Byla 2-4271-731/2019
Dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui Zarasų rajono savivaldybei, trečiasis asmuo VšĮ Zarasų ligoninė, dėl atšaukimo iš pareigų ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu

1Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėja Liudmila Kuzmickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. G., atsakovo Zarasų rajono savivaldybės ir trečiojo asmens VšĮ Zarasų ligoninė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui Zarasų rajono savivaldybei, trečiasis asmuo VšĮ Zarasų ligoninė, dėl atšaukimo iš pareigų ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas prašė pripažinti jo atleidimą iš VšĮ Zarasų ligoninės vadovo pareigų neteisėtu, grąžinti jį į darbą ir priteisti darbo apmokėjimą už priverstinės pravaikštos laiką.

4Atsakovas ir trečiasis asmuo pateikė atsiliepimus, su ieškiniu nesutinka.

5Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmuose 2019 m. lapkričio 20 d. gauta šalių 2019 m. lapkričio 18 d. sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis, iš kurios turinio matyti, kad ginčą šalys išsprendė taikiai. Šalys prašė taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti rašytinio proceso tvarka, nurodė, kad joms yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis nustato, kad bylos šalys bet kurioje proceso stadijoje turi teisę baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutarties sąlygos išreiškia bylos dalyvių valią taikiai išspręsti byloje kilusį ginčą. Tai atitinka civilinio proceso tikslus (CPK 2 straipsnis). Šalių sudaryta taikos sutartis, kurios rašytinis tekstas pridedamas prie bylos, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis), todėl prašymas patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą tenkintinas (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas). Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą, šalys supranta, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tampa priverstinai vykdytinu dokumentu.

7Pagal LR CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu šalys sudaro taikos sutartį šalims grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas pagal LR CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą, todėl iš atsakovo Zarasų rajono savivaldybės administracijos valstybės naudai turėtų būti priteista 25 procentų dydžio žyminio mokesčio dalis nuo mokėtinos žyminio mokesčio sumos, tačiau atsižvelgiant į tai, kad byla baigiama taikos sutartimi, šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, vadovaujantis proporcingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, nurodyto dydžio žyminio mokesčio dalis ir 4,98 Eur dydžio patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis 290, 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

9Patvirtinti 2019 m. lapkričio 18 d. tarp Ieškovo V. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Atsakovo Zarasų rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 188753461, esančios Sėlių a. 22, Zarasų m., ir Trečiojo asmens Viešosios įstaigos Zarasų ligoninė, juridinio asmens kodas 187900976, buveinės adresas Vilniaus g, 1B, Zarasų m., sudarytą taikos sutartį, pagal kurią šalys susitarė užbaigti civilinę bylą šiomis sąlygomis:

101.

11Teisme yra nagrinėjama Civilinė byla pagal Ieškovo ieškinį Atsakovui dėl atšaukimo iš pareigų ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.

122.

13Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši Sutartis yra Šalims priimtinas susitarimas, pasiektas nuolaidų būdu, kuriuo užkertamas kelias tolimesniems ginčams, susijusioms su Šalių interesų gynimu, kiek tai susiję su Ieškinio dalyku. Šalys šia Sutartimi išsprendžia visus tarp Šalių kilusius ginčus dėl įsipareigojimų viena kitai bei pareiškia, kad Teismui patvirtinus šią Sutartį, bei Šalims įvykdžius šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, jos viena kitai jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų, susijusių su šioje Civilinėje byloje nagrinėjamu ginču ir (ar) kitų tarpusavio įsipareigojimų tarp Šalių, nei dabar, nei ateityje neturės.

143.

15Šalys šia Sutartimi susitaria, kad Atsakovas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Sutartis, įsiteisėjimo dienos sumokės Ieškovui 9882,57 EUR (priskaičiuota suma su mokesčiais, brutto) kompensaciją. Atsakovas, atskaitęs nuo aukščiau nurodytos sutartos sumos taikytinus ir privalomus mokėti mokesčius, sumoka Ieškovui mokėtiną sumą į Ieškovo sąskaitą banke Swedbank, sąskaitos Nr. ( - ).

164.

17Šalys aiškiai susitaria, kad neatlygina jokių Šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų, kurias Šalis patyrė nagrinėjant šią Civilinę bylą Teisme ar susijusių su ikiteisminiu ginčo sprendimu, taip pat Šalys nemoka jokių kitų išlaidų ar sumų, išskyrus numatytas Sutarties 3 punkte,

185.

19Ieškovas patvirtina ir garantuoja, kad sumokėjus šios Sutarties 3 p. numatytas sumas, Atsakovas bus visiškai ir pilnai atsiskaitęs su Ieškovu. Bet kokios Darbuotojo pretenzijos ar reikalavimai (įskaitant bet neapsiribojant susijusių su darbo santykiais pas Darbdavį ar tokių santykių nutraukimu, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl darbo santykių pasibaigimo pagrindo, dėl atsiskaitymo, darbo sutarties vykdymo visu darbo santykių laikotarpiu ar bet kokio kitokio pobūdžio turtinių ar natūrinių reikalavimų) bus laikomi nepagristais ir neteisėtais.

206.

21Šalys sutaria, kad Teismo priskaičiuotas teismo proceso išlaidas (dokumentų siuntimo išlaidas ir pan.), jei tokių butų, atlygina Atsakovas.

227.

23Sutartis įsigalioja nuo Teismo nutarties patvirtinti šią Sutartį įsiteisėjimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

248.

25Be išankstinio rašytinio Atsakovo sutikimo Darbuotojas trejus metus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos neturi teisės nei tiesiogiai, nei netiesiogiai skelbti jokių išvadų, faktų ar medžiagos socialiniuose tinkluose/žiniasklaidos priemonėse, kreiptis per radiją ar televiziją, dalyvauti radijo ar televizijos laidose ar filmavimuose, bendrauti su žiniasklaidos atstovais ar trečiosiomis šalimis apie Civilinę bylą ir/ar Atsakovo, Trečiojo asmens veiklą, planus, reikalus (įskaitant bet neapsiribojant informaciją, susijusią su finansais) ar jos darbuotojus, ar intelektinės nuosavybės kūrimą ar naudojimą. Šiame punkte žiniasklaidos sąvoka apima televiziją, radiją, interneto svetaines, laikraščius, kitą spaudą (įskaitant, bet neapsiribojant, tą, kuri publikuojama per internetą), socialinės žiniasklaidos priemones, socialinius tinklus ir kitas informavimo priemones. Šalys susitaria, kad Darbuotojas, Atsakovas ir Trečiasis asmuo šią Sutartį bei su Civiline byla susijusią informaciją, bet kokią Civilinės bylos medžiagą bei dokumentus laikys konfidencialia informacija ir neatskleis jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus valstybines institucijas, kai tokią informaciją atskleisti reikalauja teisės aktai, Šalių teisininkams.

269.

27Darbuotojas netinkamo šios Taikos sutarties 8 punkto vykdymo atveju, įsipareigoja sumokėti Darbdaviui 2000,00 EUR baudą, kuri laikoma minimaliais Atsakovo patiltais nuostoliais, bei atlyginti žalą kilusią dėl šios Taikos sutarties 8 punkte nurodytų veiksmų atlikimo.

2810.

29Šalys prašo patvirtinti šią Sutartį rašytinio proceso tvarka Šalims nedalyvaujant ir Civilinę bylą nutraukti. Šalys patvirtina, kad Sutarties sudarymo pasekmės Šalims yra žinomos ir suprantamos (CPK 293 straipsnio 5 punktas, CPK 294 straipsnio 2 dalis.).

3011.

31Ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įforminta ir Šalis įpareigojanti taikos sutartis, kurios vykdymas Šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios Taikos sutarties sąlygomis.

3212.

33Šalys geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva valia sudarė šią Taikos sutartį ir tarp jų nėra nelygybės, jos atstovaujamos profesionalių atstovų (advokatų).

3413.

35Ši Sutartis nepažeidžia niekieno teisių ir teisėtų interesų, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajam interesui. Sutartį pasirašančios Šalys turi visus tam reikiamus leidimus ir įgaliojimus.

3614.

37Ši Taikos sutartis sudaryta ir aiškintina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi su šia Taikos sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo kilę ginčai bus sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Atsakovo buveinę.

3815.

39Šalys patvirtina, kad ši T. S. atitinka Šalių valią. Kiekviena Šalis patvirtina, kad prieš sudarant šią Taikos sutartį ji turėjo galimybę pasitarti su advokatu ir sudaro šią Taikos sutartį pilnai suprasdama visas jos sukeliamas pasekmes (apimant ir tai, kad ji nebegalės reikšti ateityje pretenzijų, reikalavimų bei ieškinių ir/ar skundų dėl šia Taikos sutartimi išspręstų ginčų). Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašė kaip atitinkančią jų valią ir ketinimus.

40Civilinę bylą Nr. 2-4271-731/2019, nutraukti.

41Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėja Liudmila Kuzmickienė,... 2. Teismas... 3. Ieškovas prašė pripažinti jo atleidimą iš VšĮ Zarasų ligoninės vadovo... 4. Atsakovas ir trečiasis asmuo pateikė atsiliepimus, su ieškiniu nesutinka.... 5. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmuose 2019 m. lapkričio 20 d. gauta... 6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 7. Pagal LR CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu šalys sudaro taikos sutartį šalims... 8. Teismas, vadovaudamasis 290, 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu,... 9. Patvirtinti 2019 m. lapkričio 18 d. tarp Ieškovo V. G., a. k. ( - ) gyv. ( -... 10. 1.... 11. Teisme yra nagrinėjama Civilinė byla pagal Ieškovo ieškinį Atsakovui dėl... 12. 2.... 13. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši Sutartis yra Šalims priimtinas... 14. 3.... 15. Šalys šia Sutartimi susitaria, kad Atsakovas ne vėliau kaip per 7 darbo... 16. 4.... 17. Šalys aiškiai susitaria, kad neatlygina jokių Šalies patirtų bylinėjimosi... 18. 5.... 19. Ieškovas patvirtina ir garantuoja, kad sumokėjus šios Sutarties 3 p.... 20. 6.... 21. Šalys sutaria, kad Teismo priskaičiuotas teismo proceso išlaidas (dokumentų... 22. 7.... 23. Sutartis įsigalioja nuo Teismo nutarties patvirtinti šią Sutartį... 24. 8.... 25. Be išankstinio rašytinio Atsakovo sutikimo Darbuotojas trejus metus nuo... 26. 9.... 27. Darbuotojas netinkamo šios Taikos sutarties 8 punkto vykdymo atveju,... 28. 10.... 29. Šalys prašo patvirtinti šią Sutartį rašytinio proceso tvarka Šalims... 30. 11.... 31. Ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įforminta ir Šalis įpareigojanti... 32. 12.... 33. Šalys geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva... 34. 13.... 35. Ši Sutartis nepažeidžia niekieno teisių ir teisėtų interesų,... 36. 14.... 37. Ši Taikos sutartis sudaryta ir aiškintina pagal Lietuvos Respublikos teisės... 38. 15.... 39. Šalys patvirtina, kad ši T. S. atitinka Šalių valią. Kiekviena Šalis... 40. Civilinę bylą Nr. 2-4271-731/2019, nutraukti.... 41. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...