Byla B2-2411-555/2011
Dėl 2011 m. kovo 30 d. bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ kreditorių komiteto posėdyje 2-uoju klausimu priimto nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas raštinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo - kreditoriaus UAB „Transta“ skundą dėl 2011 m. kovo 30 d. bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ kreditorių komiteto posėdyje 2-uoju klausimu priimto nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėjas bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ kreditorius UAB „Transta“ pateikė skundą dėl 2011 m. kovo 30 d. kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo prašo panaikinti bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ 2011-06-30 kreditorių komiteto posėdyje priimtą 2-uoju klausimu nutarimą „Dėl BAB „Alytaus tekstilė“ neparduoto turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“. Nurodo, kad šis nutarimas buvo priimtas pažeidžiant ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalyje nustatytą tvarką, kadangi už administratoriaus pateiktą pasiūlymą balsavo 3 kreditorių komiteto nariai balsavime dalyvaujant 7 nariams, t.y. 3 kreditorių komiteto nariai, balsavusieji „už“, nesudaro paprastos balsų daugumos nuo 7 posėdyje dalyvaujančių narių.

3Atsakovo bankrutavusios AB “Alytaus tekstilė” administratorius atsiliepimu į skundą prašo atmesti pareiškėjo skundą dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2011-03-30 BAB "Alytaus tekstilė" kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo visi 7 kreditorių komiteto nariai, t.y. kvorumas buvo ir komitetas galėjo priimti sprendimus. Balsuojant 2-u darbotvarkės klausimu kreditorių komiteto nariai balsavo sekančiai: 1. "Už" administratoriaus siūlymą - 3 nariai (VSDFV Alytaus skyriaus, AB SEB bankas ir AB Turto bankas atstovės), "Prieš" - 2 nariai (darbuotojų bei UAB „Transta" atstovai), "Susilaikė" - 2 nariai (AB „LESTO" bei R.Karpalavičiaus monės „Talka" atstovai). 2. "Už" darbuotojų atstovo pasiūlymą - "Už" - 2 nariai (darbuotojų bei UAB „Transta" atstovai), "Prieš" - 1 narys (VSDFV Alytaus skyriaus atstovė), "Susilaikė" - nėra. L.Karpalavičiaus individualios įmonės „Talka", AB Turto bankas, AB SEB bankas ir AB „LESTO" atstovai dėl šio pasiūlymo nebalsavo. Atkreipė dėmesį, kad pagal patvirtintą BAB "Alytaus tekstilė" kreditorių komiteto darbo reglamentą, nutarimui priimti reikalinga, jog savo nuomonę balsuojamu klausimu išreikštų daugiau negu pusė kreditorių komiteto narių, dalyvavusių posėdyje. Taigi, balsuojant dėl darbuotojo pasiūlymo dalyvavo 7 kreditorių komiteto nariai, o savo nuomonę išreiškė tik 3 komiteto nariai, todėl nutarimas nebuvo priimtas. Antru klausimu balsuojant dėl administratoriaus siūlomo nutarimo projekto, posėdyje dalyvavo 7 kreditorių komiteto nariai, savo nuomonę balsuojamu klausimu išreiškė 5 kreditorių komiteto nariai, t.y. daugiau nei pusė posėdyje dalyvavusių narių. Kadangi pagal ĮBĮ 24 str. 1 d. kreditorius balsuodamas gali pareikšti savo nuomonę "už" arba "prieš", "susilaikę" kreditorių komiteto nariai laikytini neišreiškusiais savo nuomonės balsuojamu klausimu. Kadangi ĮBĮ nenustato, kad nutarimai būtų priimami paprasta balsų dauguma posėdyje dalyvaujančių narių, todėl BAB "Alytaus tekstilė" nuomone, kreditorių komiteto nutarimas priimamas paprasta balsu dauguma savo nuomonę išreiškusiu kreditorių, o ne posėdyje dalyvaujančių.

4Atsiliepimu į skundą tretysis asmuo VSDFV Alytaus skyrius prašo skundą atmesti. Nurodo, kad Įmonių bankroto įstatymo 25 straipsnio 4 dalis numato, kad kreditorių komitetas priima nutarimus paprasta balsų dauguma. Paprasta balsų dauguma reiškia 50 procentų dalyvavusių narių plius 1 balsas. Balsavimas „susilaikant" sprendimų priėmimui įtakos neturi (kai yra sprendimų priėmimas paprasta, o ne kvalifikuota balsų dauguma). Todėl mano, kad kreditorių komiteto nutarimas buvo priimtas laikantis įstatymo numatytos tvarkos.

5Tretysis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į skundą prašo klausimą dėl BAB „Alytaus tekstilė" kreditorių komiteto 2011-03-30 posėdžio nutarimo 2 darbotvarkės klausimu panaikinimo spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad iš esmės sutinka, kad minėtu klausimų balsų skaičiavimas nebuvo korektiškas. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, 2011 05 25 yra šaukiamas kreditorių komiteto posėdis, kur numatoma, kad pirmu darbotvarkes klausimu kreditoriai persvarstys klausimą „Dėl BAB „Alytaus tekstilės" neparduoto turto pardavimo kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“.

6Atsiliepimu į skundą tretysis asmuo valstybės įmonė Turo bankas prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas neteisingai aiškina ĮBĮ 25 str. 4 dalies nuostatas. Už skundžiamą nutarimą balsavo trys kreditoriai, du - prieš, du - susilaikė (nebalsavo). Taigi, balsavime dalyvavo penki komiteto nariai (daugiau kaip pusė), nutarimas buvo priimtas trimis balsais prieš du - paprastos balsų daugumos principas išlaikytas. Laikytina, kad susilaikantys kaip ir nebalsuojantys komiteto nariai nedalyvauja nutarimo priėmime, todėl ĮBĮ 25 str. 4 dalies nuostatos priimant skundžiamą nutarimą pažeistos nebuvo.

7Tretieji asmenys bankrutuojanti L. Karpalavičiaus IĮ „Talka“, AB LESTO, Vytautas Mažeika atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė.

8Skundas tenkintinas.

9CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. ĮBĮ 23 straipsnio 2 punktas numato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, šį komitetą rinkti, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių. Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalis). ĮBĮ 25 straipsnio nuostatos numato, kad kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai. Kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti, jeigu jo posėdžiuose dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Vienas kreditorių komiteto narys turi vieną balsą. Kreditorių komitetas priima nutarimus paprasta balsų dauguma, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis yra pirmininko balsas.

10Narinėjamos bylos atveju nustatyta, kad bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ kreditorių komitetą sudaro 7 nariai, patvirtinta kreditorių komiteto sudėtis: VSDFV Alytaus skyrius, AB SEB bankas, VĮ Turto bankas, AB LESTO, UAB „Transta“, R.Karpalavičiaus įmonė „Talka“ ir Vytautas Mažeika – darbuotojų atstovas, įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus. Visi kreditorių komiteto nariai dalyvavo 2011 m. kovo 30 d. vykusiame kreditorių komiteto susirinkime, kuriame buvo priimtas nutarimas nustatyti neparduoto turto kainų ir pardavimo tvarką pagal administratoriaus pateiktą pasiūlymą (Susirinkimo darbotvarkės 2 klausimas), taigi darytina išvada, kad kvorumas buvo ir komitetas galėjo priimti sprendimus.

11Kaip matyti iš skundžiamo kreditorių komiteto posėdžio protokolo, už administratoriaus pasiūlytą turto pardavimo tvarką balsavo trys kreditorių komiteto nariai, du balsavo prieš ir du susilaikė. Sutinkamai su ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalimi, kaip jau minėta, kreditorių komitetas priima nutarimus paprasta balsų dauguma t.y. darytina išvada, kad nutarimas laikomas priimtas, jeigu už jį prabalsavo daugiau nei pusė susirinkime dalyvavusių asmenų - nagrinėjamos bylos atveju nutarimas turtėtų būti laikomas teisėtu, jeigu už jį prabalsuotų 4 nariai. Kadangi svarstant susirinkimo darbotvarkės klausimą už administratoriaus pateiktą pasiūlymą balsavo tik trys nariai iš septynių, spręstina, kad nėra pagrindo išvadai, jog dauguma kreditorių komiteto narių pritarė administratoriaus pasiūlytai neparduoto turto kainų ir pardavimo nustatymo tvarkai.

12Skundas tenkintinas, skundžiamas kreditorių komiteto 20011-03-30 nutarimas 2 klausimu pripažintinas negaliojančiu, sprendžiant, kad jis priimtas pažeidžiant ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalies nuostatas.

13Vadovaudamasis LR CPK 290-291 straipsniais, ĮBĮ 24 straipsniu, 25 straipsniu, teismas

Nutarė

14pareiškėjo UAB „Transta“ skundą patenkinti.

15Pripažinti negaliojančiu bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ 2011 m. kovo 30 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimą 2 – uoju darbotvarkės klausimu „Dėl BAB „Alytaus tekstilė“ neparduoto turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai