Byla II-463-406/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Čekanauskas, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant asmeniui, kurio atžvilgiu surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir priimtas nutarimas D. Ž. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal D. Ž. skundą dėl Alytaus m./rajono Policijos komisariato Viešosios policijos eismo priežiūros poskyrio nutarimo ir

Nustatė

2D. Ž. 2006 m. lapkričio 20 d. Alytaus miesto rajono Policijos komisariato Viešosios policijos eismo priežiūros poskyrio nutarimu pagal Lietuvos Respublikos ATPK 126 str. 3 buvo nubaustas administracine nuobauda – atėmimu teisės vairuoti transporto priemones 30 mėnesių ir 2200 Lt bauda.

32008 m. vasario 20 d. D. Ž. su prašymu kreipėsi į Policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrį, prašydamas sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą.

42008 m. vasario 27 d. Alytaus miesto rajono Policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrio nutarimu D. Ž. prašymas buvo netenkintas.

5D. Ž. teigia, kad ginčijamas Policijos komisariato nutarimas nepagrįstas ir neteisėtas. Mano, kad sprendžiant teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo klausimą, neįvertintos visos reikšmingos aplinkybės. Paskirtąją baudą sumokėjęs, dėl padaryto pažeidimo jis nuoširdžiai gailisi, buvusioje darbovietėje jis charakterizuojamas teigiamai, darbui jam būtinas vairuotojo pažymėjimas. Administracinėmis nuobaudomis teisės atėmimo laikotarpiu nebaustas, priklausomybės ligų įskaitoje neįrašytas, Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją pažymą pateikė. Prašo skundą tenkinti.

6Skundas nepagrįstas ir netenkintinas.

7Teismas, patikrinęs priimto nutarimo teisėtumą bei pagrįstumą (ATPK 297 str. 1 d.) konstatuoja, kad Alytaus miesto rajono Policijos komisariato Viešosios policijos eismo priežiūros poskyrio nutarimas, kuriuo D. Ž. prašymas dėl termino sutrumpinimo netenkintas, pagrįstas ir teisėtas.

8ATPK 329 straipsnyje reglamentuota specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai, tvarka ir nustatyta, kad nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, pagal visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimą, asmeniui, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, gali sutrumpinti teisės atėmimo terminą.

9Iš šio straipsnio dispozicijos matyti, kad teisės atėmimo sutrumpinimo klausimo išsprendimas siejamas su tam tikromis privalomosiomis sąlygomis: asmuo teisės atėmimo laikotarpiu turi būti nepadaręs teisės pažeidimo; turi praeiti ne mažiau kaip pusė paskirtojo laiko; pareiškėjas turi pateikti visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimą ir Vyriausybės

102

11įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją pažymą. Konstatavus šias sąlygas policijos pareigūnams suteikta teisė spręsti dėl teisės atėmimo sutrumpinimo.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad šios ATPK 329 straipsnyje nurodytos sąlygos yra įvykdytos.

13Tačiau taip pat pabrėžtina, kad tik nurodytų privalomųjų sąlygų įvykdymas nesuteikia pareigūnui pareigos besąlygiškai taikyti nurodyto teisės akto nuostatas. Šių nuostatų taikymas, be abejonės, yra išimtinis ir galimas tik nustačius kitų reikšmingų bei ypatingų aplinkybių visetą, t.y. būtina taip pat įvertinti padarytojo teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, jo sveikatos būklę, turtinę, šeimos padėtį, išlaikytinių interesus, kitas svarbias aplinkybes. Ir tik nustačius tokių aplinkybių egzistavimą galima spręsti apie teisės atėmimo termino sutrumpinimo taikymo tikslingumą. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant dėl ATPK 329 str. nuostatų taikymo, esminę reikšmę turi tai, ar sutrumpinus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laiką bus pasiekti administracinės nuobaudos tikslai.

14Minėta, kad ATPK 329 straipsnyje yra reglamentuotas specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimas yra policijos pareigūnų teisė, bet ne pareiga. Toks teisinis reguliavimas šioje teisės normoje nustatytas tam, kad policijos pareigūnas ar teismas, nustatyta tvarka spręsdamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo sutrumpinimo klausimą, turėtų galimybę po administracinės nuobaudos paskyrimo įvertinti pažeidėjo elgesį, atsižvelgti į reikšmingas aplinkybes ir pasirinkti vieną iš sprendimų.

15Konstituciniai teisingumo ir teisinės valstybės principai reiškia tai, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp teisės pažeidimų ir už šiuos pažeidimus nustatytų nuobaudų turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija).

16Iš bylos medžiagos matyti, kad D. Ž. administracine nuobauda baustas už itin šiurkštų, vieną iš sunkiausių administracinį teisės pažeidimą. Pareigūnas, sprendęs teisės vairuoti atėmimo termino sutrumpinimo terminą, atsižvelgdamas į administracinės nuobaudos skyrimo tikslus, pagrįstai bei teisėtai konstatavo, kad teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas netrumpintinas. Darytina išvada, kad administracinė nuobauda, paskirta už vieną pavojingiausių administracinių teisės pažeidimą, yra adekvati pažeidimo pobūdžiui ir jos sutrumpinimas būtų neefektyvus, neturėtų auklėjamosios reikšmės. Tik nustatyto dydžio administracinė nuobauda, laikinai suvaržanti specialiąją pažeidėjo teisę 30 mėnesių, pasieks nuobaudos tikslus - užkirs jam kelią daryti naujus teisės pažeidimus, turės prevencinę reikšmę, padės apsaugoti viešuosius interesus.

17Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 329 str., Administracinių bylų teisenos 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjas

Nutarė

18Skundo netenkinti.

19Palikti nepakeistą 2008 m. vasario 27 d. Alytaus miesto rajono Policijos Komisariato Eismo priežiūros poskyrio nutarimą, kuriuo D. Ž. teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas nesutrumpintas.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai