Byla e2-772-328/2020
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės ,,Klaipėdos vanduo“ atstovei I. V., atsakovui M. G.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės ,,Klaipėdos vanduo“ ieškinį atsakovui M. G. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) ,,Klaipėdos vanduo“ ieškiniu, pareikštu priėmus prieštaravimus dėl pareiškimo išduoti teismo įsakymą, prašo priteisti iš atsakovo 141,12 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Ieškovė atsakovo butui teikė šaltą vandenį bei nuotekų šalinimo paslaugą, atsakovas šiomis paslaugomis naudojosi. Tarp šalių susiklostė šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo – vartojimo santykiai. Atsakovas nemokėjo už suteiktas paslaugas pagal išrašytas sąskaitas už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., todėl susidarė 141,12 Eur įsiskolinimas, kurį sudaro 139,05 Eur skola už suteiktas šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas ir 2,07 Eur delspinigiai. Kadangi ieškovė prievolę vykdė tinkamai, o atsakovas netinkamai, t. y. neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovė mano esant pagrindą kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Tvirtino, jog vidutiniškai naudoja vieną kubinį metrą vandens per mėnesį, už vandenį mokėjo.

7Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė jame nurodytais argumentais ir motyvais. Papildomai paaiškino, jog atsakovo atliktais mokėjimais buvo įskaitomos vėliausiai susidariusios skolos. Prašo ieškinį tenkinti.

8Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime nurodytą poziciją, jog įsiskolinimo neturi. Nurodė, jog žino, kad išnaudoja vieną kubinį metrą vandens, atitinkamai nuotekų, tvirtino, kad nuolat mokėjo už vandenį.

9Teismas konstatuoja:

10bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Tarp ieškovės ir atsakovo 2007 m. sausio 16 d. buvo sudaryta Šalto vandens vartojimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau –Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo atsakovui tiekti vandenį į gyvenamąjį namą, kuriame yra atsakovo gyvenamosios patapos ir priimti nuotekas, o atsakovas įsipareigojo naudotis paslauga ir sumokėti už ją sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Iš byloje pateiktos 2019 m. rugsėjo 26 d. neapmokėtų (nepadengtų) sąskaitų suvestinės matyti, jog atsakovui apskaičiuota 139,05 Eur skola už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., nuo pradelstos mokėti skolos atsakovui apskaičiuoti 2,07 Eur delspinigiai. Byloje pateikti įrodymai (vandens apskaitos prietaisų rodmenys už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., neapmokėtų (nepadengtų) sąskaitų suvestinė, 2019 m. gegužės 15 d. aktas apie situaciją gyvenamojoje patalpoje ir kt.) patvirtina, jog atsakovas šalto vandens apskaitos prietaisų rodmenų nustatyta tvarka nedeklaruodavo arba deklaruodavo neatsižvelgiant į realius apskaitos prietaiso rodmenis – iš vandens suvartojimo statistikos duomenų matyti, jog laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 16 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. deklaruotas 1 kub. m. vandens, o laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 15 d. iki 2019 m. gegužės 30 d. nustatytas 44 kub. m. skirtumas (nuo 245 iki 289). Byloje pateikta AB ,,Klaipėdos vanduo“ 2020 m. sausio 15 d. pirkėjų detali apyvarta, kurioje nurodoma, jog paskutinis atsakovo mokėjimas už paslaugas atliktas 2019 m. balandžio 16 d. (10 Eur), kuriuo ieškovė padengė dalį susidariusio įsiskolinimo.

11Dėl ieškinio reikalavimų

12Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Pagal formuojamą kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami.

13Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1-6.4 straipsniai). Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalis numato, jog geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo viešosios sutartys sudaromos, keičiamos ir nutraukiamos vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Geriamojo vandens įstatymu, šiuo įstatymu ir Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėmis sąlygomis. CK 6.383 straipsnio 1 dalis numato, jog pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Pažymėtina, jog energijos pirkimo – pardavimo sutartinius teisinius santykius reglamentuojančios CK nuostatos taikomis ir teisiniams santykiams, susiklosčiusiems aprūpinant gyvenamąsias patalpas vandeniu, jeigu įstatymai nenustato ko kita arba kitokia išvada nedarytina atsižvelgiant į prievolės esmę (CK 6.391 straipsnis).

14Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2007 m. sausio 31 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 126 (aktuali teisės akto redakcija nuo 2015 m. rugsėjo 22 d.), 16 punktas numato, jog geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal sutartį tiekia abonentui ir vartotojui iki sutartyje nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir ties sutartyje nustatyta nuotekų atidavimo riba priima iš abonento nuotekas. Abonentai ir vartotojai už sunaudotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnyje nustatytomis sąlygomis (Aprašo 49 punktas). Suvartoto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis (Aprašo 55 punktas). Abonentas privalo paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio darbo dieną Apraše ir sutartyje nustatyta tvarka pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis ir atsiskaityti už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas, jei sutartyje nenustatyta kas kita (Aprašo 65.7 punktas).

15Nagrinėjamu atveju byloje pateikti įrodymai bei nustatytos aplinkybės patvirtina, jog tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, ieškovė savo įsipareigojimus vykdė, tiekė šaltą vandenį atsakovo butui bei suteikė nuotekų šalinimo paslaugas, atsakovas šiomis paslaugomis naudojosi, tačiau nustatyta tvarka ir terminais už paslaugas nemokėjo, pareigos geriamojo vandens teikėjui ir nuotekų tvarkytojui pranešti vandens apskaitos prietaisų rodmenis nevykdė (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis).

16Įstatymas numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra,- vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškove už pateiktą vandenį bei suteiktas nuotekų šalinimo paslaugas tinkamai nevykdė, už suteiktas paslaugas laiku ir tinkamai neatsiskaitė, todėl pripažintina, jog atsakovas pažeidė prievolę (CPK 185 straipsnis, CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas, 2 dalis). Atsakovo pozicija, grindžiama jo subjektyviu įsitikinimu, prieštarauja bylos medžiagai, todėl visumos byloje esančių įrodymų kontekste pripažintina nepagrįsta. Atsakovas įrodymų, patvirtinančių atsiliepime nurodytas aplinkybes, nepateikė, skolos sumos neginčijo (CPK 178 straipsnis). Teismo posėdyje atsakovo nurodyti argumentai bei paaiškinimai nėra susiję su nagrinėjamos civilinės bylos dalyku ir pagrindu, nepaneigia byloje esančių duomenų apie įsiskolinimo buvimą. Nors atsakovas nesutiko su byloje pateiktais duomenimis apie vandens apskaitos prietaisų rodmenis, tačiau įrodymų ir/ar duomenų, sudarančių pagrindą abejoti byloje pateiktų įrodymų patikimumu, nepateikė (CPK 178). Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

17Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.63 straipsnio 2 dalis). Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis (CK 6.70 straipsnio 1 dalis). Aprašo 71 punktas numato, jog vartotojui per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už suteiktas paslaugas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos skaičiuojami Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustatyto dydžio delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi sąskaitos už paslaugą mokėjimo terminas. Abonentui per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už suteiktas paslaugas, skaičiuojami sutartyje nustatyti delspinigiai, o jeigu sutartyje delspinigiai nenumatyti, – 0,02 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

18Nagrinėjamu atveju šalys Sutartyje susitarė, kad atsakovui (abonentui) laiku neatsiskaičius už suvartotą vandenį, jam gali būti skaičiuojami delspinigiai – 0,04 proc. už kiekvieną termino praleidimo dieną, kurie apmokami tiekėjui pareikalavus (Sutarties 5.3 punktas). Iš byloje pateiktos delspinigių suvestinės (paskaičiuotų delspinigių/palūkanų sąrašas) matyti, jog atsakovui apskaičiuoti 2,07 Eur delspinigiai taikant 0,02 proc. dydžio delspinigių normą už kiekvieną pradelstą mokėti dieną pagal išrašytas sąskaitas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, o atsakovas prievolę laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas bei patiektą šaltą vandenį pažeidė, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas iš atsakovo priteisti delspinigius yra pagrįstas (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

19Dėl bylos procesinės baigties

20Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovė įrodė ieškinio reikalavimus, todėl vadovaujantis CPK 183, 185 straipsniais, ieškovės ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistina 139,05 Eur skola ir 2,07 Eur delspinigiai, iš viso 141,12 Eur.

21Dėl procesinių palūkanų

22CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5,00 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. lapkričio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis 1 dalis).

25Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinio pareiškimą sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti.

28Priteisti iš atsakovo M. G. 141,12 Eur (vieno šimto keturiasdešimt vieno euro 12 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. lapkričio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovės akcinės bendrovės ,,Klaipėdos vanduo“ naudai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) ,,Klaipėdos vanduo“ ieškiniu,... 5. Ieškinyje nurodė, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis (... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, jog su ieškiniu... 7. Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė jame nurodytais... 8. Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime... 9. Teismas konstatuoja:... 10. bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas,... 11. Dėl ieškinio reikalavimų ... 12. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 13. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą,... 14. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties... 15. Nagrinėjamu atveju byloje pateikti įrodymai bei nustatytos aplinkybės... 16. Įstatymas numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 17. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai... 18. Nagrinėjamu atveju šalys Sutartyje susitarė, kad atsakovui (abonentui) laiku... 19. Dėl bylos procesinės baigties... 20. Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovė... 21. Dėl procesinių palūkanų ... 22. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinio pareiškimą sumokėjo... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 27. ieškinį tenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovo M. G. 141,12 Eur (vieno šimto keturiasdešimt vieno... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu...