Byla AS-146-624-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Romano Klišausko ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto savivaldybės administracijai ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2008 m. rugsėjo 17 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti:

5– Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 sprendimą Nr. 14 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“;

6– Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. T2-28 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“;

7– Palangos miesto savivaldybės administracijos patvirtintą ir išduotą 2007 m. liepos 10 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 254 gyvenamojo namo su poilsio patalpomis adresu ( - ) statybai;

8– Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007 m. rugpjūčio 8 d. išduotą statybos leidimą Nr. 186 gyvenamojo namo su poilsio patalpomis adresu ( - ) statybai;

9– Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 292 3 punktą, kuriuo patvirtino žemės sklypo planą, dydį, ribas bei apribojimus, žemės sklype, esančiame ( - );

10– Klaipėdos apskrities viršininko 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 817 2 punktą, numatantį atkurti nuosavybės teises J. L. E., grąžinant neatlygintinai nuosavybėn natūra naują 0,1329 ha žemės sklypą, esantį ( - ), individualiai statybai;

11– Klaipėdos apskrities viršininko 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 13.6-3165 2 dalies 1 ir 3 punktus, kuriais atkūrus nuosavybės teises J. L. E. į žemės sklypą, esantį ( - ), buvo nustatyti sklypo duomenys: pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė, gyvenamoji teritorija (G), sodybinio užstatymo (G1), architektūriniai – urbanistiniai apribojimai.

12Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki bus išnagrinėta administracinė byla, sustabdyti ginčijamo Palangos miesto savivaldybės tarybos

132007 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T2-28 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ ir jo pagrindu 2007 m. liepos 10 d. Nr. 254 išduoto projektavimo sąlygų sąvado bei 2007 m. rugpjūčio 8 d. išduoto statybos leidimo Nr. 186 galiojimą.

14Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateiktame prašyme pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, taip pat prašė atnaujinti prašymo padavimo terminą.

15II.

162008 m. spalio 10 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinis teismas pareiškėjo prašymą dėl prašymo padavimo termino atnaujinimo atmetė ir atsisakė priimti prašymą dėl administracinių aktų panaikinimo.

17Teismas nurodė, kad jau 2008 m. balandžio 9 d. (gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2008 m. balandžio 1 d. raštą Nr. 2-6.3-219) pareiškėjui faktiškai buvo pateikti duomenys, leidžiantys spręsti apie viešojo intereso pažeidimo būvimą ar nebūvimą. Tuo tarpu prokuroro, po minėto rašto gavimo institucijoms, kurių administracinius aktus siekia panaikinti, suformuluoti prašymų reikalavimai pateikti naujus įrodymus nebuvo tiesiogiai susiję su galimybe spręsti klausimą ar buvo pažeistas viešasis interesas, nes nuosekli apibendrinta analizė jau buvo padaryta minėtame Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos rašte. Pažymėjo, jog šioje konkrečioje situacijoje buvo aktualaus jau pateiktų faktinių duomenų, kurių buvo pakankama, teisinis įvertinimas.

18Teismas nurodė, jog pareiškėjas nepateikė duomenų iš kurių būtų galima nustatyti, kad be papildomai išreikalautų dokumentų negalėjo žinoti ar suprasti, kad yra galimai pažeistas viešasis interesas. Kadangi pareiškėjui apie galimai pažeistą viešąjį interesą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimtų sprendimų buvo žinoma 2008 m. balandžio 9 d. gavus minėtą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštą, papildomų dokumentų nebuvimas netrukdė pareiškėjui spręsti klausimą dėl viešo intereso pažeidimo buvimo ar nebuvimo ir kreiptis į teismą su prašymu per įstatymo nustatytą 1 mėnesio terminą, kuris skaičiuojamas nuo 2008 m. balandžio 9 d. (ABTĮ 33 str. 1 d.), o manant, kad trūksta dokumentų, papildomus dokumentus (įrodymus) pateikti bylos pasiruošimo nagrinėjimui teisme stadijoje, taip papildant bei patikslinant reikalavimus.

19III.

20Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras 2008 m. spalio 23 d. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartį ir atnaujinti terminą prašymui paduoti. Nurodo, jog Klaipėdos apygardos administracinis teismas nepagrįstai atsisakė atnaujinti skundo padavimo terminą. Pažymi, kad 2008 m. balandžio 9 d. gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2008 m. balandžio 1 d. raštą Nr. 2.6.3-219, ėmęsi visų būtinų veiksmų siekdamas gauti papildomus duomenis ir paaiškinimus, patvirtinančius ir pagrindžiančius teisės aktų pažeidimus. Šiuos veiksmus, pareiškėjo teigimu, jis atliko per protingą terminą, savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai. Atskirtuoju skundu pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, nurodydamas, kad prokuratūros kanceliarijos darbuotojai laiku nepateikė Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties atsakingiems asmenims. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 149 straipsnio 2 dalis nustato, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo. Jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (ABTĮ 149 str. 3 d.).

24Pareiškėjui skundžiamos Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties nuorašas buvo įteiktas 2008 m. spalio 14 d. (b. l. 68), tuo tarpu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras kreipėsi 2008 m. spalio 23 d. (b. l. 70), t. y. praleidęs įstatymų leidėjo nustatytą septynių dienų terminą.

25Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose (ABTĮ 34 str. 1 d.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalies prasme pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios objektyviai, nepriklausomai nuo suinteresuoto paduoti skundą subjekto valios, sutrukdė jam per įstatymu nustatytą terminą įgyvendinti savo teises.

26Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras prašymą atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą sieja su aplinkybe, jog atsakingi prokuratūros kanceliarijos darbuotojai laiku neperdavė Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties Civilinių bylų skyriui, dėl ko pareiškėjas neturėjo galimybės laiku pateikti atskirojo skundo (b. l. 73). Šią aplinkybe patvirtina ir 2008 m. spalio 24 d. tarnybinio patikrinimo išvada (b. l. 78). Prokuratūra, kaip ir bet kuri valstybės institucija, pavestas funkcijas vykdo per atitinkamus struktūrinius padalinius, kurių darbą organizuoja ir už jį atsako atitinkamų padalinių vadovai, o konkrečias funkcijas atlieka nustatytos kompetencijos ribose tam įgalioti specialistai, taip, be kita ko, užtikrinant prokuratūros savarankišką funkcionavimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien ta aplinkybė, jog atitinkamo prokuratūros padalinio (nagrinėjamu atveju – Kanceliarijos) darbuotojo (specialisto) veiksmais buvo pažeistos tam tikros vidaus administravimą reglamentuojančios nuostatos (b. l. 78) dėl ko Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartis nebuvo tinkamai užregistruota ir pateikta atsakingiems asmenims, negali būti laikoma svarbia priežastimi ABTĮ 34 straipsnio 1 dalies prasme. Kadangi pareiškėjas nepateikė jokių kitų įrodymų, jog terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl svarbių ir objektyvių priežasčių, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindo tenkinti atskirąjį skundą nėra.

27Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 5. – Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 sprendimą Nr. 14... 6. – Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 1 d. sprendimą Nr.... 7. – Palangos miesto savivaldybės administracijos patvirtintą ir išduotą... 8. – Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007 m. rugpjūčio 8 d.... 9. – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m.... 10. – Klaipėdos apskrities viršininko 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 817... 11. – Klaipėdos apskrities viršininko 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr.... 12. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 13. 2007 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T2-28 „Dėl žemės sklypo ( - )... 14. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateiktame prašyme pareiškėjas... 15. II.... 16. 2008 m. spalio 10 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinis teismas... 17. Teismas nurodė, kad jau 2008 m. balandžio 9 d. (gavus Valstybinės... 18. Teismas nurodė, jog pareiškėjas nepateikė duomenų iš kurių būtų galima... 19. III.... 20. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras 2008 m. spalio 23 d.... 21. IV.... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Lietuvos Respublikos... 24. Pareiškėjui skundžiamos Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m.... 25. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo... 26. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras prašymą atnaujinti... 27. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos... 28. Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą... 29. Nutartis neskundžiama....