Byla I-135-243/2009

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (kolegijos pirmininkaujančios ir pranešėjos), Alonos Romanovienės, Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Ritai Grišiūtei, dalyvaujant pareiškėjo Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ atstovui advokatui Deividui Valiuliui, atsakovės atstovams Algimantui Gedvilui ir Raimondui Jociui, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ skundą atsakovei Kretingos rajono savivaldybės Komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. B., Gyvūnų globos asociacijai, Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybai dėl Kretingos rajono savivaldybės Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti 2007-05-17 sprendimo Nr. D8-167, kuriuo nepatenkintas pareiškėjo prašymas dėl medžioklės plotų vieneto „Pensininkai“ ribų pakeitimo, ir dėl įpareigojimo Komisiją parengti medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“ skundu prašo teismą panaikinti Kretingos rajono savivaldybės Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti (toliau – Komisija) 2007-05-17 sprendimą Nr. D8-167, kuriuo nepatenkintas jo 2007-01-18 prašymas dėl medžioklės plotų vieneto „Pensininkai“ ribų pakeitimo, ir prašo įpareigoti Komisiją parengti medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą. Pareiškėjas skunde nurodo, jog kreipėsi į Komisiją su prašymu parengti Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą, prijungiant prie būrelio plotų Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartalus, kurių bendras plotas 219 ha, ir pateikti jį tvirtinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijai. Pareiškėjo teigimu, Komisija, pažeisdama Komisijos nuostatų 7.7 punkto reikalavimus, prašymą išnagrinėjo ne per vieną mėnesį. Nurodo, jog apie posėdį nebuvo pranešta, sprendimas priimtas nedalyvaujant pareiškėjo atstovams, Komisijos protokole nenurodyta, ar buvo paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių dauguma, reikalinga sprendimui priimti, protokolą pasirašė ne visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai, todėl pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies ir Komisijos nuostatų 14, 15 punktų reikalavimai. Pažymi, jog Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartalai nuosavybės teise priklauso valstybei, juos patikėjimo teise valdo Kretingos miškų urėdija. Miško kvartalai pagal 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartį dešimties metų terminui iki 2004-01-04 buvo išnuomoti UAB „Elnias“. Pareiškėjas skundo reikalavimą grindžia tuo, jog pagal Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 5 dalies 3 punkto nuostatas jis turi teisę pateikti pasiūlymus medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų riboms pakeisti. Teigia, jog Komisija skundžiamą sprendimą priėmė, atsižvelgdama į fizinio asmens R. B. nepagrįstus interesus. Komisijos protokole nurodyta, kad R. B. nuo 1994 metų nurodytuose miško kvartaluose prižiūri aptvarą, kuriame yra dėmėtųjų elnių populiacija, tačiau R. B. nėra šių miško kvartalų savininkas ar kitu pagrindu juos valdantis asmuo ir neturi Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento leidimo įrengti voljerą, aptvarą ar kitą statinį. Pareiškėjo teigimu, Komisijai nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių dėmėtųjų elnių populiacijos buvimą šiuose miško kvartaluose. Pažymi, jog šiuose miško kvartaluose medžioklė neuždrausta, todėl jie gali būti laikomi medžioklės plotais ir nėra pagrindo nepriskirti nurodytų kvartalų prie pareiškėjo medžioklės plotų bei sudaryti vientisą medžioklės plotų vienetą.

4Pareiškėjo atstovas išdėstęs tuos pačius skundo reikalavimus pagrindžiančius argumentus prašo skundą patenkinti.

5Atsakovės Kretingos rajono savivaldybės Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti atstovai prašo pareiškėjo skundą nepatenkinti. Nurodo, jog Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartalai patenka į Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės ploto vienetą, tačiau juose draudžiama medžioti. Atsikirtimą grindžia tuo, jog pagal Medžioklės įstatymo 7 straipsnio nuostatas institucija, rengianti medžioklės plotų vienetų projektus, gali numatyti teritorijas, kuriose draudžiama medžioti. Pažymi, jog šie miško kvartalai priskirti teritorijai, kurioje draudžiama medžioti, atsižvelgiant į Gyvūnų globėjų asociacijos 2007-04-17 prašymą, siekiant suteikti galimybę sužeistiems gyvūnams reabilituotis bei socializuotis natūraliose gamtinėse sąlygose taip pat atsižvelgiant į R.B. prašymą, jog ginčo teritorijoje esančiame aptvare jis laiko dėmėtųjų elnių populiaciją. Atsakovės atstovų teigimu, medžioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos tik Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais, o pareiškėjo prašymas nepriskirtinas įstatyme numatytiems atvejams.

6Tretysis suinteresuotas asmuo R. B. siūlo skundą nepatenkinti. R. B. teigimu, jis siekia sudaryti ginčijamos teritorijos valstybinio miško nuomos sutartį, siekia gauti leidimą laikyti laukinius žvėris nelaisvėje ir toje aptvertoje teritorijoje prižiūri laukinių žvėrių (elnių) populiaciją.

7Teisėjų kolegija konstatuoja:

8Pareiškėjas Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“ įregistruotas Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2003-02-18 sprendimu Nr. V8-56 (b.l. 74). Kretingos rajono savivaldybės Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų ribomis pakeisti (toliau Komisija) 2003-04-24 sprendimu Nr. D8-138 patvirtinti pareiškėjo medžioklės plotų vieneto projektą, kuriuo nustatyta medžioklės ploto dydis bei ribos – visa teritorija 10500 ha, iš jų 500 ha nemedžiojama teritorija. Klaipėdos apskrities viršininko 2003-09-04 įsakymu Nr. 13.6-2637 patvirtintas medžioklės ploto vieneto „Pensininkai“ projektas (b.l. 93, t. 2, b.l. 10).

9Pareiškėjas siekia, kad jam būtų leidžiama medžioti Kretingos miškų urėdijos, Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartaluose. Šie miško kvartalai patenka į pareiškėjo medžioklės plotų vienetą, tačiau juose neleidžiama medžioti. Pareiškėjas Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“ 2007-01-18 kreipėsi į Komisiją su prašymu parengti Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą, prijungiant prie būrelio plotų Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartalus, kurių bendras plotas 219 ha, ir pateikti jį tvirtinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijai (b.l. 17-19). Kretingos rajono savivaldybės Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti 2007-05-17 sprendimu Nr. D8-167 atsisakė pareiškėjo prašymą patenkinti, nurodydama, kad šia miško teritorija naudojasi R. B. aptvare laikantis laukinius gyvūnus elnius, todėl siekiant apsaugoti jo interesus bei laukinių gyvūnų populiaciją

Nutarė

10neleisti medžioti šiuose miško kvartaluose (t. 2, b.l. 29-30). Pareiškėjas ginčija Komisijos sprendimą. Skundo reikalavimą grindžia padarytais procedūriniais pažeidimais – pažeisti Komisijos veiklos nuostatų 7.7, 14, 15 punktų reikalavimai ir tuo, jog ginčijamas aktas nepagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės normomis, todėl neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytų reikalavimų.

11Nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar pareiškėjas Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“ turi teisę kreiptis į Komisiją medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų ribomis pakeisti dėl medžioklės ploto vieneto ribų pakeitimo ir ar yra aplinkybių, dėl kurių Kretingos miškų urėdijos, Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartalai gali būti priskirti nemedžiojamai teritorijai, bei ar buvo padaryti procedūriniai pažeidimai, dėl kurių galėjo būti objektyviai neįvertintos aplinkybės priimant ginčijamą sprendimą.

12Medžioklės plotus ir teritorijas, kuriose medžioklė draudžiama, reglamentuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7 straipsnis, kurio 2 dalyje apibrėžtos teritorijos, kuriose draudžiama medžioti. Ginčo teritorija priskirta nemedžiojamai teritorijai, remiantis Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktu, kaip teritorija, kuri buvo išnuomota nuo 1994 m. iki 2004 m. UAB „Elnias“ laukinių elnių populiacijai. Sprendimą dėl ginčo teritorijos priskyrimo nemedžiojamai teritorijai priėmė Kretingos rajono savivaldybės Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų ribomis pakeisti 2003-04-24 sprendimu Nr. D8-138 patvirtinusi pareiškėjo medžioklės plotų vieneto projektą. Iš bylos duomenų matyti, kad nuomos sutarties galiojimas pasibaigęs. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006-05-04 sprendimu administracinėje byloje Nr.I-195-386/2006m. nepatenkino R. B. skundą, kuriuo jis prašė įpareigoti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą išduoti leidimą UAB „Elnias“ nuomotame 219 ha miško plote žvėrių auginimo aptvarui įrengti. Iš trečiojo suinteresuotojo asmens R. B. paaiškinimų matyti, kad jis siekia sudaryti ginčijamos teritorijos valstybinio miško nuomos sutartį, siekia gauti leidimą laikyti laukinius žvėris nelaisvėje, tačiau šiuos tikslus jis neįgyvendino nei ginčijamo sprendimo priėmimo metu, nei administracinės bylos nagrinėjimo metu. Tretysis suinteresuotas asmuo R. B. pateikė antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo 2009-03-02 protokolą Nr. 7, iš kurio matyti, kad Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartalai aptverti metalinio tinklo tvora, tačiau tretysis asmuo neturi leidimo įrengti šioje teritorijoje aptvarą, todėl konstatuotina, jog jis neturi teisės aptvare laikyti laukinius žvėris (t.2, b.l. ). Nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą, kad aplinkybės, kurių pagrindu valstybinio miško teritorija buvo priskirta nemedžiojamai teritorijai yra pasikeitusios ir šios aplinkybės buvo žinomos Komisijai, tačiau ji priimdama skundžiamą sprendimą jas neteisingai įvertino. Dėl šios priežasties Komisijos 2007-05-17 sprendimo išvada dėl Palangos girininkijos 24, 61, 68 ir 72 miško kvartaluose esančios dėmėtųjų elnių populiacijos ir R. B. vykdomos veiklos vertintina kaip nepagrįsta. Byloje nesurinkta įrodymų, jog ginčo teritorija pagal Medžioklės įstatymo 7 straipsnio nuostatas gali būti priskirta nemedžiojamai teritorijai.

13Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 3 punkte numatyta, jog pasiūlymus medžioklės plotų riboms pakeisti gali teikti juridiniai asmenys. Pareiškėjas įgyvendindamas šią įstatymo jam suteiktą teisę pareiškė prašymą pakeisti medžioklės ploto vieneto ribas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-11-20 nutartyje, priimtoje šioje byloje, nekonstatavo, jog pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Komisiją dėl ribų pakeitimo. Apeliacinės instancijos teismui buvo žinomas Komisijos atsikirtimo į pareiškėjo skundą argumentas, jog šiuo atveju nėra Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytų atvejų, kuomet medžioklės plotų vienetų ribos gali būti keičiamos (t.1 b.l.199-203). Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad pareiškėjas turėjo teisę pateikti prašymą dėl ribų pakeitimo ir galimai yra aplinkybės, kai galima keisti medžioklės ploto vieneto ribas.

14Medžioklės plotų vienetai ir jų ribos keičiamos vadovaujantis medžioklėtvarkos principais, užtikrinant racionalų medžiojamų gyvūnų populiacijų valdymą, tinkamą medžiojamų gyvūnų apsaugą ir tvarkingą bei saugų medžiojimą (Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Tai įgyvendinama parengus medžioklėtvarkos projektą, remiantis Medžioklės įstatymo 9 straipsniu, kurio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad siūlymai pakeisti medžioklės plotų vienetų ribas galimi, jeigu tai yra būtina siekiant užtikrinti racionalų medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą bei įvykusiu teritorijos naudojimo pokyčius. Bylos duomenys įrodo, jog ginčo teritorijoje naudojimo pokyčiai yra įvykę, todėl Komisija įvertinusi šias aplinkybes gali pradėti administracines procedūras, susijusias su medžioklėtvarkos projekto parengimu, tačiau tai galima padaryti tik iš naujo visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjus pareiškėjo prašymą. Pagal Medžioklės įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatas medžioklėtvarkos projektų rengimą organizuoja Aplinkos ministerija, o Komisijai suteikta teisė inicijuoti pagal įstatymo 8 straipsnio 6 dalies nuostatas medžioklės plotų ribų pakeitimą. Komisija, kuriai suteikta teisė inicijuoti medžioklėtvarkos projekto rengimą dėl medžioklės plotų ribų pakeitimo, nagrinėjamu atveju turi įgyvendinti jai priskirtas funkcijas. Pareiškėjo medžioklės plotų vieneto ribos šiuo atveju gali būti keičiamos, remiantis Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu.

15Komisija objektyviai įvertinusi visas aplinkybes turi priimti administracinį aktą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus: aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės normomis. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, jog ginčijamas aktas neatitinka šių reikalavimų, todėl naikintinas, remiantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

16Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Komisiją parengti medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą tenkintinas iš dalies. Minėta, jog pagal Medžioklės įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatas medžioklėtvarkos projektų rengimą organizuoja Aplinkos ministerija, o Komisijai suteikta teisė inicijuoti pagal Įstatymo 8 straipsnio 6 dalies nuostatas medžioklės plotų ribų pakeitimą, todėl tik naujo nagrinėjimo metu Komisija gali įgyvendinti Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatuose jai priskirtas funkcijas dėl medžioklės plotų vieneto ribų projekto parengimo. Ginčas šioje dalyje išspręstinas kitu būdu, remiantis ABTĮ 88 straipsnio 4 punktu. Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti įpareigotina iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą ir spręsti klausimą dėl inicijavimo medžioklėtvarkos projekto rengimo dėl pareiškėjo Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų ribų pakeitimo.

17Pareiškėjo skundo argumentai dėl padarytų procedūrinių pažeidimų pripažįstami nepagrįstais. Komisijos nuostatuose (patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002-09-23 įsakymu Nr. 487/361) bei Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (patvirtintos Lietuvos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875) nenumatyta, kad viešojo administravimo subjektai nagrinėdami pareiškėjų prašymus privalo jiems pranešti apie prašymo nagrinėjimo laiką, vietą bei kad pareiškėjų dalyvavimas yra būtinas, todėl nepagrįstu laikytinas pareiškėjo argumentas, jog jis nebuvo informuotas apie prašymo nagrinėjimą. Prašymo išnagrinėjimas, pažeidžiant Komisijos Nuostatų 7.7 punkte numatytą terminą, taip pat nelaikytinas esminiu pažeidimu, turėjusiu įtakos sprendimo pagrįstumui. Iš teismui pateikto ginčijamo Komisijos sprendimo ir Kretingos rajono savivaldybės mero 2003-01-07 potvarkiu Nr. V3-11 patvirtintos komisijos sudėties matyti, jog ginčijamą sprendimą pasirašė visi Komisijos nariai, išskyrus Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros vedėją Bronių Dargužą, kuris yra Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ narys (t.2, b.l. 29-31, b.l.2, b.l. 9). Manytina, kad jis turėjo nusišalinti nuo administracinės procedūros nagrinėjimo, remiantis Viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, tačiau nepasirašydamas ginčijamą sprendimą jis iš esmės tai ir padarė, nors ir ne įstatymo nustatyta tvarka. Aptartų argumentų pagrindu konstatuotina, jog Komisijos Nuostatų 14, 15 punktų reikalavimai nepažeisti.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 89 straipsniais,

n u s p r e n d ė :

20skundą patenkinti iš dalies,

21panaikinti Kretingos rajono savivaldybės Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti 2007-05-17 sprendimą Nr. D8-167, kuriuo nepatenkintas pareiškėjo Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ 2007-01-18 prašymas dėl medžioklės plotų vieneto „Pensininkai“ ribų pakeitimo,

22įpareigoti atsakovę Kretingos rajono savivaldybės Komisiją medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2007-01-18 prašymą ir spręsti klausimą dėl inicijavimo medžioklėtvarkos projekto rengimo dėl pareiškėjo Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų ribų pakeitimo.

23Sprendimas gali būti skundžiamas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“ skundu prašo... 4. Pareiškėjo atstovas išdėstęs tuos pačius skundo reikalavimus... 5. Atsakovės Kretingos rajono savivaldybės Komisijos medžioklės plotų... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo R. B. siūlo skundą nepatenkinti. R. B. teigimu,... 7. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 8. Pareiškėjas Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“ įregistruotas... 9. Pareiškėjas siekia, kad jam būtų leidžiama medžioti Kretingos miškų... 10. neleisti medžioti šiuose miško kvartaluose (t. 2, b.l. 29-30). Pareiškėjas... 11. Nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar pareiškėjas Palangos medžiotojų... 12. Medžioklės plotus ir teritorijas, kuriose medžioklė draudžiama,... 13. Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 3 punkte numatyta, jog pasiūlymus... 14. Medžioklės plotų vienetai ir jų ribos keičiamos vadovaujantis... 15. Komisija objektyviai įvertinusi visas aplinkybes turi priimti administracinį... 16. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Komisiją parengti medžioklės plotų... 17. Pareiškėjo skundo argumentai dėl padarytų procedūrinių pažeidimų... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 20. skundą patenkinti iš dalies,... 21. panaikinti Kretingos rajono savivaldybės Komisijos medžioklės plotų... 22. įpareigoti atsakovę Kretingos rajono savivaldybės Komisiją medžioklės... 23. Sprendimas gali būti skundžiamas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos...