Byla I-1793-821/2017
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ivetos Pelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Petkevičienės ir Ernesto Spruogio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos P. L. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2pareiškėja patikslintu skundu (I t., b. l. 38-62) kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti 2016-09-22 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus (toliau – ir VSDFV Utenos skyrius) sprendimą Nr.(101260)Š34-32); 2) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) 2016-11-22 sprendimą Nr.(6.5)1-6562; 3) įpareigoti VSDFV Utenos skyrių priimti sprendimą dėl įtraukimo į tarnybos stažą pusę mokymosi laiko Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete iki tarnybos vidaus reikalų sistemoje, t. y. nuo 1970 iki 1975-06-25; 4) įpareigoti VSDFV Utenos skyrių priimti sprendimą dėl skyrimo pareiškėjai pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir ją mokėti; 5) priteisti iš atsakovo 1000 EUR neturtinės žalos atlyginimą; 6) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėja patikslintame skunde nurodė, kad 1991 m. balandžio 1 d. buvo atleista iš Vidaus reikalų sistemos pagal 67 straipsnio „d“ punktą dėl tarnybinio neatitinkamumo atestacine tvarka. Pareiškėjai nebuvo paskirta išankstinė pareigūnų ir karių pensija, o į tarnybos stažą nebuvo įtraukta pusė mokymosi laikotarpio aukštojoje mokykloje. Sulaukusi senatvės pensijos amžiaus, 2016-07-14 kreipėsi į VSDFV Utenos skyrių prašydama skirti pareigūnų ir karių pensiją, bei įskaityti į tarnybos stažą pusę mokymosi aukštojoje mokykloje laiko.

4VSDFV Utenos skyriaus 2016-09-22 sprendimu Nr.(10.126)Š34-32 prašymo netenkino. Nurodė, kad atsisako skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą, nes pareiškėja neva buvo atleista iš tarnybos dėl pačios kaltės ir nėra ištarnavusi 20 metų. Sprendime nei vienu žodžiu neužsimenama dėl mokymosi laiko įskaitymo į tarnybos stažą nuo 1970 m. iki 1975-06-25 (pareiškėjos skaičiavimu tai sudarytų 3 metus).

5Skundu kreipėsi ir į VSDFV dėl VSDFV Utenos skyriaus 2016-09-22 sprendimo panaikinimo. Gautame atsakyme pateikti pareiškėjai nesuprantami išvedžiojimai. Iš VSDFV negavo aiškaus, objektyvaus ir argumentuoto atsakymo į skundą.

6Pareiškėjos nuomone, jai turi būti skiriama bei mokama pareigūnų ir karių valstybinė pensija, į tarnybos stažą įskaitytas mokymosi laikotarpis, t. y. pusė mokymosi Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete iki tarnybos vidaus reikalų sistemoje laiko nuo 1970 m. iki 1975-06-25. VSDFV Utenos skyriaus 2016-09-22 ir VSDFV 2016-11-22 sprendimai teisiškai nepagrįsti ir teisiškai neargumentuoti ir todėl, pareiškėjos nuomone, turėtų būti panaikintini. Pareiškėja dėl neteisėtų atsakovo veiksmų prašo priteisti jai 1000 EUR neturtinės žalos atlyginimo.

7VSDFV Utenos skyrius atsiliepimu (I t., b. l. 84-89) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Nurodo, kad išnagrinėjęs pareiškėjos pensijos byloje esančius dokumentus, 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. (10.126) Š34-32 „Dėl atsisakymo P. L. skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą“ VSDFV Utenos skyrius atsisakė skirti pareiškėjai pareigūnų ir karių valstybinę pensiją pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 4 dalį, kaip neatitinkančiai vienos iš šioje dalyje nustatytos sąlygos šiai pensijai paskirti, t. y. dėl to, kad pareiškėja tarnybos laikas pareigūnų ir karių valstybinei pensijai yra mažesnis nei 20 metų (sąlyga, kad po atleidimo iš tarnybos dienos būtų praėję 3 metai pareiškėja atitinka). Pensijos byloje yra dokumentai, patvirtinantys, kad iš tarnybos pareiškėja buvo atleista dėl pačios kaltės.

9Pareiškėjos tarnybos laikas pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti – 18 metų 1 mėnuo ir 13 dienų – apskaičiuotas teisingai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtame 2016 m. rugpjūčio 11 d. tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lape Nr. 1VN-6 esančiais duomenimis, su kuriais pareiškėja susipažino pasirašydama šiame lape 2016 m. rugpjūčio 10 d. Į šį tarnybos laiką įskaityta ir pusė mokymosi Vilniaus universitete laiko (2 metai 4 mėnesiai ir 28 dienos), todėl pareiškėjos skunde nurodytas prašymas įpareigoti VSDFV Utenos skyrių priimti sprendimą dėl įtraukimo į tarnybos stažą pusę mokymosi laiko Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete iki tarnybos vidaus reikalų sistemoje, t. y. nuo 1970 m. iki 1975 m. birželio 25 d., nepagrįstas.

10VSDFV atsiliepimu (II t., b. l. 187-191) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

11Nurodo, kad VSDV Utenos skyrius išnagrinėjęs pareiškėjos prašymą ir pateiktus dokumentus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu 3 straipsnio 4 dalimi, skundžiamu 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. (10.126) Š34-32, teisėtai ir pagrįstai atsisakė skirti pareiškėjai pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, nes iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje ji buvo pašalinta dėl jos pačios kaltės ir nebuvo ištarnavusi vidaus reikalų sistemoje 20 metų.

12Pažymi, kad nei VSDFV, nei jos teritoriniams skyriams nesuteikta teisė spręsti dėl pareigūnų atleidimo iš pareigų teisėtumo, o duomenys pareiškėjos pateiktuose dokumentuose patvirtina, kad P. L. iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje atleista 1991-04-16 dėl tarnybinio neatitinkamumo atestacine tvarka už sistemingą piktnaudžiavimą tarnyboje, darbo drausmės pažeidimus, aplaidumą vykdant tarnybines pareigas.

13Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016 m. rugpjūčio 11 d. išduotame tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lape Nr. 1VN-6 nurodyta, jog P. L. tarnybos laikas pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti yra 18 metų 1 mėnuo 13 dienų. Į šį tarnybos laiką įskaityta ir pusė mokymosi Vilniaus Universitete laiko (2 metai 4 mėnesiai 28 dienos). Apie tai pareiškėja buvo informuota VSDFV 2016-11-22 sprendimu Nr. (6.5) I-6562.

14Tiek VSDFV Utenos skyrius, tiek VSDFV veikė taip, kai pagal teisės norminius aktus privalėjo veikti, priėmė teisėtus sprendimus ir jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Nekonstatavus valdžios institucijos darbuotojų veiksmų neteisėtumo, civilinė atsakomybė neatsiranda.

152017 m. vasario 13 d. pareiškėja pateikė papildomus paaiškinimus (III t., b. l. 3-4). Nurodė, kad su Vidaus reikalų ministerijos 1991-03-04 tarnybinio patikrinimo išvada susipažino tik kreipdamasi į teismą. Teigia, kad tarnybines pareigas atlikdavo pavyzdingai, ne kartą buvo skatinta. Dėl atleidimo nekovojo dėl sunkaus laikmečio.

16Skundas atmestinas.

17Byloje kilo ginčas dėl 2016 m. rugsėjo 22 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus sprendimo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimo, kuriais atsisakyta pareiškėjai skirti pareigūnų ir karių valstybinės pensiją. Pareiškėja taip pat prašo įpareigoti atsakovę įskaityti į tarnybos stažą pusę mokymosi aukštojoje mokykloje laiko ir priteisti neturtinės žalos atlyginimą.

18Iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2016 m. liepos 14 d. prašymu pareiškėja kreipėsi į VSDF teritorinį skyrių prašydama skirti jai valstybinę pareigūnų ir karių pensiją (II t., b. l. 23-38, 140-155). VSDFV Utenos skyrius, susipažinęs su pareiškėjos prašymu, 2016 m. liepos 22 d. raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją (toliau – ir Vidaus reikalų ministerija) prašydamas informuoti apie pareigūnų ir karių valstybinės pensijos paskyrimą ir mokėjimą, nurodant tikslius mokėjimo laikotarpius, ar atsisakymą skirti šią pensiją buvusiai vidaus reikalų sistemos pareigūnei P. L., atleistai iš vidaus tarnybos nuo 1991-04-16, bei atsiųsti priimtų sprendimų ir (ar) kitų su pensijos skyrimu susijusių dokumentų kopijas (išrašus) (I t., b. l. 90, 134) ir apie tai informavo pareiškėją (II t., b. l. 115-116). Vidaus reikalų ministerija 2016 m. rugpjūčio 12 d. rašte nurodė, kad Vidaus reikalų ministerijoje iki 2015 m. gruodžio 31 d. nebuvo priimtas sprendimas skirti P. L. valstybinę pensiją ir pateikė VSDFV Utenos skyriaus prašomus dokumentus (II t., b. l. 117-184).

19VSDFV Utenos skyrius 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. Nr. (10.126) Š34-32 „Dėl atsisakymo P. L. skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą“ atsisakė skirti pareiškėjai pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, nes ji iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje buvo pašalinta dėl jos pačios kaltės ir nebuvo ištarnavusi 20 metų (I t., b. l. 24, 179). Pareiškėja, nesutikdama su minėtu sprendimu, skundu kreipėsi į VSDFV (II t., b. l. 194-211). VSDFV 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr.(6.5)1-6562 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (10.126)Š34-32“ pareiškėjos skundo netenkino (I t., b. l. 25, II t., b. l. 192-194).

20Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas (toliau – ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas ar Įstatymas), ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, išdėstyti nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 218 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 ,,Dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Nuostatai).

21Nuo 2016 m. sausio 1 d. pareigūnams ir kariams, paskiausiai tarnavusiems vidaus reiklų sistemoje, pareigūnų ir karių valstybinę pensiją skiria ir moka VSDFV įgaliota administravimo įstaiga (Įstatymo 12 straipsnis). Ginčo, kad iki 2016 m. sausio 1 d. pareiškėjai Vidaus reikalų ministerija nebuvo paskyrusi valstybinės pareigūnų ir karių pensijos, byloje nėra.

22Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo sąlygos reglamentuojamos Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnyje, atskirai aptariant valstybinių pensijų skyrimo sąlygas pareigūnams, kurie išėjo iš tarnybos arba buvo atleisti nesant jų kaltės, ir tiems, kurie iš tarnybos buvo pašalinti dėl jų pačių kaltės. Nurodytas teisinis reguliavimas lemia, kad sprendžiant klausimą ar asmuo įgijo teisę į valstybinę pareigūnų ir karių pensiją, svarbu nustatyti tarnybos santykių pasibaigimo pagrindą.

23Vertinant pareiškėjos tarnybos santykių pasibaigimo pagrindus nustatyta, kad Vidaus reikalų ministerijos 1991 m. kovo 4 d. Tarnybinio patikrinimo išvada (II t., b. l. 122-131) už sistemingą piktnaudžiavimą tarnyba, dokumentų įforminimą ir užsienio pasų išdavimo pažeidžiant nustatytą tvarką, darbo drausmės pažeidimus, aplaidumą vykdant tarnybines pareigas, vadovybės nurodymų ignoravimą, Lietuvos Respublikos VTAV Vizų ir registracijos skyriaus inspektorę milicijos kapitonę P. L. pasiūlyta atleisti iš užimamų pareigų. Vidaus reikalų ministerijos 1991 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 86 (2 punktas), įsakyta P. L. atleisti iš pareigų (II t., b. l. 132-134). 1991 m. balandžio 11 d. Vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr. 62 s/s pareiškėja P. L. iš tarybos atleista nuo 1991 m. balandžio 16 d. (II t., b. l. 135-137). Atleidimo iš tarnybos data ir pagrindai taip pat nurodyti tarnybos byloje (II t., b. l. 163, 166). Vidaus reikalų ministerijos 1991 m. balandžio 11 d. įsakyme „Dėl asmeninės sudėties“ Nr. 62a/s (I t., b. l. 117), nurodyta, kad milicijos kapitonės P. L., atleidžiamos darbo vidaus reikalų organuose pagal 67 straipsnio „d“ punktą (pagal tarnybinį neatitinkamumą atestacine tvarka) nuo 1991 m. balandžio 16 d. tarnybos laiką sudaro 15 metų, 6 mėnesiai ir 15 dienų. Atsižvelgiant į byloje esančius rašytinius įrodymus pripažintina, kad pareiškėjos tarnybos santykiai pasibaigė dėl jos pačios kaltės.

24Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pareigūnams ir kariams, kurie iki 2016 m. sausio 1 d. dėl pačių kaltės buvo pašalinti iš vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės sistemos (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) ir kurie 2016 m. sausio 1 d. buvo ištarnavę vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbę muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikę kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 20 ir daugiau metų, valstybinė pensija skiriama, kai po atleidimo iš tarnybos dienos yra praėję 3 metai arba kai jie yra sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jeigu toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių).

25Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. rugpjūčio 11 d. Tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lape Nr. 1VN-6 nurodyta, kad P. L. tarnybos laikas pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti yra 18 metų 1 mėnuo 13 dienų (II t., b. l. 119-120). Į šį tarnybos stažą, priešingai nei teigia pareiškėja, įskaičiuota pusė mokymosi laiko Vilniaus universitete, laikotarpiu nuo 1970-09-01 iki 1975-06-25, kaip tai numatyta Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 8 punkte. Pareiškėja studijavo 4 metus 9 mėnesius ir 25 dienas, todėl į tarnybos stažą atitinkamai įskaityta 2 metai 4 mėnesiai ir 28 dienos (II t., b. l. 119-120). Pareiškėja parašu patvirtino, jog su tarnybos darbo laiko (darbo stažo) apskaitos duomenimis pensijai skirti susipažino (II t., b. l. 120). Į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad pareiškėja nėra įgijusi Pareigūnų ir karių įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatyto 20 metų darbo stažo, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė skirti jai pareigūnų ir karių valstybinę pensiją.

26Pareiškėjos skunde minima Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostata, jog pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir išmokama išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams, sukakusiems įstatymų arba statutų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jeigu toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių) ir ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 5 ir daugiau metų, pareiškėjai negali būti taikoma, nes pareiškėja iš tarnybos išėjo ne savo noru, o buvo atleista dėl jos pačios kaltės. Nors pareiškėja bylos nagrinėjimo metu pateikė papildomus paaiškinimus dėl jos atleidimo, teigdama, jog savo tarnybines pareigas vykdė tinkamai, tačiau tarnybos santykių pasibaigimo pagrįstumo vertinimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Vidaus reikalų ministerijos įsakymas, kuriuo pareiškėja atleista iš tarnybos dėl darbo drausmės pažeidimų ir aplaidaus pareigų vykdymo nėra panaikintas ar nuginčytas teisės aktų nustatyta tvarka. VSDFV ir jos teritoriniai skyriai taip pat neturi diskrecijos teisės vertinti pareigūnų atleidimo iš pareigų teisėtumo.

27Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, daro išvadą, jog pareiškėja neatitinka Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos turėti 20 metų tarnybos stažo, todėl neįgijo teisės į valstybinę pareigūnų ir karių pensiją. Tarnybos stažas apskaičiuotas teisingai, į jį teisės aktų nustatyta tvarka įskaičiuota pusę laiko, kai pareiškėja studijavo aukštojoje mokykloje. Skundžiami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, priimti įgaliotų viešojo administravimo subjektų, pagrįsti objektyviais duomenimis ir teisės normomis, motyvuoti, aiškiai ir suprantamai išdėstyti, juose nurodyta apskundimo tvarka, todėl atitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad tenkinti pareiškėjos reikalavimų dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nėra pagrindo.

28Pareiškėja taip pat prašo priteisti jai neturtinės žalos atlyginimą ir šį reikalavimą kildina iš neteisėtų atsakovės veiksmų, t. y. atsisakymo paskirti valstybinę pareigūnų ir karių valstybinės pensiją, pusės mokymosi laiko neįskaitymo į tarnybos stažą, neteisėtų sprendimų. Reikalavimas dėl žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės) atlyginimo, kuris kildinamas iš valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnis), gali būti tenkinamas tik esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui. Nenustačius bent vienos iš minimų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnį nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą. Nagrinėjamu atveju byloje konstatuota, jog VSDFV Utenos skyrius pagrįstai atsisakė skirti pareiškėjai valstybinę pareigūnų ir karių valstybinės pensiją, teisingai apskaičiavo jos tarnybos stažą, tinkamai išnagrinėjimo pareiškėjos prašymą ir priėmė motyvą, aiškų ir objektyviais duomenimis pagrįstą sprendimą, t. y. nenustatyti neteisėti atsakovo veiksmai (neveikimas), o nenustačius neteisėtų veiksmų, nėra ir atsakomybės pagal CK 6.271 straipsnį pagrindinės sąlygos, todėl kitų viešosios atsakomybės sąlygų nustatinėjimas neturi teisinės prasmės. Esant šioms aplinkybėms pareiškėjos prašymas priteisti jai neturtinės žalos atlyginimą atmestinas kaip nepagrįstas.

29Netenkinus skundo pareiškėja neįgijo teisės ir į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, todėl šis prašymas taip pat atmestinas.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

31pareiškėjos P. L. skundą atmesti.

32Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja patikslintu skundu (I t., b. l. 38-62) kreipėsi į teismą... 3. Pareiškėja patikslintame skunde nurodė, kad 1991 m. balandžio 1 d. buvo... 4. VSDFV Utenos skyriaus 2016-09-22 sprendimu Nr.(10.126)Š34-32 prašymo... 5. Skundu kreipėsi ir į VSDFV dėl VSDFV Utenos skyriaus 2016-09-22 sprendimo... 6. Pareiškėjos nuomone, jai turi būti skiriama bei mokama pareigūnų ir karių... 7. VSDFV Utenos skyrius atsiliepimu (I t., b. l. 84-89) su skundu nesutinka,... 8. Nurodo, kad išnagrinėjęs pareiškėjos pensijos byloje esančius dokumentus,... 9. Pareiškėjos tarnybos laikas pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti... 10. VSDFV atsiliepimu (II t., b. l. 187-191) su skundu nesutinka, prašo jį... 11. Nurodo, kad VSDV Utenos skyrius išnagrinėjęs pareiškėjos prašymą ir... 12. Pažymi, kad nei VSDFV, nei jos teritoriniams skyriams nesuteikta teisė... 13. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016 m. rugpjūčio 11 d.... 14. Tiek VSDFV Utenos skyrius, tiek VSDFV veikė taip, kai pagal teisės norminius... 15. 2017 m. vasario 13 d. pareiškėja pateikė papildomus paaiškinimus (III t.,... 16. Skundas atmestinas. ... 17. Byloje kilo ginčas dėl 2016 m. rugsėjo 22 d. Valstybinio socialinio draudimo... 18. Iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2016 m. liepos 14... 19. VSDFV Utenos skyrius 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. Nr. (10.126) Š34-32... 20. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos pareigūnų ir... 21. Nuo 2016 m. sausio 1 d. pareigūnams ir kariams, paskiausiai tarnavusiems... 22. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo sąlygos reglamentuojamos... 23. Vertinant pareiškėjos tarnybos santykių pasibaigimo pagrindus nustatyta, kad... 24. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje... 25. Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. rugpjūčio 11 d. Tarnybos laiko (darbo... 26. Pareiškėjos skunde minima Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų... 27. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, daro išvadą, jog pareiškėja... 28. Pareiškėja taip pat prašo priteisti jai neturtinės žalos atlyginimą ir... 29. Netenkinus skundo pareiškėja neįgijo teisės ir į bylinėjimosi išlaidų... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. pareiškėjos P. L. skundą atmesti.... 32. Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...