Byla Ik-1922-244/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Raimondo Blauzdžiaus ir Liudos Arlauskienės, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant pareiškėjos atstovams R. G. ir R. M., atsakovės atstovėms Gerdai Krukonienei ir Sigitai Kaminskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „EKS bandymų laboratorija“ skundą atsakovei Valstybinei metrologijos tarnybai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja skunde (b. l. 1–8) prašo panaikinti Valstybinės metrologijos tarnybos 2011-12-12 raštu Nr. S-1217-(1.13) priimtą sprendimą neskirti UAB „EKS bandymų laboratorija“ paskirtąja įstaiga ir įpareigoti Valstybinę metrologijos tarnybą priimti sprendimą suteikti UAB „EKS bandymų laboratorija“ paskirtosios įstaigos statusą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Skunde paaiškino, kad 2011-10-04 kreipėsi į Valstybinę metrologijos tarnybą (toliau – Tarnyba), prašydama suteikti paskirtosios įstaigos statusą atlikti matavimo priemonių atitikties įvertinimą pagal laboratorijos akreditavimo sritį. Tarnyba 2011-12-12 raštu Nr. S-1217-(1.13.) pranešė, kad UAB „EKS bandymų laboratorija“ negali būti paskirtąja įstaiga, nes jos akcininkai yra tiesiogiai susiję su matavimo priemonių, nurodytų UAB „EKS bandymų laboratorija“ siekiamoje paskyrimo srityje tiekimu, diegimu, technine priežiūra bei konsultavimu, o tai daro įtaką laboratorijos valdymui. Atsakovės sprendimas neteisėtas, nes Tarnybos direktoriaus 2011-06-03 įsakymu Nr. V-80 patvirtinta Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarka (toliau – Tvarka), kuria skundžiamame sprendime remiasi atsakovė, įsigaliojo 2011-11-01, o pareiškėja kreipėsi į Tarnybą, prašydama suteikti paskirtosios įstaigos statusą atlikti matavimo priemonių atitikties įvertinimą pagal laboratorijos akreditavimo sritį 2011-10-04, t. y. galiojant Tarnybos direktoriaus 2009-05-05 įsakymu Nr. V-44 patvirtintai Paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarkai. Be to, pareiškėjos vadovas ir patikras vykdantys darbuotojai nėra vertinamų gaminių projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ir prižiūrėtojai ar šių šalių įgalioti atstovai ir neteikia konsultavimo paslaugų, susijusių su vertinamu gaminiu. Laboratorijos vadovai ir bandymus (patikras) vykdantys darbuotojai pasirašė deklaracijas dėl interesų konflikto, kurios patvirtina, kad atitinka ir 2011-11-01 įsigaliojusios Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarkos 7 punkto reikalavimus, ir kartu įsipareigojo nevykdyti veiklos, galinčios kompromituoti veiklos paskirtojoje srityje nešališkumą. UAB „EKS bandymų laboratorija“ 89 proc. akcijų valdo Latvijos Respublikos bendrovė „Doma“, o likusios 11 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos fiziniam asmeniui D. D.. Bendrovė „Doma“, balsų dauguma valdanti UAB „EKS bandymų laboratorija“, nei nuosavybe, nei atstovavimu, nei gamyba, prekyba, priežiūra, naudojimu, aptarnavimu ar kokia nors kita veikla nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nėra susijusi su laboratorijos pagal jos akreditavimo ir siekiamos paskyrimo patikrai srities objektais, taip pat neturi turto bendrovėse, kurios susijusios su šiais gaminiais. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d. teisę gauti informaciją apie visus bendrovės dokumentus turi tik akcininkai, valdantys daugiau kaip 50 proc. akcijų ir tik pateikę laboratorijai rašytinį įsipareigojimą neatskleisti gamybinės ar komercinės paslapties. Smulkesni akcininkai neturi teisės ir negali prašyti ir gauti neskelbtinos informacijos, negali niekaip daryti įtakos laboratorijos atliekamos patikros rezultatų ir priimamų techninių sprendimų dėl vertinamo gaminio atitikties. Pareiškėja yra akredituota pagal standartą ( - ) „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. Tai patvirtina Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro 2011-10-03 išduotas akreditavimo pažymėjimas, kuriame pažymima, kad laboratorija yra kompetentinga atlikti akreditavimo srityje nurodytus bandymus. Pareiškėjos akreditavimo sritis apima būtent Tarnybos direktoriaus patvirtintas patikros metodikas: ( - ) patikros metodika, kuri patvirtinta 2010-12-12, ( - ) patikros metodika, kuri patvirtinta 2007-08-06, ir pagal kurias pareiškėja sudarė savo siekiamą patikros sritį bei pateikė prašymą suteikti paskirtosios įstaigos statusą. Akreditacijos metu buvo nustatyta, kad pareiškėja yra parengusi tinkamą politiką ir procedūras, užtikrina jų laikymąsi ir todėl atitinka nešališkumui, teisingumui ir veiklos vientisumui keliamus standarto reikalavimus. Pakartotinis Tarnybos nešališkumo įrodymų reikalavimas yra perteklinis, nes nešališkumą turėtų įrodyti laboratorijos, siekiančios paskyrimo kitais nei akreditacija būdais, o skundžiamas sprendimas neskirti pareiškėjos paskirtąja įstaiga neatitinka 2011-06-03 įsakymu Nr. V-80 patvirtintos Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarkos 7 p. ir Europos akreditacijos organizacijos vadovo EA-2/17 5.2.7 p. reikalavimų. Pareiškėja atitinka visus teisės aktuose ir pateikiant prašymą Tarnybai galiojusioje Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009-05-05 įsakymu Nr. V-44 patvirtintoje Paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarkoje ir Tvarkoje, įsigaliojusioje 2011-11-01, įtvirtintus reikalavimus įstaigoms, siekiančioms paskirtosios įstaigos statuso. Pareiškėja yra atskiras juridinis vienetas, veikiantis pagal patvirtintus bendrovės įstatus, yra prisiėmęs teises ir įsipareigojimus teisiškai atsakyti už visą savo veiklą. UAB „EKS bandymų laboratorija“ organizacinė vadybos sistema yra tinkamai organizuota, atitinka ir 2011-11-01 įsigaliojusios Tvarkos 7 punkto, ir Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. 768/2008/EB R17 straipsnio reikalavimus bei Europos akreditacijos organizacijos vadovo EA-2/17:2009 5.2.7 p. nuostatas. UAB „EKS bandymų laboratorija“ pagal sudarytą patikros sritį siekia paskyrimo tikrinti transporto priemonių greičio matavimo prietaisus ir sistemas. Šių matavimo priemonių metrologinės kontrolės metodus, kai matavimo priemonė pirmą kartą patenka į Europos Sąjungos rinką, reglamentuoja Europos Tarybos direktyva 2009/34/EB dėl bendrų nuostatų, susijusių su matavimo priemonėmis ir metrologinės kontrolės metodais, kuri nėra išleista techniniu reglamentu. Ši direktyva apima tik vieną patikros rūšį – Europos Bendrijos (EB) pirminę patikrą – naujai pagamintos matavimo priemonės, pirmą kartą pateikiamos į ES rinką, patikrinimą ir patvirtinimą, kad ji atitinka patvirtinto modelio ir (arba) 2009/34/EB direktyvos reikalavimus. Pareiškėja prašo atsakovės paskirti ją patikrai tik pagal Tarnybos patvirtintas Lietuvoje galiojančias patikros metodikas, o ne EB pirminei patikrai, nes Lietuvoje nėra ir kol kas negali būti paskelbtų (notifikuotų) laboratorijų transporto priemonių greičio matuoklių EB pirminei patikrai atlikti. Kadangi derinamuosiuose Bendrijos teisės aktuose numatyti reikalavimai yra susiję tik su EB pirmine patikra (gaminiui pirmą kartą patenkant į ES rinką), todėl įstaigoms, siekiančioms paskirtosios įstaigos statuso periodinei patikrai arba pirminei patikrai po matavimo priemonės remonto atlikti ir kurių atlikimą reglamentuoja tik Lietuvos nacionaliniai teisės aktai, neturėtų būti taikomi ir yra pertekliniai reikalavimai, išvardyti Tarybos sprendimo 768/2008/EB R17 straipsnyje ir skirti notifikuotoms (t. y. paskelbtosioms) įstaigoms.

4Atsakovė Valstybinė metrologijos tarnyba atsiliepime į skundą (b. l. 72–74) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Atsiliepime į skundą paaiškino, kad Lietuvoje įstaigos atlikti matavimo priemonių atitikties įvertinimą yra skiriamos vadovaujantis Tvarka. Ši Tvarka, įsigaliojusi 2011-11-01, nenumatė taisyklės, kad prašymai, pateikti iki jos įsigaliojimo, nagrinėjami pagal ankstesnių teisės aktų, t. y. pagal Tarnybos direktoriaus 2009-05-05 įsakymu Nr. V-44 „Dėl paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarkos, reikalavimus. Pareiškėja į Tarnybą kreipėsi Tvarkai dar neįsigaliojus, t. y. 2011-10-04, tačiau Tarnyba jos prašymą išnagrinėjo ir 2011-12-12 atmetė vadovaudamasi Tvarkos nuostatomis. Vienas iš veiksnių, lėmusių Tvarkos patvirtinimą, buvo siekis tinkamai įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančio sprendimą 93/465/EEB (OL 2008, L 218, p. 82) (toliau – ir Sprendimas). Ši Tvarka iki šiol teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažinta neteisėta, todėl pareiškėjos teiginys, kad Tvarkos reikalavimai, parengti pagal Sprendimo R17 straipsnio nuostatas, yra pertekliniai, yra nepagrįstas. UAB „EKS bandymų laboratorija“ įkurta atskyrimo būdu nuo UAB „Viltechna“. Pareiškėja pateikė informaciją, kad 11 proc. akcijų turi D. D., kuris yra UAB „Viltechna“ vadovas. Pagal Europos akreditacijos organizacijos vadovo EA-2/17:2009 „Dėl horizontaliųjų reikalavimų taikymo atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimui dėl notifikavimo“ (toliau – Vadovas) 5.2.7 p. tokia įstaiga negali būti paskirtąja įstaiga, kadangi jos akcininkai (jie laikytini paskirtosios įstaigos, kaip juridinio asmens, dalyviais) yra tiesiogiai susiję su matavimo priemonių, nurodytų pareiškėjos siekiamoje paskyrimo srityje, tiekimu, diegimu, technine priežiūra bei konsultavimu, o tai daro įtaką laboratorijos valdymui. Vadovo 5.2.7 p. nenumato jokių išimčių ir nekalba apie galimų ryšių apimtį, todėl, taikant reikalavimus dėl nešališkumo, nebuvo vertinamas turimų akcijų kiekis. Pareiškėjos akreditacija pagal standartą LST ( - ) atlikti transporto priemonių greičio matavimo prietaisų ir sistemų bandymus (akreditacijos pažymėjimas Nr. ( - )) įrodo jos kompetenciją atlikti bandymus akredituotoje srityje, o ne nešališkumą ir nepriklausomumą pagal Tvarkos 7 p. Be to, laboratorijos akreditacija yra tik vienas iš reikalavimų, keliamų įstaigai, siekiančiai tapti paskirtąja. Įstaiga, ketinanti vykdyti atitikties įvertinimą, turi atitikti visus Tvarkos reikalavimus. Tvarkos 7 p. reikalavimai taikomi atitikties įvertinimui srityse, kurias reglamentuoja derinamieji Bendrijos teisės aktai, ir matavimo priemonėms, nepatenkančioms į derinamaisiais Bendrijos teisės aktais nustatytas sritis, tačiau kurių rodmenys naudojami nustatant baudos ar žalos dydį pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. 2 p. Kadangi transporto priemonių greičio matuoklių ir sistemų rodmenys naudojami nustatant baudos dydį, paskirtosios įstaigos, siekiančios atlikti tokių matavimo prietaisų ir sistemų patikrą, turi atitikti Tvarkos 7 p. reikalavimus.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Valstybinės metrologijos tarnybos 2011-12-12 raštu Nr. S-1217-(1.13) priimto sprendimo neskirti UAB „EKS bandymų laboratorija“ paskirtąja įstaiga, teisėtumo ir pagrįstumo ir dėl įpareigojimo Valstybinę metrologijos tarnybą priimti sprendimą suteikti pareiškėjai paskirtosios įstaigos statusą.

8Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011-10-04 pareiškėja kreipėsi į Tarnybą, prašydama suteikti jai paskirtosios įstaigos statusą atlikti matavimo priemonių atitikties įvertinimą pagal laboratorijos akreditavimo sritį, ir pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog atitinka visus teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus (b. l. 9). Atsakovė 2011-10-11 pateikė atsakymą Nr. S-953-(1.13), kad, įvertinant tai, kad UAB „EKS bandymų laboratorija“ įkurta atskyrus ją nuo UAB „Viltechna“, ji turi patvirtinti, jog neturi ryšių, galinčių kompromituoti atitikties įvertinimo nešališkumą, kurie gali būti pagrįsti nuosavybe, vadovavimu, valdymu, darbuotojais, pasidalytais ištekliais, finansais, sutartimis, rinkodara ir komiso rinkliavos už realizavimą mokėjimu ar kitu paskatinimu, kurie yra nurodyti Europos akreditacijos vadove (b. l. 35). 2011-10-24 atsakovė raštu Nr. S-992-(1.13) pakartotinai pareiškėjos paprašė patvirtinti, kad UAB „Viltechna“ ir pareiškėja nėra susijusios bendra nuosavybe arba valdymu (b. l. 40). Pareiškėja 2011-10-28 raštu paprašė Tarnybos nurodyti, kokius dokumentus turėtų pateikti, kad patvirtintų, kad UAB „Viltechna“ ir UAB „EKS bandymų laboratorija“ nėra susijusios bendra nuosavybe arba valdymu (b. l. 41). 2011-11-07 Tarnyba raštu Nr. S-1076 (1.13) atsakė, jog UAB „EKS bandymų laboratorija“ gali pati pasirinkti, kokius dokumentus jai priimtina pateikti kaip įrodymą, kad ji nesusijusi pastaboje išvardytais ryšiais nei su UAB „Viltechna“, nei su bet kokia kita įstaiga (b. l. 42). 2011-11-18 UAB „EKS bandymų laboratorija“ pateikė Tarnybai deklaraciją dėl laboratorijos nešališkumo, kurioje nurodė, kad atitinka Europos akreditacijos organizacijos vadovo „EA-2/17:2009 Privalomasis“ 5.2.7 p. reikalavimus ir nėra susijusi nei su UAB „Viltechna“, nei su bet kokia kita įstaiga ryšiais, kurie gali kompromituoti nepriklausomumą, nešališkumą ir vientisumą (b. l. 43). 2011-11-29 raštu Nr. S-1141-(1.13) atsakovė dar kartą pareikalavo iš UAB „EKS bandymų laboratorija“ informacijos apie tai, kieno yra samdomas laboratorijos vadovas ir su kuo yra sudaryta darbo sutartis bei kas yra laboratorijos akcininkai (b. l. 44). 2011-12-08 rašte pareiškėja nurodė, jog UAB „EKS bandymų laboratorija“ vadovas R. M. yra paskirtas UAB „EKS bandymų laboratorija“ visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime 2011-08-22, kad darbo sutartį su laboratorijos vadovu sudarė UAB „EKS bandymų laboratorija“, darbo sutartį pasirašė UAB „EKS bandymų laboratorija“ akcininkų paskirtas įgaliotas asmuo – akcininkas, UAB „EKS bandymų laboratorija“ 89 proc. akcijų valdo ir turi teisę į sprendžiamųjų balsų daugumą Latvijos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo – bendrovė „Doma“, o likusių 11 proc. akcijų turėtojas yra Lietuvos Respublikos fizinis asmuo D. D. (b. l. 45).

92011-12-12 Tarnyba skundžiamu raštu Nr. S-1217-(1.13.) priėmė sprendimą, kad UAB „EKS bandymų laboratorija“ negali būti paskirtąja įstaiga, nes jos akcininkai yra tiesiogiai susiję su matavimo priemonių, nurodytų UAB „EKS bandymų laboratorija“ siekiamoje paskyrimo srityje, tiekimu, diegimu, technine priežiūra bei konsultavimu, o tai daro įtaką laboratorijos valdymui. Taip pat nurodė, kad tai neatitinka Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarkos, parengtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančio sprendimą 93/465/EEB (OL 2008, L 218, p. 82) R17 straipsnio nuostatų, ir Tvarkos 7 p. bei Europos akreditacijos organizacijos vadovo EA-2/17 5.2.7 p. reikalavimų (b. l. 46).

10Pagal Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011-06-03 įsakymu Nr. V-80, 7 p. paskirtosios įstaigos turi atitikti Europos Sąjungos bei nacionalinius teisės aktus, Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančio sprendimą 93/465/EEB (OL 2008, L 218, p. 82) R17 straipsnio reikalavimus, įgalinančius išvengti interesų konflikto, susijusio su tikrinamų matavimo priemonių, fasuotų prekių ir/ar matavimo indų projektavimu, gaminimu ar konstravimu, pardavimu, montavimu, naudojimu, technine priežiūra. Paskirtosios įstaigos ar jų darbuotojai negali būti šalių, vykdančių tikrinamų matavimo priemonių, fasuotų prekių ir/ar matavimo indų projektavimą, gaminimą ar konstravimą, pardavimą, montavimą, naudojimą, techninę priežiūrą, įgaliotais atstovais. Šie reikalavimai taikomi ir konsultavimo paslaugoms.

11Pagal Europos akreditacijos organizacijos vadovo EA-2/17 5.2.7 p. notifikuotoji įstaiga turi užtikrinti, kad veikla išorinių organizacijų (atskirų juridinių vienetų), su kuriomis atitikties įvertinimo įstaiga arba juridinis asmuo, kurio dalimi yra atitikties įvertinimo įstaiga, susijusi ryšiais (susiję organizacijos), nekompromituoja atitikties įvertinimo veiklos nepriklausomumo, nešališkumo ir vientisumo.

12Valstybinė metrologijos tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos sąjungos teisės aktais, kitais įstatymais ir teisės aktais, taip pat Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatais. Taigi Valstybinė metrologijos tarnyba, priimdama atitinkamus individualius teisės aktus, be kita ko, privalo vadovautis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis. Šio įstatymo 8 straipsnyje 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vieningą praktiką administracinėse bylose, ne kartą yra pažymėjęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog viešojo administravimo subjekto priimtame individualiame teisės akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (pvz., 2008 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009 ir kt.). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant, kokiais teisės aktais remiantis ginčijamas administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįstų abejonių dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, o tai įgalins teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (žr., pvz., 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008 ir kt.).

14Pareiškėja teigia, kad skundžiamas sprendimas nepagrįstas objektyviais duomenimis, todėl yra neteisėtas.

15Nagrinėjamoje byloje ginčijamas atsakovės sprendimas neatitinka esminių Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Minėtame sprendime tik nurodyta, kad UAB „EKS bandymų laboratorija“ negali būti paskirtąja įstaiga, nes jos akcininkai yra tiesiogiai susiję su matavimo priemonių, nurodytų UAB „EKS bandymų laboratorija“ siekiamoje paskyrimo srityje, tiekimu, diegimu, technine priežiūra bei konsultavimu, o tai daro įtaką laboratorijos valdymui, tačiau visiškai nenurodyta, kokie akcininkai tiesiogiai susiję su matavimo priemonių tiekimu, diegimu, technine priežiūra bei konsultavimu ir kaip tai susiję su pareiškėjos nešališkumu Tvarkos 7 punkto prasme, t. y. nenurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, kuriais viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas nėra aiškus. Be to, skundžiamame sprendime net pareiškėjos pavadinimas nurodytas neteisingai – UAB „EKS laboratorija“.

16Kiekviena valdžios institucija yra saistoma bendrųjų konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, teisės viršenybės, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.), todėl atsakovė, priimdama sprendimą neskirti UAB „EKS bandymų laboratorija“ paskirtąja įstaiga, privalėjo tokį savo sprendimą motyvuoti pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Tačiau sprendime, kaip jau buvo minėta, nenurodytas sprendimo priėmimo faktinis pagrindas. Remiantis išdėstytais motyvais, skundžiamas sprendimas negali būti vertinamas kaip teisėtas ir pagrįstas, todėl jis naikintinas.

17Kadangi skundžiamas administracinis aktas yra neteisėtas iš esmės, taigi yra pakankamas pagrindas jį panaikinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.), todėl dėl kitų pareiškėjos skundo argumentų teismas nepasisako.

18Pareiškėja taip pat prašo įpareigoti Valstybinę metrologijos tarnybą priimti sprendimą suteikti UAB „EKS bandymų laboratorija“ paskirtosios įstaigos statusą. Skundžiamo sprendimo panaikinimas sukuria pareigą atsakovei vykdyti administracinę procedūrą dėl pareiškėjos prašymo nagrinėjimo. Pareiškėjai suteikimo paskirtosios įstaigos statusą klausimą turi spręsti ne teismas, bet atsakovė. Duomenų, kad atsakovė pažeis minėtą pareigą, teismas neturi.

19Dėl teismo išlaidų priteisimo

20Pagal ABTĮ 44 str. 1 ir 2 dalis, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą; kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį.

21Remiantis LVAT praktika (bylos Nr. AS63-440/2008, Nr. AS-525-582-08), atsižvelgiant į patenkintų skundo reikalavimų dalį, mažintinas ir pareiškėjos naudai iš atsakovės priteistinas žyminis mokestis. Kadangi pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies, todėl, vadovaujantis LVAT praktika, jai priteistina iš atsakovo žyminio mokesčio suma mažintina iki 75 litų.

22Teismas nesprendžia pareiškėjos prašymo dėl atstovavimo išlaidų priteisimo, nes ji nepateikė teismui išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo įrodymų. Pateikus reikalingus įrodymus, prašymas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo bus išspręstas įstatymo nustatyta tvarka.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 str.,

Nutarė

24Patenkinti pareiškėjos UAB „EKS bandymų laboratorija“ skundą iš dalies.

25Panaikinti Valstybinės metrologijos tarnybos 2011-12-12 raštu Nr. S-1217-(1.13) priimtą sprendimą „Dėl įstaigos paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą“.

26Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

27Priteisti pareiškėjai UAB „EKS bandymų laboratorija“ iš Valstybinės metrologijos tarnybos 75 (septyniasdešimt penkis) litus žyminio mokesčio.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja skunde (b. l. 1–8) prašo panaikinti Valstybinės metrologijos... 3. Skunde paaiškino, kad 2011-10-04 kreipėsi į Valstybinę metrologijos... 4. Atsakovė Valstybinė metrologijos tarnyba atsiliepime į skundą (b. l.... 5. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad Lietuvoje įstaigos atlikti matavimo... 6. Skundas tenkintinas iš dalies.... 7. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Valstybinės metrologijos... 8. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011-10-04... 9. 2011-12-12 Tarnyba skundžiamu raštu Nr. S-1217-(1.13.) priėmė sprendimą,... 10. Pagal Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose... 11. Pagal Europos akreditacijos organizacijos vadovo EA-2/17 5.2.7 p. notifikuotoji... 12. Valstybinė metrologijos tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, savo veikloje... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vieningą praktiką... 14. Pareiškėja teigia, kad skundžiamas sprendimas nepagrįstas objektyviais... 15. Nagrinėjamoje byloje ginčijamas atsakovės sprendimas neatitinka esminių... 16. Kiekviena valdžios institucija yra saistoma bendrųjų konstitucinių teisės... 17. Kadangi skundžiamas administracinis aktas yra neteisėtas iš esmės, taigi... 18. Pareiškėja taip pat prašo įpareigoti Valstybinę metrologijos tarnybą... 19. Dėl teismo išlaidų priteisimo... 20. Pagal ABTĮ 44 str. 1 ir 2 dalis, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 21. Remiantis LVAT praktika (bylos Nr. AS63-440/2008, Nr. AS-525-582-08),... 22. Teismas nesprendžia pareiškėjos prašymo dėl atstovavimo išlaidų... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 24. Patenkinti pareiškėjos UAB „EKS bandymų laboratorija“ skundą iš... 25. Panaikinti Valstybinės metrologijos tarnybos 2011-12-12 raštu Nr.... 26. Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Priteisti pareiškėjai UAB „EKS bandymų laboratorija“ iš Valstybinės... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...