Byla e2SP-15494-945/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuotieji asmenys byloje antstolė Rima Gražienė, Nacionalinė kredito unija, L. D

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos L. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuotieji asmenys byloje antstolė Rima Gražienė, Nacionalinė kredito unija, L. D.,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme 2016 m. gegužės 27 d. gautas pareiškėjos L. Š. skundas dėl antstolės Rimos Gražienės veiksmų, kuriuo pareiškėja prašo panaikinti 2016 m. sausio 20 d. turto - žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , esančio Kaune, ( - ), pardavimo iš varžytinių aktą Nr. 0090/14/00223, taikyti laikinąsias apsaugos priemones- turto areštą žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam Kaune ( - ).

3Prašyme nurodoma, kad 2011 m. kovo 7 d. buvo sudarytas sutartinės hipotekos sandoris, notarinio registro Nr. MV-620, kuriuo pareiškėja, užtikrindama skolininko R. D. įsipareigojimus, įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Kaune. 2015 m. gruodžio 28 d. pareiškėja, patikrinusi e-varžytynės portalą, sužinojo, jog šis turtas yra parduodamas. 2015 m. gruodžio 28 d. pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų vykdant pirmąsias žemės sklypo varžytynes. Pareiškėjos skundą Kauno apylinkės teismas išnagrinėjo 2016 m. vasario 19 d. Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, turto pardavimo iš varžytynių aktas su L. D. pasirašytas 2016 m. sausio 20 d., VĮ Registrų centre šis aktas įregistruotas 2016 m. sausio 28 d. Pareiškėja negavo jokio antstolio pranešimo apie varžytinių akto sudarymą, nors šio akto sudarymas turi tiesioginės įtakos jos turtiniams interesams, kurie susiję su žemės sklypu. Pareiškėja nesutinka su antstolės Rimos Gražienės įvykdytomis pirmosiomis Žemės sklypo varžytynėmis ir sudarytu varžytynių aktu, nes mano, jog šių veiksmų atlikimas yra neteisėtas, veiksmai atlikti nesilaikant imperatyvių įstatymo reikalavimų, todėl turėtų būti naikintini. Pareiškėja negavo pranešimų apie varžytynių akto sudarymą ir informacijos apie tai, kad jai priklausantis turtas jau yra perleistas kitam asmeniui. Tuo atveju, jei pareiškėja būtų žinojusi apie vykdomą išieškojimą, ji neatmeta galimybės, jog būtų pasinaudojusi savo, kaip įkaito davėjos, teise grąžinti skolinį įsipareigojimą ir taip išsaugojusi jai priklausantį didelės vertės turtą. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal sudarytą sutartinės hipotekos sandorį, numatytas prievolės įvykdymo terminas buvo 2021 m. kovo 15 d., kas suponuotų išvadą, jog pareiškėja galėjo pagrįstai tikėtis, jog skolininkui vykdant įsipareigojimas, išieškoti iš jos turto nekils faktinės būtinybės. Šiuo atveju taip pat pažymėtina, jog pareiškėjai nežinoma, koks yra 2011 m. kovo 7 d. tarp Nacionalinės kredito unijos ir R. D. sudarytos paskolos sutarties Nr. 70251 nutraukimo pagrindas. Aptariamu atveju manytina, jog buvo pažeistos pareiškėjos, kaip įkaito davėjos, teisės laiku bei tinkamai gauti informaciją apie hipotekos sutartimi užtikrintų įsipareigojimų vykdymą ir turto pardavimą. Šios informacijos negavimo rezultatas - pareiškėjai priklausančio turto perleidimas. Pareiškėjai laiku negavus informacijos apie išieškojimo procesą, ji prarado teisę ir galimybę daug ankščiau teisminės gynybos keliu ginti savo pažeistas teises ar imtis visų reikalingų teisinės apsaugos priemonių, o tai aiškiai pažeidžia Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtintas teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. Įvertinus tai, kas išdėstyta, taip pat aplinkybes, jog pareiškėja nebuvo tinkamai informuota apie žemės sklypo pardavimą, pagrįstai manytina, jog iki šio skundo išnagrinėjimo turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės - žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Kaune ( - ), areštas, kuriuo būtų užtikrintas tinkamas pareiškėjos teisių įgyvendinimas.

4Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas.

5CPK 510 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti turi būti pateiktas pačiam antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui.

6Prie pareiškėjos pateikto skundo nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad ji aukščiau nurodyta tvarka yra pateikusi skundą antstoliui, t. y. pasinaudojusi ikiteismine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, numatyta CPK 510 straipsnio 2 dalyje. Kartu su prašymu nėra pateikta minėto skundo kopijos su antstolio kontoros atžyma „gauta“ ar kito įrodymo, kuris patvirtintų, kad antstolei Rimai Gražienei yra pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų.

7Pagal CPK 178 straipsnį, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus tuos atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus (CPK 111 str.). Pagal CPK 178 straipsnį ir CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punktą, pareiškėjui tenka pareiga įrodyti prašyme nurodytą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo faktinį pagrindą, t. y. nurodyti įrodymais pagrįstas aplinkybes, patvirtinančias tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą.

8Teismas laikinąsias apsaugos priemones taiko ir parenka vadovaujantis ekonomiškumo principu, t. y., siekdamas išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, taiko ar parenka laikinąsias apsaugos priemones taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

9Pareiškėja tvirtina, kad antstolė Rima Gražienė neteisėtai atliko žemės sklypo pirmąsias varžytynes, sudarė varžytynių aktą, minėti veiksmai atlikti nesilaikant imperatyvių įstatymo reikalavimų, todėl turėtų būti naikintini. Skundu pareiškėja prašo panaikinti 2016 m. sausio 20 d. turto - žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Kaune ( - ), pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0090/14/00223, taikyti laikinąsias apsaugos priemones- turto areštą žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam Kaune ( - ). Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, skundo reikalavimų pagrįstumas šioje proceso stadijoje nenagrinėtinas, tačiau pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju teismas preliminariai įvertins skundo reikalavimų pagrįstumą, siekdamas išvengti proceso šalių piktnaudžiavimo.

10Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, jog tais atvejais, kai antstolis vykdomąjį dokumentą jau yra įvykdęs, jo veiksmai nebegali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, bet gali būti ginčijami specialia tvarka. CPK 602 straipsnis numato turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, nekilnojamojo turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimą negaliojančiais. Ši proceso teisės norma yra specialioji norma, nustatanti vykdymo procese galimus pažeidimus ir jų teisinius padarinius. Skolininko turto perleidimas kitų asmenų nuosavybėn priverstine tvarka gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu bus nustatyti CPK 602 straipsnyje nurodyti pagrindai, kurie savo esme yra neteisėti antstolio veiksmai. Jeigu pasinaudoti savo teise apskųsti antstolio veiksmą CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka proceso dalyviai nebeturi galimybės, tai netrukdo jiems, įvykus turto pardavimui, perdavimui, ginčyti ieškinio teisenos tvarka tokio pardavimo ar perdavimo akto CPK 602 straipsnyje numatytais pagrindais. Tais atvejais, kai turtas parduotas varžytynėse, o skolininkas skundžia antstolio veiksmus, kartu reikalaudamas pripažinti pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, jeigu skunde nurodomos aplinkybės, kurios sudarytų CPK 602 straipsnyje numatytą akto pripažinimo negaliojančiu pagrindą, teismas, gavęs skundą dėl antstolių veiksmų CPK XXXI skyriaus tvarka, turi taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą (CPK 138 straipsnis) ir pasiūlyti pareiškėjui reikšti ieškinį, nes tokie ginčai nagrinėjami ieškinio teisenos tvarka, o CPK XXXI skyrius jų nagrinėjimo nereglamentuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2005). Atsižvelgiant į nurodytą, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju pareiškėja pasirinko netinkamą savo teisių gynybos būdą: inicijuoja procesą dėl antstolio veiksmų, kuris nagrinėjamas ypatingąja teisena, o ne pareiškė ieškinį ginčo teisenos tvarka. Todėl esant minėtoms aplinkybėms teismas neturi pagrindo taikyti CPK 145 straipsnio 1 dalyje numatytos laikinosios apsaugos priemonės – žemės sklypo arešto. Pabrėžtina, jog pareiškėjos prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės byloje galiotų santykinai neapibrėžtą laiką, ir tai iš esmės neigiamą poveikį (suvaržymus) darytų ne antstolei Rimai Gražienei, kurios veiksmus pareiškėja skundžia, bet neigiamos teisinės pasekmės kiltų turtą įgijusiam pirkėjui, kurio atžvilgiu reikalavimai, kaip minėta, gali būti reiškiami tik ieškinio teisenos tvarka, todėl antstolio parduoto žemės sklypo naujo arešto procedūra reikštų nepagrįstą ir neproporcingą tiek išieškotojo, tiek turto įgijėjo teisių ribojimą.

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 12 str., 144 str., 178 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsniu, 290-291 straipsniais, 510 straipsniu, teismas

Nutarė

13Pareiškėjos L. Š. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

14Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai