Byla I-1272-629/2013
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Liudos Arlauskienės, Arūno Kaminsko, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Biosin technology“ atstovui Vaidui Baronui, atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovėms Dovilei Terepaitei ir Linai Lukoševičiūtei, trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovei Arūnei Andrulionienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Biosin technology“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (skundą padavusi institucija), trečiajam suinteresuotam asmeniui VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir atsakovė, Ūkio ministerija) su skundu (t. I, b. l. 1–6) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 2012 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. 3R-225 (AG-205/02-2012) (toliau – ir Sprendimas Nr. 3R-225) ir pareiškėjos UAB „Biosin technology“ (toliau – ir pareiškėja) 2012 m. rugsėjo 28 d. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

3Atsakovė nurodė, kad VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – ir LVPA) 2012 m. liepos 16 d. raštu Nr. R4-11605(13.2.3-3649) priėmė sprendimą atmesti pareiškėjos pateiktą paraišką Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-018 (toliau – ir Paraiška) dėl projekto „UAB „Biosin technology“ MTTP infrastruktūros sukūrimo I etapas (BioSinLab)“ (toliau – ir Projektas), kaip neatitinkančią tinkamumo finansuoti reikalavimo. Ūkio ministerija šį LVPA sprendimą patvirtino 2012 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. (31.1-12)-3-4844 (toliau – ir Sprendimas Nr. (31.1-12)-3-4844), tačiau VAGK skundžiamu Sprendimu Nr. 3R-225 nusprendė įpareigoti Ūkio ministeriją panaikinti minėtą sprendimą ir pakartotinai nagrinėti UAB „Biosin technology“ skundą bei priimti teisės aktus atitinkantį sprendimą.

4Atsakovės nuomone, Sprendimas Nr. 3R-225 turi būti panaikintas kaip priimtas nekompetentingo subjekto, nes VAGK nepriskirta spręsti ginčų dėl išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos priimtų sprendimų. Be to, atsakovės nuomone, Sprendimas Nr. 3R-225 yra neteisėtas ir iš esmės.

5Ūkio ministerijos teigimu, LVPA, vertindama pareiškėjos Paraišką, tinkamam jos vertinimui atlikti papildomai pasitelkė atitinkamos srities ekspertą, turintį specialių žinių, susijusių su pareiškėjos planuojamu įgyvendinti Projektu, kurio vertinimo išvada Ūkio ministerija rėmėsi priimdama Sprendimą Nr. (31.1-12)-3-4844 ir kurioje nustatytų faktų nekvestionavo, kadangi neturėjo pagrindo abejoti LVPA pasitelkto eksperto kvalifikacija ir patirtimi, be to, vertinimo išvada yra galiojanti ir nėra nuginčyta ar panaikinta teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad VAGK nepagrįstai teigia, jog Ūkio ministerija nevertino minėtos vertinimo išvados, kadangi atsakovė išnagrinėjo visą su pareiškėjos skundu susijusią medžiagą, tame tarpe ir vertinimo išvadą, o kad Ūkio ministerija vertinimo išvadoje nustatytų faktų nekvestionavo, dar nereiškia, jog apskritai jos nevertino. Ūkio ministerija neturėjo pagrindo kvestionuoti Vertinimo išvadoje nustatytų faktų, kadangi joje buvo konkrečiai pasisakyta dėl Aprašo 2 priedo 9.2.6.1 p. kriterijaus, dėl kurio pareiškėjos Paraiška ir buvo atmesta.

6Atsakovė taip pat nesutinka su VAGK išvada, jog Sprendimas Nr. (31.1-12)-3-4844 nėra pagrįstas objektyviais duomenimis ir priimtas neįvertinus visų faktinių aplinkybių. Pasak atsakovės, jos sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo (toliau – ir VAĮ) 8 str. reikalavimus, be to, administracinio akto pagrindimas nustatytais faktais ir teisės normomis nebūtinai privalo būti nurodytas pačiame akte, tačiau gali atsispindėti iš kitų su administracinio akto priėmimu susijusių dokumentų. Pabrėžė, jog net jei ir būtų nustatyta formalių individualaus administracinio sprendimo formos trūkumų ar kitų formalių jo priėmimo procedūros pažeidimų, tai neturėtų būti pakankamas pagrindas tokiam sprendimui panaikinti, jeigu iš faktinių bylos aplinkybių nekyla pagrįstų abejonių, kad dėl šių pažeidimų galėjo būti priimtas iš esmės neteisingas administracinis sprendimas.

7Pareiškėja UAB „Biosin technology“ atsiliepime (t. I, b. l. 136–139 abi lapo pusės) prašė Ūkio ministerijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Pareiškėja paaiškino, kad LVPA eksperto klausimai buvo nekorektiški ir demonstravo neteisingą supratimą apie Paraiškoje įvardintus planus / faktus. Pareiškėjos nuomone LVPA rašto, kuriuo Paraiška atmetama argumentai yra nelogiški ir demonstruoja vertintojų neprofesionalumą, todėl leidžia daryti prielaidas, jog Paraiška buvo vertinama netinkamai, dėl netinkamai interpretuotos informacijos. Pareiškėjos nuomone, LVPA argumentai buvo tendencingai negatyvūs, o dalis jų išgalvoti, t. y. vertinami kriterijai, kurių net nėra VP2-1.3-ŪM-03-K priemonės „Intelektas LT+“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-396 (toliau – ir Aprašas).

9Anot pareiškėjos, atsakovė jos skundo dėl LVPA sprendimo nenagrinėjo iš esmės, o rėmėsi tik LVPA darbuotojo ir LVPA eksperto nuomone. Pareiškėjos manymu, LVPA ekspertas gali būti šališkas arba egzistuoja kažkokios kitos aplinkybės, nes vertinimo išvadoje reiškiama asmeninė negatyvi ir kartais nelogiška eksperto nuomonė.

10Pasak pareiškėjos, egzistuoja praktika analogiškus ginčus sparčiai spręsti ir pasiekti sutarimą su VAGK tarpininkavimu, todėl VAGK sprendimas yra teisėtas.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo LVPA atsiliepime (t. II, b. l. 1–6) prašė Ūkio ministerijos skundą tenkinti.

12LVPA nuomone, Sprendimas Nr. 3R-225 yra neteisėtas, nes jis priimtas pažeidžiant procedūras, kadangi VAGK neturėjo kompetencijos vertinti pareiškėjo skundo. Pabrėžė, jog skundžiamas VAGK sprendimas yra neteisėtas iš esmės, nes neatitinka Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų, priimtas neištyrus faktinių aplinkybių bei netinkamai jas vertinant. Paaiškino, jog pareiškėjos Paraiška buvo atmesta ne vienu ar kitu eksperto atsakytu klausimu, o todėl, kad neatitiko Aprašo 2 priedo 9.2.6.1 p., kuriuo, be kita ko, siekiama įvertinti, ar paramos lėšomis kuriamos infrastruktūros poreikis yra pagrįstas, o sukurta infrastruktūra bus naudojama efektyviai, ar pateiktos prielaidos yra realistiškos (ar pagrįstas Projekto reikalingumas verslo vizijai įgyvendinti). Pažymėjo, kad eksperto išvadoje nėra įformintas sprendimas atmesti Paraišką ar įformintas koks nors kitas sprendimas dėl Paraiškos. LVPA nuomone, Ūkio ministerija neprivalėjo vertinti LVPA pasitelkto eksperto kvalifikacijos ar jo išvadų, o skundo nagrinėjimą galėjo atlikti savarankiškai. LVPA įsitikinimu, Paraiška buvo atmesta pagrįstai, atsižvelgiant į teisės aktais keliamus reikalavimus.

13Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė Ūkio ministerijos skundą atmesti, remdamasis atsiliepime išdėstytais argumentais.

14Teismo posėdyje atsakovės atstovės prašė Ūkio ministerijos skundą tenkinti, remdamosi skunde išdėstytais argumentais.

15Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė Ūkio ministerijos skundą tenkinti, remdamasi atsiliepime išdėstytais argumentais.

16Skundas tenkintinas.

17Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl VAGK 2012 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 3R-225 (AG-205/02-2012), kuriuo Ūkio ministerija buvo įpareigota panaikinti savo 2012 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. (31.1-12)-3-4844 ir pakartotinai išnagrinėti UAB „Biosin technology“ skundą bei priimti teisės aktus atitinkantį sprendimą, teisėtumo bei pagrįstumo.

18Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2012 m. kovo 27 d. LVPA pateikė paraišką pagal priemonę „Intelektas Lt+“ (projekto pavadinimas: „UAB „Biosin Technology“ MTTP infrastruktūros sukūrimo I etapas (BioSinLab)“) (t. II, b. l. 107–152). Projekto tikslas – MTTP (mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros) infrastruktūroje numatoma vykdyti unikalius tyrimus ir kurti inovatyvius augalinės biomasės termocheminės konversijos į didelės pridėtinės vertės produktus ir angliavandenilio kuro ir chemijos produkcijos komponentų gamybos procesus ir technologijas, kurie vėliau bus diegiami pramonėje. Paraiškoje nurodyta, kad projektas prisidės prie pažangių aukštųjų technologijų kūrimo Lietuvoje, sukurs naujas darbo vietas aukštos kvalifikacijos specialistams, sudarys prielaidas aukštųjų technologijų eksporto plėtrai, paskatins verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

19LVPA 2012 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. R4-11605 (13.2.3-3649) „Dėl paraiškos Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-018 atmetimo“ priėmė sprendimą atmesti pareiškėjos Paraišką, kaip neatitinkančią Aprašo 2 priedo 9.2.6.1 p. nustatyto tinkamumo finansuoti reikalavimo, kadangi tinkamumo finansuoti etape nustatyta, jog nėra pagrįstas Projekto reikalingumas verslo vizijai įgyvendinti (t. I, b. l. 21 reversinė pusė–22). Nesutikdama su tokiu LVPA sprendimu, pareiškėja su skundu kreipėsi į Ūkio ministeriją, prašydama išnagrinėti tokį netinkamą Paraiškos vertinimą (t. I, b. l. 18–21), tačiau pastaroji Sprendime Nr. (31.1.-12)-3-4844 nurodė, jog sutinka su LVPA sprendimu ir pareiškėjos skundo netenkino (t. I, b. l. 14–15). Nesutikdama su tokiu Ūkio ministerijos sprendimu, pareiškėja pastarąjį 2012 m. rugsėjo 28 d. apskundė VAGK (t. I, b. l. 11–12). VAGK, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2012 m. spalio 15 d. priėmė nagrinėjamoje byloje ginčijamą Sprendimą Nr. 3R-225 (t. I, b. l. 7–10).

20Ūkio ministerijos teigimu, Sprendimas Nr. 3R-225 yra priimtas nekompetentingo subjekto, todėl nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar VAGK turėjo teisę nagrinėti UAB „Biosin technology“ skundą dėl Ūkio ministerijos Sprendimo Nr. (31.1-12)-3-4844.

21Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 28 str. apibrėžia VAGK kompetenciją. Pagal šį straipsnį skundas (prašymas) dėl individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, gali būti paduotas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Pagal ABTĮ 26 str. 1 d., jeigu įstatymai nenumato kitaip, administracinius ginčus ne teismo tvarka nagrinėja savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos ir Vyriausioji administracinių ginčų komisija.

22Teismas pažymi, kad ginčo santykius taip pat reglamentuoja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės), kurių 212 p. nustatyta, kad pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutinkantis su įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais, gali juos apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl teismas kritiškai vertina Ūkio ministerijos poziciją, kad VAGK kompetencijai nepriskirta nagrinėti skundų dėl Ūkio ministerijos, vertinant LVPA sprendimus, priimtų sprendimų pagrįstumo.

23Atsižvelgiant į tai, kad VAGK pripažintina tinkamu subjektu UAB „Biosin technology“ 2012 m. rugsėjo 28 d. skundui nagrinėti, toliau vertintinas skundžiamo Sprendimo Nr. 3R-225 pagrįstumas.

24Iš LVPA sprendimo Nr. R4-11605(13.2.3-3649) matyti, kad pareiškėjos Paraiška buvo atmesta dėl to, kad neatitiko Aprašo 2 priedo 9.2.6.1 p. reikalavimų.

25Pagal Aprašo 62–63 p. užregistravus paraišką, LVPA pirmiausia atlieka paraiškos administracinės atitikties vertinimą. Administracinės atitikties reikalavimai pateikiami 1 priede. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar paraiška yra visiškai sukomplektuota, tai yra ar tinkamai užpildyta, ar pateikti visi Apraše pareiškėjo prašomi pateikti dokumentai. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama projekto tinkamumo finansuoti pagal Priemonę vertinimo etapui. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka LVPA. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai ir paaiškinimai, kaip bus nustatoma projekto atitiktis šiems kriterijams, pateikiami 2 priede. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu yra nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas projektui skirti lėšų dydis.

26Aprašo 2 priedo 9 p. įtvirtintas kriterijus, pagal kurį vertinama, ar užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas. Kriterijaus vertinimo aspektai – atitiktis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179, ir Apraše nustatytiems projekto veiklų ir išlaidų apribojimams. Pagal šio priedo 9.2.6.1 p. vertinama, ar pagrįstas projekto reikalingumas pareiškėjo verslo vizijai įgyvendinti, t. y. siekiama įvertinti įmonės MTTP infrastruktūros plėtrai numatomų investicijų atitiktį pradinių investicijų sąvokai, užtikrinti, kad paramos lėšomis kuriamos ar plėtojamos infrastruktūros poreikis būtų pagrįstas, o sukurta ar išplėtota infrastruktūra būtų naudojama efektyviai. Taip pat siekiama įvertinti pateiktų prielaidų realistiškumą. Pagrindinis šaltinis vertinant pagal šį kriterijų yra verslo planas.

27Atlikusi Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą LVPA konstatavo, kad nėra tikslinga komercializuoti mažų kiekių termochemines technologijas, kol nėra įsisavinta didelių tūrių gamyba, be to, dėl izoliacinių medžiagų dangos būtų sudėtinga sukurti mobilias biomasės perdirbimo sistemas, skirtas procesams 400°C temperatūroje, todėl Projekto reikalingumas pareiškėjos verslo vizijai įgyvendinti yra nepagrįstas. LVPA taip pat pažymėjo, kad pareiškėja pateikė tik bendro pobūdžio informaciją apie planuojamas sukurti technologijas, be to, paraiškos pateikimo metu įmonėje dirbo vienas darbuotojas, todėl nėra galimybės įsitikinti prielaidų dėl pakankamos kvalifikacijos tyrėjų ir pagalbinio personalo komandos subūrimo realistiškumu, taigi pareiškėja nepagrindė, kad Projekto metu planuojama sukurti infrastruktūra bus naudojama efektyviai. Taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjos pateiktos prielaidos nėra realistiškos, nes pareiškėja, planuodama būsimą pelną, neįvertina visų galimų sąnaudų, o numatydama gauti pajamas iš naujų technologijų pardavimo, neįvertina laiko, būtino MTTP veiklų vykdymui, patentavimui bei pateikimui į rinką.

28Ūkio ministerija Sprendime Nr. (31.1.-12)-3-4844, atmesdama pareiškėjos skundą dėl minėto LVPA sprendimo, atsižvelgdama į Paraiškos vertinimo dokumentaciją, susirašinėjimo tarp pareiškėjos bei LVPA dokumentus, nurodė, jog LVPA atmetimo rašte išdėstyti Paraiškos atmetimo argumentai yra pagrįsti ir motyvuoti, su jais Ūkio ministerija sutinka. Kaip matyti iš Sprendimo Nr. (31.1.-12)-3-4844, atsakovė taip pat vertino LVPA atliktą Paraiškos vertinimą Taisyklių 60.1–60.3 p. aspektu ir jokių pažeidimų nenustatė. Tačiau VAGK skundžiamame sprendime konstatavo, kad tiek LVPA, tiek ir Ūkio ministerijos sprendimuose LVPA eksperto vertinimo išvada yra iš esmės pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis, LVPA atmetė Paraišką, tačiau Ūkio ministerija nevertino eksperto išvados pagrįstumo, eksperto kompetencijos, nors to prašė pareiškėja, todėl VAGK nusprendė, kad Ūkio ministerijos sprendimas neatitinka VAĮ 8 str. reikalavimų.

29Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju skundą padavusi institucija yra Ūkio ministerija, o ginčas kilęs dėl VAGK sprendimo teisėtumo, todėl teismas nepasisako dėl UAB „Biosin technology“ Paraiškos atitikimo Aprašo kriterijams.

30Pažymėtina, kad Taisyklių 210 p. nustatyta, kad ministerija, gavusi skundą dėl įgyvendinančios institucijos veiksmų, nagrinėja jį VAĮ nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju aktuali VAĮ 8 str. 1 d., pagal kurią individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Kaip minėta, VAGK Ūkio ministerijos Sprendimo Nr. (31.1.-12)-3-4844 neatitikimą šios nuostatos reikalavimams iš esmės grindžia tuo, kad atsakovė nevertino eksperto išvados pagrįstumo, tačiau teismas šį VAGK argumentą vertina kritiškai. Ta aplinkybė, kad Ūkio ministerijos atliktas pareiškėjos Paraiškos vertinimas nesutapo su pareiškėjos UAB „Biosin technology“ nuomone, nereiškia, kad Ūkio ministerijos sprendimas nepagrįstas objektyviais duomenimis ir priimtas neįvertinus visų faktinių aplinkybių. Teismo vertinimu, Ūkio ministerija tinkamai išnagrinėjo pareiškėjos skundą, o tai, kad detaliai nebuvo atsakyta į kiekvieną pareiškėjos skunde nurodytą argumentą, t. y. šiuo atveju Ūkio ministerija atskirai nepasisakė dėl eksperto kompetencijos, neturėtų būti vertinama, kaip pagrindas panaikinti Ūkio ministerijos sprendimą.

31Taip pat pažymėtina, kad Ūkio ministerijoje Paraiška buvo vertinama specialioje darbo grupėje (t. I, b. l. 70), sudarytoje Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 4-424 (t. I, b. l. 71), kuri priima rekomendacinius sprendimus dėl LVPA veiksmų, susijusių su paraiškų vertinimu. Vadovaujantis minėto įsakymo 3.3 p. nuostata, nagrinėjant pareiškėjos skundą dėl Paraiškos atmetimo darbo grupės posėdyje kaip ekspertė taip pat dalyvavo ir Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė. Taigi atsakovė turėjo ir specialių žinių, kad galėtų savarankiškai įvertinti LVPA priimto sprendimo pagrįstumą.

32Pažymėtina, kad Taisyklių 72–73 p. nustato, kad projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal atitinkamą tam tikros veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimą organizuoja ir atlieka įgyvendinančiosios institucijos paskirtas (-i) vertintojas (-ai). Jeigu vertintojui prireikia papildomų specialiųjų žinių atitinkamoje srityje, gali būti papildomai pasitelkiami reikiamos kvalifikacijos ekspertai, kurie turi pareikšti nuomonę dėl projekto atitikties tam tikram atrankos kriterijui (pvz., atitikties valstybės pagalbos taisyklėms, lyčių lygybės ir nediskriminavimo politikos nuostatoms, projektams, iš kurių gaunamos pajamos, didžiausio leistino skirti lėšų dydžio nustatymui ir kita). Pagal Taisyklių 56 p. įgyvendinančioji institucija ekspertus pasirenka atsižvelgdama į jų kvalifikaciją ir patirtį pagal Paraiškų vertinimo tvarkos aprašo nuostatas.

33Nagrinėjamu atveju LVPA pasitelkė ekspertą – mokslų daktarą S. A. – Projekto atitikties Aprašo 2 priedo 1.2.2, 9.2.2 ir 9.2.6.1 p. kriterijų reikalavimas įvertinti, kuris surašė vertinimo išvadą (t. I, b. l. 16–17), kuria, be kita ko, buvo vadovaujamasi LVPA bei Ūkio ministerijai priimant savo sprendimus dėl pareiškėjos Paraiškos atmetimo. Byloje esantys LVPA pasitelkto eksperto S. A. kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (t. I, b. l. 73–79) teismui nesudaro pagrindo abejoti pastarojo kompetencija pateikti išvadas dėl Projekto atitikties tam tikriems atrankos kriterijams. Tačiau, kaip matyti iš Ūkio ministerijos Sprendimo Nr. (31.1.-12)-3-4844, atsakovė vertino ne tik minėto eksperto surašytą vertinimo išvadą, bet ir kitą su Paraiškos vertinimu susijusią dokumentaciją, kurios pagrindu ir buvo priimtas sprendimas atmesti pareiškėjos Paraišką, kaip neatitinkančią Aprašo 2 priedo 9.2.6.1 p. Kaip teisingai pažymėjo LVPA, eksperto išvadoje nėra įformintas sprendimas atmesti pareiškėjos Paraišką, ar įformintas koks nors kitas sprendimas dėl paraiškos. Teismo nuomone, minėta vertinimo išvada yra tik rekomendacinio pobūdžio, tačiau nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovė šia išvada negalėjo naudotis kaip vienu iš šaltinių visų paraiškos dokumentų kontekste.

34Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad VAGK Sprendimas Nr. 3R-225 yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl panaikinamas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.), o pareiškėjos skundas tenkinamas.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

36Patenkinti atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos skundą visiškai.

37Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2012 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. 3R-225(AG-205/02-2012.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir atsakovė,... 3. Atsakovė nurodė, kad VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – ir... 4. Atsakovės nuomone, Sprendimas Nr. 3R-225 turi būti panaikintas kaip priimtas... 5. Ūkio ministerijos teigimu, LVPA, vertindama pareiškėjos Paraišką, tinkamam... 6. Atsakovė taip pat nesutinka su VAGK išvada, jog Sprendimas Nr.... 7. Pareiškėja UAB „Biosin technology“ atsiliepime (t. I, b. l. 136–139 abi... 8. Pareiškėja paaiškino, kad LVPA eksperto klausimai buvo nekorektiški ir... 9. Anot pareiškėjos, atsakovė jos skundo dėl LVPA sprendimo nenagrinėjo iš... 10. Pasak pareiškėjos, egzistuoja praktika analogiškus ginčus sparčiai... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo LVPA atsiliepime (t. II, b. l. 1–6) prašė... 12. LVPA nuomone, Sprendimas Nr. 3R-225 yra neteisėtas, nes jis priimtas... 13. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė Ūkio ministerijos skundą... 14. Teismo posėdyje atsakovės atstovės prašė Ūkio ministerijos skundą... 15. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė Ūkio... 16. Skundas tenkintinas.... 17. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl VAGK 2012 m. spalio 15 d. sprendimo... 18. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2012 m. kovo 27 d. LVPA pateikė paraišką... 19. LVPA 2012 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. R4-11605 (13.2.3-3649) „Dėl... 20. Ūkio ministerijos teigimu, Sprendimas Nr. 3R-225 yra priimtas nekompetentingo... 21. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 22. Teismas pažymi, kad ginčo santykius taip pat reglamentuoja Projektų... 23. Atsižvelgiant į tai, kad VAGK pripažintina tinkamu subjektu UAB „Biosin... 24. Iš LVPA sprendimo Nr. R4-11605(13.2.3-3649) matyti, kad pareiškėjos... 25. Pagal Aprašo 62–63 p. užregistravus paraišką, LVPA pirmiausia atlieka... 26. Aprašo 2 priedo 9 p. įtvirtintas kriterijus, pagal kurį vertinama, ar... 27. Atlikusi Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą LVPA konstatavo, kad nėra... 28. Ūkio ministerija Sprendime Nr. (31.1.-12)-3-4844, atmesdama pareiškėjos... 29. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju skundą padavusi institucija yra... 30. Pažymėtina, kad Taisyklių 210 p. nustatyta, kad ministerija, gavusi skundą... 31. Taip pat pažymėtina, kad Ūkio ministerijoje Paraiška buvo vertinama... 32. Pažymėtina, kad Taisyklių 72–73 p. nustato, kad projekto tinkamumo... 33. Nagrinėjamu atveju LVPA pasitelkė ekspertą – mokslų daktarą 34. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad VAGK... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 36. Patenkinti atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos skundą... 37. Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2012 m. spalio 15... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...