Byla 2A-127-357/2008

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Birutės Simonaitienės, Jolantos Badaugienės, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo UAB “Talša“ atstovei Danguolei Volkovienei, advokatei Kristinai Pugačienei, atsakovo UAB „Metaloidas“ atstovėms Kristinai Gvazdikinei, Mildai Pilipuitytei, apeliaciniame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB “Talša“ apeliacinį skundą dėl 2006m.gruodžio 21d. Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Talša“ ieškinį atsakovui UAB „Metaloidas“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Talša“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Metaloidas“ 17818 litų skolą už nesumokėtą nuomą 276,47 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. 2005m. sausio 17 d. sutartį tarp ieškovo UAB “Talša” ir atsakovo UAB “Metaloidas” sudarytą dėl 1,45 ha aikštelės, esančios ( - ) nuomos pripažino niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Taikė restituciją ir įpareigojo ieškovą UAB “Talša” grąžinti atsakovui UAB “Metaloidas” 3776 (tris tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt šešis ) litus sumokėto nuomos mokesčio, įpareigojo atsakovą UAB “Metaloidas” išgabenti iš subnuomotos teritorijos padangas bei sumontuotus laikinius statinius ar įrenginius. Priteisė iš ieškovo UAB “Talša” atsakovui UAB “Metaloidas” 1416 (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiolika ) litų bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovo UAB “Talša” Valstybei 4,76 (keturis litus 76 centus ) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

5Sprendime teismas nurodė, kad išnuomoto žemės sklypo savininkas yra valstybė, sklypas nėra išnuomotas ieškovui ir jam nesuteikta teisė subnuomoti žemės sklypo kitiems asmenims. Nuo 2005 metų vasario mėnesio iki 2006 metų sausio mėnesio už nuomą ir komunalinius patarnavimus atsakovas ieškovui turėjo sumokėti 21594,00 Lt, tačiau sumokėjo tik už 2005 metų vasario ir kovo mėnesius. Leidimas sandėliuoti padangas atsakovui nebuvo išduotas, nes ieškovas atsakovui negalėjo pateikti paraiškai paduoti reikalingo žemės sklypo, esančio ( - ), detaliojo plano. Šis planas patvirtintas tik 2005-10-03 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-698. Ieškovas, nebūdamas išnuomojamo daikto savininku ir neturėdamas nuomotojo sutikimo išnuomoti svetimą daiktą, sudarė su atsakovu žemės sklypo, esančio ( - ), subnuomos sutartį (LR CK 6.553 str.), kurią įvardino kaip nuomos sutartį, ir žemės sklypą išnuomojo kaip savo nuosavybę. Atsakovas sudarė nuomos sutartį, nes pageidavo išsinuomotame žemės sklype esančioje aikštelėje sandėliuoti padangas, t.y., užsiimti veikla, kuriai pagal LR Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnį vykdyti reikalingas leidimas. Kad gauti leidimą, būtina pagal LR Aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-330 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 16.3 punktą, pateikti ūkinės veiklos objekto teritorijos planavimo dokumentus. Atsakovas leidimo negavo, nes negalėjo pateikti išsinuomotos žemės detaliojo plano, kurio negavo iš ieškovo. LR CK 6.483 str. 3 d. numato, kad nuomotojas privalo perduoti nuomininkui daikto dokumentus ir priedus, kurie yra būtini to daikto naudojimui. Nuomotojas privalėjo garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos terminą (LR CK 6.483 str. 1 d.). Ieškovas atsakovui neperdavė detaliojo plano, nes jo ir neturėjo žemės nuomos sutarties sudarymo metu, išnuomojo jam nuosavybės teise nepriklausantį žemės sklypą, nors to daryti negalėjo, sudarant nuomos sutartį, žinojo, kad atsakovas žemės sklypą nuomoja padangų sandėliavimui, nes tai buvo nurodyta sutartyje, garantavo, kad daiktą bus galima naudoti pagal paskirtį, tačiau to neužtikrino. Valstybinės žemės subnuomos sutartis buvo sudaryta negavus žemės nuomotojo – Šiaulių apskrities viršininko administracijos – sutikimo, nesant sudarytos nuomos sutarties su valstybe ir esant netinkamam žemės nuomos sutarties dalykui, t.y., pažeidžiat imperatyviąsias įstatymo nuostatas (LR CK 6.477 str. 4 d., 6.546 str., 6.553 str.). Teismas vertino, kad ieškovas, sudarydamas subnuomos sutartį, pažeidė ne tik žemės nuomotojo teises, bet ir imperatyviąsias teisės normas, todėl tarp šalių sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartį pripažino niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

6Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Talša“ prašo panaikinti 2006 m. gruodžio 21 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti.

7Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

81) Teismas visiškai nepagrįstai taikė LR CK 1.78 str., o tuo pačiu ir 1.80 str. 1d. ir 2d. Ieškovas su atsakovu 2005 m. sausio 17 d. sudarė 1,45 ha aikštelės, esančios ( - ), padangų sandėliavimui, nuomos sutartį. Atsakovui buvo išnuomotas ne žemės sklypas, kaip teigiama sprendime, o nuosavybės teise priklausanti aikštelė. Teismui buvo pateiktas VĮ Registrų centras Šiaulių filialas pažymėjimas, kuriuo 2.27 punkte ir nurodyta, kad UAB „Talša“ nuosavybės teise priklauso registruotinas turtas – aikštelė. Sudarant su atsakovu nuomos sutartį, dėl žemės nuomos nebuvo detalizuojama.

92) Ieškovas turėjo teisę išnuomoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, tai kad atsakovas negavo leidimo iš LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, nėra pagrindas sutartį pripažinti niekine. Žinybos rašte, kuriame aiškiai nurodyta, kad leidimas ūkinei veiklai vykdyti išduodamas veiklos vykdytojui ir, be abejo, prieš pradedant veiklą. Atsakovas privalėjo prieš pradėdamas veiklą šioje vietoje, išsiaiškinti ar gaus leidimą šiai veiklai vykdyti. Jau 2005-01-17 išnuomotoje aikštelėje, pradėjo sandėliuoti padangas, aptvėrė aikštelę metaline tvora, iškirsdamas betoną, pasistatė vartus, ir tik 2005 m. gegužės mėnesyje atsakovas paprašė ieškovo pateikti užimamo žemės sklypo detalųjį planą. Ieškovas negalėjo gauti savininko sutikimo išnuomoti aikštelės, kadangi pats yra savininkas. Sutartyje net nekalbama apie žemės sklypo nuomą, todėl ieškovas nepažeidė imperatyviųjų įstatymo normų, kaip nurodyta sprendime.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Metaloidas“ prašė apeliacinį skundą atmesti ir Šiaulių miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

11Šiaulių apygardos teismo kolegija išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka 2007 m. gegužės 22 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškovo UAB „Talša“ ieškinį tenkino.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m . sausio 28 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 22 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB „Talša” (nuomotojas) ir atsakovas UAB „Metaloidas” (nuomininkas) 2005 m. sausio 17 d. sudarė nuomos sutartį (b.l. 24-27). Pagal šios sutarties 1.1 punktą nuomotojas (ieškovas) išnuomojo nuomininkui (atsakovui) 1,45 ha aikštelę, skirtą padangų sandėliavimui, esančią ( - ). Taip pat minėtame nuomos sutarties 1.1. punkte nurodyta, kad žemės sklypas, kuriame yra nuomojama aikštelė, yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, žemės sklypo nuomos teisė priklauso nuomininkui (l. 24). Pagal sutarties 1.6 punktą žemės sklypo nuosavybė, disponavimo ir valdymo forma: valstybės nuosavybė, valdoma nuomos teise. Nuomos sutarties 1.3, 2.1 punktuose numatyta, kad nuomos sutarties terminas nuo 2005 m. vasario 1 d. iki 2008 m. vasario 1 d. Nuomos mokestis - 1500 Lt ir 18 proc. PVM – 270 Lt, iš viso 1770 Lt. Nuomos mokestis mokamas vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio, už kurį mokama, 20 dienos (sutarties 2.2, 2.3 punktai).

15Taip pat byloje nustatytos aplinkybės, kad žemės sklypas, kuriame yra išnuomota aikštelė, o savininkė yra valstybė, 2005m.sausio mėnesį nebuvo išnuomotas ieškovui ir jam nesuteikta teisės subnuomoti žemės sklypą kitiems asmenims. Atsakovas sumokėjo nuomos mokestį tik už du mėnesius, o pagal kitas ieškovo išrašytas sąskaitas-faktūras (iš viso 17818 Lt sumai) atsiskaityti atsisakė ir nuo 2006 m. sausio 1 d. nuomos sutartį nutraukė, motyvuodamas tuo, kad negali naudotis aikštele numatytai veiklai, nes negauna leidimo, kuriam gauti reikalingas žemės sklypo, kuriame yra aikštelė, detalusis planas, tačiau ieškovas negali jo pateikti. Bylos medžiaga pavirtina, kad atsakovas UAB ”Metaloidas” išnuomotą aikštelę pritaikė padangų sandėliavimui t.y. aptvėrė tvora, iškirto krūmus bei vykdė nuomos sutartyje numatytą veiklą. Byloje esantys dokumentai – aktas, pranešimas dėl nuomos sutarties nutraukimo iš esmės patvirtina, kad nuo atsakovo nurodytos datos, t.y. 2006 m. vasario 1 d. minėtos aikštelės nuomos santykiai tarp šalių nutrūko. Ieškovas pagrįstai įrodinėja, kad nuomos sutarties dalykas yra ne žemės sklypas, bet aikštelė, skirta padangų sandėliavimui, o atsakovas, prieš sudarydamas nuomos sutartį, privalėjo įvertinti, ar turės galimybę sandėliuoti padangas išsinuomotoje aikštelėje. Bylos medžiaga patvirtina, jog atsakovas naudojosi nuomos sutarties dalyku, už pirmus du nuomos sutarties galiojimo mėnesius mokėjo nuomos mokestį. Tarp šalių sudarytoje nuomos sutartyje nėra numatyta, kad sutartis įsigalioja nuo priėmimo - perdavimo akto sudarymo dienos, o sutarties 1.3 punkte numatyta, kad nuomos sutarties terminas prasideda nuo 2005 m. vasario 1 d. Iš to seka, kad tarp šalių sudarytoje nuomos sutartyje nesant sąlygos, jog nuomos sutarties dalykas perduodamas pagal priėmimo – perdavimo aktą, ieškovas tinkamai įvykdė pareigą -perduoti daiktą, perduodamas išnuomotą aikštelę faktiškai naudotis atsakovui.

16Kolegija nagrinėdama ginčą atsižvelgia į CK 6.477 str., 6.530 str., 6.483 str. nuostatas. Pagal CK 6.477 straipsnio 1 dalį ir 6.530 straipsnio 1 dalį pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartis yra dvišalė sutartis, taigi nustatytina jos šalių teisių ir pareigų apimtis susijusi su nuomos sutarties dalyko būkle, atitiktimi tai paskirčiai, kuriai nuomininkas ketina jį naudoti. CK bendrosios nuostatos reglamentuoja pareigą šalims sukuriant sutartinius santykius laikytis teisėtumo, teisingumo ir sąžiningumo reikalavimų. CK 6.483 straipsnio 1 dalyje tiesiogiai įtvirtinta nuomotojo pareiga garantuoti, kad išnuomotas daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos terminą. Todėl nuomotojas, sudarydamas jam nuosavybės teise priklausančio statinio nuomos sutartį, turi žinoti, kokiai konkrečiai veiklai jis bus naudojamas, ar nuomininko numatyta veikla yra nedraudžiama įstatymų. Atsakovas atsisakė mokėti nuompinigius ir sutartį nutraukė motyvuodamas tuo, kad ieškovas nepateikė žemės sklypo, kuriame yra išnuomota aikštelė, detaliojo plano, be kurio atsakovas negali gauti leidimo išsinuomotoje aikštelėje numatytai veiklai (naudotoms padangoms sandėliuoti) vykdyti. CK 6.202 straipsnio nuostatos numato, jeigu įstatymai nustato reikalavimą gauti atitinkamos valstybės institucijos leidimą, turintį reikšmę sutarties vykdymui, tai leidimą privalo gauti šalis, kuriai ši pareiga yra nustatyta įstatymuose. Taigi pareiga gauti leidimą, suteikiantį teisę vykdyti naudotų padangų sandėliavimo veiklą, tenka atsakovui t.y.nuomininkui. Tačiau viena iš šio leidimo išdavimo sąlygų yra susijusi su nuomos objekto atitinkamu sutvarkymu t.y. žemės sklypo detaliojo plano parengimu ir patvirtinimu. Todėl nesant specialaus šalių susitarimo tokiu klausimu, byloje sprendžiant ginčą, susijusį su tinkamu sutarties vykdymu, tam tikros pareigos tenka tiek nuomininkui, tiek nuomotojui.

17Aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-330 patvirtintų Taisyklių 16.3 punktas nustato, kad leidimui gauti būtina pateikti ūkinės veiklos objekto teritorijos planavimo dokumentus, o būtent detalūjį planą. Teritorijų planavimo Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad detalieji planai rengiami, kai žemės sklypai formuojami prie naudojamų statinių, o pagal 23 straipsnio 1 dalį vienas iš detaliųjų planų rengimo metu nustatomo privalomo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo aspektų yra žemės sklypo naudojimo būdas. Kaip pažymėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje, detaliojo plano rengimo organizavimas yra pakankamai ilgas ir sudėtingas procesas, susijęs su projektinių darbų finansavimu, nuosavybės dokumentų pateikimu, užsakymo pateikimu, kitų pastatų, esančių planuojamoje teritorijoje, savininkų dalyvavimu rengiant teritorijos planavimo projektą ir kitomis aplinkybėmis. Ieškovo kaip nuomotojo ir nuomos objekto savininko pareigos nesibaigė vien pasirašius šalių nuomos sutartį. Byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad šalių nuomos sutarties 1.1 punkte įrašyta nuoroda, kam pagal sutartį priklauso žemės sklypo nuomos teisė, nepašalina ieškovo pareigos perduoti tinkamą naudoti pagal sutartį daiktą atsakovui. Šalių teisės ir pareigos pagal nuomos sutartį ir sutartinė atsakomybė spręstina atsižvelgiant į tai, kaip kiekviena iš jų, būdama sutartinių santykių dalyvė, vykdė bendradarbiavimo pareigą (CK 6.200 straipsnio 2 dalis), pagal kurią šalys privalo padėti vienai kitai įgyvendinti sutartines teises ir vykdyti sutartines pareigas, keistis informacija, pranešti viena kitai apie sutarties vykdymo ypatumus. Bylos duomenys įrodo, kad ieškovas dar iki sutarties sudarymo kreipėsi į savivaldybę dėl detaliojo plano rengimo ir informavo nuomininką apie situaciją. Atsakovas UAB „Metaloidas“ išsinuomavęs nekilnojamąjį daiktą, nesant detaliojo plano, kai pagal jo numatomą vykdyti veiklą jis yra būtinas, privalėjo įvertinti kliūtį tam tikru laikotarpiu naudoti aikštelę teisėtai veiklai. Abi šalys yra verslo subjektai ir sudarydamos sutartį siekė ekonominio teigiamo rezultato, todėl atsakovas privalėjo įvertinti riziką užsiimti veikla, žinodamas apie laikinus apribojimus naudotis išsinuomotu objektu – sutarties dalyku. Kolegija laiko nustatytomis aplinkybes, kad sudarant nuomos sutartį su atsakovu buvo kalbėta apie ieškovo ruošiamus dokumentus ir nuomos teisės į žemės sklypą, kuriame yra nuomojama aikštelė neturėjimą, atsiradus žemės sklypo savininkei. Todėl atsakovo atstovo prašymu, atsakovui tikintis išsinuomoti žemės sklypą, nuomos sutarties 1.1. punkte buvo nurodyta, kad nuomos teisė priklauso nuomininkui.

18Kolegija vertina įrodytomis minėtas aplinkybes, nes atsakovui sudarant nuomos sutartį buvo žinoma apie tai, kad neparuoštas detalusis planas ir ieškovo parodymai bei pateikti rašytiniai įrodymai tai patvirtina. Ieškovas kaip nuomotojas informavo apie detalaus plano rengimo proceso sunkumus bei pateikė visus turimus dokumentus, susijusius su nuomos objektu - nekilnojamojo turto registro pažymą, žemės suderinimo dokumentus (b. l. 94). Apie atsakovo informavimą patvirtina vykęs tarp šalių susirašinėjimas - 05-04-22, 2005-08-22 prašymai (b.l.123,96 ); UAB „Talša“ 2005-06-21 raštas (b.l. 133); UAB „Metaloidas“ 2005-02-03 prašymas Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl laikino leidimo išdavimo kol bus parengtas aikštelės projektas su detaliuoju planu (b.l.99); 2006-08-29 raštas atsakovams (po sutarties nutraukimo).

19Atsakovas, žinodamas apie situaciją, vis tik išsinuomojo aikštelę, ja naudojosi, pradėjo mokėti mokesčius ir apie nuomos sutarties nutraukimą informavo tik 2005 m. gruodžio mėnesį. Darytina išvada, kad realiai atsakovas naudojosi priklausančiu nekilnojamuoju turtu – aikštele, susitvarkė teritoriją pagal savo poreikius. Atsakovas būdamas verslo subjektas, prisiimdamas riziką ir siekdamas ekonominio rezultato turėjo galimybę eksploatuoti aikštelę ir panaudoti laikinai savo veikloje kitokių leistinų medžiagų sandėliavimui ar pasirinkti kitokį turto panaudojimo būdą suderinus su nuomotoju. Atsakovo teigimu tą ir darė t.y. naudojo aikštelę padangų rūšiavimui ar kitiems tikslams. Kolegijos nuomone atsakovas, negalėdamas naudotis išsinuomotu objektu pagal paskirtį, būdamas sąžininga šalimi, turėjo galimybę nutraukti nuomos sutartį po 2005 m. vasario mėnesio, tačiau to nepadarė. Tokiu būdu, ieškovas neturėjo galimybės disponuoti savo turtu iki 2006 m. sausio mėnesio ir išnuomoti aikštelės kitiems asmenims. Šalių nuomos santykių nutraukimą tik 2006m. sausio mėnesį patvirtina aukščiau išvardinti įrodymai ir 2006-08-16 Aktas apie sandėliuojamas padangas (b.l.93), šio fakto iš esmės byloje neginčijo atsakovas. Tuo pačiu kolegija atsižvelgia į sutarties šalių prisiimtas teises bei pareigas ir vertina, kad ieškovas neturėdamas sutvarkytų dokumentų būtinų veiklai realizuoti ir išnuomodamas aikštelę atsakovo veiklai, kuriai reikalingas leidimas, pasielgė neapdairiai. Nustatant šalių prievoles atsižvelgtina į abiejų šalių veiksmus sąlygojusius netinkamą sutarties vykdymą (CK 6.206 str.) ir taikytinos CK 6.203 str. nuostatos, jeigu per nustatytą ar per protingą terminą leidimas negaunamas abi šalys turi teisę nutraukti sutartį ir nebevykdyti prievolės viena kitos atžvilgiu. Tokiu būdu, kolegijos nuomone taikytina ir CK 6.259 str. nuostata - jeigu prievolė netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių valios, skolininko atsakomybė gali būti atitinkamai sumažinta, todėl atsakovo UAB „Metaloidas“ prievolė apmokėti nuomos mokestį iki sutarties nutraukimo t.y. 2006m.sausio mėnesio mažintina 30 procentų. Taip pat pažymėtina, kad šalių sandoris CK 6.532 straipsnio 4 dalies atžvilgiu nėra niekinis, yra vykdytinas tik jam įgyvendinti reikia atlikti teritorijos planavimo darbus.

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas, priimdamas 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimą, neįvertino esminių bylos aplinkybių, netinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas), kuriuo ieškinys tenkintinas iš dalies.

21Nustačius, kad pagal šalių sudarytos nuomos sutarties 2. 2 punktą nuomos mokestis yra 1770 Lt. (b.l. 7-17), o nuo 2005 metų vasario mėnesio iki 2006 metų sausio mėnesio už nuomą ir komunalinius patarnavimus ieškovo reikalaujamo mokesčio 21594,00 Lt (b.l. 18,19) nesumokėta dalis sudaro 17818,00 Lt., ši suma mažintina 30 procentų. Tokiu būdu, ieškovui priteistina 12472,60 litų skola.

22Nuomos sutarties 6.1. punktas numato, kad nuomininkas, nustatytais terminais nesumokėjęs nuomos mokesčio, įsipareigoja mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl nuo 12472,60 litų atsakovo skolos sumos ieškovui pritiesini 193,53 Lt delspinigių.

23Šalių bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, CPK 93 straipsnio pagrindais. UAB”Talša” bylinėjimosi išlaidų 70 proc. sudaro 759,96 litus. UAB”Metaloidas” bylinėjimosi išlaidų 30 proc.sudaro 870,85 litus. Tokiu būdu, iš UAB”Talša” priteistinas atsakovui UAB”Metaloidas” 110,89 litų skirtumas.

24Taip pat iš šalių priteistinos teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 92 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2punktu,

Nutarė

27Šiaulių miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

28Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Talša“ ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Metaloidas“ (įmonės kodas 145376111) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Talša“ (įmonės kodas 144806535) 12472,60 (dvylika tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt du litus 60 ct) litų skolą, 193,53 Lt (šimtą devyniasdešimt tris litus 53 ct) delspinigių bei valstybės naudai 11,68 litus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

30Priteisti iš UAB „Talša“ 110,89 litus bylinėjimosi išlaidų UAB “Metaloidas“ bei valstybės naudai 5,01 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Talša“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį... 5. Sprendime teismas nurodė, kad išnuomoto žemės sklypo savininkas yra... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Talša“ prašo panaikinti 2006 m.... 7. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 8. 1) Teismas visiškai nepagrįstai taikė LR CK 1.78 str., o tuo pačiu ir 1.80... 9. 2) Ieškovas turėjo teisę išnuomoti jam nuosavybės teise priklausantį... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Metaloidas“ prašė... 11. Šiaulių apygardos teismo kolegija išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m . sausio 28 d. nutartimi Šiaulių... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB „Talša” (nuomotojas) ir... 15. Taip pat byloje nustatytos aplinkybės, kad žemės sklypas, kuriame yra... 16. Kolegija nagrinėdama ginčą atsižvelgia į CK 6.477 str., 6.530 str., 6.483... 17. Aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-330 patvirtintų... 18. Kolegija vertina įrodytomis minėtas aplinkybes, nes atsakovui sudarant nuomos... 19. Atsakovas, žinodamas apie situaciją, vis tik išsinuomojo aikštelę, ja... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas,... 21. Nustačius, kad pagal šalių sudarytos nuomos sutarties 2. 2 punktą nuomos... 22. Nuomos sutarties 6.1. punktas numato, kad nuomininkas, nustatytais terminais... 23. Šalių bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų... 24. Taip pat iš šalių priteistinos teismo turėtos procesinių dokumentų... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 27. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimą... 28. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Talša“ ieškinį tenkinti iš... 29. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Metaloidas“... 30. Priteisti iš UAB „Talša“ 110,89 litus bylinėjimosi išlaidų UAB...