Byla A-248-650-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Romano Klišausko,

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei

3teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. L. skundą atsakovams valstybei, atstovaujamai Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, ir Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui dėl darbo užmokesčio priteisimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovų 445,64 Lt žalos atlyginimą. Pareiškėjas nurodė, kad 2003 - 2004 metais, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalimi, Vyriausybės 2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr.53 „Dėl Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“, jam už darbą buvo sumokėtas ne visas darbo užmokestis, nes buvo taikytas indeksavimo koeficientas. Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu teisės aktus, kurių pagrindu buvo taikytas indeksavimo koeficientas, pripažino prieštaraujančiais Konstitucijai. Pareiškėjas nurodė, kad Vyriausybė, priimdama minėtą savo nutarimą, pasielgė neteisėtai. Neteisėti Vyriausybės veiksmai privertė Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą neišmokėti pareiškėjui dalies darbo užmokesčio, dėl ko jam buvo padaryta žala. Žala buvo padaryta ne tik Vyriausybės, bet ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato veiksmais. Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas, vykdydamas neteisėtą Vyriausybės nutarimą, nepagrįstai gavo iš to naudos (nepagrįstai praturtėjo).

6Atsakovai prašė pareiškėjo skundą atmesti. Atsakovai nurodė, kad pareiškėjui sumažintas darbo užmokestis buvo mokamas, remiantis atitinkamais Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymais, kurie nėra nuginčyti. Savo skundą pareiškėjas grindžia Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu, tačiau sumažintas atlyginimas buvo skaičiuojamas ir mokamas iki šio nutarimo priėmimo, kai atitinkami norminiai teisės aktai buvo laikomi teisėtais. Atsakovai nurodė, kad ginčo atveju nėra visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, nes, nemokant viso darbo užmokesčio, buvo veikiama taip, kaip buvo privalu veikti pagal tuo metu galiojusius įstatymus. Atsakovai nurodė, kad šiuo atveju Civilinio kodekso 6.237 straipsnis netaikytinas, nes nėra jame nustatytų sąlygų. Be to, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių atsakovų nepagrįstą praturtėjimą. Atsakovai taip pat nurodė, kad pareiškėjui neišmokėto darbo užmokesčio dalis yra 354,85 Lt, o ne 445,64 Lt.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

8Teismas nurodė, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Kol nėra atitinkamo Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą. Teismas nurodė, kad, sprendžiant, ar pareiškėjo reikalavimas dėl materialinės žalos atlyginimo gali būti tenkinamas, būtina nustatyti, ar Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas, mokėdamas pareiškėjui ne visą darbo užmokestį, veikė teisėtai, t. y. taip, kaip privalėjo veikti pagal įstatymus. Iki Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimo paskelbimo Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas, skirdamas ir mokėdamas pareiškėjui darbo užmokestį, privalėjo vadovautis tuo metu galiojusiais teisės aktais, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog ši institucija neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, ir nėra pagrindo priteisti pareiškėjui žalos atlyginimą. Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato įsakymai dėl indeksavimo koeficiento taikymo yra įvykdyti, todėl Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio nuostata neišmokėtai pareiškėjo darbo užmokesčio daliai negali būti taikoma.

9Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 5 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba apeliacinės instancijos teisme išnagrinėti bylą pagal pareiškėjo suformuluotą skundo pagrindą ir dalyką.

10Pareiškėjas nurodo, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo buvo pareikštas valstybei, tačiau pirmosios instancijos teismas pasisakė tik dėl žalos atlyginimo iš Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato galimybės. Šiam atsakovui toks reikalavimas iš viso nebuvo keltas. Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui buvo pareikštas reikalavimas dėl nepagrįsto praturtėjimo, tačiau dėl šio reikalavimo teismas iš viso nepasisakė. Tokiu būdu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nenusprendė dėl pareiškėjo pareikštų reikalavimų, o nusprendė dėl pareiškėjo nepareikšto reikalavimo. Pareiškėjas nurodo, kad reikalavimas valstybei buvo pareikštas dėl žalos, kurią padarė neteisėto Vyriausybės nutarimo priėmimas, atlyginimo. Reikalavimas Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui buvo pareikštas dėl nepagrįsto praturtėjimo. Susidariusi situacija teisiškai gali būti vertinama dvejopai. Pareiškėjas suformulavo du atskirus skundo pagrindus ir reikalavimus, kurie abu negali būti taikomi. Šios situacijos išsprendimas yra teismo prerogatyva, todėl galutinis sprendimas pagal pareiškėjo suformuluotas teisines galimybes priskirtinas teismui.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas valstybė, atstovaujama Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, prašo apeliacinį skundą atmesti.

12Atsakovas nurodo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Pareiga vykdyti įstatymų nuostatas yra bendra, taikytina tiek privatiems asmenims, tiek valstybės institucijoms. Kadangi išimtinė teisė spręsti, ar įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją, yra suteikta Konstituciniam Teismui, todėl kol nėra atitinkamo Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą. Tokiu būdu Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas, neišmokėdamas pareiškėjui viso darbo užmokesčio, veikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti. Todėl šiuo atveju nėra Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje nustatytų valstybės civilinės atsakomybės pagrindų.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir prašo apeliacinį skundą atmesti.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15nagrinėjamas ginčas kilo dėl pareiškėjui, jo manymu, neteisėtai neišmokėtos darbo užmokesčio dalies, dėl ko, pagal pareiškėją, jam atsirado žala, o atsakovas Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas nepagrįstai praturtėjo, priteisimo. Kolegija, spręsdama šioje byloje taikytinų materialinės teisės normų klausimą, konstatuoja, kad skundo reikalavimas priteisti šią darbo užmokesčio dalį Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo požiūriu laikytinas skundo (reikalavimo) dalyku. Toks pagal skunde nurodytas faktines bylos aplinkybes aiškiai suprantamas skundo reikalavimas suponuoja būtinumą taikyti pareigūnų darbo užmokestį reglamentuojančias, o ne civilinės teisės normas. Todėl nagrinėjant šį ginčą netaikytinos ir neanalizuotinos pareiškėjo skunde nurodytos civilinės (deliktinės) atsakomybės bei nepagrįsto praturtėjimo institutų normos. Teisės normos šioje administracinėje byloje turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į reikalavimų dėl darbo užmokesčio priteisimo teisinį pobūdį.

16Darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai pareiškėjui buvo taikomi, vadovaujantis Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr.686 ,,Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų antrą pusmetį“ patvirtintomis Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 m. II pusmetį taisyklėmis, Vyriausybės 2003 m. sausio

1717 d. nutarimu Nr.53 patvirtintomis Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklėmis. Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu teisės aktus, kurių pagrindu pareiškėjui buvo taikomi darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai ir kurių pagrindu jam buvo mokamas ne visas darbo užmokestis, pripažino prieštaraujančiais Konstitucijai. Tokiu būdu išnyko teisinis pagrindas, kuriuo atsakovas galėtų pagrįsti ne viso darbo užmokesčio mokėjimą pareiškėjui, ir pareiškėjo reikalavimas dėl taikant indeksavimo koeficientą jam neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo turi būti tenkinamas.

18Tai, kad ne viso darbo užmokesčio mokėjimo pareiškėjui metu dar nebuvo priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymą numatančių teisės aktų pripažinimo prieštaraujančiais Konstitucijai, nepaneigia pareiškėjo teisės į neišmokėto darbo užmokesčio priteisimą. Jeigu asmuo kreipiasi į teismą įstatymo nustatytais terminais, jis turi teisę į tai, kad būtų atsižvelgiama ir į vėliau priimtą Konstitucinio Teismo nutarimą dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų teisės normų konstitucingumo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas į teismą kreipėsi laiku, nepraleisdamas valstybės tarnautojų reikalavimams dėl darbo užmokesčio priteisimo taikytino Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatyto trejų metų senaties termino, todėl jis turi teisę į dėl indeksavimo koeficiento taikymo neišmokėto darbo užmokesčio priteisimą.

19Priteisiant dėl indeksavimo koeficiento taikymo neišmokėtą darbo užmokestį, pakanka konstatuoti darbo užmokesčio neišmokėjimo faktą. Papildomai nuginčyti atitinkamos valstybės institucijos įsakymus dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo jos valstybės tarnautojams nėra būtina (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A(1)-638/2005).

20Pareiškėjas prašo priteisti 445,64 Lt. Darbuotojo darbo užmokesčio kortelės, teismui pateiktos tiek pareiškėjo (b.l. 5-6), tiek atsakovo (b. l. 29-30) patvirtina, kad pareiškėjui dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo buvo neišmokėta 354,85 Lt. Todėl būtent tokia suma ir priteistina pareiškėjui iš atsakovo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato.

21Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė abiejų atsakovų atžvilgiu nepagrįstai, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas, patenkinant pareiškėjo reikalavimus ir priteisiant neišmokėtą darbo užmokesčio dalį iš atsakovo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato.

22Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

233 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

24apeliacinį skundą tenkinti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 5 d. sprendimo dalį, kuria atmesti pareiškėjo reikalavimai atsakovui Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui panaikinti.

26Pareiškėjo V. L. skundą atsakovui Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui tenkinti iš dalies.

27Priteisti pareiškėjui V. L. iš atsakovo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 354,85 Lt (tris šimtus penkiasdešimt keturis litus aštuoniasdešimt penkis centus).

28Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Loretai Česnavičienei... 3. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Teisėjų kolegija... 5. pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovų... 6. Atsakovai prašė pareiškėjo skundą atmesti. Atsakovai nurodė, kad... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 5 d. sprendimu... 8. Teismas nurodė, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir... 9. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 10. Pareiškėjas nurodo, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo buvo pareikštas... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas valstybė, atstovaujama Policijos... 12. Atsakovas nurodo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto vyriausiasis... 14. Teisėjų kolegija... 15. nagrinėjamas ginčas kilo dėl pareiškėjui, jo manymu, neteisėtai... 16. Darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai pareiškėjui buvo taikomi,... 17. 17 d. nutarimu Nr.53 patvirtintomis Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio... 18. Tai, kad ne viso darbo užmokesčio mokėjimo pareiškėjui metu dar nebuvo... 19. Priteisiant dėl indeksavimo koeficiento taikymo neišmokėtą darbo... 20. Pareiškėjas prašo priteisti 445,64 Lt. Darbuotojo darbo užmokesčio... 21. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė abiejų atsakovų... 22. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 23. 3 punktu teisėjų kolegija... 24. apeliacinį skundą tenkinti.... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 5 d. sprendimo... 26. Pareiškėjo V. L. skundą atsakovui Vilniaus miesto vyriausiajam policijos... 27. Priteisti pareiškėjui V. L. iš atsakovo Vilniaus miesto vyriausiojo... 28. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 29. Nutartis neskundžiama....