Byla AS-146-96-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriui ir K. S. dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Auto ABC“ (toliau – ir UAB „Auto ABC“, pareiškėjas) 2012 m. lapkričio 16 d. padavė Kauno apygardos administraciniam teismui skundą (b. l. 2–6), kuriuo prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. A-3887 „Dėl žemės sklypo ( - ) A dalies prie Islandijos pl. plano patvirtinimo“.

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 20 d. nutartimi (b. l. 53–54) atsisakė priimti UAB „Auto ABC“ skundą ir nutarė grąžinti pareiškėjui sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

7Iš skundo turinio ir prie skundo pateiktų dokumentų teismas padarė išvadą, kad skundžiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. A-3887 yra priimtas nuosavybės teisių atkūrimo į T. ir N. S. iki 1940 m. buvusią žemę proceso metu, juo yra patvirtintas 2485 kv. m laisvos žemės sklypo ( - ) A dalies prie Islandijos pl. planas ir pasiūlyta Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba) remiantis patvirtintu planu spręsti žemės grąžinimo klausimą.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (toliau – ir Žemės reformos įstatymas) 18 straipsnio 2–4 dalių nuostatomis, teismas nustatė, kad tokio pobūdžio ginčams spręsti įtvirtinta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Pažymėjo, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai (Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d.). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 3 d.). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 4 d.).

9Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nesilaikė įstatymų nustatytos ginčo išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, todėl, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, jo skundą priimti atsisakė ir išaiškino pareiškėjui, kad jis turi teisę apskųsti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. A-3887 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriui. Be to, vadovaudamasis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nutarė grąžinti UAB „Auto ABC“ 2012 m. lapkričio 8 d. sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

10III.

11Pareiškėjas UAB „Auto ABC“ atskiruoju skundu (b. l. 56–57) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės –UAB „Auto ABC“ skundą priimti.

12Atskirasis skundas grindžiamas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį visus sprendimus dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis asmenys gali apskųsti teismui. Mano, kad teismo nurodyta norma, įtvirtinta Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, netaikytina savivaldybės administracijos priimtiems administraciniams aktams ginčyti. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 18 straipsnio 3 dalį savivaldos subjektų administracinius aktus gali panaikinti tik teismas. Pažymi, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyrius neturi net juridinio asmens statuso, be to, pagal savo kompetenciją, nustatytą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1PI-(2.1.)-63 patvirtintuose Nuostatuose, negali panaikinti savivaldybės administracijos direktoriaus priimto įsakymo. Vadovaujantis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 122, 123 punktų nuostatomis, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimai, susiję su nuosavybės teisių atkūrimu, skundžiami teismui (Žemės reformos įstatymo 18 str.), bet ne Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui. Sistemiškai aiškindamas paminėtus norminius teisės aktus, pareiškėjas teigia, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui skundžiami tik pačios tarnybos darbuotojų atlikti veiksmai ar sprendimai. Šios tarnybos teritorinis padalinys negali panaikinti ginčo įsakymo, nes savivaldybės administracijos direktorius nėra pavaldus nei Nacionalinei žemės tarnybai, nei jos teritoriniam padaliniui.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartimi, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą remdamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nustatęs, kad pareiškėjas nesilaikė tokio pobūdžio ginčams spręsti įstatymų nustatytos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, numatytos Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje.

17Pareiškėjo nuomone, savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų administracinių aktų apskundimui Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl skundų išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos netaikytinos, skundai turi būti paduoti tiesiogiai teismui vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi.

18Pareiškėjas UAB „Auto ABC“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. A-3887 „Dėl žemės sklypo ( - ) A dalies prie Islandijos pl. plano patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas 2485 kv. m laisvos žemės sklypo ( - ) A dalies prie Islandijos pl. planas ir pasiūlyta Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos spręsti žemės grąžinimo klausimą, remiantis patvirtintu sklypo planu (b. l. 9). Iš Įsakymo preambulėje nurodytų teisės aktų matyti, kad šis administracinis aktas priimtas remiantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 5 straipsniu, Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka) 1061 straipsniu, t. y. teisės aktais, kurie reglamentuoja nuosavybės atkūrimą į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose.

19Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, laisvos (neužstatytos) žemės plotuose grąžinamų natūra turėtoje vietoje žemės sklypų formavimą ir jų planų rengimą Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuoja ir planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Detalizuojant šią įstatymo nuostatą Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkte yra numatytos procedūros, kurių turi būti laikomasi atkuriant nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje. Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkte numatyta procedūra yra tęstinė, joje dalyvaujantys subjektai yra žemėtvarkos skyrius ir savivaldybės administracijos direktorius, kurie pagal numatytą eiliškumą turi atlikti eilę veiksmų ir priimti aktus, kuriais remiantis gali būti priimtas sprendimas pagal piliečio prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę turėtoje vietoje.

20Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkte nurodyta, kad atkuriant nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje savivaldybės administracijos direktorius per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo suteikti informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę pateikimo pagal nustatytąja tvarka patvirtintus miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus pateikia žemėtvarkos skyriui informaciją kartografinėje medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą nepriskirta valstybės išperkamai žemei, o tuo atveju, kai miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detalieji planai nepatvirtinti arba jų nėra, – apie detaliai nesuplanuotas miesto teritorijas. Žemėtvarkos skyrius, gavęs informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, per mėnesį šioje kartografinėje medžiagoje pažymi savininko turėto žemės sklypo ribas, remdamasis turima (išlikusia) arba kartografuota planine medžiaga. Žemėtvarkos skyrius, miesto detaliai nesuplanuotų arba jau suprojektuotų pagal miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus teritorijų kartografinėje medžiagoje pažymėjęs turėto žemės sklypo ribas, per 20 darbo dienų raštu pateikia ją savivaldybės administracijos direktoriui, išskyrus kartografinę medžiagą tos miesto teritorijos, kurioje buvo likusi rėžių sistema, o ten, kur likusi rėžių sistema, – kartografuoto kaimo ribas, plotą, ir prašo savivaldybės administracijos direktoriaus: suprojektuoti žemės sklypą; organizuoti žemės sklypo kadastrinius matavimus, patvirtinti nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esantį žemės sklypo planą. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs iš žemėtvarkos skyriaus kartografinę medžiagą, kurioje pažymėtos savininko turėto žemės sklypo ribos miesto detaliai nesuplanuotose teritorijose, įsakymu paskiria savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, atsakingus už natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypo ribų projektavimą. Šios ribos projektuojamos žemėtvarkos skyriaus pateiktoje kartografinėje medžiagoje, atsižvelgiant į savininko turėtos žemės ribas. Suprojektuotas natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypas turi būti tinkamas naudoti pagal savivaldybės bendrajame plane nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. Savivaldybės administracijos direktorius žemės sklypo projektavimą, kadastrinių matavimų rengimą organizuoja ir nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esantį žemės sklypo planą patvirtina ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo suteikti informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę pateikimo dienos ir kartu su kitais dokumentais (duomenimis) pateikia juos žemėtvarkos skyriui.

21Pagal minėtą teisinį reguliavimą vienas iš subjektų, dalyvaujančių nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, procedūroje yra savivaldybės administracijos direktorius. Nacionalinė žemės tarnyba gali priimti sprendimą dėl nuosavybė teisių atkūrimo į žemę natūrą tik po to, kai savivaldybės administracijos direktorius patvirtina galimo grąžinti žemės sklypo planą. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. A-3887 dėl kurio pareiškėjai siekia iškelti administracinį ginčą, priimtas vykdant Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkte numatytas procedūras, t. y. šiuo įsakymu patvirtintas laisvos žemės sklypo planas ir pasiūlyta Nacionalinei žemės tarnybai spręsti žemės grąžinimo klausimą. Minėtas įsakymas procedūrine prasme yra administracinis aktas, priimtas iki sprendimo atkurti (atsisakyti atkurti) nuosavybės teises į žemę priėmimo.

22Vykdant Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkte pavestas funkcijas savivaldybės administracijos direktoriaus priimti aktai patenka į žemės reformos vykdymo sritį.

23ABTĮ 25 straipsnio 1 dalis numato, jog prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas reikalauja, kad privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka būtų aiškiai numatyta įstatyme (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis: 2007 m. spalio 11 d. Nr. AS11-296/2007, Administracinių teismų praktika Nr. 3 (13); 2006 m. spalio 27 d. Nr. AS5- 434/2006, 2007 m. spalio 8 d. Nr. AS8-486/2007, 2010 m. kovo 10 d. Nr. AS858-209/2010, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (I dalį), „Administracinė jurisprudencija“, Nr. 19, p. 461-463).

24Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, įsigaliojusioje po 2010 m. liepos 1 d. (apskričių viršininkų administracijų panaikinimo) numatyta privaloma ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka patenka į ABTĮ 25 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, nes šioje normoje nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2011 m. vasario 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS858-122/2011 pažymėjo, kad ta aplinkybė, jog savivaldybė nėra Nacionalinės žemės tarnybos padalinys nereiškia, kad savivaldybės administracijos aktai, veiksmai (neveikimas) negali būti skundžiami Nacionalinei žemės tarnybai, jei tai numato įstatymai (nagrinėjamu atveju Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis). Jeigu įstatymų leidėjas numatė, kad kuriuos nors konkrečius veiksmus žemės reformos procese atlieka savivaldybė, o savivaldybės atitinkamus aktus, veiksmus (neveikimą) privaloma skųsti ne teismo tvarka, tai tokie savivaldybės aktai, veiksmai (neveikimas) atitinka ABTĮ 25 straipsnio 1 dalies sąlygas dėl privalomo išankstinio ginčo ne teismo tvarka nagrinėjimo, nebent būtų aiškių įrodymų, jog toks reikalavimas konkrečioje situacijoje prieštarauja protingumo ar kitiems bendriesiems teisės principams. Nagrinėjamos bylos kontekste tokio prieštaravimo nėra. Analogiškos praktikos laikomasi ir kitose administracinėse bylose (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis: 2011 m. lapkričio 25 d. Nr. AS822-610/2011; 2011 m. gruodžio 30 d. Nr. AS143-823/3011; 2012 m. spalio 24 d. Nr. AS858-728/2011 ir kt.).

25Nuo 2010 m. liepos 1 d. skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai (Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d.). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. A-3887 yra pagal Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkte numatytą procedūrą parengtas ir priimtas administracinis aktas dėl laisvos žemės sklypo suformavimo nuosavybės teisių atkūrimui ir jis patenka į Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje numatytą skundų kategoriją, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu atveju yra privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, kuria pareiškėjas nepasinaudojo.

26ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkte yra numatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

27Remdamasi nurodytais motyvais, teisėjų kolegija pareiškėjo atskirąjį skundą atmeta kaip nepagrįstą ir palieka Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį nepakeistą.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ atskirąjį skundą atmesti.

30Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Auto ABC“ (toliau – ir UAB... 5. II.... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 20 d. nutartimi (b.... 7. Iš skundo turinio ir prie skundo pateiktų dokumentų teismas padarė... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (toliau – ir... 9. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nesilaikė įstatymų nustatytos ginčo... 10. III.... 11. Pareiškėjas UAB „Auto ABC“ atskiruoju skundu (b. l. 56–57) prašo... 12. Atskirasis skundas grindžiamas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 18... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą nesutikdamas su Kauno apygardos... 17. Pareiškėjo nuomone, savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų... 18. Pareiškėjas UAB „Auto ABC“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį... 19. Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad nuosavybės... 20. Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkte nurodyta, kad atkuriant... 21. Pagal minėtą teisinį reguliavimą vienas iš subjektų, dalyvaujančių... 22. Vykdant Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir Atkūrimo... 23. ABTĮ 25 straipsnio 1 dalis numato, jog prieš kreipiantis į administracinį... 24. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, įsigaliojusioje po 2010 m.... 25. Nuo 2010 m. liepos 1 d. skundus dėl žemės reformos metu... 26. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkte yra numatyta, kad administracinio teismo... 27. Remdamasi nurodytais motyvais, teisėjų kolegija pareiškėjo atskirąjį... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ atskirąjį skundą... 30. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....