Byla AS-556-371-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas), Sigitos Rudėnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. M. skundą atsakovams Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) įpareigoti Kurtuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialiojo plano rengėją VĮ Valstybinio žemės instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrių ir planavimo organizatorių Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos įtraukti į specialiojo plano esamos situacijos analizės dokumentus sklype ( - ), esančią sodybą; 2) įpareigoti Kurtuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialiojo plano rengėją VĮ Valstybinio žemės instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrių ir planavimo organizatorių Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos įtraukti į specialiojo plano sprendinius pagal esamos situacijos analizės dokumentus sklype ( - ), esančios sodybos ir sklypo teisinio statuso ir teritorijos naudojimo rėžimo sprendinius.

5Pareiškėjas skunde taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: 1) uždrausti atsakovams atlikti veiksmus, susijusius su Kurtuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialiojo plano projekto dalies teritorijoje 1,73 ha ploto miškų ūkio paskirties sklype ( - ), ir 7,97 ha ploto miškų ūkio paskirties sklypas kad. Nr. 9128/0001:46, ( - ), svarstymu, derinimu, tikrinimu, tvirtinimu, registravimu, galiojimu, keitimu, monitoringu, kol nebus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje; 2) panaikinti Kurtuvėnų regininio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialiojo plano esamos analizės ir sprendinių galiojimą dalyje - teritorijoje 1,73 ha ploto miškų ūkio paskirties sklype ( - ), ir 7,97 ha ploto miškų ūkio paskirties sklype ( - ), - neįtraukiant šių sklypų į numatomo steigti draustinio teritoriją ir nenustatant jam specialiajame plane numatomų teisinio statuso ir tvarkymo režimo, kol nebus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje.

6Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę motyvavo tuo, kad atsakovai be pagrindo atmeta pareiškėjo reikalavimus ir siekia nustatyta tvarka patvirtinti specialųjį planą ir, kad nustatyta tvarka suderinus, patikrinus, patvirtinus ir įregistravus specialųjį planą, bus labai apsunkintas ar net neįmanomas galimo teismo sprendimo įvykdymas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 31 d. nutarties dalimi pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmetė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 str.).

9Teismas konstatavo, jog vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi proceso dalyvių prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę turi būti motyvuotas, tai yra jame turi būti nurodytos konkrečios aplinkybės ir faktai, kurių pagrindu galima būtų konstatuoti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas. Pareiškėjas prašymo iš esmės nemotyvavo, nepagrindė įrodymais. Teismas taip pat nurodė, kad ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje yra išvardintas baigtinis reikalavimų užtikrinimo priemonių sąrašas ir pareiškėjo prašoma reikalavimo užtikrinimo priemonė - panaikinti akto galiojimą - jame nėra numatyta.

10III.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutarties dalį; taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: 1) uždrausti atsakovams atlikti veiksmus, susijusius su Kurtuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialiojo plano projekto dalies teritorijoje 1,73 ha ploto miškų ūkio paskirties sklype ( - ), ir 7,97 ha ploto miškų ūkio paskirties sklypas ( - ), svarstymu, derinimu, tikrinimu, tvirtinimu, registravimu, galiojimu, keitimu, monitoringu, kol nebus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje; 2) sustabdyti Kurtuvėnų regininio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialiojo plano esamos analizės ir sprendinių galiojimą dalyje - teritorijoje 1,73 ha ploto miškų ūkio paskirties sklype ( - ) ir 7,97 ha ploto miškų ūkio paskirties sklype ( - ), - neįtraukiant šių sklypų į numatomo steigti draustinio teritoriją ir nenustatant jam specialiajame plane numatomų teisinio statuso ir tvarkymo režimo, kol nebus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismui nustačius, kad esamos sodybos neįtraukimas į specialųjį planą yra neteisėtas, iškiltų papildomo bylinėjimosi išlaidų būtinybė: pareiškėjas turėtų dar kartą kreiptis į teismą, kad atsakovai būtų įpareigoti jau patvirtintą, galiojantį ir teisiškai įregistruotą specialųjį planą koreguoti, pareiškėjas patirtų žymią žalą, turėtų nepagrįstų išlaidų, susijusių su tokių neteisėtų specialiojo plano sprendinių galiojimu - dėl sodybos statinių ir sklypo naudojimo apribojimų, dėl turto registro duomenų pakeitimų ir kadastrinių planų perdarymų, kurios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio nuostatas nebūtų atlyginamos.

132. Teisme ginčijamas specialusis planas rengiamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Tai reiškia, kad valstybė neturi lėšų tokiems planams rengti, atitinkamai būtų apsunkintas ir reikalavimas pataisyti (koreguoti) jau patvirtintą ir galiojantį specialųjį nacionalinės reikšmės planą. Minėti argumentai išplaukia iš viešai deklaruotų teisės aktų - įstatymų, taip pat iš teismui pateiktos medžiagos, todėl skunde nebuvo plačiau dėstomi.

143. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies išdėstytoje normoje nėra tokių imperatyvų, kuriuos skundžiamoje nutartyje išdėstė teismas - dėl pareiškėjo prievolės pateikti labai konkrečias aplinkybes ir pan. Priešingai, minėta norma pažymi, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ex officio, teismo iniciatyva.

154. ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte yra nurodyta galima reikalavimo užtikrinimo priemonė - ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas. Būtent šią priemonę pareiškėjas ir prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo antruoju punktu, nurodydamas tokį aktą, kurio galiojimas sustabdomas (skunde redaguojama - panaikinti galiojimą) - Kurtuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialiojo plano projekto dalies, kuria neatsižvelgiama į sodybos buvimo faktą - ir nurodydamas, kuriam laikui toks sustabdymas prašomas - kol nebus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje. Teismas netinkamai išsiaiškino gramatinę konstrukciją - laikinai panaikinti akto ginčijamos dalies galiojimą - ir nepagrįstai nusprendė, jog ši konstrukcija neatitinka ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytos reikalavimo užtikrinimo priemonės. Turinio prasme virš nurodytos gramatinės konstrukcijos yra tapačios, nes laikinas galiojimo panaikinimas yra tapatus laikinam galiojimo sustabdymui, abiem atvejais juridinis rezultatas yra vienas - aktas laikinai nebegalioja.

16Atsakovas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

17Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo skunde pateiktas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nebuvo motyvuotas, todėl teismas teisingai nurodė, jog prašymas buvo nepagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis ir faktais. Jeigu bylos nagrinėjimo metu ginčijamas specialusis planas būtų patvirtintas, pareiškėjas turėtų galimybę vadovaujantis ABTĮ 52 straipsnio nuostatomis patikslinti savo skundo pagrindą ar dalyką. ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte yra numatyta reikalavimo užtikrinimo priemonė - ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas. Šiuo metu vyksta Kurtuvėnų regioninio parko tvarkymo plano bei Kurtuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų plano rengimo procedūros. Taigi šie specialiojo planavimo dokumentai yra rengimo stadijoje ir jie negali būti laikomi galiojančiais aktais, kurių galiojimas galėtų būti laikinai sustabdomas.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

22Pareiškėjas vadovaujasi ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktais ir atitinkamai prašo sustabdyti ginčijamo akto galiojimą bei uždrausti atsakovams atlikti tam tikrus veiksmus.

23Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti pareiškėjo prašomą ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus.

24Pareiškėjas prašo uždrausti atsakovams atlikti veiksmus, susijusius su Kurtuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialiojo plano projekto dalies teritorijoje 1,73 ha ploto miškų ūkio paskirties sklype ( - ), ir 7,97 ha ploto miškų ūkio paskirties sklypas ( - ), svarstymu, derinimu, tikrinimu, tvirtinimu, registravimu, galiojimu, keitimu, monitoringu, kol nebus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje. Toks pareiškėjo prašymas yra abstraktus, nes neaišku, kuriam atsakovui, kokius konkrečius veiksmus pareiškėjas siekia uždrausti atlikti. Pareiškėjo teigimu, atsakovai siekia nustatyta tvarka patvirtinti specialųjį planą ir, nustatyta tvarka suderinus, patikrinus, patvirtinus ir įregistravus specialųjį planą, bus labai apsunkintas ar net neįmanomas galimo teismo sprendimo įvykdymas. Remiantis teisiniu reglamentavimu, įtvirtintu Saugomų teritorijų įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme, regioninio parko tvarkymo planas (planavimo schema) yra specialaus planavimo dokumentas. Šis dokumentas rengiamas saugomos teritorijos naudojimą ir apsaugą reguliuojančioms kraštovaizdžio tvarkymo zonoms bei jų reglamentams, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos ir tvarkymo kryptims bei priemonėms, taip pat kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo bei kitoms tvarkymo priemonėms nustatyti, taigi yra specialiojo planavimo dokumentas, liečiantis plataus subjektų rato teises ir interesus. Teritorijų planavimo dokumentai įsigalioja tik juos patvirtinus. Kaip matyti iš Saugomų teritorijų įstatymo 28 straipsnio 6 dalies, saugomų teritorijų tvarkymo planus (planavimo schemas) ir projektus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos. Vyriausybė 2002 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 503 tvirtinti regioninių parkų tvarkymo planus (planavimo schemas) pagal kompetenciją įgaliojo Aplinkos ministeriją. Byloje ministerija atsakovu nėra, uždrausti jai tvirtinti regioninio parko tvarkymo planą pagrindo nėra. Be to, byloje esančių duomenų nepakanka konstatuoti, jog šioje bylos nagrinėjimo stadijoje yra pagrindas imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.

25ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte, kaip viena iš reikalavimo užtikrinimo priemonių, numatyta ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas.

26Pareiškėjas prašo sustabdyti Kurtuvėnų regininio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialiojo plano esamos analizės ir sprendinių galiojimą dalyje - teritorijoje 1,73 ha ploto miškų ūkio paskirties sklype ( - ) ir 7,97 ha ploto miškų ūkio paskirties sklype ( - ), - neįtraukiant šių sklypų į numatomo steigti draustinio teritoriją ir nenustatant jam specialiajame plane numatomų teisinio statuso ir tvarkymo režimo, kol nebus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje, tačiau pareiškėjas nagrinėjamoje byloje jokio akto neginčija, todėl teismas teisėtai atsisakė taikyti pareiškėjo prašytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

27Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė taikyti pareiškėjo prašytas reikalavimo užtikrinimo priemones, tad tenkinti atskirąjį skundą ir panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį nėra pagrindo.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo R. M. atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus... 5. Pareiškėjas skunde taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo... 6. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę motyvavo... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 31 d. nutarties... 9. Teismas konstatavo, jog vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi proceso... 10. III.... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. 1. Teismui nustačius, kad esamos sodybos neįtraukimas į specialųjį planą... 13. 2. Teisme ginčijamas specialusis planas rengiamas iš Europos Sąjungos... 14. 3. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies išdėstytoje normoje nėra tokių imperatyvų,... 15. 4. ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte yra nurodyta galima reikalavimo... 16. Atsakovas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos... 17. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo skunde pateiktas prašymas taikyti... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 22. Pareiškėjas vadovaujasi ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktais ir... 23. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti pareiškėjo... 24. Pareiškėjas prašo uždrausti atsakovams atlikti veiksmus, susijusius su... 25. ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte, kaip viena iš reikalavimo užtikrinimo... 26. Pareiškėjas prašo sustabdyti Kurtuvėnų regininio parko ir jo zonų ribų... 27. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 29. Pareiškėjo R. M. atskirąjį skundą atmesti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutarties... 31. Nutartis neskundžiama....