Byla N-662-1518-10
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutarties A. G. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. G. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutarties A. G. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros (toliau – ir Institucija) įgaliotas pareigūnas UAB „Lodeksa“ (toliau – ir Bendrovė) direktorei A. G. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad Bendrovė jai priklausančiame sklype, esančiame ( - ) kaime, savavališkai, neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo, išpjovė 2 saugotinus želdinius – 26 ir 34 cm skersmens klevus. Tuo A. G. pažeidė aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 9 punktą. Atsakomybė už tai numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 78 straipsnio 1 dalyje.

5Institucija 2009 m. gegužės 11 d. nutarimu A. G. už pažeidimo, numatyto ATPK 78 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskyrė 400 litų baudą.

6II.

7A. G. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama Institucijos nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Tvirtino, kad protokole nurodytiems darbams atlikti Bendrovė turėjo leidimą, išduotą 2008 m. birželio 27 d. Pažymėjo, kad nupjauti klevai augo upės apsauginėje zonoje ir buvo savaiminiai klevų krūmynai.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 9 d. nutartimi Institucijos nutarimą paliko nepakeistą. Tai, kad A. G. padarė jai inkriminuojamą administracinį teisės pažeidimą, nustatė administracinio teisės pažeidimo protokolu, 2008 m. birželio 27 d. leidimu saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. 196, teisme apklaustų liudytojų M. L. ir S. N. parodymais. Konstatavo, kad nukirsti klevai nebuvo savaiminiai klevų krūmynai.

9III.

10A. G. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą jos atžvilgiu nutraukti. Mano, kad teismas, pažeisdamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (tolau – ir ABTĮ) 86, 87 straipsnius, neteisingai vertino liudytojų parodymus, nes M. L. ir S. N. yra Institucijos darbuotojai, todėl jų parodymai vertintini kritiškai. Atkreipia dėmesį, kad šie parodymai prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms, nes leidimas buvo gautas ir buvo galiojantis. Pažymi, kad Marijampolės savivaldybės departamento aplinkos valdymo skyriaus 2008 m. birželio 27 d. išduotame leidime Nr. 196 nurodyta, kad vietoje kertamų medžių, krūmų pasodinami nauji ir prižiūrimi 3 metus. Aplinkos ministerijos valstybinės miškotvarkos tarnyba 2008 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. 1181 informavo, kad Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre žemės sklype Nr. ( - ) k. v. įregistruoto miško nėra. Pabrėžia, kad teismas, pažeisdamas ABTĮ 86, 87, 53, 257 straipsnius, 284 straipsnio 1 dalį, šių aplinkybių nevertino. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Tesimo 2008 m. gegužės 28 d. nutarimą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. vasario 11 d. nutartį Nr. 259-2003.

11Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinio skundo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, kad buvo iškirsti du medžiai, kurių kirtimui nebuvo gautas leidimas. Atkreipia dėmesį į Želdynų įstatymo 2 straipsnio 6 dalį ir prieina prie išvados, kad 26 ar 34 cm skersmens klevas nėra krūmas ar krūmynas.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Vadovaujantis ATPK 78 straipsnio 1 dalimi, savavališkas žaliųjų vejų, gėlynų, medžių, krūmų, augančių ne miško žemėje, žalojimas arba naikinimas (kirtimas, šakų laužymas ar kitoks pašalinimas, žievės lupimas nuo kamieno, kamieno tašymas ar kapojimas, medžių ir krūmų genėjimas pažeidžiant nustatytą tvarką, medelių išrovimas, žemės nukasimas nuo šaknų, dalies šaknų nukirtimas ar kitoks pašalinimas, taip pat naikinimas naudojant želdiniams kenksmingas chemines medžiagas) miestų ir kaimų gyvenamųjų vietovių bendrojo naudojimo vietose, ruožuose išilgai automobilių kelių ir geležinkelių, vandens telkinių, pakrančių apsauginėse juostose ar zonose bei vietose, saugomose pagal specialius sprendimus, – užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 150 iki 300 litų ir baudą pareigūnams – nuo 200 iki 500 litų.

15Aprašo 9 punkte nustatyta, kad saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą, išskyrus 10 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui ir atlyginus, išskyrus 12 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.

16A. G. patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 78 straipsnio 1 dalį už tai, kad Bendrovė, kurios direktore pažeidimo padarymo metu ji buvo, neturėdama nustatyta tvarka išduoto leidimo, išpjovė saugotinus želdinius – 26 ir 34 cm skersmens klevus. Byloje nėra ginčo, kad minėti klevai buvo iškirsti. Tą įrodo byloje esančios fotonuotraukos (b. l. 22-24), administracinio teisės pažeidimo protokolas, Institucijos pareigūnų bei pačios A. G. paaiškinimas pirmosios instancijos teismo posėdžio metu (b. l. 32-35). Tačiau administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo tvirtina, kad leidimą kirsti šiuos medžius turėjo.

17Želdinių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 8 punkte įtvirtinta, kad medžius ir krūmus prie saugotinų priskiria Vyriausybė Aplinkos ministerijos teikimu.

18Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirtinto Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems sąrašo (toliau – ir Sąrašas) 3.10 punkte nustatyta, kad medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, jeigu jie auga privačioje žemėje kaime, išskyrus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas: vietiniai medžiai – ąžuolai, uosiai, klevai, liepos, miškinės obelys, miškinės kriaušės, guobos, vinkšnos, skirpstai, baltieji ir trapieji gluosniai, išskyrus augančius privačiose namų valdose ir deklaruotuose laukuose. Šio sąrašo 3.13 punkte nurodyta, kad medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, jeigu jie auga paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose: ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, didesnio kaip 8 centimetrų skersmens, kiti medžiai, didesnio kaip 16 centimetrų skersmens, išskyrus numatytus iškirsti pagal parengtus gamtotvarkos planus, pakrančių (šlaitų) tvarkymo projektus, taip pat medžius, augančius vidaus vandenų kelių navigacijos ženklų veikimo zonose ir deklaruotuose laukuose.

19Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Aplinkos valdymo skyrius Bendrovei išdavė leidimą privačiame žemės sklype kirsti savaiminius, menkaverčius, džiūstančius klevų krūmynus ir upės apsauginėje zonoje kirsti klevų savaiminius krūmynus atveriant vaizdą į upę. Taip pat leidime nurodyti leidžiami kirsti konkretūs medžiai, nurodant jų skersmenį centimetrais. Tačiau klevai leidime iš viso nėra įrašyti.

20Atsižvelgusi į nurodytą teisinį reglamentavimą bei faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyti klevai buvo iškirsti neturint tam leidimo. Dėl šios priežasties atmestinas apeliantės tvirtinimas, kad teismas turėjo kritiškai vertinti M. L. ir S. N. parodymus. Apeliantė nepateikia ir byloje nėra duomenų, kad minėti pareigūnai būtų suinteresuoti pirmosios instancijos teismo posėdyje duoti šališkus ir neteisingus parodymus. Be to, šių pareigūnų parodymai, jog A. G. neturėjo medžiams kirsti būtino leidimo, atitinka faktines bylos aplinkybes. Pažymėtina, kad pažeidimo kvalifikavimui neturi reikšmės apeliantės akcentuota leidime nurodyta aplinkybė, kad vietoje kertamų medžių, krūmų pasodinami nauji ir prižiūrimi 3 metus. Kaip jau minėta, šiuo leidimu nebuvo suteikta teisė kirsti 26 ir 34 cm skersmens klevus, todėl faktas, kad vietoj neteisėtai iškirstų medžių yra ar bus pasodinti nauji, negali būti laikoma atsakomybę už savavališką medžių naikinimą šalinanti aplinkybė.

21Apeliantės akcentuotas byloje esantis Aplinkos ministerijos valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008 m. lapkričio 12 d. raštas tik rodo, kad neteisėtai iškirsti klevai augo ne miškų ūkio paskirties žemėje. Tai, vadovaujantis Sąrašu, yra viena iš sąlygų šiems klevams gauti saugotinų medžių statusą, kurių kirtimui, vadovaujantis Aprašo 9 punktu, būtinas savivaldybės išduotas leidimas. Nors apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino visų pažeidimo aplinkybių, neištyrė visų įrodymų, juos vertino ne pagal savo vidinį įsitikinimą, tačiau konkrečiai nenurodo, kokių byloje esančių ar nesančių įrodymų papildomas ištyrimas paneigtų jai inkriminuoto pažeidimo padarymą. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, konstatuoja, kad A. G., kaip Bendrovės direktorė, pagrįstai patraukta administracinėn atsakomybėn už pažeidimo, numatyto ATPK 78 straipsnio 1 dalyje, padarymą. Nesant pagrįstų abejonių dėl padaryto pažeidimo, nėra tikslinga papildomai rinkti ir tirti naujus įrodymus. Pažymėtina, kad A. G. skirta administracinė nuobauda individualizuota tinkamai, laikantis ATPK 30, 302 straipsnių reikalavimų, tinkamai įvertinus jos atsakomybę sunkinančią aplinkybę, atitinkanti ATPK 20 straipsnyje įtvirtintus administracinės nuobaudos tikslus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23A. G. apeliacinio skundo netenkinti.

24Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros... 5. Institucija 2009 m. gegužės 11 d. nutarimu A. G. už pažeidimo, numatyto... 6. II.... 7. A. G. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 9 d. nutartimi... 9. III.... 10. A. G. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutarimą... 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos... 12. Teisėjų kolegija... 13. IV.... 14. Vadovaujantis ATPK 78 straipsnio 1 dalimi, savavališkas žaliųjų vejų,... 15. Aprašo 9 punkte nustatyta, kad saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,... 16. A. G. patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 78 straipsnio 1 dalį... 17. Želdinių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 8 punkte įtvirtinta, kad medžius... 18. Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirtinto Kriterijų, pagal... 19. Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Aplinkos valdymo... 20. Atsižvelgusi į nurodytą teisinį reglamentavimą bei faktines bylos... 21. Apeliantės akcentuotas byloje esantis Aplinkos ministerijos valstybinės... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. A. G. apeliacinio skundo netenkinti.... 24. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartį palikti... 25. Nutartis neskundžiama....