Byla A8.-5816-1078/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Narbutaitė,

2dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui T. K. (T. K.),

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje T. K., a. k. ( - ) gyvenantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

4Teismas

Nustatė

5T. K., būdamas UAB „( - )“ (toliau – ir Bendrovė), įmonės kodas ( - ), per nustatytą laikotarpį nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2018 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje, kurį UAB „( - )“ privalėjo būti pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Tokiu būdu T. K. padarė ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

6Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas T. K. kaltę dėl padaryto administracinio nusižengimo pripažino pilnai, nurodė, kad nepateikė finansinių ataskaitų, nes dirba vienas ir nespėja visko laiku pateikti. Kaip Bendrovės vadovas žino, kada reikia pateikti finansines ataskaitas, dažnai būna išvažiavęs, todėl nespėjo, tačiau visada pateikia, tik šį kartą nespėjo to padaryti. Nurodė, kad finansines ataskaitas pateiks per ateinančią savaitę, finansinių ataskaitų nepateikė nepiktybiškai, o paprasčiausiai dėl to, kad nespėjo.

7ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

8CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, ABĮ 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose įtvirtinta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kito termino.

9Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punktą bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal minėto įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

10Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

11Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį, ir Bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl UAB „( - )“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d.

12T. K. kaltė, padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje, įrodyta visumos byloje esančių įrodymų. Iš administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b.l. 2). Protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga. Iš 2019 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad T. K. nuo 2009 m. gruodžio 4 d. buvo paskirtas UAB „( - )“ vadovu, Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais). Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir Bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), kadangi bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl 2018 m. UAB „( - )“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Iš minėto Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad UAB „( - )“ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2018 m. nėra pateikti iki šiol, be to akivaizdžiai matoma, kad ir ankstesniais metais (2011 - 2013 m., 2015 – 2018 m.) būta pažeidimų dėl finansinių ataskaitų pateikimo terminų nesilaikymo (b.l. 3-6).

13Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas sprendžia, jog T. K., būdamas UAB „( - )“ vadovu, turėdamas įstatymo įtvirtintą pareigą teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Registro tvarkytojui 2018 m. UAB „( - )“ metinių finansinių ataskaitų rinkinius ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d., šios pareigos tinkamai nevykdė, todėl toks jo pareigų nevykdymas tinkamai kvalifikuotas kaip administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, padarymas.

14T. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis dėl padaryto nusižengimo kaltę pripažino pilnai, nuoširdžiai gailėjosi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

15Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į nusižengimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes – padarytas administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir statistika. Skirdamas nuobaudą, teismas taip pat atsižvelgia į administracinėn atsakomybėn traukiamo T. K. asmenybę – duomenų apie teistumą ir baustumą nepateikta, taip pat į nustatytą administracinę atsakomybę lengvinančią aplinkybę, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į aplinkybę, jog finansinių ataskaitų rinkinys nepateiktas nepiktybiškai, o dėl neapdairumo, esant dideliam darbo krūviui nespėjant visko sužiūrėti laiku. Atsižvelgiant į tai, kas yra išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ANK 22 straipsnyje numatyta administracinės nuobaudos paskirtis šiuo konkrečiu atveju bus pasiekta paskyrus T. K. minimalią baudą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje.

16Teismas, vadovaudamasis ANK 223 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsniu, 636 straipsniu,

Nutarė

17T. K. (T. K.), a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje (UAB „( - )“ finansinių ataskaitų rinkinių nepateikimas už 2018 m.) ir skirti jam 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.

18Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas”, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke.

19Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje - administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 19107694762.

20Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (ANK 668 straipsnio 4 dalis).

21Išaiškinti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

22Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Narbutaitė,... 2. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui T. K. (T. K.),... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 4. Teismas... 5. T. K., būdamas UAB „( - )“ (toliau – ir Bendrovė), įmonės kodas ( -... 6. Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas T. K. kaltę... 7. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už... 8. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, ABĮ 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos... 9. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punktą bendrovės metinių finansinių... 10. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir... 11. Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį, ir Bendrovės steigimo dokumentus (įstatus),... 12. T. K. kaltė, padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223... 13. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas sprendžia, jog T. K., būdamas... 14. T. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis dėl padaryto... 15. Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į nusižengimo pobūdį, jo padarymo... 16. Teismas, vadovaudamasis ANK 223 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsniu, 636... 17. T. K. (T. K.), a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį... 18. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 19. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją... 20. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus... 21. Išaiškinti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kad,... 22. Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar...