Byla Ik-643-423/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Gintaro Čekanausko, Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei, dalyvaujant pareiškėjui R. Č. ir jo atstovui advokatui Linui Meškiui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Reginai Slančiauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. Č. skundą dėl įsakymo panaikinimo ir

Nustatė

2P. R. Č. kreipėsi į teismą ir patikslintu skundu prašo panaikinti 2009-10-28 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr. V-469 ,,Dėl kvalifikacinio leidimo dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus Marijampolės apskrities teritorijoje panaikinimo“ (b.l. 98-103).

3Pareiškėjas ir jo atstovas nurodė, kad 2009-10-28 Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. V-469 ,,Dėl kvalifikacinio leidimo dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus Marijampolės apskrities teritorijoje panaikinimo“ yra neteisėtas ir nepagrįstas. Šis teisines pasekmes sukeliantis administracinis aktas pareiškėjui nebuvo įteiktas, apie jo priėmimą nebuvo žinoma, jam nebuvo suteikta galimybė įrodyti savo veiksmų teisėtumą. Ginčijamas įsakymas priimtas vadovaujantis LR Vyriausybės 1997-10-07 nutarimu Nr. 1093 patvirtintu Kvalifikacinių leidimų dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus išdavimo tvarkos (toliau – Tvarkos) 14 punktu, tačiau nenurodant konkretaus šios nuostatos papunkčio, reglamentuojančio konkrečius kvalifikacinio leidimo panaikinimo pagrindus. Taigi, atsakovas, priimdamas ginčijamą įsakymą, nenurodė konkrečios teisės normos, kurios pagrindu buvo panaikintas kvalifikacinis leidimas. Atsakovo sudarytos komisijos (toliau - Komisija) 2009-09-28 pažymoje Nr. VD2-863 ,,Dėl žemės tvarkymo departamento Marijampolės žemėtvarkos skyriaus pateiktų dokumentų bei Marijampolės apskrities viršininko administracijos anksčiau rengtų raštų B. D. analizės ir įvertinimo“ nurodyta, kad pareiškėjo suprojektuoti sklypai atitinka žemės sklypų planuose pažymėtas ribas. Komisijos išvadose pareiškėjo veiksmai nėra įvertinti ar įvardinti kaip neteisėti, pažeidę konkrečių teisės aktų reikalavimus. Prašė skundą tenkinti.

4Atsakovo atstovė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, kadangi ginčijamas įsakymas yra pagrįstas ir teisėtas. Atstovė nurodė, kad dėl B. D. skundo Marijampolės apskrities viršininko 2009-09-21 įsakymu Nr. V-415 ir 2009-09-23 įsakymu Nr. V-420 buvo sudaryta Komisija. Atlikusi tyrimą Komisija nustatė, kad atkuriant nuosavybės teises J. V. K. į J. K. turėtą žemę Smalininkų kaime, pareiškėjo R. Č. parengtame vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo akte bei kartografinėje medžiagoje dėl juridinio fakto nustatymo, nurodyta J. K. turėtos žemės vieta anksčiau kartografuotos O. P. žemės dalyje, plane tai nepažymėta ir suvestinių duomenų neparengta. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2007-07-05 nustatytas juridinis faktas, kad J. K. iki nacionalizacijos Smalininkų kaime valdė 3 ha žemės, tačiau pareiškėjas jau 2006-11-24, dar nenustačius juridinio fakto minėtoje teritorijoje, paženklino grąžinamos žemės sklypo ribas G. J. P. , kuriam 2006-12-12 atkurtos nuosavybės teisės į 5,33 ha, grąžinant žemę natūra Smalininkų kaime, iš jų į 0,05 ha ginčytinoje teritorijoje. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, komisija pasiūlė įvertinti Jusevičių kadastro vietovės projekto autoriaus R. Č. veiksmus ir galimybę panaikinti kvalifikacinį leidimą dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus už neprofesionalumą. Įvertinus pareiškėjo veiksmus nustatyta, kad pareiškėjas pažeidė Tvarkos 13 punkto reikalavimus, reglamentuojančius, kad dirbantis su kvalifikaciniu leidimu fizinis arba juridinis asmuo, atlikdamas žemės reformos žemėtvarkos darbus, turi laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, metodikų, standartų ir šios veiklos sąlygų, jis atsako už darbų kokybę. Prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5Skundas tenkintinas.

6Reikalavimas šioje byloje kyla dėl 2009-10-28 Marijampolės apskrities viršininko įsakymo Nr. V-469 ,,Dėl kvalifikacinio leidimo dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus Marijampolės apskrities teritorijoje“ panaikinimo.

7Teisinis pagrindas, kuriuo remiantis priimtas ginčijamas 2009 m. spalio 28 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. V-469, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1093 patvirtintos Kvalifikacinių leidimų dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus išdavimo tvarkos (toliau - Tvarkos) 14 punktas. Taip pat atsižvelgta į 2009 m. rugsėjo 21d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. V-415 bei 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-420 sudarytos komisijos atliktą tyrimą ir 2009 m. rugsėjo 28 d. pažymoje Nr. VD2-863 „Dėl Žemės tvarkymo departamento Marijampolės žemėtvarkos skyriaus pateiktų dokumentų bei Marijampolės apskrities viršininko administracijos anksčiau rengtų raštų B. D. analizės ir įvertinimo" pateiktas išvadas ir pasiūlymus (b.l. 9).

8Vertinant ginčijamo įsakymo priėmimo pagrindą, pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1093 patvirtintos Tvarkos 14 punktas numato šešis kvalifikacinių leidimų panaikinimo pagrindus, t.y. leidimo turėtojas pats pateikia tokį prašymą; leidimą gavęs asmuo nedirba leidime nurodytų darbų daugiau kaip vienerius metus iš eilės; leidimą gavęs asmuo darbus atliko nekvalifikuotai ir prastai, pažeisdamas 13 punkto reikalavimus; gautas teikimas kitų institucijų, turinčių teisę kontroliuoti žemės reformos darbus, kurios nustato, kad leidimą gavęs asmuo darbus atliko nekvalifikuotai ir prastai, pažeisdamas 13 punkto reikalavimus; įmonė likviduojama ar reorganizuojama; leidimo turėtojas - fizinis asmuo pripažintas neveiksniu. Tvarkos 13 punkte numatyta, kad dirbantis su kvalifikaciniu leidimu fizinis arba juridinis asmuo, atlikdamas žemės reformos žemėtvarkos darbus, turi laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, metodikų, standartų ir šios veiklos sąlygų, jis atsako už darbų kokybę. Atsakovas, priimdamas ginčijamą įsakymą, nenurodė konkrečios teisės normos - papunkčio, kurios pagrindu buvo panaikintas kvalifikacinis leidimas pareiškėjui. Tokiu būdu buvo pažeistas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas, kuriame teigiama, kad viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus.

9Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Kaip buvo minėta, pareiškėjas nebuvo informuotas apie komisijos, sudarytos tirti aplinkybes, susijusias su pareiškėju, tyrimą, jos rezultatus, jam nebuvo sudaryta galimybė pateikti paaiškinimus, įrodymus bei atsikirtimus į pareikštus kaltinimus, ko pasekoje priimtas administracinis aktas negali būti laikomas nešališku ir objektyviu, t.y. ginčijamas administracinis aktas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkto reikalavimams. Pažymėtina, kad pareiškėjas neturėjo jokių duomenų apie ginčijamame įsakyme nurodytą komisijos tyrimą bei apie jos išvadas. Atsakovas tik pasibaigus ginčijamo įsakymo apskundimo terminui, t.y. 2009 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. SD-11-5869, atsakė į pareiškėjo 2009 m. lapkričio 25 d. prašymą Nr. GD-1LP-3504, nurodydamas komisijos, atlikusios tyrimą, sudėtį, komisijos išvadas bei teisės aktus, kuriuos tariamai pažeidė pareiškėjas (b.l. 12).

10Taip pat vienas iš ginčijamo įsakymo priėmimo pagrindų buvo Komisijos atliktas tyrimas ir 2009 m. rugsėjo 28 d. pažymoje Nr. VD2-863 „Dėl Žemės tvarkymo departamento Marijampolės žemėtvarkos skyriaus pateiktų dokumentų bei Marijampolės apskrities viršininko administracijos anksčiau rengtų raštų B. D. analizės ir įvertinimo" (toliau - Pažyma) pateiktos išvados ir pasiūlymai (b.l. 52-56). Atsakovas minėtame 2009 m. gruodžio 28 d. rašte (b.l. 12) nurodė, jog įvertinti R. Č., kaip Jusevičių kadastro vietovės projekto autoriaus, veiksmai ir galimybė panaikinti kvalifikacinį leidimą dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus už neprofesionalumą.

11Tačiau iš byloje esančių dokumentų bei Pažymos akivaizdu, kad R. Č., kaip Jusevičių kadastro vietovės projekto autoriaus, veiksmai ir galimybė panaikinti kvalifikacinį leidimą dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus už neprofesionalumą nebuvo įvertinti Komisijos tyrime ir jos išvadose.

12Pažymoje teigiama, jog Jusevičių kadastro vietovės projekto autoriaus R. Č. parengtame B. D. asmeninio ūkio žemės sklypų Nr. 361-1A - 0,18 ha ir Nr. 361-2A - 0,66 ha paženklinimo abrise žemės sklypo plotas išdėstytas pagal žemės naudmenų eksplikaciją, t. y. žemės sklype Nr. 361-1A - 0,18 ha nurodyta: 0,13 ha (žemės po pastatais) ir 0,05 ha (sodas); žemės sklype Nr. 361-2A - 0,66 ha nurodyta: 0,63ha (ariamos) ir 0,03 ha (kelias). O patikrinus Jusevičių kadastro vietovės Žemės reformos žemėtvarkos asmeninio ūkio projektą, nustatyta, kad B. D. suprojektuoti žemės sklypai atitinka žemės sklypų planuose pažymėtas ribas. Be to, Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolierius 2008 m. gruodžio 6 d. Nr. 4D-2008/5-1587/3D-4389 rašte Marijampolės apskrities viršininkui A. M. „Dėl B. D. skundo" nurodė, kad pats B. D. savo skunde teigė, jog kartu su R. Č. matavo sklypus, netgi pats laikė matuoklę. Nurodė, kad jam R. Č. už kelių dienų pranešė, kad dar trūksta iki 2 ha ir dar kartą R. Č. matavo (b.l. 83).

13Kadangi R. Č. parengtame žemės sklypų Nr. 361-1A - 0,18 ha ir Nr. 361-2A - 0,66 ha paženklinimo abrise žemės sklypų ploto išdėstymas atitinka žemės sklypų planuose pažymėtas ribas pagal Jusevičių kadastro vietovės Žemės reformos žemėtvarkos asmeninio ūkio projektą, galima teigti, kad R. Č. savo pareigas įvykdė tinkamai.

14Komisija, atlikusi žemės sklypo ribų paženklinimo abriso analizę nustatė, kad žemės sklypų kerčių numeracija surašyta netvarkingai, yra taisymų. Tačiau, kaip ir pastebėjo Komisija, žemės sklypo abrisas yra lauko brėžinys, todėl nustatytų netikslumų komisija nevertino. Žemės sklypo abrisas yra ranka padarytas vietovės brėžinys arba kontūras, kuriame pažymėti išmatuoti atstumai ir kiti duomenys, reikalingi tiksliam planui sudaryti, todėl sudarinėjant lauko brėžinius, lauko sąlygomis, nėra įmanoma žemės sklypo abriso surašyti labai tvarkingai, kai tam akivaizdžiai nėra sąlygų. Akivaizdu, kad Žemės sklypo ribų paženklinimo abriso surašymas netvarkingai lauko sąlygomis negali būti vertinamas kaip neprofesionalumas. Taigi kvalifikacinio leidimo dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus panaikinimas atsižvelgiant į Pažymoje suformuluotą argumentą, jog abrisas - lauko brėžinys surašytas netvarkingai, neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtinto viešojo administravimo principo - proporcingumo, reiškiančio, kad administracinio sprendimo mastas bei griežtumas turi būti proporcingi administravimo tikslui.

15Komisija taip pat nustatė, kad atkuriant nuosavybės teises J. V. K. į J. K. turėtą žemę Smalininkų kaime, sklypo, į kurį atstatomos nuosavybės teisės, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo akte bei kartografinėje medžiagoje dėl juridinio fakto nustatymo, parengtoje projekto autoriaus R. Č., kurią 2004-11-30 rengė kartu su vyresniuoju specialistu Kalvarijos seniūnijoje V. B., nurodyta J. K. turėtos žemės vieta anksčiau kartografuotos O. P. žemės dalyje, tačiau plane tai nepažymėta ir suvestinių duomenų neparengta. Dar nenustačius juridinio fakto minėtoje teritorijoje, projekto autorius R. Č. 2006-11-24 paženklino grąžinamos žemės sklypo ribas ir parengė nuosavybės dokumentus G. J. P. (miręs), kuriam 2006-12-12 Marijampolės apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. S-48-18915-19015 atkurtos nuosavybės teisės į 5,33 ha, grąžinant žemę natūra Smalininkų kaime, iš jų į 0,05 ha - ginčytinoje teritorijoje. Atsižvelgusi į tai Komisija pateikė išvadą dėl atsakingų specialistų veiksmų įvertinimo.

16Atkreiptinas dėmesys, kad komisijos išvadoje siūloma įvertinti konkrečių specialistų kompetenciją, tačiau apie pareiškėjo veiksmus ar kompetenciją komisija išvadų nepateikė. Tik tyrimo pasiūlymų 4 punkte pasisako dėl projekto autoriaus R. Č., siūlydami įvertinti jo, kaip Jusevičių kadastro vietovės projekto autoriaus, veiksmus ir galimybę panaikinti kvalifikacinį leidimą dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus už neprofesionalumą. Tačiau kaip ir atsakovas, priimdamas ginčijamą įsakymą, taip ir Komisija, atlikusi tyrimą, kuriuo remiantis buvo priimtas ginčijamas įsakymas, nepateikė objektyvių, neginčijamų ir patikimų argumentų dėl R. Č. neprofesionalumo, nenustatė konkrečių faktų, neteisėtų pareiškėjo veiksmų, konkrečių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, kuriais remiantis galėtų būti panaikintas kvalifikacinis leidimas dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus.

17Byloje nagrinėjamu atveju aktuali Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostata numatanti, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Šios nuostatos reiškia, kad akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma tiesiogiai siejama su teisėtumo principu. Pagal teisėtumo principą šio straipsnio atžvilgiu reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Analizuojant nurodytos teisės normos turinį, darytina išvada, kad ši teisės norma nenustato, jog sprendimas, t. y. institucijos valia, turi būti išdėstytas viename teisės taikymo rašytiniame akte (LVAT administracinėje byloje Nr. I822-21/2009, Nr. A4-387/2004, LVAT administracinėje byloje Nr. A261-339/2008). Iš šio teisės akto ir jo preambulės Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai matyti, kad jame yra įtvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, kurios keliamos, visų pirma, individualaus administracinio akto turiniui bei jo rekvizitams ir nėra nustatyta reikalavimų individualaus administracinio akto formai (LVAT administracinė byla Nr. A-438-1116/2010). Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti priimamas atitinkamų teisės normų pagrindu, taip pat būti pagrįstais objektyviais duomenimis, t.y. jau akto priėmimo momentu jį priimantis viešojo administravimo subjektas turi aiškiai suvokti, kokiu teisiniu pagrindu aktas gali būti priimtas, ir kokių objektyvių duomenų pagrindu jis priimamas (LVAT administracinė byla Nr. A858 – 1035/2010).

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir motyvus konstatuotina, kad ginčijamas įsakymas yra individualus administracinis aktas, prieštaraujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 3 punktams, 8 straipsnio 1 daliai. Įsakyme nėra konkrečiai ir aiškiai nurodytas juridinis pagrindas, priimant ginčijamą įsakymą, pareiškėjui nebuvo sudarytos galimybės teikti paaiškinimus, atsikirtimus bei argumentus. Komisija R. Č. atžvilgiu nepriėmė jokios išvados, teikė tik pasiūlymus ir Pažymoje konstatavo, kad B. D. suprojektuoti žemės sklypai atitinka žemės sklypų planuose pažymėtas ribas, todėl ginčijamas administracinis aktas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Priimtas administracinis aktas nėra pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, jame nėra aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos bei nurodyta apskundimo tvarka.

19Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo reikalavimai dėl ginčijamo administracinio akto panaikinimo pagrįsti ir tenkintini, atsakovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti, ginčijamas įsakymas naikintinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio1 dalies 1 punktu, kolegija

Nutarė

21Skundą tenkinti.

22Panaikinti 2009-10-28 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr. V-469 ,,Dėl kvalifikacinio leidimo dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus Marijampolės apskrities teritorijoje panaikinimo“.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. P. R. Č. kreipėsi į teismą ir... 3. Pareiškėjas ir jo atstovas nurodė, kad 2009-10-28 Marijampolės apskrities... 4. Atsakovo atstovė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, kadangi... 5. Skundas tenkintinas.... 6. Reikalavimas šioje byloje kyla dėl 2009-10-28 Marijampolės apskrities... 7. Teisinis pagrindas, kuriuo remiantis priimtas ginčijamas 2009 m. spalio 28 d.... 8. Vertinant ginčijamo įsakymo priėmimo pagrindą, pažymėtina, kad Lietuvos... 9. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu,... 10. Taip pat vienas iš ginčijamo įsakymo priėmimo pagrindų buvo Komisijos... 11. Tačiau iš byloje esančių dokumentų bei Pažymos akivaizdu, kad 12. Pažymoje teigiama, jog Jusevičių kadastro vietovės projekto autoriaus 13. Kadangi R. Č. parengtame žemės sklypų Nr. 361-1A -... 14. Komisija, atlikusi žemės sklypo ribų paženklinimo abriso analizę nustatė,... 15. Komisija taip pat nustatė, kad atkuriant nuosavybės teises 16. Atkreiptinas dėmesys, kad komisijos išvadoje siūloma įvertinti konkrečių... 17. Byloje nagrinėjamu atveju aktuali Viešojo administravimo... 18. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir motyvus konstatuotina, kad... 19. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo reikalavimai dėl ginčijamo... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. Skundą tenkinti.... 22. Panaikinti 2009-10-28 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr. V-469... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...