Byla eB2-3774-431/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjo UAB „VV Con“ pareiškimu atsakovui UAB „Komercinio turto vystymas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „VV Con“ prašo iškelti UAB „Komercinio turto vystymas“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi skirti UAB „Karaliaučiaus grupės“. Nurodo, kad yra atsakovo kreditorius. Atsakovas yra skolingas pareiškėjui 306.123,60 € (1.056.983,56 Lt) už atliktus remonto darbus pagal 2012 m. lapkričio 19 d. rangos sutartį Nr. VVC12/11/19-01. Pareiškėjas 2014 m. gruodžio 1 d. per antstolį įteikė atsakovui pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovas nesumokės skolos. Atsakovas skolos nesumokėjo.

3Atsakovas UAB „Komercinio turto vystymas“ atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė. Prašyme dėl baudos panaikinimo atsakovo vadovas G. B. nurodo, jog buvęs įmonės vadovas jam nėra perdavęs įmonės dokumentų ir turto.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas – yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kuriame nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Komercinio turto vystymas“ klausimą, vadovaujasi pareiškėjo pateiktais dokumentais, Juridinių asmenų registre ir VĮ „Registrų centras“ esančiais duomenimis bei civilinės bylos Nr. B2-6174-661/2014 medžiaga.

7UAB „Komercinio turto vystymas“ 2013 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta, kad atsakovo turtas buvo įvertintas 1.028.565,00 Lt, per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų atsakovas turėjo – 351.328,00 Lt, po vienerių metų mokėtinų sumų – 4.169,00 Lt (b.l. 67). Atsakovo 2014 m. spalio 31 d. balanse, pateiktame civilinėje byloje Nr. B2-6174-661/2014, nurodyta, jog UAB „Komercinio turto vystymas“ turi iš viso 321.610,00 Lt turto, o per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų – 619.553,00 Lt. Atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 619.552,70 Lt (b.l. 51), tai yra viršija pusę balanse nurodyto įmonės turto vertės (514.282,50 Lt). Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis, atsakovas šiuo metu neturi jokio savo vardu registruoto nekilnojamojo turto (b.l. 68).

8Teismas, įvertinęs pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir pateiktus duomenis šioms aplinkybėms pagrįsti, tai, kad atsakovo balansas rodo įmonės nemokumą, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu ir 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, atsakovas UAB „Komercinio turto vystymas“ laikytinas nemokiu, jam keltina bankroto byla. Byloje nenustatytos aplinkybės, numatytos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje, kurioms esant teismas nekelia bankroto bylos.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktą bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – juridinis asmuo, įgijęs teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka). Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus ir į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įrašytų asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus. Teismas paskiria programa atrinktą asmenį įmonės administratoriumi, įsitikinęs, kad šis asmuo nėra bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis, giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais nesusijęs su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju, kaip nurodyta ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje. Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa atrinko UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“. Atrinktas administratorius pateikė sutikimą administruoti UAB „Komercinio turto vystymas“, deklaracijoje nurodė, kad nėra ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatytų apribojimų teikti nurodytos įmonės bankroto administravimo paslaugas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes UAB „Komercinio turto vystymas“ administratoriumi skirtinas UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“. Administratoriui pavestina atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

10Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, UAB „Komercinio turto vystymas“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui uždėtinas areštas, galiojantis iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnis, Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniai,

Nutarė

12Iškelti UAB „Komercinio turto vystymas“ (juridinio asmens kodas 302454346, buveinės adresas – Bokšto g. 10, Vilnius) bankroto bylą.

13Uždėti UAB „Komercinio turto vystymas“ (juridinio asmens kodas 302454346, buveinės adresas – Bokšto g. 10, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“ (j.a.k. 302319252, Sąrašo Nr. B-JA083).

15Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos UAB „Komercinio turto vystymas“ kreditoriams pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Pavesti UAB „Komercinio turto vystymas“ administratoriui UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“:

171) atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

182) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą patvirtinti lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

193) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

20Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“ sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Komercinio turto vystymas“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, ir perimti turto arešto dokumentus, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Komercinio turto vystymas“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

21Įpareigoti UAB „Komercinio turto vystymas“ valdymo organus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Nutarties dalį dėl UAB „Komercinio turto vystymas“ nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

23Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims.

24Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.. Jei nutartis nebus apskųsta, ji įsiteisės per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė, rašytinio proceso... 2. pareiškėjas UAB „VV Con“ prašo iškelti UAB „Komercinio turto... 3. Atsakovas UAB „Komercinio turto vystymas“ atsiliepimo per teismo nustatytą... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto... 6. Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Komercinio... 7. UAB „Komercinio turto vystymas“ 2013 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta,... 8. Teismas, įvertinęs pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir pateiktus duomenis... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktą bankroto... 10. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, UAB... 11. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnis, Lietuvos... 12. Iškelti UAB „Komercinio turto vystymas“ (juridinio asmens kodas 302454346,... 13. Uždėti UAB „Komercinio turto vystymas“ (juridinio asmens kodas 302454346,... 14. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Panevėžio bankrotų administravimo... 15. Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą... 16. Pavesti UAB „Komercinio turto vystymas“ administratoriui UAB „Panevėžio... 17. 1) atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 18. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 19. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 20. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Panevėžio bankrotų... 21. Įpareigoti UAB „Komercinio turto vystymas“ valdymo organus per 15 dienų... 22. Nutarties dalį dėl UAB „Komercinio turto vystymas“ nekilnojamo turto ir... 23. Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Centrinės hipotekos... 24. Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 10 dienų nuo nutarties...