Byla I-1468-561/2013
Dėl bylinejimosi išlaidu atlyginimo administracineje byloje pagal atsakoves Lietuvos darbo biržos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos skunda pareiškejai UAB „Topcolor“ del sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Aruno Kaminsko, Gintaro Dzedulionio ir Mildos Vainienes, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi pareiškejos UAB „Topcolor“ prašyma del bylinejimosi išlaidu atlyginimo administracineje byloje pagal atsakoves Lietuvos darbo biržos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos skunda pareiškejai UAB „Topcolor“ del sprendimo panaikinimo,

2n u s t a t e:

3Atsakove Lietuvos darbo birža prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Lietuvos darbo birža, atsakove) kreipesi i teisma su skundu, prašydama panaikinti Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos (toliau – ir Komisija) 2012-11-05 sprendima.

42013-03-19 buvo gautas atsakoves skundo atsisakymas (b. l. 33–34).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – VAAT) 2013-03-20 nutartimi administracine byla pagal atsakoves skunda del Komisijos sprendimo panaikinimo nutrauke (b. l. 71).

6Pareiškeja UAB „Topcolor“ 2013-04-05 pateike prašyma del bylinejimosi išlaidu atlyginimo (b. l. 72–74). Pareiškeja prašo priteisti jai patirtas išlaidas Komisijoje bei pirmosios instancijos teisme advokato pagalbai apmoketi – 4116,72 Lt.

7Prašyma grindžia advokatu kontoros „Tark, Grunte, Sutkiene ir partneriai“ saskaita faktura, banko saskaitos išrašu, pažyma.

8Atsakove atsiliepime i pareiškejos prašyma del bylinejimosi išlaidu atlyginimo su prašymu sutiko iš dalies. Pažymejo, kad teismas turetu vadovautis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 isakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nuostatomis ir sumažinti prašomu priteisti bylinejimosi išlaidu suma.

9Pagal ABTI 44 str. 1 dali, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teise gauti iš kitos šalies savo išlaidu atlyginima. ABTI 44 str. 2 dalyje nustatyta, jog kai sprendimas priimtas pareiškejo naudai, šis turi teise reikalauti atlyginti: sumoketa žymini mokesti; kitas išlaidas del skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinejimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laika, kol vyko procesas, ir dienpinigiu – 10 procentu patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekviena proceso diena – išlaidas. ABTI 44 str. 6 dalyje nurodoma, jog atstovavimo išlaidu atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitu teises aktu nustatyta tvarka.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 str. l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padejejo, dalyvavusio nagrinejant byla, pagalba, taip pat už pagalba rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, o mineto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padejejo pagalba, atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato ar advokato padejejo darbo ir laiko sanaudas, yra priteisiamos ne didesnes, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose del užmokescio dydžio.

11Maksimalius teikiamu teisiniu paslaugu ikainius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 isakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio. Sprendžiant reikalavimo del bylinejimosi išlaidu priteisimo pagristuma, taip pat atsižvelgtina i tai, kad teisminio ginco nagrinejimo metu (iki 2013-01-01) buvo nustatyta 800 Lt minimali menesine alga (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-10-28 nutartis administracineje byloje AS-143-563/08).

12Rekomendaciju 5 punkte nustatyta, kad už advokato padejejo teikiamas teisines paslaugas skaiciuojama 80 procentu šiu rekomendaciju 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokescio.

13Pareiškeja UAB „Topcolor“ pateike rašytinius irodymus, iš kuriu matyti suteiktos teisines pagalbos pobudis: 2012-10-03 pateiktu dokumentu analize, gilinimasis i teises aktus ir aktualia teismu praktika, skundo Komisijai parengimas – 932 Lt; pasirengimas bylos nagrinejimui ir atstovavimas Komisijos posedyje – 622 Lt; aktualios teismu praktikos analize ir atsiliepimo i atsakoves skunda del Komisijos 2012-11-05 sprendimo panaikinimo parengimas – 1657 Lt; pasirengimas teismo posedžiui ir atstovavimas VAAT – 207 Lt. Šios išlaidos pagal ABTI 44 str. 6 dali yra atlygintinos, taciau priteistinu išlaidu dydi riboja Rekomendacijos.

14Pareiškeja prašo teismo priteisti bylinejimosi išlaidas už pateiktu dokumentu analize, gilinimasi i teises aktus ir aktualia teismu praktika, skundo Komisijai parengima. Byloje esantys duomenys tvirtina, jog pareiškeja ir advokatas Gytis Mekionis tik 2012-10-17 pasiraše atstovavimo sutarti (Komisijos byla, b. l. 46). Sutartimi advokatui buvo pavesta pareiškejos vardu teikti atsikirtimus, atsiliepimus, skundus, pareikšti pretenzijas, ieškinius, priešieškinius, atstovauti ja teismuose bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su atstovavimu civilinese ir administracinese bylose. Taciau pareiškejos skundas buvo parašytas ir pateiktas Komisijai iki minetos atstovavimo sutarties surašymo, atitinkamai 2012-10-03, be to, skundas pasirašytas pacios pareiškejos direktoriaus M. B., o ne jos atstovo, skundo rengimo vieta nurodyta Kaunas, kuriame yra pareiškejos buveines vieta, skunde nera nurodyta, kad pareiškeja atstovaus advokatas, prie skundo nebuvo pateikta ir atstovavimo sutartis (Komisijos byla, b. l. 1–45). Todel, atsižvelgusi i Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, kurioje nurodoma, kad ABTI 45 str. 1 dalyje, numatancioje, jog del išlaidu atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašyma raštu su išlaidu apskaiciavimu ir pagrindimu, iš esmes itvirtintas suinteresuotai šaliai adresuotas reikalavimas pagristi savo prašyme nurodytas išlaidas konkreciais skaiciais bei irodymais, atitinkanciais ABTI 57 straipsnio nustatytus reikalavimus (2012-03-02 nutartis administracineje byloje Nr. AS146-113/2012); prašomu sumu apskaiciavimas iš esmes turetu buti detalus (2010-10-08 nutartis administracineje byloje Nr. A146–2022/2010), išsamus ir su pagrindimu (201-06-06 nutartis administracineje byloje Nr. A756–34/2011); šiu reikalavimu nepaisymas gali lemti prašymo del išlaidu atlyginimo atmetima (2011-08-29 nutartis administracineje byloje AS62–521/2011), teiseju kolegija daro išvada, kad pareiškeja neirode fakto, kad del skundo Komisijai parengimo patyre 932 Lt bylinejimosi išlaidu, todel ši bylinejimosi išlaidu dalis negali buti priteisiama.

15Pareiškeja prašo priteisti išlaidas patirtas už pasirengima bylos nagrinejimui ir atstovavima Komisijos posedyje 622 Lt bei už pasirengima teismo posedžiui ir atstovavima VAAT 207 Lt.

16Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad 2012-10-19 Komisijos posedžio pradžia – 10.30 val., pabaiga – 10.50 val., t. y. 20 min. (Komisijos byla, b. l. 50–52). VAAT 2013-03-20 posedžio pradžia – 14.30 val., pabaiga – 14.50 val., t. y. 20 min. (b. l. 70).

17Rekomendaciju 8.18 punkte nustatytas koeficientas už viena atstovavimo valanda teisme – 0,15, t. y. maksimaliai 120 Lt (0,15x800 Lt), o nuo 2013-01-01 150 Lt (0,15x1000 Lt). Pagal Rekomendaciju 9 punkta atstovavimo laikas skaiciuojamas nuo faktinio bylos nagrinejimo pradžios iki pabaigos, neiskaitant pertrauku, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisiniu paslaugu teikimo laiko suma skaiciuojama su minutemis, ji apvalinama: iki 30 minuciu atmetama, 30 ir daugiau minuciu laikoma kaip valanda. Atsižvelgiant i tai, kad atstovavimo laikas 2012-10-19 Komisijos posedyje – 20 min., VAAT 2013-03-20 posedyje – 20 min., todel ir ši bylinejimosi išlaidu dalis negali buti priteisiama.

18Pareiškeja taip pat prašo priteisti 1657 Lt dydžio bylinejimosi išlaidas ir už aktualios teismu praktikos analize bei atsiliepimo i atsakoves skunda del Komisijos 2012-11-05 sprendimo panaikinimo parengima.

19Pagal Rekomendaciju 8.2 punkta už ieškini, priešieškini, atsiliepima i ieškini ar priešieškini nustatytas koeficientas – 3, t. y. už 2012-12-17 atsiliepimo i atsakoves skunda del Komisijos sprendimo panaikinimo surašyma maksimaliai galima priteisti suma butu 2400 Lt (800x3). Iš teismui pateiktu rašytiniu irodymu matyti, kad už 2012-12-17 atsiliepima Vilniaus apygardos administraciniam teismui del 2012-11-05 Komisijos sprendimo panaikinimo rengima pareiškeja advokatu kontorai „Tark, Grunte, Sutkiene ir partneriai“ sumokejo 1657 Lt. Ši suma neviršija Rekomendacijose už ieškinio rengima ar atsiliepima i ieškini numatytu maksimaliai galimu priteisti sumu dydžiu, kurios yra 2400,00 Lt (3x800) tiek už ieškinio rengima, tiek ir už atsiliepima i ieškini.

20Teismas, atsižvelgdamas i Rekomendaciju 2 punkto nuostatas, kuriose numatyta, kad nustatant priteistino užmokescio už teikiamas teisines paslaugas dydi, rekomenduojama atsižvelgti ir i bylos sudetinguma, teisiniu paslaugu kompleksiškuma, specialiu žiniu reikalinguma, sprendžiamu teisiniu klausimu naujuma ir t. t. Teiseju kolegijos vertinimu, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, darytina išvada, kad išnagrineta administracine byla nera išskirtinai sudetinga, atsiliepimo surašymas nereikalavo specialiu žiniu. Atkreiptinas demesys ir i atsiliepimo turini (b. l. 25–28), kuriame iš esmes pakartoti atsakoves teismui skundo argumentai, Komisijos sprendimo teiginiai, nepateikiama teismu praktikos analize, todel teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra pagrindas mažinti net ir pagal Rekomendacijoje nurodytus dydžius apskaiciuotas bylinejimosi išlaidas, t. y. už atsiliepimo rengima patirta išlaidu suma mažintina nuo 1657,00 Lt iki 1000 Lt.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 44–45, 149 straipsniais, teismas

Nutarė

22UAB „Topcolor“ prašyma tenkinti iš dalies.

23Priteisti UAB „Topcolor“ iš Lietuvos darbo biržos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos 1000 Lt (viena tukstanti litu) bylinejimosi išlaidu atlyginima.

24Kitoje dalyje UAB „Topcolor“ prašyma atmesti.

25Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. n u s t a t e:... 3. Atsakove Lietuvos darbo birža prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos... 4. 2013-03-19 buvo gautas atsakoves skundo atsisakymas (b. l. 33–34).... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – VAAT) 2013-03-20... 6. Pareiškeja UAB „Topcolor“ 2013-04-05 pateike prašyma del bylinejimosi... 7. Prašyma grindžia advokatu kontoros „Tark, Grunte, Sutkiene ir partneriai“... 8. Atsakove atsiliepime i pareiškejos prašyma del bylinejimosi išlaidu... 9. Pagal ABTI 44 str. 1 dali, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas,... 10. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 str. l dalyje nustatyta, kad... 11. Maksimalius teikiamu teisiniu paslaugu ikainius reglamentuoja Lietuvos... 12. Rekomendaciju 5 punkte nustatyta, kad už advokato padejejo teikiamas teisines... 13. Pareiškeja UAB „Topcolor“ pateike rašytinius irodymus, iš kuriu matyti... 14. Pareiškeja prašo teismo priteisti bylinejimosi išlaidas už pateiktu... 15. Pareiškeja prašo priteisti išlaidas patirtas už pasirengima bylos... 16. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad 2012-10-19 Komisijos posedžio... 17. Rekomendaciju 8.18 punkte nustatytas koeficientas už viena atstovavimo valanda... 18. Pareiškeja taip pat prašo priteisti 1657 Lt dydžio bylinejimosi išlaidas ir... 19. Pagal Rekomendaciju 8.2 punkta už ieškini, priešieškini, atsiliepima i... 20. Teismas, atsižvelgdamas i Rekomendaciju 2 punkto nuostatas, kuriose numatyta,... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo... 22. UAB „Topcolor“ prašyma tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti UAB „Topcolor“ iš Lietuvos darbo biržos prie Socialines... 24. Kitoje dalyje UAB „Topcolor“ prašyma atmesti.... 25. Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti...