Byla A-492-344-13
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir darbo užmokesčio dalies išmokėjimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovų Vilniaus teritorinės muitinės ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. L. (L.) skundą atsakovams Vilniaus teritorinei muitinei ir Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir darbo užmokesčio dalies išmokėjimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. L. su skundu (b. l. 1–2) kreipėsi į teismą prašydamas:

    1. Panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1P-693K 2 punktą;
  1. Įpareigoti atsakovą Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas):
    1. Taikyti jam 15 procentų pareiginės algos priedo, mokamo už tarnybos stažą valstybei, dydį nuo 2012 m. sausio 1 d.;
    2. Perskaičiuoti jam išmokėtą darbo užmokestį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir išmokėti skirtumą.

5Pareiškėjas nurodė, kad yra muitinės pareigūnas. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1P-408 „Dėl pareigūnų perkėlimo” buvo perkeltas iš Muitinės kriminalinės tarnybos (toliau – ir MKT) Kauno skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigų į Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – ir VTM, Muitinė) posto vyresniojo inspektoriaus pareigas. Vadovaudamasis šiuo įsakymu, MKT direktorius 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1P-209 atleido pareikšėją iš MKT Kauno skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigų, nustatydamas, kad jo tarnybos Lietuvos valstybei stažas 16 metų 2 mėnesiai 26 dienos. VTM viršininko 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1P-658K „Dėl A. L. paskyrimo” paskirtas į VTM posto vyresniojo inspektoriaus pareigas, nustatant, kad jo tarnybos Lietuvos valstybei stažas 16 metų 2 mėnesiai 27 dienos ir kad turi būti mokamas 15 procentų pareiginės algos dydžio priedas. Nurodė, jog 2012 m. kovo 30 d. gavęs iš Muitinės departamento dokumentų dėl atleidimo iš MKT ir paskyrimo į pareigas VTM įsakymų kopijas, sužinojo, kad vienašališkai, jo neinformavus ir nesupažindinus su įsakymu, VTM viršininkas 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1P-693K „Dėl Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2011 12 20 įsakymų Nr. 1P-659K „Dėl D. J. paskyrimo“ ir 2011 12 20 Nr. 1P-658K „Dėl A. L. paskyrimo“ dalino pakeitimo“ 2 punktu pakeitė 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1P-658K „Dėl A. L. paskyrimo“ 3.2 punktą, t. y. nustatė, jog jo tarnybos Lietuvos valstybei stažas yra 10 metų 9 mėnesiai 26 dienos ir turi būti mokamas 9 procentų pareiginės algos dydžio priedas už jį. Dėl tokių pakeitimų pareiškėjui sumažėjo pareiginės algos priedo, mokamo už tarnybos stažą Lietuvos valstybei, dydis. Teigė, kad iki tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje buvo Lietuvos Respublikos policijos pareigūnas, todėl MKT, apskaičiuodama tarnybos Lietuvos valstybei stažą, įskaičiavo ir tarnybos policijoje laiką – 6 metus 11 mėnesių 33 dienas, kurį sudarė: mokymosi laikas Lietuvos policijos akademijoje nuo 1996 m. rugpjūčio 12 d. iki 1997 m. birželio 26 d., darbas Alytaus miesto ir rajono policijos komisariate nuo 1997 m. rugpjūčio 7 d. iki 1997 m. rugojūčio 31 d., tarnyba Alytaus miesto ir rajono policijos komisariate nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. iki 1998 m. rugpjūčio 31 d., mokymosi laikas Lietuvos teisės akademijoje nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. iki 2002 m. vasario 20 d. ir tarnyba Alytaus miesto ir rajono policijos komisariate nuo 2002 m. kovo 29 d. iki 2002 m. rugsėjo 13 d. Nepaisant to, VTM mokymosi Lietuvos policijos akademijoje ir Lietuvos teisės akademijoje laikotarpių į stažą neįskaitė. Pareiškėjo nuomone, nurodyti mokymosi laikotarpiai turėjo būti įskaičiuoti į jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 (toliau – ir Vidaus tarnybos statutas), 37 straipsnio 1 dalies 9 punktu. Teigė, kad Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 2000 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. VIII-1986 (toliau – ir Muitinės statutas), nereglamentuoja tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo, todėl šiems teisiniams santykiams taikytinas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau ir – VTĮ, Valstybės tarnybos įstatymas), jo 42 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės), pagal kurių nuostatas VTM, nustatydama jo tarnybos stažą, privalėjo vertinti visus tarnybos Lietuvos valstybei laikotarpius, reikšmingus tai dienai tarnybos stažui nustatyti. Pareiškėjas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintus Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatus mokymosi laikotarpiai įskaitomi į tarnybos laiką pensijai skirti. Atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimą, kuriame konstatuota, kad negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmuo, įgyvendindamas vieną konstitucinę teisę, netektų galimybės įgyvendinti kitą konstitucinę teisę, asmuo, kuris baigė aukštąją mokyklą neturėtų prarasti mokymosi laiko įskaitymo į vidaus tarnybos stažą garantijos vien todėl, kad stojo į vidaus tarnybą iki mokyklos baigimo.

6Atsakovas Muitinės departamentas atsiliepimu (b. l. 10–12) prašė pareiškėjo skundą atmesti.

7Atsakovas nurodė, kad Muitinės statuto 45 straipsnyje nustatyta, kad muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką nustato VTĮ. Pagal Muitinės statuto 47 straipsnio 1 dalį, muitinės pareigūnams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos. Pagal Muitinės statuto 51 straipsnio 4 dalį, į tarnybos muitinėje stažą kasmetinių atostogų trukmei nustatyti įskaitomas ir pareigūno tarnybos valstybės ir savivaldybių institucijose stažas, nustatytas VTĮ 42 straipsnyje. Atsakovo teigimu, VTĮ ir Taisyklės nenumato, kad mokymosi aukštosiose mokymo įstaigose laikas yra įskaitomas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Nurodė, jog pareiškėjas nepagrįstai teigė, kad skaičiuojant jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą turėtų būti taikomas Vidaus tarnybos statutas, nes pareiškėjas eina muitinės pareigūno (statutinio valstybės tarnautojo) pareigas ir jo tarnybos santykius reglamentuoja specialus teisės aktas – Muitinės statutas. Skaičiuojant muitinės pareigūnų tarnybos Lietuvos valstybei stažą Vidaus tarnybos statutas negali būti taikomas. Taip pat teigė, jog pareiškėjo minėta tarnybos laiko pensijai skirti apskaičiavimo tvarka reglamentuoja tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, o ne tarnybos Lietuvos valstybei stažą, pagal kurį apskaičiuojamas priedas prie pareiginės algos ir kasmetinių atostogų trukmė. Pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 17 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A146-1477/2011, aiškindamas vidaus tarnybos stažo ir tarnybos laiko pareigūno valstybinei pensijai gauti santykį, yra pažymėjęs, kad pareigūnų tarnybos laikas valstybinei pensijai skirti ir vidaus tarnybos stažas nėra tapačios sąvokos, tai viena nuo kitos nepriklausančios kategorijos, nustatytos skirtingoms teisinėms situacijoms ir teisiškai savarankiškiems teisiniams santykiams

8Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė pateikė atsiliepimą (b. l. 19–21), kuriuo prašė pareiškėjo skundą atmesti. Savo prašymą VTM grindžia tais pačiais argumentais kaip ir atsakovas Muitinės departamentas savo atsiliepime.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimu (b. l. 41–45) pareiškėjo skundą tenkino iš dalies.

11Teismas nustatė, kad MKT direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1P-209 1 punktu A. L. atleistas iš Kauno skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigų nuo 2011 m. gruodžio 30 d., o šio įsakymo 4 punktu nustatytas pareiškėjo Lietuvos valstybei stažas 2011 m. gruodžio 30 d. – 16 metų 2 mėnesiai 26 dienos.

12VTM viršininko 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1P-658K 1 punktu A. L. nuo 2012 m. sausio 1 d. paskirtas į posto vyresniojo inspektoriaus pareigas, o šio įsakymo 3.2 punktu Finansų ir apskaitos skyriui pavedama už stažą valstybės tarnyboje pareiškėjui mokėti 15 proc. pareiginės algos dydžio priedą (tarnybos Lietuvos valstybei stažas 2012 m. sausio 1 d. – 16 metų 2 mėnesiai 27 dienos). VTM viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1P-693 2 punktu buvo pakeistas VTM viršininko 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1P-658K 3.2 punktas, nurodant, kad už tarnybos Lietuvos valstybei stažą pareiškėjui mokamas 9 proc. pareiginės algos dydžio priedas (tarnybos Lietuvos valstybei stažas – 10 metų 9 mėnesiai 26 dienos).

13Teismas nurodė, kad byloje kilęs ginčas dėl A. L. įgyto tarnybos Lietuvos valstybei stažo apskaičiavimo tvarkos. Pažymėjo, jog pagal Muitinės statuto 45 straipsnį, muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką nustato VTĮ. Teismas iš VTĮ 42 straipsnio 1 dalies ir Taisyklių 3 punkte įtvirtintų nuostatų sisteminės analizės padarė išvadą, kad pareiškėjo įgytas tarnybos Lietuvos valstybei stažas ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose yra skaičiuotinas atskirai, t. y. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, nustatančiomis pareigūno (tarnautojo) tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarką šių pareigų ėjimo metu.

14Teismas nurodė, jog A. L. iki 2002 m. rugsėjo 13 d. ėjo pareigas Alytaus miesto ir rajono policijos komisariate, t. y. buvo statutinis vidaus reikalų sistemos valstybės tarnautojas. Pareiškėjui einant šias pareigas, tarnybos Lietuvos valstybei stažo apskaičiavimas buvo reglamentuojamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 626 patvirtintos Vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo nustatymo tvarkos nuostatomis.

15Teismas pažymėjo, jog byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad A. L. iki 2002 m. rugsėjo 13 d. buvo įgijęs 6 metų 11 mėnesių ir 13 dienų tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Tai patvirtino ir Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato 2007 m. birželio 18 d. pažyma Nr. 52-9-8725. Į šį stažą yra įskaičiuoti pareiškėjo mokymosi Lietuvos policijos akademijoje ir Lietuvos teisės akademijoje (Lietuvos teisės universitete) laikotarpiai. Nurodė, kad šalys neginčijo to, jog minėtoje pažymoje nurodytas pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažas buvo apskaičiuotas teisingai, t. y. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.

16Teismas konstatavo, jog pareiškėjui einant MKT tyrėjo, o nuo 2012 m. sausio 1 d. pradėjus eiti VTM posto vyresniojo inspektoriaus pareigas, jo (einant šias pareigas) tarnybos Lietuvos valstybei stažas skaičiuotinas vadovaujantis Taisyklėmis. Tačiau visas pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažas, tame tarpe ir einant vidaus reikalų sistemos statutinio valstybės tarnautojo pareigas, negalėjo būti perskaičiuojamas vadovaujantis minėtų teisės aktų nuostatomis, nes vadovaujantis VTĮ 42 straipsnio 1 dalimi, tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas yra sudedamas. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, jog į A. L. tarnybos Lietuvos valstybei stažą turi būti įrauktas visas stažas, nurodytas Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato 2007 m. birželio 18 d. pažymoje Nr. 52-9-8725, todėl, pareiškėjui nuo 2012 m. sausio 1 d. pradėjus eiti VTM posto vyresniojo inspektoriaus pareigas, jo įgytas tarnybos Lietuvos valstybei stažas buvo lygus 16 metų 2 mėnesiai 27 dienos.

17Teismas konstatavo, jog atsakovai savo argumentus, kad į pareiškėjo įgytą tarnybos Lietuvos valstybei stažą, vadovaujantis VTĮ ir Taisyklių nuostatomis, neįskaičiuotini mokymosi aukštosiose mokyklose laikotarpiai, yra pagrįsti netinkamu teisės aiškinimu. VTM viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1P-693K 2 punkte nurodytas pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažas apskaičiuotas netinkamai aiškinant ir taikant ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, todėl minėtas punktas pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį nelaikytinas pagrįstu ir teisėtu, todėl yra naikintinas.

18Teismas nurodė, jog pagal Muitinės statuto 47 straipsnio 1 dalį muitinės pareigūnams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 procentai pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos. Teismas padarė išvadą, jog konstatavus, kad pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažas yra viršijantis 15 metų, pareiškėjo skundo reikalavimai nuo 2012 m. sausio 1 d. taikyti jam 15 proc. pareiginės algos priedo dydį yra pagrįsti.

19Teismas pažymėjo, jog pagal Taisyklių 8 punktą valstybės tarnybos tarnautojo stažą skaičiuoja valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, padalinys arba asmuo, atsakingas už personalo tvarkymą. Dėl šios priežasties A. L. tarnybos Lietuvos valstybei stažą privalo perskaičiuoti ir neišmokėto darbo užmokesčio skirtumą išmokėti ne MD, o VTM. Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, atsakove bylose dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo laikytina institucija, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas. Atsižvelgus į tai, teismas padarė išvadą, kad skundo reikalavimai, kuriais prašoma nuo 2012 m. sausio 1 d. pareiškėjui mokamam darbo užmokesčiui taikyti 15 proc. priedą, perskaičiuoti nuo 2012 m. sausio 1 d. mokėtą darbo užmokestį ir išmokėti skirtumą, iš esmės pagrįsti, tačiau pareiškėjo prašomus veiksmus turi būti įpareigota atlikti VTM, o ne MD.

20Atsižvelgdamas į tai teismas nusprendė pareiškėjo A. L. skundą tenkinti iš dalies: panaikinti VTM viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1P-693K 2 punktą. Įpareigoti VTM apskaičiuojant A. L. tarnybos Lietuvos valstybei stažą įtraukti į šį stažą Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato 2007 m. birželio 18 d. pažymoje Nr. 52-9-8725 nurodytą 6 metų 11 mėnesių 13 dienų tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Įpareigoti VTM apskaičiuojant A. L. darbo užmokestį nuo 2012 m. sausio 1 d. taikyti 15 procentų pareiginės algos priedo dydį ir per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos perskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui darbo užmokesčio skirtumą, kuris susidarė nuo 2012 m. sausio 1 d. klaidingai apskaičiuojant pareiškėjo įgytą tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

21III.

22Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos padavė apeliacinį skundą (b. l. 50–52), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimą ir pareiškėjo A. L. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Atsakovas nurodė, jog teismas aiškindamas VTĮ ir Taisyklių nuostatas, padarė išvadą, kad pareiškėjo įgytas tarnybos Lietuvos valstybei stažas ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose yra skaičiuotinas atskirai, t. y. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, nustatančiomis pareigūno (tarnautojo) tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarką šių pareigų ėjimo metu. Atsakovo nuomone, vidaus tarnybos stažas pagal Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnį ir tarnybos Lietuvos valstybei stažas pagal VTĮ 42 straipsnio 1 dalį nėra tapačios kategorijos.

24Teigia, jog pagal Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punktą, į vidaus tarnybos stažą įskaitomi ir mokymosi laikotarpiai, o pagal VTĮ 42 straipsnio 1 dalį, tarnybos laiko įskaitymo į tarnybos Lietuvos valstybei stažą būtina sąlyga yra paskyrimas į valstybės tarnautojo pareigas. Atsakovas akcentuoja, jog pareiškėjas nei pagal Vidaus tarnybos statutą, nei pagal VTĮ mokymosi Lietuvos policijos akademijoje ir Lietuvos teisės akademijoje laikotarpiu nebuvo paskirtas į valstybės tarnautojo pareigas, todėl šis laikotarpis negali būti įskaitytas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą pagal VTĮ 42 straipsnio 1 dalį.

25Atsakovas pažymi, jog, jo nuomone, netinkamu VTĮ 42 straipsnio 1 dalies nuostatų aiškinimu ir taikymu teismas sukūrė nevienodą teisinę padėtį asmenims, kurie mokėsi Lietuvos policijos akademijoje arba Lietuvos teisės akademijoje ir po mokymų pradėjo tarnybą vidaus reikalų sistemoje, o po to tarnybą tęsė Lietuvos Respublikos muitinėje, lyginant su asmenimis, kurie po analogiško mokymosi iš karto pradėjo tarnauti muitinėje. Todėl vieniems asmenis, vadovaujantis teismo pateiktu VTĮ 42 straipsnio 1 dalies aiškinimu, į tarnybos laiką įskaitomas mokymosi tam tikrose mokymo įstaigose laikotarpis, kuris patenka į vidaus tarnybos stažo sudėtį, o kitiems asmenims, mokymosi analogiškose įstaigose laikotarpis neįskaitomas, nes jie tarnybą pradėjo ne vidaus reikalų sistemoje, o Lietuvos Respublikos muitinėje. Toks įstatymų nuostatų aiškinimas ir taikymas pažeistų konstitucinį visų asmenų lygybės įstatymui principą, kai tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. liepos 3 d. nutarimas).

26Taip pat atsakovas nurodė, jog pagal Muitinės statuto 12 straipsnio 2 dalį Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnus priima į pareigas, perkelia į kitas pareigas ir iš pareigų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius, todėl tarnybos stažą nuo 2012 m. sausio 1 d. muitinės pareigūnams skaičiuoja Muitinės departamentas.

27Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė padavė apeliacinį skundą (b. l. 54–56), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimą ir pareiškėjo A. L. skundą atmesti kaip nepagrįstą. Savo prašymą grindžia tokiais pačiais argumentais kaip ir atsakovas Muitinės departamentas savo apeliaciniame skunde.

28Teisėjų kolegija konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinis skundas tenkintinas.

31Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro muitinės pareigūno tarnybos Lietuvos valstybei stažo nustatymas, kai pridedamas tarnybos (darbo) stažas kitu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.

32Pareiškėjas ginčija Muitinės viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1P-693 2 punktą, kuriuo buvo nustatyta, kad už stažą valstybės tarnyboje pareiškėjui mokamas 9 proc. pareiginės algos dydžio priedas (tarnybos Lietuvos valstybei stažas – 10 metų 9 mėnesiai 26 dienos) (b. l. 6). Šiuo įsakymu buvo pakeistas Muitinės viršininko 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1P-658K, kuriuo pareiškėjas nuo 2012 m. sausio 1 d. paskiriamas į posto vyresniojo inspektoriaus pareigas (1 p.), o šio įsakymo 3.2 punktu Muitinės Finansų ir apskaitos skyriui pavedama už stažą valstybės tarnyboje pareiškėjui mokėti 15 proc. pareiginės algos dydžio priedą (tarnybos Lietuvos valstybei stažas 2012 m. sausio 1 d. – 16 metų 2 mėnesiai 27 dienos) (b. l. 5).

33Pareiškėjas nesutinka su atsakovo Muitinės viršininko sprendimu neįtraukti į pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažą Vidaus tarnybos stažo laikotarpio, kai jis mokėsi Lietuvos policijos akademijoje nuo 1996 m. rugpjūčio 12 d. iki 1997 m. birželio 26 d. ir Lietuvos teisės akademijoje (Lietuvos teisės universitete) nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. iki 2002 m. vasario 20 d. (b. l. 16–17).

34Remiantis Muitinės statuto 45 straipsniu, muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas. Statuto 46 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad muitinės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (toliau – ir tarnybos stažas), šio straipsnio 3 dalis – kad muitinės pareigūnams mokami priedai ir priemokos negali viršyti Valstybės tarnybos įstatyme nustatytų dydžių. Muitinės statute nėra numatyta muitinės pareigūnų tarnybos stažo skaičiavimo tvarka, todėl šių pareigūnų tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimui taikytinos Valstybės tarnybos įstatyme nustatytos taisyklės. Pagal šio įstatymo 42 straipsnio 1 dalį tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1–4 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius. Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas.

35Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies ir Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 3 punkto nuostata, kad tarnybos stažas skaičiuojamas nuo tarnybos (darbo) valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose pradžios arba paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos, padarė išvadą, kad pareiškėjo įgytas tarnybos Lietuvos valstybei stažas ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose yra skaičiuotinas atskirai, t. y. pareiškėjo pagal Vidaus tarnybos statutą, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, nustatančiomis pareigūno (tarnautojo) tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarką šių pareigų ėjimo metu apskaičiuotas vidaus tarnybos stažo visas laikotarpis turi būti visas pridedamas prie pareiškėjo kito tarnybos Lietuvos valstybei stažo laikotarpio. Tai reiškia, kad į pareiškėjo tarnybos valstybei stažą turi būti įtraukiami laikotarpiai, kurie patenka į vidaus tarnybos stažą – tame tarpe mokymosi Lietuvos policijos akademijoje ir Lietuvos teisės akademijoje (Lietuvos teisės universitete), kai tai numato Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punktas.

36Teisėjų kolegija su šia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka, nes ji padaryta netinkamai įvertinus Vidaus tarnybos statuto, Muitinės statuto ir Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas.

37Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje yra atkreipiamas dėmesys į įstatymo leidėjo diferencijuotą atskirų statutinių pareigūnų ir kitų valstybės pareigūnų bei tarnautojų tarnybos stažo priedams, atostogoms, valstybinei pensijai ir kt. skaičiavimą (išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. sprendimas administracinėje byloje A146-1477/2011, publikuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr. 22, 2011 m., 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-518/2010, publikuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr. 19, 2010 m.).

38Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A146-518/2010 pabrėžiama, kad nei Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1–4 dalyse, nei 4 straipsnio 5 dalies 1–4 punktuose, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėse nėra nustatyta, kad statutinių valstybės tarnautojų mokymosi laikas galėtų būti įskaitytas į ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatos, numatančios, kad mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose yra įskaitomas į vidaus tarnybos stažą, yra specialioji teisės norma, kuri taikoma tik vidaus tarnybos statutiniams valstybės tarnautojams, vidaus tarnybos stažas, kurį numato Vidaus tarnybos statutas, ir tarnybos Lietuvos valstybei stažas, kurį numato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, nėra tapačios sąvokos ir šių stažų skaičiavimą reglamentuoja skirtingų įstatymų normos.

39Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje apibrėžiant statutinio valstybės tarnautojo sąvoką nurodyta, kad statutinis valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, kurio tarnybą reglamentuoja įstatymo patvirtintas statutas, nustatantys specialias priėmimo į valstybės tarnybą, tarnybos atlikimo, atsakomybės ir kitas su tarnybos ypatumais susijusias sąlygas. Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnyje įtvirtinti vidaus tarnybos ypatumų (padidėjęs pavojus gyvybei ar sveikatai, sugriežtinta atsakomybė, ilgesnis darbo laikas ir įvairūs su tarnyba susiję apribojimai) kompensavimo, taip pat teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principai įgyvendinami atitinkamais Statute numatytais kompensavimo būdais. Vienas iš tokių būdų yra atitinkamų laikotarpių (tarp jų mokymosi aukštojoje vidaus reikalų mokykloje) įskaitymas į vidaus tarnybos statutinio valstybės tarnautojo vidaus tarnybos stažą, kuris suteikia šį statusą turinčiam valstybės tarnautojui teisę jo tarnybos statutinėje įstaigoje laikotarpiu į atitinkamos trukmės atostogas, ištarnautų metų valstybinę pensiją, taip pat turi įtakos skaičiuojant priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

40Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad konkretaus valstybės tarnautojo teisinį statusą (visumą teisių ir pareigų) reikia vertinti atsižvelgiant į konkrečią valstybės tarnybos sritį. Pareiškėjo statusą visų pirma nustatantis specialus teisės aktas – Muitinės statutas, kuris nustato muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje ir atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus. Valstybės tarnybos įstatymas muitinės pareigūnams taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja šis Statutas. Be išlygų muitinės pareigūnams taikoma Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta darbo apmokėjimo tvarka. Darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai muitinės pareigūnams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas (Statuto 1 str.). Administracinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė specialias vidaus tarnybos stažo skaičiavimo taisykles, kurių taikymas muitinės pareigūnams nėra numatytas Muitinės statute ir negalimas pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas. Netinkamai pritaikius specialios paskirties materialiąsias teisės normas, nepagrįstai į kitais laikotarpiais pareiškėjo eitas pareigas valstybės tarnyboje buvo įtrauktas mokymosi laikas Lietuvos policijos akademijoje ir Lietuvos teisės akademijoje (Lietuvos teisės universitete) bei pridėtas prie muitinės pareigūnui skaičiuotino tarnybos valstybei stažo, reikšmingo apskaičiuojant priedą už tarnybos Lietuvos valstybei metus. Kaip jau buvo minėta aukščiau, Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkto norma taikytina tik vidaus tarnybos pareigūnams skaičiuojant specialų vidaus tarnybos stažą.

41Remdamasi aukščiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą naikina, apeliacinius skundus tenkina ir priima naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmeta (ABTĮ 143 str.).

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Atsakovo Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinį skundą ir atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą patenkinti.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo A. L. (L.) skundą atmesti.

45Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. L. su skundu (b. l.... 5. Pareiškėjas nurodė, kad yra muitinės pareigūnas. Muitinės departamento... 6. Atsakovas Muitinės departamentas atsiliepimu (b. l. 10–12) prašė... 7. Atsakovas nurodė, kad Muitinės statuto 45 straipsnyje nustatyta, kad... 8. Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė pateikė atsiliepimą (b. l. 19–21),... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimu (b.... 11. Teismas nustatė, kad MKT direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr.... 12. VTM viršininko 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1P-658K 1 punktu 13. Teismas nurodė, kad byloje kilęs ginčas dėl A. L.... 14. Teismas nurodė, jog A. L. iki 2002... 15. Teismas pažymėjo, jog byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad 16. Teismas konstatavo, jog pareiškėjui einant MKT tyrėjo, o nuo 2012 m. sausio... 17. Teismas konstatavo, jog atsakovai savo argumentus, kad į pareiškėjo įgytą... 18. Teismas nurodė, jog pagal Muitinės statuto 47 straipsnio 1 dalį muitinės... 19. Teismas pažymėjo, jog pagal Taisyklių 8 punktą valstybės tarnybos... 20. Atsižvelgdamas į tai teismas nusprendė pareiškėjo A.... 21. III.... 22. Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų... 23. Atsakovas nurodė, jog teismas aiškindamas VTĮ ir Taisyklių nuostatas,... 24. Teigia, jog pagal Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punktą, į... 25. Atsakovas pažymi, jog, jo nuomone, netinkamu VTĮ 42 straipsnio 1 dalies... 26. Taip pat atsakovas nurodė, jog pagal Muitinės statuto 12 straipsnio 2 dalį... 27. Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė padavė apeliacinį skundą (b. l.... 28. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 29. IV.... 30. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 31. Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro muitinės pareigūno... 32. Pareiškėjas ginčija Muitinės viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo... 33. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo Muitinės viršininko sprendimu neįtraukti... 34. Remiantis Muitinės statuto 45 straipsniu, muitinės pareigūnų darbo... 35. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Valstybės tarnybos įstatymo 42... 36. Teisėjų kolegija su šia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka, nes... 37. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje yra... 38. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartyje... 39. Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje apibrėžiant statutinio... 40. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad konkretaus valstybės... 41. Remdamasi aukščiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija pirmosios... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. Atsakovo Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinį skundą ir atsakovo... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimą... 45. Sprendimas neskundžiamas....