Byla N-502-89-09
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 11 d. nutarties G. S. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo G. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 11 d. nutarties G. S. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42007 m. vasario 27 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros (toliau – ir Institucija; Agentūra) įgaliotas pareigūnas uždarosios akcinės bendrovės ( - ) (toliau – ir Bendrovė) direktoriui G. S. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą AM Nr. 001044 (toliau – ir Protokolas) dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 5114 straipsnio 1 dalyje, padarymo.

5Protokole nurodoma, kad 2007 m. vasario 15 d. Agentūros vyr. inspektorius Bendrovei surašė privalomą nurodymą iki 2007 m. vasario 20 d. pateikti vandenvalos objektų: Merkinės baro, Matuizų baro, Perlojos baro, Vilkiautinio baro, Gudžių baro, Vydenių baro, Puodžių baro, Valkininkų geležinkelio stoties baro ir Varėnos miesto nuotekų valymo įrenginių teisingai užpildytas valstybines statistines ataskaitos formas Nr. 1 „Vanduo“. Privalomo nurodymo Nr. 2 reikalavimai įvykdyti nebuvo.

6Protokole pažymima, jog G. S. pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 24 straipsnio reikalavimus.

7Institucija 2007 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. VR-25 AM 017244 (toliau – ir Nutarimas) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 5114 straipsnio 1 dalyje, padarymą G. S. paskyrė 600 Lt baudą.

8G. S. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas Nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą jo atžvilgiu nutraukti.

9Skunde G. S. nurodė, kad Bendrovė reikalaujamas valstybines statistinės ataskaitos formas Nr. 1 „Vanduo” pateikė 2007 m. sausio 22 d., t. y. nepraleidusi nustatyto termino, įvardinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 patvirtintos Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos (toliau – ir Tvarka) 3 punkte. Teigė, kad Įstatymo 18 straipsnyje numatyti visi atvejai, kada valstybinės aplinkos apsaugos pareigūnai gali duoti privalomuosius nurodymus. Vertino, kad nagrinėjamu atveju Institucija viršijo savo kompetenciją. Be to, privalomasis nurodymas Bendrovei buvo įteiktas tik 2007 m. vasario 19 d., o jame nurodoma, kad reikalavimus Bendrovė turi įvykdyti iki 2007 m. vasario 20 d. Laikėsi pozicijos, kad jo veikoje nėra ATPK 5114 straipsnio l dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties. Teigė, kad minėtą privalomą nurodymą apskundė nustatyta tvarka ir jo skundas buvo nagrinėjamas iki 2007 m. vasario 27 d. Taigi privalomo nurodymo neįvykdė dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausančių priežasčių. Manė, kad Protokole nėra aiškiai nurodyta administracinio teisės pažeidimo esmė, ir laikėsi pozicijos, jog taip buvo pažeista jo teisė į gynybą. Nurodė, kad nuo 2007 m. kovo l d. G. S. buvo nedarbingas (sirgo gripu), todėl Institucijos pareigūno telefonu prašė administracinio teisės pažeidimo bylos nenagrinėti, kol jis pasveiks, tačiau į minėtą jo prašymą nebuvo atsižvelgta.

10Institucija atsiliepime į G. S. skundą nurodė, kad su skundu nesutinka.

11Atsiliepime Institucija pažymėjo, jog administracinio teisės pažeidimo byla buvo išnagrinėta G. S. nedalyvaujant, kadangi nebuvo gautas jo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 11 d. nutartimi G. S. skundą patenkino iš dalies: pritaikė ATPK 301 straipsnį ir administracinės nuobaudos jam neskyrė.

14Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad G. S. teismo posėdžio metu paaiškino, jog statistines ataskaitas pildė ir už tą laikotarpį, kai neturėjo TIPK leidimų, o normatyvus taikė tokius, kokius buvo nurodęs paraiškoje TIPK leidimui gauti, ir pažymėjo, kad paraiškoje TIPK leidimui gauti nurodytos normos negali atstoti TIPK leidimo, todėl Institucija pagrįstai padarė išvadą, jog statistinės ataskaitos forma Nr. 1 „Vanduo“ buvo užpildyta neteisingai. Dėl privalomo nurodymo įvykdymo termino pakankamumo rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamoje byloje 2007 m. gruodžio 6 d. priimta nutartimi. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog G. S. neįvykdė privalomo nurodymo reikalavimų, tačiau atsižvelgė į tai, kad tai nebuvo padaryta dėl kilusių neaiškumų, ir nusprendė taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas.

15III.

16G. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo skundas būtų patenkintas.

17Apeliaciniame skunde G. S. teigia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota, todėl naikintina Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 142 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu: nėra aišku, kuo remdamasis pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog G. S. paraiškoje dėl TIPK leidimo išdavimo nurodytos normos negali atstoti TIPK leidimo, todėl Institucija pagrįstai nurodė, jog valstybinės statistinės ataskaitos forma Nr. 1 „Vanduo“ buvo užpildyta neteisingai. Akcentuoja, jog skundžiamoje nutartyje minimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštas (išaiškinimas) buvo surašytas vėliau nei buvo surašytas Protokolas, o iki to laiko jokio panašaus pobūdžio išaiškinimo nebuvo, be to, ir Institucijos pareigūnas, surašydamas privalomą nurodymą Nr. 2, apie jokias paraiškoje nurodytas normas ar grafas neužsiminė. Pažymi, jog teismui pateiktas G. S. ir V. K. pokalbio garso įrašas įrodo, kad minėtas valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius atsisakė išaiškinti Bendrovei surašytų reikalavimų turinį. Pabrėžia, jog, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kaltinimo ribos apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo protokole, kas nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta.

18Institucija atsiliepime į G. S. apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

19Atsiliepime Institucija teigia, kad G. S. apie tai, jog Institucijai pateikė netinkamai užpildytas valstybines statistines ataskaitas, sužinojo gavęs Institucijos 2007 m. sausio 24 d. raštą Nr. ARV2-4-117, tačiau nesiėmė jokių veiksmų minėtų ataskaitų trūkumams pašalinti, nors teisingai užpildytas ataskaitas jis turėjo pateikti iki 2007 m. sausio 25 d. Laikosi pozicijos, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23ATPK 5114 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų, pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

24Apeliantas laikosi pozicijos, jog administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 5114 straipsnio 1 dalį jis buvo patrauktas nepagrįstai ir prašo administracinio teisės pažeidimo bylą jo atžvilgiu nutraukti.

25Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes.

26G. S. nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas dėl to, jog būdamas Bendrovės direktoriumi nepasirūpino, kad Institucijos įgalioto pareigūno 2007 m. vasario 15 d. surašytas privalomas nurodymas Nr. 2 (b. l. 31-32) būtų įvykdytas. Minėtame dokumente nurodoma, jog Bendrovės 2007 m. sausio 31 d. pateiktos valstybinės statistinės ataskaitos formos Nr. 1 „Vanduo“ yra užpildytos neteisingai, t. y. klaidingai nurodyti leidžiami išleisti teršiančių medžiagų kiekiai už leidimo neturėjimo ir leidimo turėjimo laikotarpius. Byloje duomenų apie tai, kad Bendrovė apskritai būtų įvykdžiusi minėtą privalomą nurodymą (tiek per jame nustatytą terminą, tiek ir vėliau) nėra. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog G. S. yra kaltas padaręs jam inkriminuojamą administracinį teisės pažeidimą. Tuo pačiu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog, kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantui (Bendrovei) nebuvo tinkamai paaiškinta, kaip privalomame nurodyme Nr. 2 nurodytus trūkumus ištaisyti, ką, teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai traktavo kaip įstatyme nenumatytą G. S. administracinę atsakomybę lengvinančią aplinkybę, pakankamą ATPK 301 straipsnio 1 dalies taikymui. Teisėjų kolegija vertina, jog tai, kad nagrinėjamu atveju G. S. administracinė nuobauda nebuvo paskirta, atitinka teisingumo, protingumo ir proporcingumo principus.

27Atsižvelgus į pirmiau išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismo nutarties, kuri yra teisėta ir pagrįsta, naikinti nėra pagrindo, o apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29G. S. apeliacinį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 2007 m. vasario 27 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos... 5. Protokole nurodoma, kad 2007 m. vasario 15 d. Agentūros vyr. inspektorius... 6. Protokole pažymima, jog G. S. pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos... 7. Institucija 2007 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. VR-25 AM 017244 (toliau – ir... 8. G. S. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą... 9. Skunde G. S. nurodė, kad Bendrovė reikalaujamas valstybines statistinės... 10. Institucija atsiliepime į G. S. skundą nurodė, kad su skundu nesutinka.... 11. Atsiliepime Institucija pažymėjo, jog administracinio teisės pažeidimo byla... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 11 d. nutartimi G.... 14. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad G. S. teismo posėdžio metu... 15. III.... 16. G. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008... 17. Apeliaciniame skunde G. S. teigia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo... 18. Institucija atsiliepime į G. S. apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu... 19. Atsiliepime Institucija teigia, kad G. S. apie tai, jog Institucijai pateikė... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. ATPK 5114 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad aplinkos apsaugos valstybinės... 24. Apeliantas laikosi pozicijos, jog administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 5114... 25. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, daro išvadą, jog... 26. G. S. nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas dėl... 27. Atsižvelgus į pirmiau išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. G. S. apeliacinį skundą atmesti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....