Byla I-188-561/2009
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas), Mefodijos Povilaitienės bei Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei D. Čiutytei, trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams L. Rudžiui, J. Elzbergui, S. Šermukšnienei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos skundą atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) su skundu kreipėsi teismą, prašydama panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008-02-07 sprendimą Nr. T2-35 „Dėl žemės sklypo ( - ), Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“.

3Be to, pareiškėja Inspekcija pateikė teismui prašymą „Dėl termino prašymui paduoti atnaujinimo“, kuriame paaiškino, kad termino minėtam skundui paduoti Inspekcija nepraleido, o, jeigu teismas nustatytų, jog terminas yra praleistas, jis turi būti atnaujintas. Termino praleidimo priežastimis Inspekcija įvardijo tai, kad Inspekcijoje nesaugomi teritorijų planavimo dokumentai ir su jais susiję dokumentai, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2008-08-08 raštu Nr. (4.39)-R2-1989 Inspekcijai pateikė 245 lapus dokumentų kopijų, kad teisės aktuose aiškiai neapibrėžta Teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 2 d. 1 punkte nurodyta „strateginės reikšmės objektų teritorijos“ sąvoka, todėl Inspekcija, siekdama kuo objektyviau įvertinti ginčijamo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo teisėtumą, kreipėsi į kompetentingas institucijas (Susisiekimo ministeriją, Krašto apsaugos ministeriją ir Teisingumo ministeriją) dėl ( - ), Klaipėdoje, esančių objektų teisinio statuso, kad Inspekcija šiuo atveju gina valstybės, kaip planuojamos valstybinės žemės savininkės, o tuo pačiu ir visos visuomenės, teises ir teisėtą interesą dėl tinkamo valstybės institucijų ir pareigūnų funkcijų vykdymo, įstatymų bei kitų teisės aktų laikymosi.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatyta, kad skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas, o 2 d. numatyta, kad, jeigu viešojo ar vidaus administravimo subjektas vilkina atitinkamo klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas.

5Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 3 dalyje numatyta, kad asmenys, kurie mano, kad patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus, gali atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioms institucijoms arba teismui, minėto įstatymo 34 str. 2 d. 2 punkte numatyta, kad savivaldybės lygmens bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų ir detaliųjų planų valstybinę priežiūrą atlieka apskričių viršininkų administracijos, o 35 str. 5 punkte numatyta, kad Aplinkos ministerijos įgaliota institucija Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus teritorijų planavimo klausimais, kai jie pagal kompetenciją jau buvo išnagrinėti apskrities viršininko, tačiau jo priimtas sprendimas netenkina pareiškėjo.

6Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos Inspekcijos skundas Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas 2008-10-28, o nesant objektyvių duomenų, kad terminas skundui paduoti gali būti praleistas, Inspekcijos skundas buvo priimtas nagrinėti teisme Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-11-04 nutartimi.

7Objektyviai ir visapusiškai teisminio nagrinėjimo metu ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyrius 2008-03-06 raštu Nr. R-08-07 informavo Klaipėdos apskrities viršininką, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovą Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos miesto merą ir Inspekciją apie galimus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, rengiant žemės sklypo ( - ), Klaipėdoje, detalųjį planą, kuris patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2008-02-07 sprendimu Nr. T2-35, t.y. teismas daro išvadą, kad Inspekcija jau 2008-03-06 sužinojo apie ginčijamą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008-02-07 sprendimą Nr. T2-35 „Dėl žemės sklypo ( - ), Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, tačiau dėl nesvarbių bei subjektyvių priežasčių į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi tik 2008-10-28, praėjus daugiau nei 7(septyniems) mėnesiams.

8Teismas daro išvadą, jog yra atmestini pareiškėjos Inspekcijos argumentai, kurių pagrindu Inspekcija prašo atnaujinti terminą skundui paduoti, kadangi argumentai, kad Inspekcijoje nesaugomi teritorijų planavimo dokumentai, kad reikalingi tyrimui dokumentai Inspekcijai buvo pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2008-08-08 raštu Nr. (4.39)-R2-1989, kad minėtų dokumentų kiekis pakankamai didelės apimties, kad tik gavus Susisiekimo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos ir Teisingumo ministerijos atsakymus dėl „strateginės reikšmės objektų teritorijos“ sąvokos, buvo galima priimti sprendimą dėl skundo, kad Inspekcija gina visuomenės interesus, yra subjektyvūs ir negali būti laikytini svarbia priežastimi, leidžiančia atnaujinti skundo padavimo teismui terminą.

9Teismas daro išvadą, kad Inspekcija Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008-02-07 sprendimą Nr. T2-35 „Dėl žemės sklypo ( - ), Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ teismo prašė panaikinti, nurodydama du argumentus, t.y., kad UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ negalėjo būti minėto detaliojo plano organizatoriumi, ir kad minėtas detalusis planas nebuvo pateiktas tikrinti Inspekcijai.

10Teismas konstatuoja, kad Inspekcijos skundo apimtis, skundo pagrindas bei skunde išdėstyti argumentai nereikalavo minėtų Inspekcijos veiksmų, tiek kreipiantis į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, tiek kreipiantis į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją, tiek kreipiantis į LR Susisiekimo ministeriją, LR Krašto apsaugos ministeriją ir LR Teisingumo ministeriją, siekiant gauti papildomos informacijos bei sąvokos „strateginės reikšmės objektų teritorijos“ išaiškinimo, kadangi Inspekcija savo kompetencijos ribose, be papildomų dokumentų bei paaiškinimų galėjo spręsti, ar UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ galėjo būti minėto detaliojo plano organizatoriumi, ir, ar minėtas detalusis planas pagrįstai nebuvo pateiktas tikrinti Inspekcijai, todėl minėti Inspekcijos veiksmai, po to, kai Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyrius 2008-03-06 raštu Nr. R-08-07 informavo Inspekciją apie galimus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, rengiant žemės sklypo ( - ), Klaipėdoje, detalųjį planą, kuris patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2008-02-07 sprendimu Nr. T2-35, ir Inspekcija neskundė minėto sprendimo teismui, o kreipėsi į kitas nurodytas institucijas, yra pertekliniai, t.y. teismas konstatuoja, kad Inspekcija praleido terminą skundui dėl Klaipėdos miesto tarybos 2008-02-07 sprendimo Nr. T2-35 panaikinimo teismui paduoti be svarbių priežasčių.

11Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 6 p. numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą.

12Išsamiai ir nešališkai ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos Inspekcijos skundas, kuriame prašoma panaikinti Klaipėdos miesto tarybos 2008-02-07 sprendimą Nr. T2-35, yra paduotas teismui, praleidus terminą šiam skundui paduoti (ginčijamas sprendimas priimtas 2008-02-07, apie priimtą sprendimą pareiškėja Inspekcija sužinojo 2008-03-06, o į teismą kreipėsi tik 2008-10-28), svarbių priežasčių, dėl kurių minėtas terminas skundui paduoti galėtų būti atnaujintas, nenustatyta, todėl administracinė byla pagal pareiškėjos Inspekcijos skundą atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo yra nutrauktina.

13Vadovaujantis LR ABTĮ 101 str. 6 p., 102 str., 106 str., 149 str., teismas

Nutarė

14administracinę bylą Nr. I-188-561/09 pagal pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos skundą atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo nutraukti.

15Ši nutartis per 7 d. nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant šį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai