Byla I-2950-331/2013
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Puzinskaitės ir Nijolės Žalnieriūnienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Anželai Mirošnikovai, atsakovo atstovui Virgilijui Kaupui, trečiųjųjų suinteresuotų asmenų Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei Elinai Petrauskaitei, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento atstovei Agnei Karalienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. D. J. O. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos ambasadai Baltarusijos Respublikoje, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijos Respublikoje 2013-03-13 sprendimu Nr. 63 atsisakyta išduoti A. D. J. O. vienkartinę nacionalinę „D“ vizą (t. 1, b. l. 11-12).

3Pareiškėjas, nesutikdamas su minėtu sprendimu, skundu (t. 1, b. l. 1-5) kreipėsi į teismą ir prašo: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013-03-13 Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijos Respublikoje sprendimą Nr. 63; 2) įpareigoti atsakovą ir/ar jo diplomatinę atstovybę užsienyje išduoti A. D. J. O. vienkartinę nacionalinę „D“ vizą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Paaiškino, kad 2013-02-22 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) priėmė sprendimą išduoti pareiškėjui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Pareiškėjas gyvena Baltarusijos Respublikoje, tačiau siekdamas įgyvendinti savo teisę laikinai gyventi Lietuvoje turi atvykti į Lietuvą ir pateikti Migracijos tarnybai 2013-02-22 pranešime Nr.(15/4-l) 10K-6720 išvardintus dokumentus. Atsakovas nepagrįstai atsisakė išduoti jam vienkartinę nacionalinę „D“ vizą, o skundžiamas sprendimas užkerta pareiškėjui kelią jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvoje įforminimo procedūrai užbaigti, tokiu būdu yra pažeidžiama jo teisė laikinai apsigyventi Lietuvoje ir organizuoti savo individualios įmonės ūkinę - komercinę veiklą. Skundžiamas sprendimas priimtas gavus Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – ir Valstybės saugumo departamentas) neigiamą atsakymą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog pareiškėjas Lietuvoje gali kelti nelegalios migracijos grėsmę. Tiek išduodant jam Šengeno vizas, tiek nagrinėjant klausimą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, jo asmenybė buvo kruopščiai patikrinta visais aspektais, jis visuomet laikėsi vizų režimo, nekėlė pavojaus Šengeno erdvės valstybėms ir/ar Lietuvai, nepažeidinėjo teisės aktų.

5Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė skunde išdėstytus argumentus.

6Atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ir Ministerija) su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime (t. 1, b. l. 26-31) paaiškino, kad Ministerijos konsuliniams pareigūnams suteikta diskrecijos teisė įvertinti gautą pareiškėjo medžiagą ir gautos medžiagos bei kitos konsulo surinktos informacijos pagrindu vienasmeniškai priimti sprendimą išduoti vizą arba atsisakyti išduoti vizą. Europos Sąjungos (toliau - ES) bei Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja diplomatines atstovybes bei konsulines įstaigas prisiimti asmeninę atsakomybę įvertinant nelegalios imigracijos į ES pavojų nagrinėjant prašymus dėl ES bei Lietuvos Respublikos vizų išdavimo. Konsulinis pareigūnas, priimdamas arba jau priėmęs dokumentus turi įsitikinti užsieniečio sąžiningumu ir jo nurodomo vykimo į Lietuvos Respubliką tikslo pagrįstumu ir teisėtumu. Ministerijos konsuliniam pareigūnui svarstant pareiškėjo prašymą dėl vizos išdavimo po konsultacijos iš Valstybės saugumo departamento gavimo, kilo pagrįstos abejonės dėl pareiškėjo vykimo į Lietuvą tikslo ir buvimo sąlygų, todėl pareigūnas turėjo teisę atsisakyti pareiškėjui išduoti vizą. Mano, kad pareiškėjas neteisus teigdamas, jog jis konsului pateikė pakankamus dokumentus, įrodančius vykimo į Lietuvą tikslą, o konsulinis pareigūnas privalėjo išduoti vizą. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepaisė teisės normų reikalavimo, kad pats prašantis vizą išduoti asmuo privalo pateikti reikiamus, patikimus ir objektyvius įrodymus apie buvimo Lietuvoje, kaip ES šalyje, tikslą, pagrindžiančius buvimo Lietuvoje, kaip ES šalyje, sąlygas, kad turi pakankamai vykimui ir pragyvenimui lėšų numatomo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo gyvenamąją vietą.

7Atsakovo atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Atsiliepime (t. 1, b. l. 45-47) paaiškino, kad 2013-02-22 priėmė sprendimą išduoti pareiškėjui leidimą laikinai gyventi, galiojantį vienerius metus vadovaujantis įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 5 punktu (užsienietis ketina užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje) bei 45 straipsnio 1 dalies 3 punktu (užsienietis Lietuvos Respublikoje ketina užsiimti teisėta veikla, kuriai nereikia gauti leidimo dirbti ar leidimo vykdyti tam tikrą veiklą). Atkreipė dėmesį į tai, kad vadovaujantis Įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi sprendimas išduoti pareiškėjui leidimą laikinai gyventi galioja 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo - iki 2013-05-22. Prašymą pratęsti sprendimo išduoti leidimą laikinai gyventi galiojimą pareiškėjas turėjo pateikti asmeniškai, tačiau toks prašymas Migracijos departamente gautas nebuvo. Migracijos departamentas nedalyvauja vienkartinių nacionalinių vizų išdavimo procedūroje, jam nėra žinomi motyvai, kuriais vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijos Respublikoje atsisakė išduoti pareiškėjui vienkartinę nacionalinę vizą.

9Trečiojo suinteresuoto asmens Migracijos departamento atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės saugumo departamentas prašo pareiškėjo skundą atmesti. Atsiliepime (t. 1, b. l. 83-84) paaiškino, kad skundžiamas sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijos Respublikoje kompetencijos ribose vadovaujantis galiojančiais Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, yra teisėtas, pagrįstas ir suverenus. Valstybės saugumo departamentas nagrinėjamuoju atveju, įvertinęs visas aplinkybes ir turimus duomenis apie pareiškėją, teikė tik informaciją, kuri galėjo būti reikšminga priimant sprendimą.

11Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės saugumo departamento atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

12Trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijos Respublikoje atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 straipsnis).

13S k u n d a s a t m e s t i n a s

14Ginčo esmė – ar teisėtai ir pagrįstai pareiškėjui atsisakyta išduoti vienkartinę nacionalinę „D“ vizą (t. 1, b. l. 36-37).

15Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Europos parlamento ir tarybos 2006-03-15 Reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisykles, reglamentuojančias asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksas (toliau - Šengeno sienų kodeksas), Vienos konvencija dėl konsulinių santykių (toliau - Vienos konvencija), Lietuvos Respublikos konsulinis statutas, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas), vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro 2004-09-02 įsakymu Nr. 1V-280/V-109 patvirtintas Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo bei panaikinimo, konsultavimosi, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo ir kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), Europos parlamento ir tarybos 2009-07-13 reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (toliau – ir Vizų kodeksas).

16Įvertinus šias teisės aktų normas, darytina išvada, kad trečiųjų šalių piliečiai, norėdami atvykti į Šengeno erdvę, turi pagrįsti numatomo buvimo tikslą, sąlygas bei įrodyti pragyvenimo lėšų turėjimą buvimo laikotarpiu, grįžimui į kilmės šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jie būtų įleisti, arba teisėtai gauti tokių lėšų. Konsulinis pareigūnas, spręsdamas vizų išdavimo klausimą, turi teisę kreiptis pagalbos į kompetentingas šalies institucijas, gauti iš jų paaiškinimus, įrodymus dėl vizos prašančio asmens. Sprendimą dėl vizos išdavimo konsulinis pareigūnas priima savarankiškai įvertinęs visą surinktą medžiagą. Taigi konsulinis pareigūnas, priimdamas sprendimą išduoti ar neišduoti vizą, privalo įvertinti vizos prašančio asmens tikrąjį buvimo tikslą ir sąlygas bei turimas lėšas, jo sąžiningumą, socialinę bei ekonominę padėtį, taip pat turi vertinti kilmės šalies ekonominę padėtį (nedarbo lygis, skurdas ir kt.).

17Nustatyta, kad Migracijos departamentas 2012-12-18 sprendimu Nr.(l5/4-5) 10K-6720 išdavė pareiškėjui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojantį vienerius metus (t. 1, b. l. 10). Pareiškėjas 2013-02-27 Lietuvos Respublikos ambasadai Baltarusijos Respublikoje pateikė specialios formos prašymą išduoti nacionalinę „D“ tipo vizą ir dokumentus, pagrindžiančius kelionės tikslą ir buvimo sąlygas (t. 1, b. l. 32-34). 2013-02-27 Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijos Respublikoje konsulinis pareigūnas per Vizų informacinę sistemą (VIS) kreipėsi konsultacijos į Lietuvos valstybės saugumo departamentą dėl galimumo išduoti vizą pareiškėjui (t. 1, b. l. 38-39). Valstybės saugumo departamentas Lietuvos Respublikos ambasadai Baltarusijoje konsulinių procedūrų valdymo sistemoje (KPVS) 2013-03-08 pateikė neigiamą išvadą - remdamasis Vizų kodekso 21 straipsnio 1 punktu ir Įstatymo 19 straipsnio 10 punktu, rekomendavo pareiškėjui Lietuvos Respublikos vizos neišduoti (t. 1, b. l. 39, t. 2, 1-7).

182013-03-13 Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijos Respublikoje sprendimu Nr. 63 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą (duomenys neskelbtini) piliečiui A. D. J. O.“ (t. 1, b. l. 11-12, 36-37) atsisakė išduoti nacionalinę vizą vadovaudamasi Įstatymo 19 straipsnio 10 punktu, nes yra rimtas pagrindas manyti, kad jis gali kelti nelegalios migracijos grėsmę.

19Vizų kodekso 21 straipsnio 1 punkte numatyta, kad nagrinėjant prašymą išduoti vienodą vizą, nustatoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose nustatytas atvykimo sąlygas, ir ypatingas dėmesys skiriamas įvertinimui, ar jis nekelia nelegalios imigracijos rizikos ar rizikos valstybių narių saugumui, ir ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos. Asmuo prašantis vizos privalo pagrįsti numatomo buvimo tikslą, sąlygas bei įrodyti pragyvenimo lėšų turėjimą.

20Įstatymo 19 straipsnio, nustatančio atsisakymo išduoti nacionalinę vizą ir vizos panaikinimo pagrindus, 10 punkte numatytas vienas iš pagrindų atsisakyti išduoti vizą yra tai, kad yra rimtas pagrindas manyti, kad užsienietis gali kelti nelegalios migracijos grėsmę.

21Detalesnę dokumentų vizai gauti pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimo dėl atsisakymo išduoti vizą priėmimo tvarką, konsultavimąsi dėl vizų reglamentuoja Aprašas. Pagal Aprašo 4 punktą dokumentus vizai gauti priima ir nagrinėja įgalioti vizų tarnybų valstybės tarnautojai, jie sprendžia ir klausimus, susijusius su vizos išdavimu, atsisakymu išduoti vizą. Aprašo 72 punktas nustato, kad vienkartinei nacionalinei vizai gauti užsienietis Lietuvos vizų tarnybai užsienyje pateikia prašymą, galiojantį kelionės dokumentą, išduotą per pastaruosius dešimt metų, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką, nuotrauką, sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, Migracijos departamento pranešimą apie priimtą sprendimą leisti jam laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Pagal Aprašo 74 punktą įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių prašyme išduoti nacionalinę vizą nurodytus duomenis. Pareiškėjas kartu su prašymu išduoti vizą pateikė paso kopiją, 2013-02-22 Migracijos departamento pranešimą apie sprendimą Nr. (15/4-5) 10 K-6720, prašyme nurodė, kad Šengeno vizos nėra gavęs, prašo leisti atvykti vieną kartą, yra kviečiamas bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ kvietimu, turi grynųjų pinigų buvimo Šengeno šalyje laikotarpiui (t. 1, b. l. 32-34).

22Aprašo 7 skyriuje reglamentuojama konsultavimosi dėl vizos išdavimo tvarka. Pagal Aprašo 92 punktą vizų tarnybos, nagrinėdamos valstybių, nurodytų Valstybės saugumo departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos patvirtintuose sąrašuose, piliečių ar šiuose sąrašuose nustatytų kategorijų piliečių prašymus dėl Šengeno ar nacionalinės vizos išdavimo, konsultuojasi su Migracijos departamentu, siekdamos išsiaiškinti, ar nėra atsisakymo išduoti vizą pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnio 1, 2, 4, 7 ir 8 punktuose, ir/ar tenkinamos atvykimo sąlygos, nurodytos Vizų kodekso 21 straipsnio 1 ir 3 dalyse. Įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas elektroninį paklausimą dėl vizos išdavimo išsiunčia Migracijos departamentui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo užsieniečio dokumentų vizai gauti priėmimo dienos. Aprašo 94 punkte nustatyta, kad Migracijos departamentas konsultuojasi: su Valstybės saugumo departamentu – ar nėra pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnio 1, 2, 4, 7 ir 8 punktuose, ir/ar tenkinamos atvykimo sąlygos, nurodytos Vizų kodekso 21 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalies d punkte; su Valstybės sienos apsaugos tarnyba – ar nėra pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnio 1, 2 ir 4 punktuose, ir/ar tenkinamos atvykimo sąlygos, nurodytos Vizų kodekso 21 straipsnio 1 ir 3 dalyse. Pagal Aprašo 95 punktą Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Valstybės saugumo departamentas (toliau šiame skirsnyje – konsultavimosi institucijos), patikrinę duomenis apie užsienietį ir pagal kompetenciją įvertinę turimą informaciją, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo elektroninio paklausimo dėl vizos išdavimo gavimo dienos pateikia Migracijos departamentui apibendrintą įvertinimą.

23Nepagrįstu laikytinas pareiškėjo skundo argumentas, jog atsakovas nepagrįstai atsisakė išduoti jam vienkartinę nacionalinę „D“ vizą, taip užkertant pareiškėjui kelią jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvoje įforminimo procedūrai užbaigti ir pažeidžiant jo teisę laikinai apsigyventi Lietuvoje ir organizuoti savo individualios įmonės ūkinę - komercinę veiklą, nes teisės aktuose nėra įtvirtinta, jog leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimas yra vienkartinės nacionalinės D vizos išdavimo būtinoji sąlyga.

24Kaip matyti, šiuo atveju vizą pareiškėjui atsisakyta išduoti remiantis minėta Apraše reglamentuojama konsultavimosi tvarka iš Valstybės saugumo departamento atsakingam pareigūnui gavus neigiamą išvadą dėl vizos išdavimo. Šios išvados gavimas pagrįstai lėmė Užsienio reikalų ministerijos konsulinio pareigūno abejones ir sudarė rimtą pagrindą manyti, kad užsienietis gali kelti nelegalios migracijos grėsmę.

25Valstybės saugumo departamento atstovo teismo posėdyje paaiškinimai, VĮ Registrų centro teismui pateikta informacija patvirtina, jog buvo pakankamas pagrindas išvadai, kad pareiškėjas gali kelti nelegalios migracijos grėsmę. Pareiškėjo IĮ „(duomenys neskelbtini)“ buveinės adresas yra (duomenys neskelbtini). Nekilnojamojo turto registre ši patalpa įregistruota kaip negyvenamoji patalpa – garažas (boksas), kurio plotas sudaro 17,17 kv. m (t. 1, b. l. 100-101). Tuo pačiu adresu buveines įregistravę yra 504 juridiniai asmenys (t. 1, b. l. 100-101, 114-158, t. 2, b. l. 5), kas patvirtina bendrovės formalaus adreso įregistravimą, bendrovė jokios ekonominės veiklos nevykdo.

26Per apklausą Lietuvos ambasadoje Minske (t. 1, b. l. 167-170) pareiškėjas paaiškino, kad nusprendė įkurti įmonę būtent Lietuvoje, nes, naudodamasis paieškos sistema „Google“ ir ieškodamas verslo aplinkos, atsižvelgė į Lietuvos ekonominį augimą artimiausioje ateityje; patalpos adresu (duomenys neskelbtini) yra pilnai įrengtos įmonės veiklai vykdyti; nurodė, kad turi įmonės veiklos planą, tačiau detaliau jo išdėstyti negalėjo; nėra pasirašęs ūkinės-komercinės veiklos sutarčių su verslo partneriais Lietuvoje ar užsienio valstybėse. Šie pareiškėjo paaiškinimai kelia teismui pagrįstas abejones dėl sąžiningo pareiškėjo siekio plėtoti verslą Lietuvos Respublikoje ir realios pareiškėjo individualios įmonės veiklos. Be to, pareiškėjas nei atsakovui nei teismui nepateikė jokių objektyvių įrodymų apie IĮ „(duomenys neskelbtini)“ vykdomą veiklą, nenurodė buvimo Lietuvoje laikotarpio ir pan., kurie šias abejones galėtų paneigti.

27Pareiškėjo atstovės teiginys, kad tokiomis pačiomis sąlygomis kitam (duomenys neskelbtini) piliečiui buvo išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, teismo vertinimu, neturi įtakos šiam ginčui (t. 2, b. l. 8-9), nes kiekviena byla nagrinėjama atskirai pagal pateiktą skundą.

28Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės, bylos įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo nurodytas vizos gavimo tikslas yra formalus, o tikrasis kelionės tikslas gali būti susijęs su nelegalios migracijos grėsme. Įvertinus faktines bylos aplinkybes ir teisės aktų, reglamentuojančių vizų išdavimą nuostatas, pareiškėjui buvo pagrįstai atsisakyta išduoti nacionalinę D tipo vizą remiantis Įstatymo 19 straipsnio 10 punktu.

29Teismui pripažinus, kad ginčijamas sprendimas dėl atsisakymo išduoti vizą yra teisėtas ir pagrįstas, nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą ir/ar jo diplomatinę atstovybę užsienyje išduoti pareiškėjui vienkartinę nacionalinę „D“ vizą, todėl jo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalis).

30Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjo skundas netenkinamas, todėl nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

31Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, 85–88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

32pareiškėjo A. D. J. O. skundą atmesti.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijos Respublikoje 2013-03-13 sprendimu... 3. Pareiškėjas, nesutikdamas su minėtu sprendimu, skundu (t. 1, b. l. 1-5)... 4. Paaiškino, kad 2013-02-22 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos... 5. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė skunde išdėstytus argumentus.... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ir... 7. Atsakovo atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prašo sprendimą... 9. Trečiojo suinteresuoto asmens Migracijos departamento atstovė teismo... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės saugumo departamentas prašo... 11. Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės saugumo departamento atstovė teismo... 12. Trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijos... 13. S k u n d a s a t m e s t i n a s... 14. Ginčo esmė – ar teisėtai ir pagrįstai pareiškėjui atsisakyta išduoti... 15. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Europos parlamento ir tarybos... 16. Įvertinus šias teisės aktų normas, darytina išvada, kad trečiųjų... 17. Nustatyta, kad Migracijos departamentas 2012-12-18 sprendimu Nr.(l5/4-5)... 18. 2013-03-13 Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijos Respublikoje sprendimu... 19. Vizų kodekso 21 straipsnio 1 punkte numatyta, kad nagrinėjant prašymą... 20. Įstatymo 19 straipsnio, nustatančio atsisakymo išduoti nacionalinę vizą ir... 21. Detalesnę dokumentų vizai gauti pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimo dėl... 22. Aprašo 7 skyriuje reglamentuojama konsultavimosi dėl vizos išdavimo tvarka.... 23. Nepagrįstu laikytinas pareiškėjo skundo argumentas, jog atsakovas... 24. Kaip matyti, šiuo atveju vizą pareiškėjui atsisakyta išduoti remiantis... 25. Valstybės saugumo departamento atstovo teismo posėdyje paaiškinimai, VĮ... 26. Per apklausą Lietuvos ambasadoje Minske (t. 1, b. l. 167-170) pareiškėjas... 27. Pareiškėjo atstovės teiginys, kad tokiomis pačiomis sąlygomis kitam... 28. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės, bylos įrodymai leidžia daryti... 29. Teismui pripažinus, kad ginčijamas sprendimas dėl atsisakymo išduoti vizą... 30. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 31. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio... 32. pareiškėjo A. D. J. O. skundą atmesti.... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...