Byla e2-2023-924/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sumeda“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovės procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė UAB „Sumeda“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti neteisėtu bei panaikinti atsakovės UAB „Sūduvos vandenys“ 2019-08-01 sprendimą Nr. 2-16-81 dėl pasiūlymo atmetimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodo, kad ji 2019-05-31 pateikė pasiūlymą pirkime. Atsakovė 2019-07-15 raštu paprašė ieškovės paaiškinti pasiūlymą dėl nustatytų neatitikimų. Ieškovė 2019-07-19 pateikė pasiūlymo paaiškinimą. 2019-08-01 atsakovė raštu informavo ieškovę, jog vadovaujantis Pirkimo sąlygų 102.5 p. priimtas sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimų. Ieškovė 2019-08-07 pateikė pretenziją, į kurią atsakovė 2019-08-19 raštu nurodė, jog ieškovės pasiūlymas atmestas teisėtai ir pagrįstai, remiantis Pirkimo sąlygų 102.5 p., tiekėjo siūlomų darbų apimtis ar savybės neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovė nesutinka su atsakovės pozicija, procesinius dokumentus (ieškinį, dubliką, rašytinius paaiškinimus) grindžia šiais argumentais:

92.1.

10Atsakovė nepagrįstai pripažino, jog ieškovės pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ 2.2.6.3 p. ir 6.2.5 p. reikalavimų. Nėra ginčo, jog ieškovė pasiūlyme numatė grotų įrengimą, taip pat yra numatyta peilinė sklendė, tačiau ginčas kilęs dėl grotų ir peilinės sklendės įrengimo vietos. Ieškovės pasiūlymo neatitikimą Pirkimo sąlygoms atsakovė konstatuoja remdamasi vien tik pažodiniu Pirkimo sąlygų vertinimu. Aplinkybė, ar grotos bus įrengiamos prieš siurblinę, ar po jos, niekaip neįtakoja Pirkimo tikslo įgyvendinimo bei nuotekų surinkimo ir tvarkymo kokybės. Ieškovė pasiūlyme nurodė peilinės sklendės įrengimo vietą siurblinėje, tuo tarpu Pasiūlymo priedo Nr. 12 6.2.5 p. numatyta peilinės sklendės įrengimo vieta prieš siurblinę, nors iš esmės peilinės sklendės įrengimo vieta visiškai neįtakoja peilinės sklendės funkcijos įgyvendinimo.

112.2.

12Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, elgėsi išskirtinai formaliai, suabsoliutino lingvistinį sąlygų aiškinimo metodą, visiškai neatsižvelgusi į tikrąjį Pirkimo tikslą. Tokiu būdu buvo pažeistas turinio viršenybės prieš formą principas viešuosiuose pirkimuose, pagal kurį viešųjų pirkimų procedūrų reguliavimas neturi viršenybės prieš perkančiosios organizacijos ir tiekėjų veiksmus, jei šie atitinka teisės normų ir pirkimo sąlygų esmę ir jomis siekiamus tikslus.

132.3.

14Ieškovė pasiūlyme pateikti techniniai sprendimai nėra identiški atsakovės numatytiems Pirkimo sąlygų priede Nr. 12, tačiau jie yra lygiaverčiai. Ieškovės siūlomi sprendimai neprieštarauja Statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 nuostatoms, jie pilnai tenkina perkančiosios organizacijos poreikius, jais pasiekiamas pagrindinis Pirkimo tikslas, šie sprendimai netgi racionalesni. Todėl atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą pažeidžia LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų, įstatymo 50 str.

152.4.

16Atsakovė nepagrįstai pripažino, jog ieškovės pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 51.11 p. ir Pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 reikalavimų. Ieškovė išskirtinai dėl žmogiškosios klaidos prie pasiūlymo pateikė ne tą darbų atlikimo grafiką, pastebėjus šią klaidą, ji buvo ištaisyta 2019-07-19, pateikiant patikslintą darbų atlikimo grafiką. Ieškovė nekeitė savo pasiūlymo, pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų. Darbų atlikimo grafikas nėra tiesiogiai susijęs nei su pirkimo objektu, nei pasiūlymo kaina ar sutarties vykdymo sąlygomis, jis neturi įtakos pasiūlymo vertinimui pagal ekonominio naudingumo kriterijų.

172.5.

18Atsakovė nepagrįstai darbų grafiką įvardija dokumentu, susijusiu su sutarties vykdymo sąlygomis, kadangi klausimas dėl darbų pradžios ir darbų atlikimo grafiko bus derinamas tik po rangos sutarties sudarymo. Atsakovės elgesys, kuomet darbų atlikimo grafikas nepagrįstai perdėtai sureikšminamas, laikomas siekiu sudaryti formalų pagrindą ieškovės pašalinimui iš Pirkimo, siekiant sudaryti palankesnes konkurencijos sąlygas kitiems tiekėjams, pažeidžiant lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, taip pat įstatymo 58 str. 5 d., 64 str. 9 d. nuostatas.

192.6.

20Kasacinio teismo bylose, kuriomis atsakovė atsiliepime remiasi kaip precedentinėmis, faktinės aplinkybės yra visiškai kitokios, nei nagrinėjamoje byloje. Jose buvo nustatyti reikšmingi pasiūlymų trūkumai, turintys esminę reikšmę pasiūlymų vertinimui. Šioje byloje ieškovė, laikydamasis Pirkimo sąlygų 51.11 punkto reikalavimų, rengė ir teikė pagal Pirkimo sąlygų 6 priedą paruoštą programą, tiesiog dėl žmogiškojo faktoriaus klaidos prisegė darbų atlikimo grafiko projektinę versiją, kuri nebuvo iki galo užpildyta. Trūkumas buvo nedelsiant ištaisytas jį pastebėjus.

212.7.

22Atsakovė, sprendžiant dėl pasiūlymo tinkamumo, privalėjo vertinti ieškovės 2019-07-19 pateiktą darbų atlikimo grafiką, kadangi redakcinio pobūdžio trūkumo ištaisymas nekeičia pasiūlymo esmės. Tačiau atsakovė dėl menkaverčio redakcinio pobūdžio trūkumo, kuris visiškai neturi esminės reikšmės pasiūlymų eilės sudaryme, kurį šalinant nebuvo keičiamas nei pasiūlymo objektas, nei siūlomo objekto techninės specifikacijos, nei kaina, atmetė ieškovės pasiūlymą ir tokiu būdu sudarė palankesnes konkurencines sąlygas kitiems tiekėjams.

232.8.

24Pirkimo sąlygose tiekėjams nebuvo numatyta reikalavimų pasiūlyti mechaninių kompleksinių parengtinio valymo įrenginių su grotomis arba su sietais. Jokiame teisės akte nėra įtvirtinta, jog parengtinis nuotekų valymas gali būti atliekamas tik atsakovės nurodytu būdu. Kadangi Pirkimo sąlygose nebuvo pateikta technologinė schema, kuria reikia vadovautis teikiant pasiūlymą, tiekėjams buvo sudaryta galimybė patiems sudaryti technologinę schemą. Ieškovė teikė pasiūlymą su dviem parengtinio valymo įrenginiais - grotomis prieš siurblinę ir su smėliagaude, kadangi tai buvo optimaliausias variantas pagal ieškovės siūlomą technologinę schemą, ir jis pilnai užtikrina tinkamą parengtinį nuotekų valymą.

252.9.

26Atsakovė bando sudaryti įspūdį, jog rankinės grotos neva atstoja nešmenų krepšį su grandine siurblinėje, o ne parengtinio valymo įrenginį. Tačiau tokie teiginiai yra klaidinantys ir neatitinka tikrosios situacijos, kadangi ieškovė grotas numatė kaip parengtinio valymo įrenginį, o ne nešmenų krepšio su grandine atitiktį, grotos turėjo atlikti parengtinio valymo funkcijas, o nešmenų krepšys ir taip buvo numatytas ieškovės pasiūlyme.

272.10.

28UAB „Evikta“ pateikta 2019-09-20 Ekspertinė išvada dėl tiekėjo techninių sprendinių Nr. S-190920-1, pasirašyta D. R., vertintina kritiškai, nes D. R. nėra kompetentingas patvirtinti ar paneigti ieškovės pasiūlymo lygiavertiškumo, kadangi jis neturi reikiamos kvalifikacijos. Ginčas šiuo atveju kilęs ne dėl statybos darbų klausimų, o dėl ieškovės pasirinktos ir siūlomos nuotekų valymo proceso technologijos.

292.11.

30Iš ieškovės pasiūlymo turinio akivaizdu, jog nuotekų valymo procesams bus naudojami tiek parengtinis valymas, tiek biologinis valymas veikliuoju dumblu. Tiesiog ieškovės siūlomos nuotekų valymo technologijos specifika tokia, jog parengtinio valymo įrenginys – grotos – įrengiamas ne paties nuotekų valymo įrenginio apimtyje, o prieš pakėlimo siurblinę. Tačiau tai niekaip neįtakoja parengtinio valymo funkcijos tinkamo atlikimo, ieškovės pasiūlyta nuotekų valymo technologija pilnai pasiekiamas Pirkimo tikslas.

312.12.

32Ekspertinę išvadą pateikė asmuo, dalyvaujantis analogiškuose viešuosiuose pirkimuose ir, galimai, turintis tiesioginį suinteresuotą Pirkimo rezultatais. Be to, atsakovė atskleidė šiam trečiajam konkuruojančiam asmeniui ieškovės techninio pasiūlymo turinį, nors ieškovė aiškiai nurodė, jog rangovo techninis pasiūlymas yra jo komercinė (gamybinė) paslaptis. Dėl tokių atsakovės neteisėtų veiksmų kiti paslaugų teikėjai įgijo konkurencinį pranašumą. Ekspertui perkelta viešųjų pirkimų komisijos pareiga įvertinti ieškovės techninį pasiūlymą.

33II.

34Atsakovės procesinių dokumentų esmė

353.

36Atsakovė UAB „Sūduvos vandenys“ atsiliepime į ieškinį, triplike prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodo šiuos argumentus:

371.1.

38Ieškovė neteisėtai siekia, jog jos pasiūlymas, neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, būtų įvertintas nelygiateisiškai, ne pagal viešai paskelbtas Pirkimo sąlygas, jai būtų suteikta teisė po pasiūlymų pateikimo atlikti savo techninio pasiūlymo (pasiūlymo „siaurąja prasme“) pakeitimus (pateikti naujus duomenis), dėl kurių Pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų reikalavimus atitinkančiu.

391.2.

40Atsakovė pagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, kadangi jis neatitinka Pirkimo sąlygų 51.11 p. bei Pirkimo sąlygų 6 priedo „Programa“ reikalavimų. Ieškovė savo techniniame pasiūlyme pateikė Darbų atlikimo grafiką, kuriame nėra pateikti darbų etapų terminai ir datos, grafike nėra nurodytas darbų atlikimo eiliškumas, nėra įvardinami kiekvieną darbą vykdantys subrangovai. Iš ieškovės techniniame pasiūlyme pateikto grafiko yra neįmanoma nustatyti nei siūlomų darbų etapų atlikimo terminų, nei eiliškumo, nors tai buvo privaloma pagal paskelbtas Pirkimo sąlygas.

411.3.

42Darbų atlikimo grafikas yra susijęs su Pirkimo objektu, sutarties vykdymo sąlygomis, kadangi vykdant Pirkimo sutartį, Programa turi būti parengta pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu. Todėl techniniame pasiūlyme teikiamas Darbų atlikimo grafikas po pasiūlymo pateikimo nebegali būti keičiamas kitu, naujai teikiamu grafiku. Ieškovė, aiškindama ir tikslindama savo pasiūlymą, pateikė naują Darbų atlikimo grafiką, kuriame pateikė naujus duomenis, kurie nebuvo pateikti ieškovės techniniame pasiūlyme.

431.4.

44Ieškovė tiek pasiūlymo paaiškinime, tiek pretenzijoje patvirtino, jog ji pasiūlė įrengti rankines grotas prieš pakėlimo siurblinę, tačiau nepasiūlė mechaninių kompleksinių parengtinio valymo įrenginių su grotomis arba su sietais, kas neatitinka Pirkimo sąlygų 12 priedo 2.2.6.3. punkto reikalavimų. Ieškovės pasiūlytos rankinės grotos prieš pakėlimo siurblinę nėra parengtiniai valymo įrenginiai ir šios rankinės grotos visiškai nėra lygiavertės mechaniniams parengtinio valymo įrenginiams su grotomis arba sietais, kuriuos siekia įsigyti atsakovė šiuo Pirkimu, pasiūlyti sprendiniai iš esmės neatitinka atsakovės poreikio ir Pirkimo tikslų.

451.5.

46Nors atsakovė pageidavo įsigyti nešmenų krepšį su grandine siurblinėje, o ne rankines grotas prieš siurblinę, atsakovė šiuo pagrindu ieškovės pasiūlymo nelaikė netinkamu ir dėl to ieškovės pasiūlymo neatmetė. Todėl, priešingai nei teigia ieškovė, nėra jokio pagrindo laikyti, jog atsakovė nesilaikytų turinio viršenybės prieš formą principo.

471.6.

48Ieškovė pasiūlyme nėra pateikusi gamintojų techninės literatūros, kuri įrodytų, jog peilinės sklendės įrengimas pačioje siurblinėje būtų lygiavertis sprendinys, kurio reikalaujama techninėje specifikacijoje, t. y. sudarytų galimybę pakeisti visą siurblinę, jai sugedus. Todėl nėra pagrindo laikyti ieškovės pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimus, atsakovė teisėtai ir pagrįstai atmetė pasiūlymą Pirkimo sąlygų 102.5. p. pagrindu.

491.7.

50Pasiūlymo trūkumas - Darbų atlikimo laiko nenurodydamas pasiūlyme - pagrįstai atsakovės buvo kvalifikuotas kaip neatitikimas, kuris negali būti ištaisytas nepakeičiant Pasiūlymo esmės, kadangi jis yra susijęs su sutarties vykdymo aplinkybėmis (šiuo atveju su darbų atlikimo ir mokėjimo terminais), t. y. su pasiūlymu siaurąja prasme. Dėl to Pasiūlymas pagrįstai atmestas, nes, be kita ko, jis neatitinka ir Pirkimo sąlygų reikalavimų.

511.8.

52Ieškovė nepagrįstai teigia, kad Pirkimo dokumentuose nebuvo numatyta jokių mechanizacijos ar automatizacijos lygio reikalavimų nuotekų valymo metodui. Šį ieškovės teiginį paneigia Pirkimo sąlygų 12 priedo „Užsakovo reikalavimai“ 2.2.6.3 punktas.

531.9.

54UAB „Evikta“ 2019-09-20 pateikė ekspertinę išvadą, kurios rengėjas, turintis kvalifikacijos atestatą, patvirtino atsakovės išvadą, jog informacija, kad grotos įrengiamos ne nuotekų valymo įrenginių apimtyje, o prieš pakėlimo siurblinę, atsirado tik 2019-07-19 Tiekėjo pasiūlymo patikslinime, o Tiekėjo techniniame pasiūlyme visose pateiktose nuotekų valyklos schemose nėra numatyta jokių grotų. Tiekėjo pasiūlyme nėra numatyti įrengti rankines grotas prieš siurblinę, siurblinėje numatytas nešmenų krepšys gali sulaikyti (bet ne šalinti) tik stambius nešmenis, kas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, pagal kuriuos kompleksiniai mechaniniai parengtinio valymo įrenginiai šalintų smulkius nešmenis.

551.10.

56Ieškovė nepagrįstai kelia klausimą dėl pirkimo sąlygos dėl požeminės peilinės sklendės su prailginimo velenu įrengimo vietos teisėtumo, nes ieškovė ikiteismine tvarka Pirkimo sąlygų neginčijo. Be to, ekspertas išvadoje nurodė, jog Pasiūlymo sprendinys yra nelygiavertis, nes peilinė sklendė numatyta nuotekų siurblinės viduje. Tokiu atveju nelieka galimybės savitakinę nuotekų liniją prieš siurblinę uždaryti ir esant reikalui visą nuotekų siurblinę (įskaitant ir pačios siurblinės korpusą) demontuoti, vietoj jos sumontuojant naują.

57III.

58Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė

594.

60Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad

611.1.

62atsižvelgiant į Sutarties projekto 3 skirsnio „Konkrečios sutarties sąlygos“ 4.4, 8.3, 8.4 punktuose nustatytas sutarties sąlygas, tiekėjams nustatytas reikalavimas pateikti darbų atlikimo grafiką su pasiūlymu, Tarnybos nuomone, yra perteklinis. Šią informaciją yra reikalaujama nurodyti jau pasiūlymų rengimo stadijoje, t. y. tiekėjas, dar neturėdamas projekto, jau turi kartu su pasiūlymu pateikti darbų atlikimo grafiką. Kadangi Pirkimas paskelbtas ne tik statybos darbams, bet ir Pirkimo objekto projektavimo paslaugoms pirkti, projektavimo paslaugų pobūdis lemia tai, kad tikslios projektuojamų darbų apimtys, kiekiai, medžiagos, o taip pat ir terminai darbams atlikti paaiškės tik pateikus techninį darbo projektą. Taigi, prieš vykdant statybos rangos darbus, pagal parengtą techninį projektą vyks pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, kuri taps statybos darbų pirkimo techninės specifikacijos dalimi. Be to, netgi ir pradėjus statybos darbus gali keistis ne tik projektiniai sprendiniai, bet ir kitos sąlygos (pvz. klimatinės). Akivaizdu, kad minimas reikalavimas yra aktualus tik Pirkimo sutarties vykdymo etape. Tuo tarpu pasiūlymų rengimo metu tiksli / konkreti darbų atlikimo tvarka (grafikas) nėra žinoma. Be to, tiekėjams kartu su pasiūlymu pateikus tokią informaciją, neaišku, kaip bus užtikrinta pateikto grafiko laikymasis sutarties vykdymo metu.

631.2.

64Dėl Techninėje specifikacijoje nurodytų grotų įrengimo vietos ir ieškovės pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos 2.2.6.3 papunkčiui, Tarnyba nurodė, kad tai sietina su techninių nuostatų tiekėjo pasiūlyme atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems techniniams reikalavimams nustatymu, kas reikalauja specifinių techninių žinių, todėl Tarnyba nevertina ieškovės pasiūlymo (ne)atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams.

65Teismas

konstatuoja:

66IV.

67Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

685.

69UAB „Sūduvos vandenys“ (toliau - atsakovė) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą nuotekų tinklų plėtros ir nuotekų valymo įrenginių statybos ( - ) darbų pirkimą (toliau - Pirkimas). Skelbimas apie pirkimą 2019-05-14 paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje https:/ /cvpp.eviesiejipirkimai.lt, pirkimo Nr. 435294.

706.

712019-05-31 UAB „Sumeda“ (toliau - ieškovė) pateikė atsakovei per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą Pasiūlymą su priedais.

727.

73Atsakovė 2019-07-15 raštu Nr. 2-16-66 „Dėl pasiūlymo vertinimo“ paprašė ieškovės ne vėliau kaip iki 2019-07-22 9:00 val. CVP IS priemonėmis paaiškinti pasiūlymą dėl nustatytų neatitikimų:

743.1.

75Tiekėjas pateikė pasiūlymą, kuris neatitinka Konkurso sąlygų I skyriaus 51.11 p. reikalavimo, t. y. nepateikė darbų atlikimo grafiko, kaip to reikalaujama 6 priedo „Programa“ i. punkto reikalavimas.

763.2.

77Tiekėjas savo pasiūlyme pagal Konkurso sąlygų 8 priedo 2.1.2 punkto ir 12 priedo 22.6.3 punkto reikalavimus nepateikė informacijos apie siūlomus įrenginius, nenurodyta ką siūloma montuoti - grotas ar sietus.

788.

792019-07-19 ieškovė pateikė atsakovei atsakymą Nr. 175 „Dėl pirkimo „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba ( - ) (pirkimo Nr. 435294) pasiūlymo paaiškinimo“, kuriame nurodė, jog:

804.1.

81Dėl žmogiškojo faktoriaus prie pasiūlymo prisegė ne tą Darbų atlikimo grafiką. Pateikia Darbų atlikimo grafiką pagal 6 priedo „Programa“ reikalavimus.

824.2.

83Rangovo techninio pasiūlymo 1.3.4 punkte „Masių balansas“ yra nurodę, kad numatoma parengtinio valymo grandis - grotos. Kadangi Technologinės schemos ypatumas - savitakinės trasos baigiasi pakėlimo iki kolektorinio lygio siurbline, todėl grotos įrengiamos ne NVĮ apimtyje, o prieš pakėlimo siurblinę.

849.

852019-08-01 atsakovė raštu Nr. 2-16-81 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ informavo ieškovę, jog vadovaujantis Pirkimo sąlygų 102.5 p. priimtas sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimų:

865.1.

87Tiekėjas pateikė pasiūlymą, kuris neatitinka Pirkimo sąlygų 51.11 p. bei Pirkimo sąlygų 6 priedo reikalavimų, t. y. tiekėjas nepateikė darbų atlikimo grafiko, kaip to reikalaujama 6 priedo „Programa“ i. punkto reikalavimas.

885.2.

89Pirkimo sąlygų 12 priedo 22.6.3 punkte numatyta, kad parengtinio valymo įrenginiai turi būti projektuojami remiantis STR 2.02.05:2004, numatant kompleksinius įrenginius su grotomis arba sietais <...> Tiekėjas savo pasiūlymo paaiškinime nurodė, jog „grotos įrengiamos ne NVĮ apimtyje, o prieš pakėlimo siurblinę“. Taigi Tiekėjas patvirtino, jog Tiekėjas pasiūlė įrengti rankines grotas siurblinėje, tačiau parengtinio valymo įrenginius pasiūlė be kompleksinių įrenginių su grotomis ir be sietų, kas neatitinka Pirkimo sąlygų 12 priedo 22.6.3 punkto reikalavimų.

905.3.

91Pirkimo sąlygų 12 priedo 6.2.5 punkte numatytas reikalavimas: „Nuotekų pritekėjimo srauto uždarymui į siurblines prieš siurblines turi būti numatyta požeminė peilinė sklendė su prailginimo velenu“. Tiekėjas pateikė techninį pasiūlymą, kuriame nuotekų pritekėjimo srauto uždarymą peiline sklende numatė siurblinės viduje, o ne prieš siurblinę.

9210.

93Ieškovė su pasiūlymo atmetimu nesutiko ir 2019-08-07 pateikė atsakovei pretenziją dėl sprendimo atmesti pasiūlymą. Atsakovė 2019-08-19 raštu Nr. 2-16-85 „Dėl pretenzijos atmetimo“ nurodė, jog ieškovės pasiūlymas atmestas teisėtai ir pagrįstai, remiantis Pirkimo sąlygų 102.5 p. (Tiekėjo siūlomų darbų apimtis ar savybės neatitinka pirkimo dokumentuose reikalavimų).

9411.

95Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu atmesti pretenziją, todėl teismui pateiktu ieškiniu prašo panaikinti atsakovės sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo. Ieškovės vertinimu, pasiūlymas atmestas nepagrįstai, pažeidžiant LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų, įstatymo 29 straipsnį (pažeidžiant lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus ), 50 straipsnį (atmetus ieškovės pateiktą lygiavertį pasiūlymą).

96Dėl pasiūlymo (ne)atitikimo Pirkimo sąlygų 51.11 punkto ir Pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 reikalavimams

9712.

98Pirkimo sąlygų 51 punkte nustatyta, ką tiekėjas turi pateikti techniniame pasiūlyme, tai: techninis pasiūlymas, parengtas pagal Pirkimo sąlygų 8 priede pateiktus reikalavimus (51.6 papunktis), parengta programa pagal Pirkimo sąlygų 6 priedą (51.11 p.), užpildytos medžiagų ir įrenginių techninės charakteristikos pagal Pirkimo sąlygų 7 priedą (51.12 p.) ir kt. Pirkimo dokumentų 6 priedas „Programa“ (toliau - Programa) turi apimti darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo, ekspertizės, statybą leidžiančio dokumento gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos; Programa parengiama vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų punkto 8.3 „Programa“ nuostatomis. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą ir kt.

9913.

100Perkantysis subjektas, atmesdamas ieškovės pasiūlymą, sprendė, kad ji savo pasiūlyme nepateikė darbų atlikimo grafiko, kaip to reikalaujama Programoje. Perkančiosios organizacijos vertinimu, darbų atlikimo grafikas po pasiūlymų pateikimo nebegali būti keičiamas kitu, naujai teikiamu grafiku (Pirkimo sąlygų 51.11 punktas). Ieškovė pripažįsta, kad prie Pasiūlymo pateikė ne tokį grafiką, kurio reikalaujama pagal Programą, tačiau, kaip teigia ieškovė, tai įvyko dėl žmogiškosios klaidos, tačiau ji šią klaidą ištaisė, pateikė patikslintą darbų atlikimo grafiką, taip pat nurodo, jog ji nekeitė savo pasiūlymo, pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų.

10114.

102Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 5 dalis nustato: „Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 64 straipsnio 9 dalimi.“. Pirkimų įstatymo 64 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad vadovaudamasis šio įstatymo 58 straipsnio 5 dalimi, perkantysis subjektas gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

10315.

104Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Pirkimo sąlygų X skyriuje nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai, pagal kuriuos išrenkamas naudingiausias pasiūlymas, tačiau pagal juos darbų atlikimo grafikas nevertinamas, jam nesuteikta kokia nors reikšmė. Prie Pirkimo dokumentų pridėtame Sutarties projekto 3 skirsnio „Konkrečios sutarties sąlygos“ 4.4, 8.3, 8.4 punktuose nustatytos sąlygos, kuomet Programa, o taip pat ir darbų atlikimo grafikas, gali keistis, o darbų baigimo laikas bei Sutarties trukmė pratęsta (Rangos sutarties projekto 3 punktas). Atsižvelgiant į Pirkimo bei Sutarties sąlygas, perkančiosios organizacijos nustatytas reikalavimas pateikti darbų atlikimo grafiką kartu su pasiūlymu, teismo vertinimu, nėra esminis Pasiūlymo dokumentas, tam pritaria ir Viešųjų pirkimų tarnyba (tarnybos nuomone – reikalavimas perteklinis). Atitinkamai nėra pagrindo laikyti, kad perkančioji organizacija, leisdama patikslinti/papildyti klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, t. y. leisdama pateikti Darbų atlikimo grafiką, kuris nekeičia pasiūlymo esmės, būtų pažeidusi Pirkimų įstatymo nuostatas ar lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovės pasiūlymo trūkumo pobūdis leido jį pataisyti. Teismas pažymi, jog perkančioji organizacija Darbų atlikimo grafiką reikalauja nurodyti jau pasiūlymų rengimo stadijoje, t. y. tiekėjas, dar neturėdamas projekto, jau turi kartu su pasiūlymu pateikti darbų atlikimo grafiką. Pirkimo sąlygų 11 punkte nurodomas Pirkimo objektas - nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba ( - ), įskaitant projekto parengimą, statybos darbų atlikimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą bei kadastrinių matavimų atlikimą ir kadastrinių bylų parengimą. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad „Konkurse nugalėjęs Rangovas turės parengti techninį ir darbo projektus (arba Techninį darbo projektą) (1.1.2 papunktis). Atkreiptinas dėmesys, kad Pirkimas paskelbtas ne tik statybos darbams, bet ir Pirkimo objekto projektavimo paslaugoms pirkti. Projektavimo paslaugų pobūdis lemia tai, kad tikslios projektuojamų darbų apimtys, kiekiai, medžiagos, o taip pat ir terminai darbams atlikti paaiškės tik pateikus techninį darbo projektą. Taigi, prieš vykdant statybos rangos darbus, pagal parengtą techninį projektą vyks pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, kuri taps statybos darbų pirkimo techninės specifikacijos dalimi. Be to, netgi ir pradėjus statybos darbus gali keistis ne tik projektiniai sprendiniai, bet ir kitos sąlygos (pvz. klimatinės). Esant nurodytoms aplinkybėms bei nenustačius, kad perkančiajai organizacijai ieškovės pateiktas trūkstamas Darbų atlikimo grafikas neatitiktų pirkimo dokumentų reikalavimų, atsakovės sprendimas laikyti jos pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 51.11 p. bei Pirkimo sąlygų 6 priedo „Programa“ i. punkto reikalavimų teismo vertintinas kaip nepagrįstas.

10516.

106Teismas sutinka su atsakove, kad Darbų atlikimo grafikas yra vienas esminių sutarties vykdymo sąlygas apsprendžiančių dokumentų, juolab, kad nuo darbų atlikimo priklauso mokėjimų grafikas. Tačiau kartu su Pasiūlymu perkančiosios organizacijos reikalaujamas pateikti darbų atlikimo grafikas, įvertinus Pirkimo sąlygas, gali būti vertinamas kaip orientacinis (preliminarus), todėl jo pateikimas po perkančiosios organizacijos prašymo paaiškinti pasiūlymą nekeičia paties Pasiūlymo esmės. Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.1, 8.3 papunkčiuose nustatyta, kad tik po Sutarties pasirašymo rangovas privalės pateikti Inžinieriui išsamią Programą, kuri, beje, galės būti vėliau keičiama, pasikeitus darbų atlikimo būtinoms sąlygoms arba informacijai, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai, arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga, arba Rangovo prievolėmis, o apmokėjimai bus atlikti pagal Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų darbų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitas faktūras (14.3 punktas), be to tik po Sutarties pasirašymo Rangovas kartu su Programa privalės pateikti ir patikslintą mokėjimų grafiką pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą (14.4 punktas).

107Dėl pasiūlymo (ne)atitikimo Pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ 2.2.6.3 ir 6.2.5 punktuose numatytiems reikalavimams

10817.

109Techninės specifikacijos (Pirkimo dokumentų 12 priedas „Užsakovo reikalavimai“) 2.2.6 papunktyje nustatyti „Nuotekų valymo sistemos keliami reikalavimai“, jų 2.2.6.3 papunktyje „Parengtinio valymo įrenginiai“ nurodyta: „( - ) nuotekų valykloje turi būti įrengti mechaniniai nuotekų parengtinio valymo įrenginiai. Mechaniniuose nuotekų parengtinio valymo įrenginiuose iš nuotekų turi būti šalinami nešmenys (nuogrėbos) bei smėlis. Parengtinio valymo įrenginiai turi būti projektuojami remiantis STR 2.02.05:2004, numatant kompleksinius įrenginius su grotomis arba sietais“. Pirkimo sąlygų 12 priedo 6.2.5. punkte „Armatūra“ nustatyta, kad nuotekų pritekėjimo srauto uždarymui į siurblines prieš siurblines turi būti numatyta požeminė peilinė sklendė su prailginimo velenu.

11018.

111Statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ III skyriaus „Pagrindinės sąvokos“ 10.42. punkte nuotekų tvarkymo įrenginiai – inžineriniai įrenginiai nuotekoms tvarkyti (vamzdynai, siurblinės, nuotekų valyklos, nuotekų kaupimo rezervuarai, naftos produktų atskirtuvai ir kt.); 10.44. p., nuotekų valyklos – inžinerinių įrenginių kompleksas nuotekoms valyti.

11219.

113Ieškovė pasiūlė įrengti rankines grotas prieš siurblinę, nurodydama, jog toks parengtinio valymo įrenginių grandinės išdėstymo variantas yra pranašesnis, jis apsaugo siurblius nuo stambių nešmenų (šakos, audiniai, akmenys ir pan.), kas reiškia apsaugą nuo neigiamos įtakos kitoms valymo grandims. Atsakovės vertinimu, toks ieškovės Pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkto reikalavimų, kadangi grotos, vadovaujantis minėtu reikalavimu, turėjo būti įrengtos po siurblinės. Be to, ieškovės pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 12 priedo 6.2.5 punkte numatytų reikalavimų, nes nuotekų pritekėjimo srauto uždarymas peiline sklende numatytas siurblinės viduje, o ne prieš siurblinę.

11420.

115Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - Pirkimų įstatymas) 50 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad kai perkantysis subjektas nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasis šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytais reikalavimais, jis neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis jis rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajam subjektui tinkamomis priemonėmis, įskaitant ir šio įstatymo 52 straipsnyje nurodytas priemones, įrodo, kad jo pasiūlyti sprendiniai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

11621.

117Teismas sutinka su atsakove, kad tiekėjo techniniame pasiūlyme mechaniniai nuotekų parengtinio valymo įrenginiai su grotomis nėra numatyti. Tiekėjo techniniame pasiūlyme numatytos tik rankinės grotos (nešmenų krepšys) ir tiktai nuotekų siurblinėje (Priedas Nr. 1 – Tiekėjo pasiūlymas – Siurblinė), tačiau nėra numatytos mechaninės grotos su šalinimo velenais, kurie sulaikytus nešmenis grotose mechaniškai pašalintų. Kaip nurodyta kartu su tripliku pateiktoje ekspertinėje išvadoje, tokios rankinės grotos (nešmenų krepšys) turi paskirtį tik stambiems nešmenims iš nuotekų sulaikyti, siekiant apsaugoti nuotekų siurblinės siurblius nuo mechaninio pažeidimo ar užsikišimo. Pažymėtina ir tai, kad duomenys, jog grotos įrengiamos ne pačiame nuotekų valymo įrenginyje, o prieš pakėlimo siurblinę, atsirado tik 2019-07-19 Tiekėjo pasiūlymo patikslinime. Tačiau ieškovės techniniame pasiūlyme pateiktose nuotekų valyklos schemose nėra numatyta jokių grotų, pasiūlyme yra nurodyta tik apie siurblinę ir joje esantį nešmenų krepšį. Pagal Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 5 dalies nuostatas yra draudžiama tikslinti/papildyti dokumentus, susijusius su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis.

11822.

119Ieškovė nepagrįstai teigia, kad toks parengtinio valymo įrenginių grandinės išdėstymo variantas, kai rankinės grotos yra prieš siurblinę, yra pranašesnis (ar bent lygiavertis) už atsakovės Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, nes jis apsaugo kitas valymo grandis nuo neigiamos įtakos, t. y. siurblius nuo stambių nešmenų. Visų pirma, ieškovės Pasiūlyme net nėra numatyta, kad rankinės grotos bus įrengiamos prieš siurblinę; antra, ieškovė pati pripažįsta, kad pasiūlė rankines grotas, o ne mechaninius parengtinio valymo įrenginius. Pagal minėtas Pirkimo sąlygų 12 priedo „Užsakovo reikalavimai“ 2.2.6.3 punkto nuostatą „Sulaikyti nešmenys turi būti transportuojami į jiems skirtus konteinerius“, tačiau ieškovė siūlo tik rankinį (o ne mechanizuotą) nešmenų pašalinimą. Rankinės grotos nešmenų nešalina, jas gali tik sulaikyti; trečia, Pasiūlyme numatyta, kad siurblinėje bus įrengtas nešmenų krepšys, tačiau be nešmenų mechaninio šalinimo mechanizmo. Be to, Siurblinėje numatytas nešmenų krepšys, kurio tarpelių dydis 25-35 mm, o pagal Pirkimo sąlygų 12 priedo „Užsakovo reikalavimai” 2.2.6.3. punkte reikalaujamo kompleksinio mechaninio įrenginio grotų tarpo dydis privalo būti ne daugiau kaip 4 mm., t. y. reikalaujama žymiai smulkesnių grotų tarpų, kurios sulaikytų smulkius nešmenis bei, kaip jau buvo minėta, mechanizuotu būdu juos šalintų; ketvirta, ieškovė nepateikta jokių įrodymų, kurie leistų daryti išadą, jog Tiekėjo siūlomi sprendiniai galėtų būti laikomi lygiaverčiais sprendiniui, kurio reikalaujama Pirkimo sąlygų 12 priedo „Užsakovo reikalavimai” 2.2.6.3. punkte. Taigi, teismas sprendžia, jog ieškovės Pasiūlyti techniniai sprendiniai nėra lygiaverčiai sprendiniai Pirkimo sąlygų 12 priedo „Užsakovo reikalavimai” 2.2.6.3. punkte numatytam reikalavimui įrengti mechaninius parengtinio valymo įrenginius su grotomis arba sietais.

12023.

121Ieškovė taip pat nepagrįstai teigia, kad pasiūlyme sprendinys įrengti nuotekų pritekėjimo srauto uždarymą peiline sklende siurblinės viduje (o ne prieš siurblinę) yra lygiavertis sprendinys Pirkimo sąlygų 12 priedo „Užsakovo reikalavimai” 6.2.5. punkte numatytam reikalavimui, t. y. kad nuotekų pritekėjimo srauto uždarymui į siurblines prieš siurblines turi būti numatyta požeminė peilinė sklendė su prailginimo velenu. Pažymėtina, kad ieškovės pasiūlyme ar bylos nagrinėjimo metu nėra pateikta jokios techninės informacijos, kuri leistų daryti išvadą, jog toks tiekėjo siūlomas sprendinys galėtų būti laikomas lygiaverčiu sprendiniui, kurio reikalaujama Pirkimo sąlygų 12 priedo „Užsakovo reikalavimai” 6.2.5. punkte. Tuo tarpu atsakovė atsiliepime į ieškinį paaiškino, kad nustatė reikalavimą nuotekų pritekėjimo srauto uždarymui į siurblines prieš siurblines numatyti požeminę peilinę sklendę su prailginimo velenu, kadangi tik toks sprendinys sudaro galimybę pakeisti visą siurblinę su korpusu jai sugedus. Atsakovė taip pat į bylą pateikė ekspertinę išvadą, kurioje nurodyta, kad tiekėjo pasiūlymo sprendinys nelygiavertis, nes peilinę sklendę numačius nuotekų siurblinės viduje, nelieka galimybės uždaryti savitakinę nuotekų liniją prieš siurblinę ir, esant reikalui, visą nuotekų siurblinę (įskaitant ir pačios siurblinės korpusą) demontuoti, vietoj jos sumontuojant naują. Ieškovė nurodo, kad niekur Pirkimo dokumentuose peilinei sklendei nebuvo keliami papildomi tikslai, nebuvo numatytos papildomos peilinės sklendės funkcijos, tiekėjams nebuvo numatyti reikalavimai atsižvelgti į peilinės sklendės ir galimo siurblinės korpuso keitimo santykį, t. y. nurodo aplinkybes, susijusias su Pirkimo dokumentų aiškumu. Tačiau teismas atkreipia dėmesį, jog ieškovė perkančiosios organizacijos neprašė patikslinti/paaiškinti pirkimo dokumentus, neginčijo jo sąlygų. Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygų neginčijimas reiškia jų akceptavimą, o tiekėjų pasiūlymai tokiu atveju yra vertinami atitikties Pirkimo sąlygoms atžvilgiu. Taigi, teismo vertinimu, ieškovės pasiūlyti sprendiniai nėra lygiaverčiai sprendiniai Pirkimo sąlygų 12 priedo „Užsakovo reikalavimai” 6.2.5. punkte numatytam reikalavimui peilinę sklendę įrengti prieš siurblinę.

12224.

123Ieškovė nurodo, kad UAB „Evikta“ pateikta Ekspertinė išvada dėl tiekėjo techninių sprendinių Nr. S-190920-1, pasirašyta D. R., vertintina kritiškai, nes D. R. nėra kompetentingas patvirtinti ar paneigti ieškovės pasiūlymo lygiavertiškumo, kadangi jis neturi reikiamos kvalifikacijos, be to, ši įmonė dalyvauja analogiškuose viešuosiuose pirkimuose ir gali būti suinteresuotas Pirkimo rezultatais. Teismo vertinimu, atsakovės pateiktas D. R. kvalifikacijos atestatas patvirtina, jog jis turi tinkamą kvalifikaciją ekspertinei išvadai pateikti, be to, jis yra pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, duomenų, kad jis būtų suinteresuotas šio Pirkimo rezultatais byloje nėra, todėl nėra jokio pagrindo abejoti pateiktos išvados objektyvumu bei jos pagrįstumu. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų tiek teismo nustatytas, tiek eksperto pateiktas išvadas dėl ieškovės Pasiūlymo nelygiavertiškumo. Tai, kad pagal anksčiau atsakovės ar kitų asmenų vykdytus pirkimus ieškovės pasiūlymas būtų atitikęs Pirkimo dokumentų reikalavimams, neduoda pagrindo spręsti, jog nagrinėjamu atveju aktualiame pirkime ieškovės siūlomi sprendiniai yra lygiaverčiai sprendiniams, kurių reikalaujama Pirkimo sąlygų 12 priedo „Užsakovo reikalavimai” 2.2.6.3. punkte ir 6.2.5. punkte.

12425.

125Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai reikšmės galutinio teismo sprendimo priėmimui neturi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

126Dėl bylos procesinės baigties

12726.

128Vadovaudamasis nurodytų aplinkybių visetu teismas daro išvadą, kad ieškovė neįrodė, jog jos pasiūlyti sprendiniai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus perkančiosios organizacijos apibūdintam pirkimo objektui, todėl teismas sprendžia, kad atsakovė, priimdama ginčijamą sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, nepažeidė Pirkimų įstatymo nuostatų ar viešųjų pirkimų principų. Atsakovės sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, o ieškovės ieškinys atmestinas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

129Dėl bylinėjimosi išlaidų, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių

13027.

131Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidos, atmetus ieškovės ieškinį, jai neatlyginamos ir nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Ieškovė laikoma bylą pralaimėjusia šalimi, todėl atsakovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai).

13228.

133Atsakovė prašo priteisti 1452 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Atsakovės prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintose rekomendacijose (2015 m. kovo 20 d. redakcija Nr. 2015-03968) „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių, todėl priteistinos iš ieškovės (CPK 98 straipsnis).

13429.

135Teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi šioje byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje sustabdė atsakovės UAB „Sūduvos vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Gudelių mstl., Marijampolės sav.“ (pirkimo Nr. 435294) procedūras. Ieškinį atmetus išnyksta pagrindas ieškiniui užtikrinti, todėl sprendimui įsiteisėjus taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

136Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

137Ieškinį atmesti.

138Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“ iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sumeda“ 1452 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.

139Panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

140Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Sumeda“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodo, kad ji 2019-05-31 pateikė pasiūlymą pirkime. Atsakovė... 9. 2.1.... 10. Atsakovė nepagrįstai pripažino, jog ieškovės pasiūlymas neatitinka... 11. 2.2.... 12. Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, elgėsi išskirtinai formaliai,... 13. 2.3.... 14. Ieškovė pasiūlyme pateikti techniniai sprendimai nėra identiški atsakovės... 15. 2.4.... 16. Atsakovė nepagrįstai pripažino, jog ieškovės pasiūlymas neatitinka... 17. 2.5.... 18. Atsakovė nepagrįstai darbų grafiką įvardija dokumentu, susijusiu su... 19. 2.6.... 20. Kasacinio teismo bylose, kuriomis atsakovė atsiliepime remiasi kaip... 21. 2.7.... 22. Atsakovė, sprendžiant dėl pasiūlymo tinkamumo, privalėjo vertinti... 23. 2.8.... 24. Pirkimo sąlygose tiekėjams nebuvo numatyta reikalavimų pasiūlyti... 25. 2.9.... 26. Atsakovė bando sudaryti įspūdį, jog rankinės grotos neva atstoja nešmenų... 27. 2.10.... 28. UAB „Evikta“ pateikta 2019-09-20 Ekspertinė išvada dėl tiekėjo... 29. 2.11.... 30. Iš ieškovės pasiūlymo turinio akivaizdu, jog nuotekų valymo procesams bus... 31. 2.12.... 32. Ekspertinę išvadą pateikė asmuo, dalyvaujantis analogiškuose viešuosiuose... 33. II.... 34. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 35. 3.... 36. Atsakovė UAB „Sūduvos vandenys“ atsiliepime į ieškinį, triplike prašo... 37. 1.1.... 38. Ieškovė neteisėtai siekia, jog jos pasiūlymas, neatitinkantis Pirkimo... 39. 1.2.... 40. Atsakovė pagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą,... 41. 1.3.... 42. Darbų atlikimo grafikas yra susijęs su Pirkimo objektu, sutarties vykdymo... 43. 1.4.... 44. Ieškovė tiek pasiūlymo paaiškinime, tiek pretenzijoje patvirtino, jog ji... 45. 1.5.... 46. Nors atsakovė pageidavo įsigyti nešmenų krepšį su grandine siurblinėje,... 47. 1.6.... 48. Ieškovė pasiūlyme nėra pateikusi gamintojų techninės literatūros, kuri... 49. 1.7.... 50. Pasiūlymo trūkumas - Darbų atlikimo laiko nenurodydamas pasiūlyme -... 51. 1.8.... 52. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad Pirkimo dokumentuose nebuvo numatyta jokių... 53. 1.9.... 54. UAB „Evikta“ 2019-09-20 pateikė ekspertinę išvadą, kurios rengėjas,... 55. 1.10.... 56. Ieškovė nepagrįstai kelia klausimą dėl pirkimo sąlygos dėl požeminės... 57. III.... 58. Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė... 59. 4.... 60. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad... 61. 1.1.... 62. atsižvelgiant į Sutarties projekto 3 skirsnio „Konkrečios sutarties... 63. 1.2.... 64. Dėl Techninėje specifikacijoje nurodytų grotų įrengimo vietos ir... 65. Teismas... 66. IV.... 67. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 68. 5.... 69. UAB „Sūduvos vandenys“ (toliau - atsakovė) atviro konkurso būdu vykdo... 70. 6.... 71. 2019-05-31 UAB „Sumeda“ (toliau - ieškovė) pateikė atsakovei per... 72. 7.... 73. Atsakovė 2019-07-15 raštu Nr. 2-16-66 „Dėl pasiūlymo vertinimo“... 74. 3.1.... 75. Tiekėjas pateikė pasiūlymą, kuris neatitinka Konkurso sąlygų I skyriaus... 76. 3.2.... 77. Tiekėjas savo pasiūlyme pagal Konkurso sąlygų 8 priedo 2.1.2 punkto ir 12... 78. 8.... 79. 2019-07-19 ieškovė pateikė atsakovei atsakymą Nr. 175 „Dėl pirkimo... 80. 4.1.... 81. Dėl žmogiškojo faktoriaus prie pasiūlymo prisegė ne tą Darbų atlikimo... 82. 4.2.... 83. Rangovo techninio pasiūlymo 1.3.4 punkte „Masių balansas“ yra nurodę,... 84. 9.... 85. 2019-08-01 atsakovė raštu Nr. 2-16-81 „Dėl pasiūlymo atmetimo“... 86. 5.1.... 87. Tiekėjas pateikė pasiūlymą, kuris neatitinka Pirkimo sąlygų 51.11 p. bei... 88. 5.2.... 89. Pirkimo sąlygų 12 priedo 22.6.3 punkte numatyta, kad parengtinio valymo... 90. 5.3.... 91. Pirkimo sąlygų 12 priedo 6.2.5 punkte numatytas reikalavimas: „Nuotekų... 92. 10.... 93. Ieškovė su pasiūlymo atmetimu nesutiko ir 2019-08-07 pateikė atsakovei... 94. 11.... 95. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu atmesti pretenziją, todėl teismui... 96. Dėl pasiūlymo (ne)atitikimo Pirkimo sąlygų 51.11 punkto ir Pirkimo sąlygų... 97. 12.... 98. Pirkimo sąlygų 51 punkte nustatyta, ką tiekėjas turi pateikti techniniame... 99. 13.... 100. Perkantysis subjektas, atmesdamas ieškovės pasiūlymą, sprendė, kad ji savo... 101. 14.... 102. Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 5 dalis nustato: „Jeigu kandidatas ar... 103. 15.... 104. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Pirkimo sąlygų X skyriuje nustatyti... 105. 16.... 106. Teismas sutinka su atsakove, kad Darbų atlikimo grafikas yra vienas esminių... 107. Dėl pasiūlymo (ne)atitikimo Pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo... 108. 17.... 109. Techninės specifikacijos (Pirkimo dokumentų 12 priedas „Užsakovo... 110. 18.... 111. Statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos.... 112. 19.... 113. Ieškovė pasiūlė įrengti rankines grotas prieš siurblinę, nurodydama, jog... 114. 20.... 115. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,... 116. 21.... 117. Teismas sutinka su atsakove, kad tiekėjo techniniame pasiūlyme mechaniniai... 118. 22.... 119. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad toks parengtinio valymo įrenginių... 120. 23.... 121. Ieškovė taip pat nepagrįstai teigia, kad pasiūlyme sprendinys įrengti... 122. 24.... 123. Ieškovė nurodo, kad UAB „Evikta“ pateikta Ekspertinė išvada dėl... 124. 25.... 125. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai reikšmės... 126. Dėl bylos procesinės baigties ... 127. 26.... 128. Vadovaudamasis nurodytų aplinkybių visetu teismas daro išvadą, kad... 129. Dėl bylinėjimosi išlaidų, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 130. 27.... 131. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 132. 28.... 133. Atsakovė prašo priteisti 1452 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti,... 134. 29.... 135. Teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi šioje byloje pritaikė... 136. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268... 137. Ieškinį atmesti.... 138. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“ iš... 139. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi taikytas... 140. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...