Byla 2-14-496/2010
Dėl pastato pripažinimo išnykusiu bei ipareigojimo iregistruoti pastato išnykimo fakta ir n u s t a t e :

1Kelmes rajono apylinkes teismo teiseja Daiva Valciukiene, sekretoriaujant Ritai Valantiejienei, dalyvaujant pareiškejo atstovei prokurorei Dianai Vileikienei, suinteresuotam asmeniui A. K., jo atstovei advokato padejejai Juratei Galdikienei, suinteresuoto asmens R. V. imones atstovui advokatui Arunui Koskui, suinteresuoto asmens VI Registru centro Šiauliu filialo atstovui Rolandui Bogušui, suinteresuoto asmens Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos atstovui Arturui Ramanauskui, suinteresuoto asmens Šiauliu miesto savivaldybes administracijos atstovei Žyvilei Rimšienei, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal Šiauliu miesto apylinkes prokuraturos pareiškima suinteresuotiems asmenims VI „Registru centro“ Šiauliu filialui, A. K., R. V. imonei, Šiauliu apskrities viršininko administracijai, Šiauliu miesto savivaldybes administracijai, Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos del pastato pripažinimo išnykusiu bei ipareigojimo iregistruoti pastato išnykimo fakta ir n u s t a t e :

2Pareiškejas Šiauliu miesto apylinkes vyriausiasis prokuroras, gindamas viešaji interesa, pareiškimu (t.1 l.21-23, 133-134, t.2 l.2-3) prašo pripažinti pastata adresu ( - ), unikalus nr. ( - ) išnykusiu, ipareigoti Nekilnojamojo turto registra iregistruoti pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), išnykimo fakta.

3Pareiškejo atstove prašo patenkinti pareiškima, nurodo, kad pastato ( - ) nera, tai patvirtina antstoles E.Rulienes faktiniu aplinkybiu nustatymo protokolas. Šio pastato iregistravimas nekilnojamojo turto registre užkerta kelia valstybei disponuoti žeme. Pareiškejo atstove nurode, kad R. V. imone i pastata ( - ) neturi jokiu teisiu, Aukšciausiasis Teismas 2009-06-15 dienos nutartyje nurode, kad R. V. imone pastata igijo ne kaip nekilnojamaji daikta, taciau kaip pastato konstrukcijas ir statybines medžiagas.

4Suinteresuotas asmuo A. K. su pareiškimu sutinka. Jo atstove su pareiškimu sutinka, prašo ji patenkinti, nurodo, kad šioje byloje reikia nustatyti pastato išnykimo juridini fakta, nes niekas iš suinteresuotu asmenu nesiima veiksmu pagal Statybos techninio reglamento STR nuostatas del pastato galutinio išardymo ir išnykimo iregistravimo viešame registre. R. V. daiktines teises i pastata ( - ) yra išregistruotos. Pagal CK 4.40 str. 1d. statiniai priklauso žemes savininkui, t.y. valstybei, taciau valstybe atstovaujancios institucijos nesiima veiksmu del pastato išnykimo iregistravimo.

5Suinteresuoto asmens – Šiauliu miesto savivaldybes – atstove su prokuroro pareiškimu sutinka.

6Suinteresuotas asmuo – Šiauliu apskrities viršininko administracija – atsiliepime i ieškini (t.2, l.11,12), nurode, kad su pareiškimu nesutinka, nurodo, kad ( - ) yra išlike statinio pamatai ir dalis betoniniu grindu, todel nera pagrindo konstatuoti, kad statinys yra išnykes. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 36 straipsnis numato, kad statinys yra nugriautas ir statybviete sutvarkyta, kai išardytos visos konstrukcijos (tarp ju ir pamatai), pašalintos statybines medžiagos bei atliekos, susidariusios griovimo metu ir išlygintas žemes paviršius. Tais atvejais, kai požemines statinio dalies išardymas sudetingas ir nebutinas, leidžiama požemine dali išardyti ne visa, taciau ne mažiau kaip 0,5 m. nuo žemes paviršiaus. Nugriautas statinys išregistruojamas iš Nekilnojamojo turto registro“. Pasikeitus ju anksciau igalioto atstovo A.Ramanausko darbo funkciju pavaldumui, Šiauliu apskrities viršininko administracija i teismo posedi naujo atstovo neatsiunte.

7Suinteresuoto asmens - Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos atstovas nurode, kad su pareiškimu nesutinka, ( - ) yra like iki 10 procentu statinio – like pamatu ir grindu fragmentai. Nustacius, jog pastato liko 0 procentu, statybos inspekcijos atstovai rašo pažyma, kad statinys yra nugriautas ir tuomet daiktas yra išregistruojamas iš nekilnojamojo turto registro.

8Suinteresuoto asmens VI „Registru centro“ Šiauliu filialo atstovas su pareiškimu nesutinka, prašo ji atmesti, nurodo, kad pastatas yra iš dalies nugriautas, taciau like 6 procentai pastato. Tam, kad butu išregistruotas pastatas, turi buti pateikta pažyma, kad pastatas yra nugriautas. Atstovas nurodo, kad pastata pripažinus bešeimininkiu, galima butu spresti del jo visiško nugriovimo.

9Pareiškimas netenkintinas.

10Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išraše (t.1, l.123-128) nurodyta, kad ( - ), iregistruotas pastatas – 6 ir 7 modulis, unikalus Nr. ( - ), pagrindine tiksline naudojimo paskirtis – garažu, statybos pabaigos metai – 1989m., pastato savininku buvo iregistruota R. V. imone. Iregistravimo pagrindas – 2008-09-16 teismo sprendimas. Iš Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009m. birželio 15 dienos nutarties (t.1, l.113-115) matyti, kad šia nutartimi yra panaikintas 2008-09-16 dienos Šiauliu miesto apylinkes teismo sprendimas, kurio pagrindu buvo iregistruota nuosavybes teise i minetus pastatus R. V. imonei pagal igyjamaja senati. Aukšciausiasis Teismas nutartyje nurode, kad 2000m. kovo 8 diena pirkimo pardavimo sutartimi R. V. imone iš likviduojamos AB „Nuklonas“ nupirko ( - ), buvusi pastata, kuri sudare modulis 6, modulis 7 ir modulis 8. Ši sutartis turto registro imoneje nebuvo iregistruota. Buvusio savininko AB „Nuklonas“ nuosavybes teise Žemes ir kito nekilnojamojo turto registre i ši pastata nebuvo iregistruota, taciau AB „Nuklonas“ be projektavimo dokumentu ir statybos leidimo statyta ir nebaigta statyti pastata nuo 1989m. buvo itraukes i bendroves balansa. Minetoje nutartyje Aukšciausiasis Teismas konstatavo, kad pastatas nebuvo registruotas del avarines bukles, o R. V. imone pageidavo pirkti pastata nugriauti, nenustatant nugriovimo termino. T.y. R. V. imone pirko ne pastata, kaip nekilnojamaji turta, taciau kaip kilnojamaji daikta - pastato konstrukcijas ir statybines medžiagas. Nekilnojamojo turto registre minimas pastatas Architektu 1, Šiauliuose buvo iregistruotas 2005m. teismo sprendimo, kuris veliau buvo panaikintas, pagrindu.

11Iš VI Registru centro Šiauliu filialo pažymos ir nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašo (t.2, l. 43-47) matyti, kad 2009m. gruodžio 10 diena išregistruotos nuosavybes teises, kurios Nekilnojamojo turto registre buvo iregistruotos R. V. imonei i nekilnojamaji daikta – pastata 6 ir 7 moduli, unikalus Nr. ( - ). Taciau pats nekilnojamasis daiktas liko iregistruotas nekilnojamojo turto registre.

12Antstoles Eurikos Rulienes faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokole (t.1, l.17-19) užfiksuota, kad adresu Architektu g. 1, sklype Nr.21 pastatu nera. Antstolis Tomas Ubartas faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokole (t.1, l.141-154) užfiksavo, kad Architektu 1, Šiauliuose, buvusio didelio gamybinio pastato vietoje matosi išlikusi dalis betoniniu pamatu, kurie eina aplink sklypo perimetra. Taip pat yra išlikusi dalis betoniniu grindu, yra nupjautu metaliniu vamzdžiu (atramu), statybinio laužo likuciu. Visi dalyvaujantys byloje asmenys patvirtino, kad buvusio statinio vietoje yra like tik dalis iškilusiu virš žemes betoniniu pamatu ir dalis betoniniu grindu, yra like tik apie 6 procentus buvusio pastato.

13Prokuroras prašo pripažinti pastata išnykusiu, siekiant kad valstybe galetu laisvai disponuoti žemes sklypu, kuriame buvo pastatas – modulis 6 ir 7 Architektu gatveje Nr.1, Šiauliuose.

14Pagal CPK 444, 445 straipsniu nuostatas juridine reikšme turincius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybes: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridine reikšme; 2) pareiškejas neturi dokumentu, patvirtinanciu ta juridine reikšme turinti fakta; 3) pareiškejas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentu, patvirtinanciu atitinkama juridine reikšme turinti fakta, arba pareiškejas negali ne teismo tvarka atkurti prarastu dokumentu, patvirtinanciu juridine reikšme turinti fakta. Kai nera bent vienos iš nurodytu aplinkybiu, klausimas del juridine reikšme turincio fakto nustatymo nenagrinetinas teisme.

152002-04-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro isakymu Nr.218 patvirtintas Statybos techninio reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, kuris reguliuoja statybos leidimu išdavima naujo statinio statybai, statinio rekonstravimui, remontui, statinio griovimui ir kt. Del leidimo statini griauti, kaip ir del kitu leidimu asmuo turi kreiptis i savivaldybes administracijos subjekta. Reglamento 38 straipsnis numato, kad statinys yra nugriautas ir statybviete sutvarkyta, kai išardytos visos konstrukcijos (tarp ju ir pamatai), pašalintos statybines medžiagos bei atliekos, susidariusios griovimo metu ir išlygintas žemes paviršius. Tais atvejais, kai požemines statinio dalies išardymas sudetingas ir nebutinas, leidžiama požemine dali išardyti ne visa, taciau ne mažiau kaip 0,5 m. nuo žemes paviršiaus. 2002-07-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybes Nutarimo Nr.1129 36 straipsnis numato, kad nekilnojamasis daiktas išregistruojamas iš nekilnojamojo turto registro, kai pateikiamas teises aktu nustatytas dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo daikto žuvimo fakta. Nugriautas statinys išregistruojamas iš Nekilnojamojo turto registro“. Iš to matyti, kad valstybeje yra nustatyta kitokia, ne teismo tvarka gauti dokumenta, patvirtinanti juridine reikšme turinti fakta - statinio nugriovima, išnykima, ir nustatytos salygos, kada pastatas pripažistamas nugriautu.

16Konstatavus, kad, atsižvelgiant i istatymu ir kitu teises aktu nuostatas, yra nustatyta neteismine tvarka prašomam faktui nustatyti ir patvirtinti, pripažistama, kad nera vienos iš butinu juridinio fakto nustatymo salygu (CPK 445 straipsnis). Šiai aplinkybei paaiškejus po to, kai pareiškimas del juridine reikšme turincio fakto nustatymo buvo priimtas, civiline byla turi buti nutraukta (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

17Nutraukiant byla del pastato pripažinimo išnykusiu, nera pagrindo ypatingosios teisenos tvarka patenkinti reikalavima ipareigoti nekilnojamojo turto registra iregistruoti pastato išnykimo fakta.

18Pažymetina, kad pastatas – modulis 6 ir 7, ( - ) buvo iregistruotas Nekilnojamojo turto registre 2005 metais pagal R. V. imones prašyma, remiantis teismo sprendimu, kuris veliau buvo panaikintas, veliau Aukšciausiasis Teismas pasisake, kad ši pastata R. V. imone igijo ne kaip nekilnojamaji turta, o kaip kilnojamaji turta, todel galetu buti sprendžiamas klausimas del pastato iregistravimo nekilnojamojo turto registre panaikinimo, taciau ne ypatingosios teisenos tvarka.

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 293str.1d., 444str., 445str. teismas

Nutarė

20Nutraukti civiline byla pagal Šiauliu miesto apylinkes prokuraturos pareiškima suinteresuotiems asmenims VI „Registru centro“ Šiauliu filialui, A. K., R. V. imonei, Šiauliu apskrities viršininko administracijai, Šiauliu miesto savivaldybes administracijai, Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos del pastato pripažinimo išnykusiu bei del ipareigojimo iregistruoti pastato išnykimo fakta.

21Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama Šiauliu apygardos teismui per Kelmes rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. Kelmes rajono apylinkes teismo teiseja Daiva Valciukiene, sekretoriaujant... 2. Pareiškejas Šiauliu miesto apylinkes vyriausiasis prokuroras, gindamas... 3. Pareiškejo atstove prašo patenkinti pareiškima, nurodo, kad pastato ( - )... 4. Suinteresuotas asmuo A. K. su pareiškimu sutinka. Jo... 5. Suinteresuoto asmens – Šiauliu miesto savivaldybes – atstove su prokuroro... 6. Suinteresuotas asmuo – Šiauliu apskrities viršininko administracija –... 7. Suinteresuoto asmens - Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos... 8. Suinteresuoto asmens VI „Registru centro“ Šiauliu filialo atstovas su... 9. Pareiškimas netenkintinas.... 10. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išraše (t.1, l.123-128)... 11. Iš VI Registru centro Šiauliu filialo pažymos ir nekilnojamojo turto... 12. Antstoles Eurikos Rulienes faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokole (t.1,... 13. Prokuroras prašo pripažinti pastata išnykusiu, siekiant kad valstybe galetu... 14. Pagal CPK 444, 445 straipsniu nuostatas juridine reikšme turincius faktus... 15. 2002-04-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro isakymu Nr.218 patvirtintas... 16. Konstatavus, kad, atsižvelgiant i istatymu ir kitu teises aktu nuostatas, yra... 17. Nutraukiant byla del pastato pripažinimo išnykusiu, nera pagrindo... 18. Pažymetina, kad pastatas – modulis 6 ir 7, ( - ) buvo iregistruotas... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 293str.1d., 444str., 445str. teismas... 20. Nutraukti civiline byla pagal Šiauliu miesto apylinkes prokuraturos... 21. Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama Šiauliu apygardos teismui per...