykinimas, silpnumas, kaires rankos tirpimas, skausmai kairiajame peties sanaryje, koordinacines sistemos deficitas, gilejanti smegenu išemija, atraminio judamojo aparato veiklos sutrikimas. Pažymetina, kad kiekvienas asmuo turi dometis savo teisemis ir pareigomis, t. y. turi elgtis protingai. Protingumas reikalauja, kad asmuo elgtusi apdairiai, atidžiai, rupestingai, teisingai ir sažiningai. Asmens veiksmai konkrecioje situacijoje vertinami pagal apdairaus, rupestingo, atidaus asmens (lot. bonus pater familias) elgesio adekvacioje situacijoje etalona. Teismas, ivertines byloje surinktus irodymus, sprendžia, kad pareiškejas buvo pakankamai aktyvus ir suinteresuotas del palikimo po velionio dedes mirties priemimo ir termino palikimui priimti atnaujinimo, taciau savo teisiu tinkamai negalejo igyvendinti del nuo jo valios nepriklausanciu priežasciu, o butent: tik 2009-06-10 teismo 2009-06-10 sprendimu civilineje byloje, iškeltoje pareiškejo iniciatyva (Nr. 1928-301/2009) buvo nustatytas juridine reikšme turintis giminystes faktas, tai yra, kad jis (pareiškejas ) ir jo brolis J. R. yra velionio Vytauto S. R. sunenai; be to tiek pareiškejo, tiek jo sutuoktines sveikatos sutrikimai objektyviai trukde pareiškejui tinkamai naudotis savo teise priimti palikima po dedes mirties , - kas traktuotina svarbia termino palikimui priimti praleidimo priežastimi.

17

18Tokiu budu praleistas terminas atnaujinamas ( CK 5.56 str., 5.57, ( - ) str. ).

19Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. , 290 -291 str.,

Nutarė

20Pareiškima patenkinti .

21Atnaujinti praleista istatymu nustatyta termina trims menesiams pareiškejui A. R., a.k. ( - ) palikimui priimti po tevo brolio (dedes) Vytauto S. R., a.k. ( - ) mirusio, kurio paskutine gyvenamoji vieta buvo Kauno g. 42-17, Marijampole, mirties.

22Priteisti iš A. R. valstybes naudai 131,40 lt. viena šimta trisdešimt viena lita 40 cnt. ) išlaidu susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, sumokant Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM saskaiton Nr. LT 247300010112394300 Swedbank, AB imokos kodas 5660.

23Nutartis per 7 dienas apeliacine tvarka gali buti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma .

Proceso dalyviai