Byla e2SP-14116-155/2017
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2SP-14116-155/2017 pagal pareiškėjų UAB ( - ) ir UAB ( - ) prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami patvirtinti 2017 m. vasario 14 d. tarp šalių sudarytą taikos sutartį, kuria užkirstas kelias teisminiam nagrinėjimui kilti ateityje.

5Pateikta taikos sutartis tvirtinama dėl tokių aplinkybių:

6Nagrinėjamu atveju UAB ( - ), atstovaujama generalinio direktoriaus P. M. ir UAB ( - ), atstovaujama direktoriaus A. G., sudaryta taikos sutartis imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja (CPK 42, 140 str.). Pateikta tvirtinti taikos sutartis pasirašyta tinkamų asmenų. Pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos nepažeidžia ją pasirašiusių šalių teisių ir pareigų, ar teisėtų interesų, nepažeidžia nepatrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių. Šalys šia taikos sutartimi siekia užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje (CK 6.983 str. 1 d.). Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, tai kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.189 str., 6.985 str.) – šalims yra žinomos. Todėl pareiškėjų 2017-02-14 sudaryta taikos sutartis tvirtintina.

7Vadovaudamasis LR CPK 290-292 str., 579 - 582 str., teismas

Nutarė

8patvirtinti kreditoriaus UAB ( - ) ir UAB ( - ), sudarytą žemiau išdėstyto turinio taikos sutartį:

9TAIKOS SUTARTIS

102017 m. vasario 14 d. UAB ( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus P. M., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau -( - ))

11ir UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ). registracijos adresas ( - ), atstovaujama A. G., veikiančio pagal bendrovės jstatus (toliau - ( - ))

12( - ) ir ( - ) toliau kartu vadinami Šalimis,

13atsižvelgdamos į tai, kad

 1. Šalys 2008-08-01 sudarė ( - ) paslaugų platinimo sutartį (toliau vadinama Platinimo sutartimi);
 2. Šalys taip pat sudarė ir sutartis dėl prekybinių patalpų ir jose esančio turto naudojimo: 2009 m birželio 23 d. sutartį (( - )), 2008 m. birželio 6 d. sutartį (( - )), 2008 m. gegužės 23 d. sutartį (( - )) bei 2011 m. gruodžio 12 d. sutartį (( - )) (toliau - Turto naudojimo sutartys);
 3. Šalys baigia bendradarbiavimą pagal minėtą sutartį 2017-02-01, taip pat tą pačią dieną pasibaigia ir Turto naudojimo sutartys;
siekdamos užkirsti kelią bet kokių ginčų dėl bendradarbiavimo tarp šalių pabaigos pasekmių atsiradimui ir taikiai išspręsti visus su bendradarbiavimo pabaiga susijusius klausimus bei vadovaudamosi CK 6.983 ir 6.985 str ir CPK XXXIX skyriaus nuostatomis, sudaro šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) ir susitaria dėl toliau nurodomų Taikos sutarties sąlygų.
 1. Šalys patvirtina, kad pagal Platinimo sutartį tarp šalių nesusiklostė komercinio atstovavimo santykiai.
 2. ( - ) įsipareigoja sumokėti ( - ) 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų kaip ( - ) patirtų nuostolių atlyyginimą, susijusių su bendradarbiavimo tarp šalių pabaiga, padengimą per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos. Šiame punkte nurodyta suma turi būti sumokama į ( - ) banko sąskaitą Nr. ( - ). esančią ( - ) banke.
 3. ( - ) patvirtina, kad gavusi Taikos sutarties 1 punkte numatytą 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų patirtų nuostolių atlyginimą padengimą neturi ( - ) jokių pretenzijų, įskaitant, bet neapsiribojant teise į kompensaciją ar nuostolius, dėl Platinimo sutarties (įskaitant bet kokius šių sutarčių papildymus ar pakeitimus) vykdymo ir / ar pabaigos.
 4. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad teismui patvirtinus šią Taikos sutartį ir nutarčiai dėl šios Taikos sutarties įsiteisėjus, neturės bei ateityje nereikš jokių pretenzijų viena kitai dėl Platinimo sutarties, Turto naudojimo sutarčių ar bet kokių kitų tarp šalių praeityje sudarytų susitarimų, taip pat šiame procese patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 5. Šios Taikos sutarties turinys ir jos įgyvendinimo eiga, taip pat derybų dėl šios Taikos sutarties metu Šalių viena kitai atskleista informacija, yra laikoma konfidencialia informacija, kurios Šalys neatskleis jokioms trečiosioms šalims, išskyrus profesionalius Šalių patarėjus. ( - ) taip pat įsipareigoja neplatinti ar kitaip neskleisti jokios neigiamos informacijos apie ( - ) veikla ir paslaugas, ir/ar darbuotojus. Šalys susitaria, kad bet kokios konfidencialios informacijos, įvardintos šioje sutartyje ar susijusios su šia Taikos sutartimi, atskleidimas turi būti bendrai sutartas ir reikalauja išankstinio rašytinio kitos Šalies pritarimo Šalys patvirtina ir supranta, kad ši Taikos sutartis bus teikiama teismui patvirtinti ir tai nebus laikoma konfidencialios informacijos atskleidimu. Konfidencialios informacijos atskleidimas taip pat galimas tokiu atveju, kai to pagal įstatymą reikalauja kompetentingos valdžios institucijos ar tai numatyta įmonių bankroto įstatyme. Tokiu atveju (i) turinys gali būti atskleistas tik tokia apimtimi, kurios reikalauja įstatymas ir (ii) atskleidžiančioji Šalis yra įpareigota informuoti kitą Šalį apie tokį atskleidimą iš anksto raštu, jei dėl to nedraudžia teisės aktai ar atitinkamus įgalinimus turintys pareigūnai.
 6. Šalys įsipareigoja nenaudoti jokios konfidencialios informacijos tokiu būdu, kuris galėtų turėti neigiamos įtakos kitai Šaliai ir (ar) šios Taikos sutarties įgyvendinimui. Konfidencialumo pareigos pažeidimo atveju, pareigą pažeidusi Šalis turės atlyginti dėl pažeidimo atsiradusią žalą.
 7. Jei kuri nors šios Taikos sutarties nuostata tampa ar yra pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedaro negaliojančiomis likusiųjų šios Taikos sutarties nuostatų. Šalys susitaria, kad negaliojančią ar neįgyvendinamą nuostatą papildomu prie šios Taikos sutarties sudaromu susitarimu pakeis kita teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turės tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kurio buvo siekta Taikos sutartį įrašant nuostatą, kuri tapo ar buvo pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama.
 8. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios Taikos sutarties pasirašymui. Asmenys, pasirašantys Taikos sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus Taikos sutartyje. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šios Taikos sutarties sudarymas, visos jos nuostatos ir Taikos sutarties vykdymas neprieštarauja ir neprieštaraus jokiems teisės aktams, Šalių Įstatams, nuostatams ir kitiems Šalių veiklos dokumentams bei nepažeidžia Šalių kreditorių ar kitų asmenų interesų.
 9. Šalys susitaria, kad Taikos sutartį teismui tvirtinti pateiks ( - ) per 2 savaites po šios Taikos sutarties pasirašymo.
 10. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
 11. Ši Taikos sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, teismui teikiama Šalių pasirašytos sutarties kopija.
 12. Šalims yra žinoma, kad teismui patvirtinus, Taikos sutartis taps vykdytinu dokumentu, taip pat dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kreiptis į teismą Šalys neturės teisės.

14UAB ( - ) Generalinis direktorius P. M.

15UAB ( - ) direktorius A. G.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai