Byla AS-858-497-12
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Karališkas vežėjas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Karališkas vežėjas“ skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Karališkas vežėjas“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Karališkas vežėjas“) kreipėsi į teismą skundu (b. l. 2-6), prašydamas pripažinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. A-521(8.1) (toliau – ir Įsakymas) neteisėtu ir jį panaikinti.

5Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti skundžiamo Įsakymo galiojimą iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje.

6Pareiškėjas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo inter alia paaiškino, jog, teismui patenkinus skundą ir nesustabdžius skundžiamo Įsakymo galiojimo, nebus galima jam susigrąžinti galimybės teikti vežimo paslaugas ir iš jos gautas pajamas. Pabrėžė, jog atsakovas gali pradėti veiksmus dėl konkurso vežėjams parinkti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti organizavimo. Šie galimi atsakovo veiksmai sąlygotų naujų bylų atsiradimą, nes pareiškėjui reikėtų ginčyti naujus sprendimus, sutartis, į teisminį procesą būtų įtraukti kiti asmenys.

7II.

8Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi (b. l. 42-43) pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Karališkas vežėjas“ skundą priėmė, prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkino.

9Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjas prašo laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, sustabdyti Įsakymo galiojimą. Įsakymu nuo 2012 m. liepos 20 d. panaikinamas leidimas Nr. 270, išduotas pareiškėjui vežti keleivius vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutu „Kuršėnai-Gedintės-Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai“; nuo 2012 m. liepos 20 d. nutraukiamas Keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų reisais Šiaulių rajono vietinio susisiekimo (priemiestiniais) maršrutais sutartyje Nr. SRZ-1125 numatytų sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl maršruto „Kuršėnai-Gedintės-Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai” aptarnavimo. Teismas pabrėžė, jog pareiškėjo su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pateikti dokumentai neįrodo, kad, nesustabdžius ginčijamo Įsakymo galiojimo, bus sukurta situacija, kai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju nebūtų įmanoma atkurti ankstesnės padėties. Nors leidimo Nr. 270 panaikinimas ir atims iš pareiškėjo galimybę vykdyti jo įprastinę veiklą, tačiau iš pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjui suteikta teisė vykdyti veiklą ir kitais maršrutais (pagal kvotas Nr. 8, Nr. 13, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 24).

10Teismas pabrėžė, jog, pareiškėjui patyrus nuostolių dėl negautų pajamų negalint suteikti paslaugos, jis vėliau nustačius ginčijamo Įsakymo neteisėtumą galėtų juos išsiieškoti teismine tvarka. Nurodė, jog deklaratyvūs bei nukreipti į ateitį yra pareiškėjo teiginiai, kad jam netekus leidimo atsakovas gali pradėti veiksmus dėl konkurso vežėjams parinkti, o tai sąlygotų naujų bylų atsiradimą, nes reikėtų ginčyti naujus sprendimus, naujas sutartis, būtų įtraukti nauji asmenys.

11III.

12Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Karališkas vežėjas“ atskiruoju skundu (b. l. 65-69) prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. A-521(8.1) galiojimą iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje.

13Atskirajame skunde nurodoma, jog pareiškėjas 2011 m. gruodžio 9 d. yra sudaręs su Šiaulių rajono savivaldybės administracija Keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų reisais Šiaulių rajono vietinio susisiekimo (priemiestiniais) maršrutais sutartį Nr. SRZ-1125, pagal kurią atsakovas pavedė pareiškėjui vežti keleivius autobusais atsakovo nustatytais Šiaulių rajono vietinio susisiekimo (priemiestiniais) maršrutais (pagal sutarties priede nurodytus maršrutų aptarnavimo grafikus) pagal kvotas Nr. 8, Nr. 13, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 24, Nr. 27. Atsakovas skundžiamu Įsakymu panaikino leidimą Nr. 270, išduotą pareiškėjui vežti keleivius vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutu „Kuršėnai-Gedintės-Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai” nuo 2012 m. liepos 20 d.; nutraukė nuo 2012 m. liepos 20 d. Keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų reisais Šiaulių rajono vietinio susisiekimo (priemiestiniais) maršrutais sutartyje Nr. SRZ-1125 numatytų sutartinių santykių įsipareigojimų vykdymą dėl maršruto „Kuršėnai-Gedintės-Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai” (kvota Nr. 27, pagal sutarties priedą) aptarnavimo. Pažymi, jog Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo” 79 punktas numato, kad vežėjų, ekipažų ir keleivių valstybinę kelių transporto kontrolę atlieka Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos ir kitos valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta kontrolės teisė. Apie savo teises tikrinti pareiškėją, kaip pareiškėjas vykdo sutarties įsipareigojimus, kontroliuoti, kaip pareiškėjas garantuoja patvirtintų eismo tvarkaraščių laikymąsi, perleidimą, atsakovas privalėjo pranešti pareiškėjui. Tokio pranešimo nei iš atsakovo, nei iš UAB „Dorsimus” pareiškėjas negavo. Pareiškėjui neaišku, ar UAB „Dorsimus” turi įgaliojimus veikti atsakovo vardu.

14Pareiškėjas teigia, jog pirmosios instancijos teismui patenkinus pareiškėjo skundą nebūtų galima atkurti esamos padėties, t. y. pareiškėjui nebūtų galima sugrąžinti galimybės tiekti vežimo paslaugas ir gauti iš jos pajamas, atsakovas per tą laiką, kol vyks bylinėjimasis, gali pradėti veiksmus dėl konkurso vežėjams parinkti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti organizavimo. Tai sąlygotų naujų bylų atsiradimą, nes reikėtų ginčyti naujus sprendimus, naujas sutartis, būtų įtraukti nauji asmenys, kurie dalyvautų konkurse ar būtų pasirašę sutartis dėl šio maršruto aptarnavimo. Pažymi, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjui teks atleisti šį maršrutą aptarnavusį vairuotoją, pareiškėjui atsirastų nuostoliai dėl išeitinių išmokų atleidžiamam darbuotojui išmokėjimo. Nuostolius apskaičiuoti ir nustatyti būtų neįmanoma, nes nebus galima konkrečiai nustatyti, kiek šiuo maršrutu pareiškėjas būtų pervežęs keleivių ir kokias pajamas pareiškėjas būtų gavęs.

15Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutarties dalį dėl sprendimo netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę palikti nepakeistą.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog šiuo metu atsakovas nėra priėmęs jokio sprendimo vykdyti viešojo pirkimo konkurso pareiškėjo minėto maršruto aptarnavimo paslaugų teikimui. Pažymi, jog ginčijamu Įsakymu leidimo Nr. 270 galiojimo panaikinimas numatytas tik nuo 2012 m. liepos 20 d., todėl prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pateikimo metu leidimas pareiškėjui nėra panaikintas ir jo veikla šiame maršrute nėra sustabdyta.

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Nagrinėjamos bylos dalykas – reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikinai, iki teismo sprendimo administracinėje byloje įsiteisėjimo, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. A-521(8.1) galiojimo laikino sustabdymo – taikymas. Pastebėtina, kad šiuo atveju išimtinai nagrinėjamas pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismo kolegija nepasisakys dėl kilusio ginčo iš esmės.

20Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, įvertinęs pateiktus argumentus, pažymėjo, jog pareiškėjo pateikti argumentai nesudaro pagrindo taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pabrėžė, jog pareiškėjo pateikti dokumentai neįrodo, kad, nesustabdžius ginčijamo Įsakymo galiojimo, bus sukurta situacija, kai pareiškėjui palankaus sprendimo atveju nebūtų įmanoma atkurti ankstesnės padėties.

21Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis sutinka.

22Pirmiausiai pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką realus iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, o kartu ir realus teismo sprendimo įvykdymas, pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5-155/2005). Pastebėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais, kad nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti.

23Pažymėtina, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008). Atitinkamai teismui kyla pareiga sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą ištirti ir įvertinti proceso šalies pateiktus įrodymus, prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą.

24Nagrinėjau atveju pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki teismo sprendimo administracinėje byloje įsiteisėjimo, sustabdyti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymo galiojimą. Pabrėžtina, jog atsakovas skundžiamu Įsakymu panaikino leidimą Nr. 270, išduotą pareiškėjui vežti keleivius vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutu „Kuršėnai-Gedintės-Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai” nuo 2012 m. liepos 20 d., taip pat nuo 2012 m. liepos 20 d. nutraukė Keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų reisais Šiaulių rajono vietinio susisiekimo (priemiestiniais) maršrutais sutartyje Nr. SRZ-1125 numatytų sutartinių santykių įsipareigojimų vykdymą dėl maršruto „Kuršėnai-Gedintės-Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai” (kvota Nr. 27, pagal sutarties priedą) aptarnavimo (b. l. 38).

25Grįsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą pareiškėjas pabrėžia, jog pirmosios instancijos teismui patenkinus pareiškėjo skundą nebūtų galima atkurti esamos padėties, t. y. pareiškėjui nebūtų galima sugrąžinti galimybės tiekti vežimo paslaugą ir gauti iš jos pajamas, atsakovas per tą laiką, kol vyks bylinėjimasis, gali pradėti veiksmus dėl konkurso vežėjams parinkti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti organizavimo. Tai sąlygotų naujų bylų atsiradimą, nes reikėtų ginčyti naujus sprendimus, naujas sutartis, būtų įtraukti nauji asmenys, kurie dalyvautų konkurse ar netgi būtų pasirašę sutartis dėl šio maršruto aptarnavimo. Pažymi, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjui teks atleisti šį maršrutą aptarnavusį vairuotoją, pareiškėjui atsirastų nuostoliai dėl išeitinių išmokų atleidžiamam darbuotojui išmokėjimo. Nuostolius apskaičiuoti ir nustatyti būtų neįmanoma, nes nebus galima konkrečiai nustatyti, kiek šiuo maršrutu pareiškėjas būtų pervežęs keleivių ir kokias pajamas pareiškėjas būtų gavęs (b. l. 2-6, 65-69).

26Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesuteikia pagrindo teigti, kad nagrinėjimu atveju turėtų būti taikoma prašoma reikalavimo užtikrinimo priemonė. Kaip minėta, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būtent būsimo teismo sprendimo įvykdymą (ABTĮ 71 str.). Šiuo atveju pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjo teiginiai, kad jam netekus leidimo vežti keleivius vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutu „Kuršėnai-Gedintės-Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai” atsakovas gali pradėti veiksmus dėl konkurso vežėjams parinkti, o tai sąlygotų naujų bylų atsiradimą, nes reikėtų ginčyti naujus sprendimus, naujas sutartis, būtų įtraukti nauji asmenys, yra deklaratyvūs bei nukreipti į ateitį. Pagal Konkurso vežėjams parinkti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-10, 8 punktą kvietimą dalyvauti konkurse Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (b. l. 70-74). Šiuo atveju byloje nėra pateikta įrodymų, leidžiančių spręsti apie tokio konkurso paskelbimą, ar atsakovo veiksmus, kuriais jis ėmėsi organizuoti konkursą vežėjams parinkti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutui „Kuršėnai-Gedintės-Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai aptarnauti. Be to, pats atsakovas pabrėžė, jog atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikimo metu (2012 m. birželio 22 d.) jis nėra priėmęs sprendimo vykdyti viešojo pirkimo konkurso minėto maršruto aptarnavimo paslaugų teikimui.

27Pabrėžtina, jog pareiškėjo nurodomas siekis ateityje išvengti galimų teisminių procesų nėra pagrindas pripažinti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymas nagrinėjamu atveju yra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. AS502-177/2008, Nr. AS442-314/2008). Teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėjo nurodomi, argumentai, susiję su galimai jam kilsiančiais nuostoliais, atsirasiančiais nesustabdžius skundžiamo Įsakymo galiojimo, taip pat nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pabrėžtina, jog pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju jis turėtų teisę kreiptis į teismą dėl žalos (pavyzdžiui, dėl išeitinių išmokų išmokėjimo darbuotojams, negautų pajamų dėl keleivių pervežimo), atsiradusios dėl priimto Įsakymo, atlyginimo bendra įstatymų nustatyta tvarka.

28Remiantis tuo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė pagrįstų įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų negalimas, nepritaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, darytina išvada, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl pareiškėjo atskirasis skundas yra atmestinas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

29Teisėjų kolegija pabrėžia, kad šia nutartimi pareiškėjui neužkertamas kelias ateityje pakartotinai prašyti ginčijamo Įsakymo atžvilgiu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nurodant motyvus ir aplinkybes, sudarančias tokio reikalavimo užtikrinimo faktinį pagrindą, bei pateikiant pirmosios instancijos teismui reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą pagrindžiančius įrodymus (ABTĮ 71 str. 1 d.). Taigi, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

31pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Karališkas vežėjas“ atskirąjį skundą atmesti.

32Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė taikyti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Karališkas vežėjas“ prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Karališkas vežėjas“ (toliau... 5. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir... 6. Pareiškėjas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo inter alia... 7. II.... 8. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi... 9. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjas prašo laikinai, iki... 10. Teismas pabrėžė, jog, pareiškėjui patyrus nuostolių dėl negautų pajamų... 11. III.... 12. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Karališkas vežėjas“... 13. Atskirajame skunde nurodoma, jog pareiškėjas 2011 m. gruodžio 9 d. yra... 14. Pareiškėjas teigia, jog pirmosios instancijos teismui patenkinus pareiškėjo... 15. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog šiuo metu atsakovas nėra... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Nagrinėjamos bylos dalykas – reikalavimo užtikrinimo priemonės –... 20. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą dėl... 21. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiomis pirmosios... 22. Pirmiausiai pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 23. Pažymėtina, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo... 24. Nagrinėjau atveju pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo... 25. Grįsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą pareiškėjas... 26. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesuteikia... 27. Pabrėžtina, jog pareiškėjo nurodomas siekis ateityje... 28. Remiantis tuo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė pagrįstų... 29. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad šia nutartimi 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Karališkas vežėjas“... 32. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutarties... 33. Nutartis neskundžiama....