Byla 2-10203-545/2019
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Vyjuta“, –

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė,

2sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui,

3žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Koelner Vilnius“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Vyjuta“, –

Nustatė

41. ieškovas UAB „Koelner Vilnius“, į. k. 126014638 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vyjuta“ 750,00 Eur skolą, 135,00 Eur delspinigius, 76,01 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei 29,00 Eur bylinėjimosi išlaidas (b. l. 7).

51.1. Ieškovas ieškinyje (b. l. 4-7) nurodo, kad 2016-11-07 UAB “Koelner Vilnius“, (toliau vadinamas „Kreditoriumi“), ir UAB „Vyjuta“, (toliau vadinamas „Atsakovu“) sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/11/07, kurios pagrindu Kreditorius įsipareigojo parduoti Atsakovui jo užsakytas prekes, o Atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir sumokėti Atsakovui pagal Sutartyje nurodytas sąlygas, tad tarp Šalių susiklostė prekių pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai.

61.2. Už parduotas prekes Kreditorius Atsakovui išrašė PVM sąskaitas faktūras, kurios suėjus atsiskaitymo terminams, liko neapmokėtos (kopijos pridedamos, Priedai Nr. 3- Nr. 9): 2017-03-24 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1704083 sumai 363 Eur (trys šimtai šešiasdešimt trys eurai ir 00 et.), kurios neapmokėta dalis 102,07 Eur (vienas šimtas du eurai ir 07 et.), 2017-04-07 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1704986 sumai 28,84 Eur (dvidešimt aštuoni eurai ir 84 et.), 2017-04-07 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1705018 sumai 60,48 Eur (šešiasdešimt eurų ir 48 et.), 2017-04-20 PVMsąskaita faktūra Nr. KO-1705937 sumai 145,76 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai ir 76 et.), 2017-04-24 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1706135 sumai 155,18 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai ir 18 et.), 2017-04-28 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1706433 sumai 146,93 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt šeši eurai ir 93 et.), 2017-05-05 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1706862 sumai 110,74 Eur (vienas šimtas dešimt eurų ir 74 et.). Iš viso Atsakovas Kreditoriui liko skolingas 750 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 et.). Atsakovas pradėjo vengti kontakto su Kreditoriumi, tad įsiskolinimas taip ir nebuvo padengtas.

71.3. Tarp Kreditoriaus ir Atsakovo sudarytoje Sutartyje šalys sulygo, kad Atsakovas laiku neatsiskaitęs už atliktas paslaugas be atskiro Kreditoriaus reikalavimo, moka Kreditoriui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

82. dublike ieškovas UAB „Koelner Vilnius“, į. k. 126014638 nurodė, kad:

92.1. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina Ieškovui jo patirtų nuostolių, naudojasi Ieškovas piniginėmis lėšomis, dėl to Ieškovas, negalėdamas naudotis jam priklausančiais pinigais, patiria nuostolių, susidarančių dėl infliacijos, prarastos galimybės pinigus investuoti ar panaudoti kitu būdu. Todėl Skolininkas privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Tokios palūkanos tampa Skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama atsiskaityti.

102.2. Tarp Ieškovo ir Atsakovo sudarytoje 2016-11-07 Pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 2016/11/07 2 str. 2.1 d. Šalys sulygo, jog jei Atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų ir neatsiskaito už prekes šios sutarties 2.1 p. nustatyta tvarka, nuo kitos dienos, po mokėjimo termino pabaigos jis privalo mokėti Atsakovui 0,1% dydžio delspinigių nuo neįvykdyto įsipareigojimo vertės. Todėl, Atsakovas pasirašęs 2016-11-07 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/11/07 sutiko, jog visos Sutarties sąlygos jam yra suprantamos bei priimtinos, tuo labiau, dėl Sutartyje aptartų netesybų ir nuostolių atlyginimo tvarkos, nė karto neteikė pretenzijų.

112.3. Atsakovas pateiktuose prieštaravimuose nurodo, jog Atsakovas nesutinka su Šalių sudarytoje sutartyje apibrėžta delspinigių norma. Atsakovo nuomone, sutartyje numatyti delspinigiai nepagrįstai per dideli. Sutartyje nustatydamos konkrečią netesybų sumą, šalys siekia dviejų tikslų: pirma, užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą (kadangi priešingu atveju jos nevykdančiai šaliai gresia bauda ar delspinigiai), ir, antra, kilus ginčui palengvinti nukentėjusios nuo sutarties pažeidimo šalies galimybę lengviau prisiteisti patirtų nuostolių atlyginimą (netesybos laikomos iš anksto šalių nustatytais minimaliais nuostoliais). Pagal ankstesnę teismų praktiką, teismai, nepaisydami to, kad sutarties šalys buvo sutartyje susitarę dėl konkrečios netesybų sumos, dažnai reikalaudavo, kad ieškovas pagrįstų sutartyje nurodytos netesybų sumą, pateikdamas įrodymus dėl jo realiai patirtų nuostolių dydžio. Ieškovui neįrodžius, kad jo patirti nuostoliai prilygsta netesybų sumai, teismai netesybas mažindavo CK 6.73 straipsnio 2 dalies arba 6.258 straipsnio 3 dalies pagrindu iki realiai ieškovo patirtų nuostolių dydžio. Dėl tokios, kai kurių teisininkų nuomone, nepagrįstos teismų praktikos netesybų institutas faktiškai nebeteko savo tikrosios paskirties ir prasmes - net ir iš anksto susitarusi su kita sutarties šalimi dėl atsakomybės už sutarties pažeidimą dydžio, nukentėjusi šalis turėdavo juos iš naujo įrodinėti teisme. 2007 m. spalio 12 d. Lietuvos A. T. išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 buvo suformuluotas šis svarbus principas: sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <...> Šie sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas...“. Taigi, remiantis aktualia teisino praktika, taip pat sutarčių laisvės principu, Sutartyje šalių susitartas delspinigių dydis atitinka Ieškovo patirtus nuostolius ir negali būti mažinamas.

122.4. Pateiktame atsiliepime Atsakovas nurodo, jog su Ieškovu esą ne kartą buvo derinami įvairūs atsiskaitymo būdai ir Ieškovui buvo siūloma paimti prekes arba prekybinę įrangą ir taip padengti įsiskolinimą. Ieškovas buvo nuvykęs į Atsakovo prekybos vietą, kurioje Atsakovas siūlė Kreditoriui perduoti prekes, taip sumažinti susidariusį įsiskolinimą. Atkreiptinas dėmesys, jog siūlomos prekės buvo ne Kreditoriaus (nerealizuotos), o su Kreditoriaus veikla niekuo nesusijusios. Tuo labiau, nors Atsakovas susiduria su finansinėmis problemomis, tai neatleidžia jo nuo atsakomybės įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus (b. l. 28-31).

133. atsakovas UAB „Vyjuta“, į. k. 302504735 pateikė atsiliepimą į ieškinį kuriame nurodo, kad nesutinka su Ieškovo UAB „Koelner Vilnius“ pareikštu ieškiniu (b. l. 24).

143.1. Atsakovas nesutinka su palūkanų priskaičiavimu, suma yra per didelė ir netiksli.

153.2. Atsakovas nesutinka su Ieškovo priskaičiuotais delspinigiais. Pritaikyta delspinigių norma yra per didelė ir neadekvati skolos sumai.

163.3. Atsakovo su Ieškovo atsakingais asmenimis ne vieną ir ne du kartus buvo derinami įvairūs atsiskaitymo būdai ir Ieškovui buvo sakoma, kad Atsakovas veiklos nebevykdo ir atsiskaityti „pinigais“ galimybės neturi, todėl buvo ir tebėra siūloma paimti prekes arba prekybinę įrangą ir taip padengti įsiskolinimą. Tačiau konkretaus atsakymo iš ieškovo nesulaukta, vietoje to Ieškovas kreipėsi į teismą tuo dar labiau padidindamas įsiskolinimo dydį ir apsunkindamas Atsakovo atsiskaitymo galimybes (b. l. 24-25).

174. Atsakovas nustatytu terminu tripliko nepateikė, atsakovas informuotas tinkamai (b . l. 32, 38).

185. Parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo ieškovas. Dublike ieškovas pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b. l. 30). Atsakovas nedalyvavo parengiamajame teismo posėdyje. Atsakovas pateikė teismui pranešimą dėl nedalyvavimo teismo posėdyje (b l. 39-40).

19Ieškinys tenkintinas iš dalies.

20Dėl skolos.

216. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2016-11-07 sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2016/11/07 (toliau ir – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo reguliariai parduoti prekes ir, o atsakovas įsipareigojo tinkamai atsiskaityti su ieškovu pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras už nupirktas prekes (b. l. 9). Ieškovas išrašė atsakovui ir pateikė apmokėjimui šias sąskaitas – faktūras: 2017-03-24 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1704083 sumai 363 Eur (neapmokėta dalis 102,07 Eur), 2017-04-07 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1704986 (28,84 Eur sumai), 2017-04-07 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1705018 (60,48 Eur sumai), 2017-04-20 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1705937 (145,76 Eur sumai), 2017-04-24 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1706135 (155,18 Eur sumai), 2017-04-28 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1706433 (146,93 Eur sumai), 2017-05-05 PVM sąskaita faktūra Nr. KO-1706862 (110,74 Eur sumai), (b. l. 13-18). Atsakovas pagal nurodytas PVM sąskaitas – faktūras neapmokėjo 750,00 Eur sumos. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie tai, jog ieškovas būtų atsisakęs prievolės, arba būtų pakeistos prievolės vykdymo sąlygos. Šalys savo sutartinius įsipareigojimus privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnis). Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Pirkimo – pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pardavėjas privalo pagal pirkimo – pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę. (CK 6.317 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovo reikalaujamą 750,00 Eur sumą pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras (( - ) straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo priteistina 750,00 Eur skolos.

22Dėl kompensacinių palūkanų ir delspinigių priteisimo.

237. Sutarties 2.1 p. ieškovas su atsakovu sutarė dėl netesybų – 0,1 proc. dydžio delspinigių nuo neįvykdyto įsipareigojimo sumos, nuo sekančios dienos po mokėjimo termino pabaigos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 135,00 Eur delspinigių. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 76,01 Eur metines palūkanas nuo sekančios dienos kai buvo praleistas terminas atsiskaityti pagal ieškovo pateiktas apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras. Ieškovas kompensacines palūkanas ir netesybas (delspinigius), kuriuos prašo priteisti skaičiuoja už tuos pačius laikotarpius (b. l. 2-3).

24Kompensuojamosios palūkanos, reglamentuojamos CK 6.210 straipsnyje, nustatančiame kompensuojamųjų palūkanų dydžius, CK 6.261 straipsnyje, įtvirtinančiame minimalių kreditoriaus nuostolių, patiriamų dėl negalėjimo naudotis pinigais, prezumpciją ir teisę reikalauti didesnių nuostolių, jeigu jie buvo patirti, bei kitose CK normose (pvz., CK 6.415, 6.446 straipsniai). CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Nurodytas palūkanas įstatymų leidėjas pripažįsta minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos visais atvejais privalo atlyginti skolininkas. Palūkanos kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius per tą laikotarpį, kai jis negalėjo naudotis jam priklausančiomis lėšomis (Lietuvos A. T. 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-687/2015). Kasacinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis), (Lietuvos A. T. 2016 m. kovo 16 d. nutarties civilinėje Nr. e3K-3-153-916/2016). Kasacinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį. Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant jas pagal tokius reikalavimus, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją, tuo atveju, kai skolininkas neturi prievolės mokėti sutartyje nustatytus delspinigius ir įstatyme įtvirtintas kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas tik už tą patį laikotarpį (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-147-690/2018).

25Nagrinėjamu atveju Sutarties 2.1 punktu ieškovas ir atsakovas susitarė, kad Pirkėjas, už jam perduotas prekes, įsipareigoja sumokėti kainą Pardavėjui per 45 dienų po sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Jeigu Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų ir neatsiskaito už prekes šios Sutarties 2.1. punkte nustatyta tvarka, nuo kitos dienos, po mokėjimo termino pabaigos,- jis privalo mokėti Pardavėjui 0,1 % dydžio delspinigius nuo neįvykdyto įsipareigojimo vertės. Be to, jeigu Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų ir neatsiskaito už prekes šios Sutarties 2.1. punkte nustatyta tvarka, jis privalo atlyginti visus dėl tokio Sutarties pažeidimo Pardavėjo patirtus nuostolius ir išlaidas, įskaitant visas Pardavėjo patirtas trečiųjų šalių teisinės pagalbos išlaidas ir/arba teismo išlaidas, per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Pardavėjo rašytinio reikalavimo dienos. Pirkėjas patvirtina, kad atsižvelgiant į sutarties specifiką ir atsiskaitymo už prekes terminą, jis laiko visas šio straipsnio nuostatas ir sąlygas teisingomis, sąžiningomis ir pagrįstomis ir įsipareigoja jų laikytis bei neginčyti ateityje. T. y. ieškovas su atsakovu susitarė ir dėl nuostolių atlyginimo, ir dėl netesybų, kurias po prievolės įvykdymo praleidimo termino, vadovaujantis ieškovo pateiktomis skolos palūkanų skaičiavimo lentelėmis (b. l. 2-3), ieškovas paskaičiavo už tuos pačius laikotarpius. Atsižvelgiant į tai ir į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CK 1.5 str.) ieškovui priteistina 135,00 Eur delspinigių – didesnioji suma, kuri apima mažesnę 76,01 Eur kompensacinių palūkanų sumą.

26Dėl procesinių palūkanų.

278. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo skolos, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo preliminariu sprendimu priteistą 885,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-02-18) iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų.

299. Ieškovas pareiškė reikalavimą atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis bei išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 93 straipsnis numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies. Patenkinus pagrindinio ieškovo reikalavimo 92,1 proc., ieškovui iš atsakovo priteistina ir 27,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

3010. Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 7,10 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmos instancijos teisme. Tenkinus ieškinį, ši suma priteistina iš atsakovo valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas, –

Nutarė

32ieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Vyjuta“, į. k. 302504735, ieškovo UAB „Koelner Vilnius“, į. k. 126014638, naudai 750,00 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt Eur) skolos, 135,00 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis Eur) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 885,00 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-02-18) iki visiško sprendimo įvykdymo bei 27,00 Eur (dvidešimt septynis Eur) bylinėjimosi išlaidas.

34Priteisti iš atsakovo UAB „Vyjuta“, į. k. 302504735, valstybės naudai 7,10 Eur (septynių Eur 10 ct) dydžio išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Priteista suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188728721, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB Swedbank, arba į sąskaitą Nr. LT057044060007887175, esančią AB SEB bankas, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė,... 2. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui,... 3. žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 4. 1. ieškovas UAB „Koelner Vilnius“, į. k. 126014638 kreipėsi į teismą... 5. 1.1. Ieškovas ieškinyje (b. l. 4-7) nurodo, kad 2016-11-07 UAB “Koelner... 6. 1.2. Už parduotas prekes Kreditorius Atsakovui išrašė PVM sąskaitas... 7. 1.3. Tarp Kreditoriaus ir Atsakovo sudarytoje Sutartyje šalys sulygo, kad... 8. 2. dublike ieškovas UAB „Koelner Vilnius“, į. k. 126014638 nurodė, kad:... 9. 2.1. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina Ieškovui... 10. 2.2. Tarp Ieškovo ir Atsakovo sudarytoje 2016-11-07 Pirkimo-pardavimo... 11. 2.3. Atsakovas pateiktuose prieštaravimuose nurodo, jog Atsakovas nesutinka su... 12. 2.4. Pateiktame atsiliepime Atsakovas nurodo, jog su Ieškovu esą ne kartą... 13. 3. atsakovas UAB „Vyjuta“, į. k. 302504735 pateikė atsiliepimą į... 14. 3.1. Atsakovas nesutinka su palūkanų priskaičiavimu, suma yra per didelė ir... 15. 3.2. Atsakovas nesutinka su Ieškovo priskaičiuotais delspinigiais. Pritaikyta... 16. 3.3. Atsakovo su Ieškovo atsakingais asmenimis ne vieną ir ne du kartus buvo... 17. 4. Atsakovas nustatytu terminu tripliko nepateikė, atsakovas informuotas... 18. 5. Parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo ieškovas. Dublike ieškovas... 19. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 20. Dėl skolos.... 21. 6. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su... 22. Dėl kompensacinių palūkanų ir delspinigių priteisimo.... 23. 7. Sutarties 2.1 p. ieškovas su atsakovu sutarė dėl netesybų – 0,1 proc.... 24. Kompensuojamosios palūkanos, reglamentuojamos CK 6.210 straipsnyje,... 25. Nagrinėjamu atveju Sutarties 2.1 punktu ieškovas ir atsakovas susitarė, kad... 26. Dėl procesinių palūkanų.... 27. 8. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 29. 9. Ieškovas pareiškė reikalavimą atlyginti patirtas bylinėjimosi... 30. 10. Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 7,10 Eur... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 32. ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Vyjuta“, į. k. 302504735, ieškovo UAB... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Vyjuta“, į. k. 302504735, valstybės naudai... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...