Byla AS-146-32-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „GPIX“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „GPIX“ skundą dėl Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „GPIX“ 2008 m. lapkričio 18 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir atsakovės, Lietuvos darbo biržos) direktoriaus 2008-07-25 įsakymą Nr. V-423 „Dėl leidimų dirbti užsieniečiams panaikinimo“.

5Kartu su skundu pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Prašyme nurodė, kad terminą praleido, nes ilgą laiką vyko dokumentų išreikalavimas iš atsakovo bei Lietuvos Respublikos ambasados Kinijos Liaudies Respublikoje ir atsakovas skundžiamo įsakymo išrašą pateikė tik 2008 m. lapkričio 17 d.

6II.

72008 m. lapkričio 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė UAB „GPIX“ prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti skundą.

8Teismas nustatė, jog apie skundžiamą Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2008 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. V-423 pareiškėja sužinojo iš Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 30 d. rašto Nr. 3D-3359, tačiau nesutikdama su juo, ji ne iš karto kreipėsi į teismą.

9Teismo vertinimu, tai, kad pareiškėja, sužinojusi apie skundžiamą aktą, savo noru kreipėsi į Kinijos Liaudies Respublikos įmonę „Chong Qing Foreign trade overseas Labor Cooperation Co. Ltd“, vėliau į Lietuvos Respublikos ambasadą Kinijos Liaudies Respublikoje ir tik tuomet į atsakovą, negali būti pripažinta svarbia priežastimi terminui atnaujinti.

10Teismas pažymėjo, kad pareiškėja, būdama juridinis asmuo, turi būti itin rūpestinga savo teisių gynėja, todėl turi elgtis logiškai, rūpestingai ir, nesutikdama su priimtu aktu, turėjo iš karto kreiptis į teismą.

11Pareiškėjos teiginį, kad atsakovas skundžiamo įsakymo išrašą pateikė tik 2008 m. lapkričio 17 d., todėl terminas jai turi būti atnaujintas, teismas vertino kritiškai, kadangi Lietuvos darbo birža 2008 m. liepos 30 d. raštu Nr. 3D-3359 aiškiai informavo pareiškėją apie priimtą aktą ir jo turinį išdėstė rašte, tuo tarpu pati pareiškėja dėl skundžiamo akto gavimo į atsakovą kreipėsi tik 2008 m. lapkričio 13 d.

12Teismas konstatavo, kad pareiškėja terminą skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, todėl jos prašymą atnaujinti apskundimo terminą atmetė.

13III.

14Pareiškėja 2008 m. lapkričio 29 d. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį ir atnaujinti terminą skundui dėl Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2008-07-25 įsakymo Nr. V-423 panaikinimo paduoti. Nurodo, jog visų pirma nesutinka su teismo motyvu, kad ji elgėsi nelogiškai ir nerūpestingai. Paaiškina, kad bendrovės atstovai, gavę iš Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 30 d. raštą, kuriuo buvo informuojama, jog Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2008 m. liepos 25 d. įsakymu V-423 panaikinti leidimai dirbti 45 Kinijos Liaudies Respublikos piliečiams, iš karto vyko į Lietuvos darbo biržą, išsiaiškinti leidimų dirbti panaikinimo priežasčių. Atsakovo darbuotojai paaiškino, jog leidimai dirbti panaikinti remiantis Lietuvos Respublikos ambasados Kinijos Liaudies Respublikoje 2008 m. liepos 23 d. raštu Nr. S-5.1.1-202 , kuriame teigiama, kad Kinijos Liaudies Respublikos piliečiai, siekdami gauti leidimą dirbti Lietuvoje, pateikė suklastotus dokumentus apie darbo stažą. Pažymi, kad gavus šį raštą pareiškėjai nebuvo jokio pagrindo abejoti Lietuvos Respublikos ambasados Kinijos Liaudies Respublikoje, 2008 m. liepos 23 d. rašte Nr. S-5.1.1-202 išdėstytomis aplinkybėms, todėl ji ir nesikreipė į teismą dėl Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2008 m. liepos 25 d. įsakymo V-423 panaikinimo. Paaiškina, kad tuomet bendrovė kreipėsi į Kinijos Liaudies Respublikos įmonę „Chong Qing Foreign trade overseas Labor Cooperation Co. Ltd“ , kad pastaroji nedelsiant atlygintų UAB "GPIX" patirtus nuostolius įdarbinant Kinijos Liaudies Respublikos piliečius Lietuvoje. Aukščiau paminėtai Kinijos Liaudies Respublikos įmonei atsisakius atlyginti žalą, UAB "GPIX" norėdama paduoti į teismą Kinijos Liaudies Respublikos įmonę dėl žalos atlyginimo, 2008 m. rugpjūčio mėn. 8 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadą Kinijos Liaudies Respublikoje, prašydama pateikti dokumentus, įrodančius dokumentų klastojimo faktus. Nurodo, kad 2008 m. rugsėjo mėn. pabaigoje UAB „GPIX" gavusi iš Lietuvos Respublikos ambasados Kinijos Liaudies Respublikoje atsakymą, tačiau nematydama jokių klastojimo faktą patvirtinančių įrodymų, kreipėsi į atsakovę bei į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, prašydama panaikinti 2008 m. liepos 25 d. įsakymą V-423, bei atšaukti Lietuvos Respublikos ambasados Kinijos Liaudies Respublikoje 2008 m. liepos 23 d. raštą Nr. S-5.1.1-202, kuriuo remdamasi Lietuvos darbo birža panaikino leidimus dirbti Lietuvoje 45 Kinijos Liaudies Respublikos piliečiams. 2008 m. lapkričio mėn. 17 d. susitikimo su atsakovo darbuotojais metu, pastariesiems nurodžius, jog prašymas panaikinti 2008 m. liepos 25 d. įsakymą V-423 nebus patenkintas, UAB „GPIX" kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Mano, kad šios nurodytos aplinkybės patvirtina, kad UAB „GPIX" nuo pat Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 30 d. rašto gavimo dienos, elgėsi logiškai, buvo rūpestinga savo teisių gynėja, į Vilniaus apygardos administracinį teismą ginti savo teisių, kreipėsi iš karto po to, kai atsirado pagrindas nesutikti su 2008 m. liepos 25 d. priimtu Lietuvos Darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. To paties įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jei skundas pareiškiamas praleidus įstatymo nustatytą terminą, pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

18Nagrinėjamu atveju pareiškėja skundą dėl Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2008 m. liepos 25 d. įsakymo pateikė 2008 m. lapkričio 18 d., t. y. žymiai praleidusi minėto akto apskundimo terminą.

19Pareiškėja tiek skunde administraciniame teismui, tiek atskirajame skunde neneigia, kad apie skundžiamą aktą ji sužinojo praėjus 5 dienoms po jo priėmimo – iš Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 30 d. rašto Nr. 3d-3359, tačiau teigia, kad jos nesutikimas su skundžiamu aktu atsirado ne iš karto, tačiau tik tada kai ji iš atsakovo bei Lietuvos Respublikos ambasados Kinijos Liaudies Respublikoje išsireikalavo ir susipažino su papildomais dokumentais, kurie jos manymu, sudaro pagrindą abejoti skundžiamo sprendimo pagrįstumu.

20Pabrėžtina, jog sprendžiant, ar termino skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios, turi būti įvertinta, ar šios aplinkybės galėjo užkirsti kelią pareiškėjui laiku ir tinkamai realizuoti savo teisę apskųsti nutarimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos nurodomos priežastys negali būti pripažintos svarbiomis ir nuo jos valios nepriklausiusiomis aplinkybėmis.

21Kaip matyti iš Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 30 d. rašto Nr. 3D-3359 (b. l. 6-10), juo pareiškėja yra aiškiai informuojama apie Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2008 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-423 „Dėl leidimų dirbti užsieniečiams panaikinimo“ priimtą sprendimą panaikinti leidimus dirbti 45 Kinijos Liaudies Respublikos piliečiams, taip pat nurodomi pagrindai, kuriais remiantis buvo priimtas minėtas sprendimas. Be to, kaip atskirajame skunde nurodė pati pareiškėja, gavę Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 30 d. raštą, bendrovės darbuotojai iš karto nuvyko pas atsakovą, kur jiems buvo paaiškintos leidimų dirbti panaikinimo priežastys. Todėl darytina išvada, kad gavus minėtą 2008 m. liepos 30 d. raštą Nr. 3D-3359 ir nesutinkant su atsakovės priimtu sprendimu, pareiškėjai nebuvo jokių kliūčių pasinaudoti Administracinių bylų teisenos įstatyme numatyta šio akto apskundimo procedūra įstatyme numatytais terminais, tačiau pareiškėja to nepadarė dėl nuo jos pačios priklausiusių priežasčių. Pareiškėjos delsimą pasinaudoti įstatyme numatyta teise patvirtina ir ta aplinkybė, kad dėl skundžiamo akto kopijos išdavimo į atsakovę ji kreipėsi tik 2008 m. lapkričio 13 d. (b. l. 11). Tai, kad pareiškėja, žinodama apie minėto sprendimo priėmimą, iš karto nesikreipė į teismą, ir tik praėjus daugiau kaip trims mėnesiams nuo tada, kai sužinojo apie skundžiamą aktą, bei gavusi papildomus dokumentus, jos manymu pagrindžiančius sprendimo nepagrįstumą, padavė skundą, negali būti laikoma pakankama priežastimi terminui atnaujinti. Kolegijos vertinimu, pareiškėjos nurodomas įrodymų rinkimas jai padavus skundą sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio nuostatomis galėjo būti atliekamas teismo, todėl jos pasirinktas veikimo būdas dėl kurio ji praleido skundo padavimo terminus, nesudaro pagrindo šias priežastis pripažinti svarbiomis. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja terminą skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, todėl jos prašymą atmetė.

22Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „GPIX“ 2008 m.... 5. Kartu su skundu pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui... 6. II.... 7. 2008 m. lapkričio 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas... 8. Teismas nustatė, jog apie skundžiamą Lietuvos darbo biržos direktoriaus... 9. Teismo vertinimu, tai, kad pareiškėja, sužinojusi apie skundžiamą aktą,... 10. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja, būdama juridinis asmuo, turi būti itin... 11. Pareiškėjos teiginį, kad atsakovas skundžiamo įsakymo išrašą pateikė... 12. Teismas konstatavo, kad pareiškėja terminą skundui paduoti praleido be... 13. III.... 14. Pareiškėja 2008 m. lapkričio 29 d. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėja skundą dėl Lietuvos darbo biržos... 19. Pareiškėja tiek skunde administraciniame teismui, tiek atskirajame skunde... 20. Pabrėžtina, jog sprendžiant, ar termino skundui paduoti praleidimo... 21. Kaip matyti iš Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 30 d. rašto Nr. 3D-3359... 22. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos... 23. Atskirąjį skundą atmesti.... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį... 25. Nutartis neskundžiama....