Byla I-6407-811/2016
Dėl rašto panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė, dalyvaujant pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei Julijai Kuncevičienei, atsakovės Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atstovei Leokadijai Daujotaitei, nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui T. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą atsakovei Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiasis suinteresuotas asmuo T. Š., dėl rašto panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame prašyme (b. l. 1-4) prašo panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga) 2016-03-09 raštu Nr. 1P-492 (toliau – Raštas) pateiktą atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiajai inspektorei T. Š..

3Pareiškėjas prašyme nurodo, kad Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) generalinio direktoriaus 2015-12-28 (skunde nurodyta 2016-12-28 data laikytina rašymo apsirikimu, b. l. 5) įsakymu Nr. 1B-1013 buvo sudaryta komisija ir pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiosios inspektorės T. Š. veiksmų. Tarnybinio patikrinimo 2016-02-15 išvadoje Nr. 7B-678 nustatyta, kad Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausioji inspektorė T. Š. 2015 m. lapkričio 11 d. apie 7.32 val. atlikdama importo deklaracijoje MRN15LTVA1000IM0D4783 deklaruotų prekių muitinį tikrinimą ir įforminimą, ir Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemoje gavusi pavedimą atlikti tikrinimą Nr. 15LTVA1000IM2820463 importo deklaracijoje MRN 15LTVA1000IM0D4783 deklaruotoms prekėms (mobiliųjų telefonų dalys), - pagal tikrinimo būdo kodą 730 (patikrinti, ar prekės nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių) ir patikrinimo instrukciją „Patikrinti importuojamų prekių ženklinimą ir dizainą, įsitikinti, ar prekės pagamintos nepažeidžiant intelektinės nuosavybės teisių. Dėl klastočių atpažinimo požymių administracijos darbo valandomis konsultuotis su PPS pareigūne A. S.-Stankaitiene, tel. Nr. 235 6389“, šio pavedimo tinkamai neįvykdė, kadangi neatliko importo deklaracijoje MRN15LTVA1000IM0D4783 deklaruotų prekių muitinio tikrinimo pagal patikrinimo būdo kodą – 730 ir minėtą patikrinimo instrukciją, nepagrįstai pasitikėdama tik muitinės tarpininkės R. B. žodiniu patikinimu, kad deklaruojamų prekių siuntoje prekių, pažeidžiančių intelektinės nuosavybės teises nėra, patikrinimo akte Nr. 15LTVA1000IM2820463 nurodė tikrovės neatitinkantį patikrinimo rezultatą T01 (neatitikimų nenustatyta) ir 2015 m. lapkričio 11 d. 7.38 val. (praėjus 6 min. po deklaracijos priėmimo) išleido deklaruotas prekes į laisvą apyvartą.

4Nurodo, kad šia veikla T. Š. šiurkščiai pažeidė Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-11-23 įsakymu Nr. 1B-625 patvirtintų Rizikos valdymo muitinės poste taisyklių 9 p., Rizikos valdymo iki muitinio įforminimo ir muitinio įforminimo metu taisyklių 54 p., Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015-02-10 įsakymu Nr. 1B-111 patvirtinto Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiojo inspektoriaus pareigybės aprašymo 7.1., 7.2., 7.3., 7.10., 7.18., 7.20. ir 7.24 p., Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso 7.8.2. p., Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 20 str. 4 d. 6 ir 7 p., Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1, 4 ir 5 p. reikalavimus ir tuo padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą dėl neatsargumo. Todėl buvo priimtas sprendimas skirti tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą. Atsižvelgdamas į tai, kad T. Š. yra Profesinės sąjungos renkamo organo narė, Muitinės departamentas 2016-02-24 raštu Nr. (5.46)3B-2230 „Dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą“ kreipėsi į Profesinę sąjungą su prašymu duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiajai inspektorei T. Š.. Profesinė sąjunga ginčijamu Raštu atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą minėtai pareigūnei, savo atsisakymą motyvuodama tuo, kad T. Š. paskirta tarnybinė nuobauda neatitinka teisingumo ir sąžiningumo principų. Su šio Rašto motyvais pareiškėjas nesutinka ir mano, kad toks atsisakymas yra neteisėtas. Profesinė sąjunga nėra įgaliota spręsti, kokios rūšies nuobauda skirtina pareigūnui už tarnybinį nusižengimą, o nesutikdama su darbdavio paskirta tarnybine nuobauda, negali vien tuo pagrindu atsisakyti duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą. Teigia, kad Profesinė sąjunga nenurodė nė vienos pareigūnę diskriminuojančios aplinkybės dėl jos narystės profesinėje sąjungoje ir nepagrįstai vertino paskirtos tarnybinės nuobaudos pagrįstumą ir teisėtumą, tuo viršydama savo kompetenciją. Tarnybinio patikrinimo medžiagoje, patikrinimo išvadoje, ginčijamame Rašte nėra duomenų, kad tarnybinę nuobaudą T. Š. ketinama skirti dėl jos narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl jos veiklos profesinėje sąjungoje. Tarnybinę nuobaudą ketinama skirti išimtinai su šios pareigūnės netinkamu pareigų atlikimu, todėl atsisakydamas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, atsakovas įgyja nepagrįstą pranašumą prieš pareiškėją, trukdo įgyvendinti tinkamos drausmės užtikrinimo funkciją, pažeidžia viešąjį interesą.

5Atsakovė Profesinė sąjunga atsiliepime nurodė su pareiškėjo prašymu nesutinkanti. Teigia, kad atsakovas veikia Profesinių sąjungų įstatyme jai suteikta teise atstovauti ir ginti savo narius, teikti pasiūlymus institucijoms. Mano, kad 2016-02-15 tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada Nr. 7B-678 surašyta pilnai nenustačius visų reikšmingų aplinkybių. Pareigūnė nebuvo paskirta atlikti fizinio prekių tikrinimo, o duotą nurodymą nufotografuoti prekes atliko. Mano, kad tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai ir formaliai, o priimtas sprendimas skirti drausminę nuobaudą – griežtą papeikimą – atsižvelgiant į T. Š. tarnybą muitinėje, darbo rezultatus, įvykio aplinkybes, neatitinka teisingumo ir sąžiningumo principų. Mano, kad darbdavys ketina skirti Profesinės sąjungos valdybos narei tarnybinę nuobaudą dėl jos narystės profesinėje sąjungoje. Teigia, kad pareigūnė labai aktyviai dalyvauja profesinės sąjungos veikloje, drąsiai reiškia savo nuomonę, yra principinga, atstovauja profesinę sąjungą ir jos narius įvairiose komisijose, aktyviai dalyvauja statutinių komisijų darbe, nebijo reikšti nuomonę ar kritiką Muitinės departamento vadovų atžvilgiu, todėl tokios griežtos tarnybinės nuobaudos skyrimą vertina kaip poveikio priemonę jai.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo T. Š. atsiliepimo į pareiškėjo prašymą nepateikė.

7Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė prašyme išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

8Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos prašymą atmesti.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo T. Š. į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų atidėti teismo posėdį nepateikė, neatvykimo priežastys nežinomos.

10Prašymas tenkintinas.

11Nagrinėjant bylą, nustatyta, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015-12-28 įsakymu Nr. 1B-1013 buvo sudaryta komisija ir pradėtas tarnybinis patikrinimas Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiosios inspektorės T. Š. galimam tarnybiniam nusižengimui ištirti (toliau – Komisija), kuriai pavesta atlikti tarnybinį patikrinimą ir pateikti motyvuotą tarnybinio patikrinimo išvadą veiksmų (b. l. 5). Muitinės departamentas 2015-12-29 raštu Nr. (5.46)3B-13567 apie pradėtą tarnybinį patikrinimą pranešė Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai (b. l. 6). Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2016-01-07 raštu Nr. 1P-3 pranešė, kad profesinės sąjungos įgaliotas atstovas dalyvaus atliekamo tarnybinio patikrinimo procedūroje, prašė informuoti apie patikrinimo eigą, sudaryti galimybę susipažinti su tarnybinio patikrinimo medžiaga bei pranešė, kad pareigūnė dalyvauja profsąjunginėje veikloje pagal 2014-11-12 raštu Nr. 1P-608 pateiktą informaciją (b. l. 7). Muitinės departamentas 2016-01-07 raštu Nr. (5.46)3B-110 pateikė atsakovei prašomus duomenis (b. l. 8-9). Atlikusi tarnybinį patikrinimą, Komisija 2016-02-15 surašė Tarnybinio patikrinimo išvadą dėl Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiosios inspektorės T. Š. veiksmų Nr. 7B-678, kurioje siūlė T. Š. skirti tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą (b. l. 17-26). Muitinės departamentas 2016-02-24 raštu Nr. (5.46)3B-2230 kreipėsi į atsakovę, prašydamas duoti sutikimą skirti T. Š. tarnybinę nuobaudą už padarytą tarnybinį nusižengimą (b. l. 14). Profesinė sąjunga 2016-03-09 raštu Nr. 1P-492 atsisakė duoti sutikimą skirti T. Š. tarnybinę nuobaudą (b. l. 15-16).

12Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – Statutas), Profesinių sąjungų įstatymas, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-09-26 įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintos Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklės ir Lietuvos Respublikos muitinės šakos 2014-10-20 kolektyvinė sutartis Nr. 11B-1000 (toliau – Kolektyvinė sutartis) (b. l. 16-25).

13Pagal Statuto 16 straipsnio 3 dalį muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinių nuobaudų skyrimo klausimus, muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis, kiek tai neprieštarauja šiam Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams. Pagal Statuto 42 straipsnį kai yra duomenų apie muitinės pareigūno padarytą tarnybinį nusižengimą, atliekamas tarnybinis patikrinimas (1 dalis), o tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką nustato finansų ministras (2 dalis). Pagal Taisyklių 33 punktą pareigūnai – profesinių sąjungų atstovai – turi teisę susipažinti su tarnybinio patikrinimo medžiaga, teikti siūlymus dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.

14Muitinės profesinių sąjungų ir jų narių teisės, pareigos ir veiklos garantijos įtvirtintos Profesinių sąjungų įstatyme, kuriame nustatyta, kad: profesinės sąjungos atstovauja savo nariams (taip pat gali būti darbuotojų kolektyvo atstovais), sudarydamos su darbdaviu kolektyvinę ir kitokias sutartis (11 straipsnis); darbdavys privalo užtikrinti profesinių sąjungų veiklos sąlygas, numatytas kolektyvinėse ir kitose jų tarpusavio sutartyse (13 straipsnio 2 dalis); darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo išankstinio sutikimo, šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimas (21 straipsnio 1 ir 2 dalys).

15Papildomos muitinės profesinių sąjungų ir jų narių teisės, pareigos ir veiklos garantijos įtvirtintos Kolektyvinėje sutartyje, pagal kurią: darbdavys apie pradėtą tarnybinį patikrinimą dėl darbuotojo – profesinės sąjungos nario – veiksmų ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja profesinę sąjungą, kurios narys jis yra (27.1 punktas); atlikus tarnybinį patikrinimą profesinės sąjungos nario atžvilgiu, tarnybinio patikrinimo išvada pateikiama profesinei sąjungai, kuri per 2 darbo dienas turi teisę pateikti savo nuomonę dėl išvados pagrįstumo (27.2 punktas); įstatymų nustatytais atvejais prieš skiriant tarnybinę ar drausminę nuobaudą darbuotojui – profesinės sąjungos nariui, turi būti gautas šios profesinės sąjungos sutikimas, o spręsdama, ar duoti sutikimą tarnybinei ar drausminei nuobaudai skirti, profesinė sąjunga įvertina nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar nuobauda nėra skiriama darbuotojui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl darbuotojo veiklos profesinėje sąjungoje (27.3 punktas).

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) šios kategorijos bylose yra ne kartą konstatavęs, kad: įstatymo lygmeniu yra įtvirtintas principas, pagal kurį muitinės pareigūnų profesinė sąjunga nėra muitinės pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn proceso dalyvis, t. y. nėra organas, kuriam būtų leista spręsti traukiamo tarnybinėn atsakomybėn pareigūno tariamai padaryto pažeidimo fakto nustatymo bei tarnybinės nuobaudos parinkimo klausimus; Muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus; profesinės sąjungos renkamasis organas, gavęs įstaigos vadovo, priėmusio sprendimą dėl tarnybinės atsakomybės taikymo, kreipimąsi dėl išankstinio sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui, kuris yra profesinės sąjungos narys, svarstydamas dėl priimamo sprendimo (sutikimo ar nesutikimo), turi išspręsti jo kompetencijai priskirtą klausimą – patikrinti tik tai, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl pareigūno narystės profesinėse sąjungose, dėl jo atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, t. y. profesinė sąjunga neturi teisinio pagrindo (įstatymas nesuteikė kompetencijos) vertinti nusižengimo fakto, tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumo ir pagrįstumo, pasisakyti iš esmės dėl tarnybinės nuobaudos pagrįstumo ir pareigūno kaltės; profesinės sąjungos renkamasis organas, svarstydamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, tarnybinio patikrinimo išvadoje išdėstytas faktines aplinkybes gali vertinti tik tuo aspektu, ar tarnybinės nuobaudos skyrimo pareigūnui, kuris yra profesinės sąjungos narys, procedūra nebuvo pradėta ir tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl su pareigūno tarnybos funkcijų vykdymu nesusijusių priežasčių (LVAT 2004-04-12 nutartis administracinėje byloje Nr. A3-170/2004; 2006-02-03 nutartis administracinėje byloje Nr. A2-748/2006; 2007-09-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A5-791/2007; 2009-08-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-900/2009; 2010-01-04 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1370/2009; 2012-11-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2819/2012 ir kt.). LVAT praktikoje pripažįstama ir tai, kad: reikalavimas dėl išankstinio profesinės sąjungos renkamo organo sutikimo pagal savo pobūdį yra papildoma apsaugos garantija, skirta apsaugoti tiek pačią profesinę sąjungą, tiek jos renkamų organų narius nuo galimo persekiojimo už veiklą profesinėje sąjungoje; šios teisės normos saugoma vertybė yra ne tik konkretaus asmens (profesinės sąjungos renkamo organo nario) teisių apsauga, bet ir visuomeninio intereso turėti veiksmingą bei nepriklausomą darbuotojų socialinių teisių ir interesų gynimo instituciją apsauga; ši apsaugos garantija negali būti supriešinta su institucijos (kurioje tarnauja profesinės sąjungos renkamo organo narys – darbdavio) teise taikyti savo tarnautojams drausminio pobūdžio priemones ta prasme, kad profesinės sąjungos renkamo organo nariai, palyginus su kitais šioje institucijoje tarnaujančiais valstybės tarnautojais, būtų išskirtinėje padėtyje ir negalėtų būti patraukti tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn vien dėl savo narystės profesinės sąjungos renkamame organe (LVAT 2011-12-13 nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3367/2011).

17Nagrinėjamos bylos kontekste sistemiškai įvertinus nurodytą teisinį reguliavimą ir aktualią LVAT praktiką, darytina išvada, kad, viena vertus, Profesinės sąjungos įgalioti atstovai turėjo teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant jos renkamojo organo narės T. Š. tarnybinės nuobaudos skyrimo klausimus, o gavusi išvadą dėl šios pareigūnės tarnybinio patikrinimo Profesinė sąjunga per 2 darbo dienas turėjo teisę pateikti savo nuomonę dėl išvados pagrįstumo. Kita vertus, gavusi Muitinės departamento prašymą duoti sutikimą šiai pareigūnei skirti tarnybinę nuobaudą, Profesinė sąjunga nuobaudos skyrimo pagrįstumą turėjo įvertinti tik tais aspektais, ar nuobauda pareigūnei nėra skiriama dėl jos narystės bei veiklos Profesinėje sąjungoje, dėl jos atstovavimo Profesinės sąjungos nariams.

18Profesinės sąjungos 2016-03-09 rašto Nr. 1P-492 turinį įvertinus visų byloje surinktų įrodymų kontekste, konstatuotina, kad šiame Rašte Profesinė sąjunga išreiškia savo nuomonę dėl jos narės T. Š. padarytos veikos ir jos kvalifikavimo, nesutinka, kad nustatyta veika gali būti kvalifikuojama kaip tarnybinis nusižengimas, vertina išvados turinį ir teisėtumą, taip pat vertina tarnybinio nusižengimo tyrimą. Šiame Rašte Profesinė sąjunga nepateikė jokių motyvų, duomenų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad T. Š. tarnybinė nuobauda skiriama dėl jos narystės ar veiklos Profesinėje sąjungoje. Atsakovės ginčijamo rašto argumentas, kad muitinės pareigūnai dėl jų priklausymo profesinei sąjungai yra pažeidžiamesni, taip pat kad darbdavys „siekia parodyti tuo kitiems pareigūnams, kad priklausydamas profesinei sąjungai, pareigūnas tampa pažeidžiamesnis kitų, nepriklausančių profesinei sąjungai muitinės pareigūnų atžvilgiu,“ tėra tik atsakovės samprotavimais grindžiami deklaratyvūs teiginiai, kurių nepagrindžia jokie byloje esantys įrodymai.

19Ginčijamame Profesinės sąjungos Rašte nurodoma, jog nesutikimas skirti tarnybinę nuobaudą pareikštas todėl, kad tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai ir formaliai, t. y. neištirtos ir neįvertintos visos su tarnybiniu pažeidimu susijusios aplinkybės. Šie argumentai laikytini Profesinės sąjungos nesutikimu su 2016-02-15 Tarnybinio patikrinimo išvadoje dėl Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiosios inspektorės T. Š. veiksmų Nr. 7B-678 pateiktu jos narės T. Š. atliktos veiklos vertinimu, tačiau tai savaime nereiškia, kad Muitinės departamentas, tirdamas šios pareigūnės galimą tarnybinį pažeidimą, pažeidė jos ar jos atstovaujamos Profesinės sąjungos teises ir (arba) visuomeninį interesą turėti veiksmingą bei nepriklausomą darbuotojų socialinių teisių ir interesų gynimo instituciją. Argumentų, kaip T. Š. ketinama skirti tarnybinė nuobauda gali būti susijusi su jos naryste Profesinėje sąjungoje, atsakovė nepateikė ir atsiliepime.

20Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad Profesinė sąjunga 2016-03-09 raštu Nr. 1P-492 nepagrįstai atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą muitinės pareigūnei, kuri yra Profesinės sąjungos renkamojo organo narė, ir taip sutrukdė Muitinės departamento vadovui įgyvendinti tarnybinės drausmės užtikrinimo funkciją, pažeidė teisėtą šios institucijos interesą užtikrinti tarnybinę drausmę ir efektyvią muitinės veiklą.

21Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas tenkintinas, Profesinės sąjungos 2016-03-09 raštas Nr. 1P-492 dalyje, kurioje atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiajai inspektorei T. Š., naikintinas.

22Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 2 p., teismas

Nutarė

23pareiškėjo prašymą patenkinti.

24Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2016-03-09 raštą Nr. 1P-492 dalyje, kurioje atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiajai inspektorei T. Š..

25Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta... 2. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame prašyme... 3. Pareiškėjas prašyme nurodo, kad Muitinės departamento prie Lietuvos... 4. Nurodo, kad šia veikla T. Š. šiurkščiai pažeidė... 5. Atsakovė Profesinė sąjunga atsiliepime nurodė su pareiškėjo prašymu... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo T. Š. atsiliepimo į... 7. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė prašyme išdėstytus... 8. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo T. Š. į teismo posėdį... 10. Prašymas tenkintinas.... 11. Nagrinėjant bylą, nustatyta, kad Muitinės departamento generalinio... 12. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos... 13. Pagal Statuto 16 straipsnio 3 dalį muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti... 14. Muitinės profesinių sąjungų ir jų narių teisės, pareigos ir veiklos... 15. Papildomos muitinės profesinių sąjungų ir jų narių teisės, pareigos ir... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) šios... 17. Nagrinėjamos bylos kontekste sistemiškai įvertinus nurodytą teisinį... 18. Profesinės sąjungos 2016-03-09 rašto Nr. 1P-492 turinį įvertinus visų... 19. Ginčijamame Profesinės sąjungos Rašte nurodoma, jog nesutikimas skirti... 20. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad Profesinė sąjunga 2016-03-09... 21. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas tenkintinas, Profesinės... 22. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 2 p., teismas... 23. pareiškėjo prašymą patenkinti.... 24. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2016-03-09 raštą Nr.... 25. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...